Quyết định 37/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 37/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu phân urê dự trữ lưu thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 37/2003/Q§­T T g   n g µ y 12 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò  viÖc n h Ë p   h È u   k p h © n  urª d ù  tr÷ lu  th«ng Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; XÐt    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  ëng  N«ng  Bé  m¹ivµ  tr Bé  nghiÖp  vµ  Ph¸ttr     iÓnn«ng th«n, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1. Thùc  hiÖn  tr÷l th«ng  dù   u  100.000  urª®Ó   tÊn    gãp  phÇn    æn ®Þnh    ph©n    gi¸b¸n  urªtrong níc.Thêigian dù   u          tr÷l th«ng    th¸ng,tÝnh    lµ 6    tõ ngµy  th¸ng 3  20    n¨m  2003.Doanh    nghiÖp  îcgiao nhiÖm   dù   u  ®     vô  tr÷l th«ng  tùvay    vèn ng©n  hµng  ¬ng      th m¹i®Ó nhËp  khÈu  sè îng ph©n    îcgiao ®ñ  l   urª®     dù   u  tr÷l th«ng;ng©n    s¸ch nhµ    trî   níc hç   100%     l∙ suÊt vay  i   ng©n  hµng trong  thêigian thùc hiÖn  tr÷.       dù  Sè ph©n    urªnhËp khÈu nµy chØ ph¶inép    thuÕ VAT     khixuÊt b¸n    khái   kho  tr÷. dù  Giao  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n bµn    Th¬ng      víiBé  m¹ichØ  ®Þnh  ®Õn   doanh  2  3  nghiÖp nhµ    níc,chuyªn kinh doanh, nhËp        khÈu ph©n  bãn (doanh nghiÖp nhËp khÈu  l     sè îng línph©n bãn; cã      tµichÝnh  lµnh m¹nh  vµ  kho  cã  b¶o ®¶m   tr÷)nhËp  dù    khÈu trongth¸ng3      n¨m 2003. §iÒu 2. Ng©n  hµng Nhµ    níc ViÖt Nam     chØ  ®¹o    c¸c ng©n hµng  ­ th ¬ng    m¹ib¶o ®¶m   vµ  ®ñ  kÞp    thêivèn vay  cho    c¸cdoanh nghiÖp  îcBé  ®   N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n giao nhiÖm   nhËp  vô  khÈu; Bé      Tµi chÝnh h­ íng dÉn  thÓ  chÕ    cô  c¬  thùc hiÖn  tr÷l th«ng  trªn.   dù   u  nªu  §iÒu    N«ng  3. Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n phèihîp víiBé          Tµi chÝnh  c¸c ng©n  vµ    hµng  ¬ng    ªnquan  th m¹i li   quy ®Þnh  chÕ   c¬  gi¸m    s¸tsè  ph©n    tr÷nãi trªn®Ó   êng  urª dù        th xuyªn b¶o    ®¶m     i ®ñ t¹ kho cña    c¸c doanh  nghiÖp  trong thêigian dù   u        tr÷l th«ng;theo        dâis¸tdiÔn biÕn cung,cÇu    ph©n  bãn    i   tr c¸clo¹  trªnthÞ  êng,kÞp      thêikiÕn  nghÞ  Thñ íng ChÝnh  t   phñ biÖn  ph¸p  xö    lýnh÷ng  vÊn    ®Ò n¶y sinh vîtthÈm      quyÒn      c¸cBé, ngµnh. §iÒu    4. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  ban  cã  lùckÓ    ký  hµnh. §iÒu 5. Bé  ëng    tr c¸c Bé: N«ng nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n,Tµi     chÝnh, Th¬ng m¹i, Thèng    ®èc Ng©n  hµng Nhµ     níc ViÖt Nam  chÞu tr¸ch   nhiÖm    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản