Quyết định 3798/QĐ-BCT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
34
lượt xem
3
download

Quyết định 3798/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3798/QĐ-BCT về việc phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3798/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 3798/QĐ-BCT Hà N i, ngày 28 tháng 07 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA NĂM 2009 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công thương; Căn c Quy t đ nh s 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia giai đo n 2006 – 2010; Căn c Quy t đ nh s 80/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia giai đo n 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ; Theo đ ngh c a Ch t ch H i đ ng th m đ nh Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t các đ án Đ t 3 thu c Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia năm 2009 c a 19 đơn v ch trì theo Danh m c ban hành t i Ph l c 1 kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Đơn v ch trì chương trình có trách nhi m t ch c th c hi n hi u qu các đ án đư c phê duy t theo đúng m c tiêu, n i dung, ti n đ và huy đ ng ph n đóng góp c a doanh nghi p theo đúng quy đ nh hi n hành. Đi u 3. Đơn v ch trì có trách nhi m t o đi u ki n cho doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t tham gia Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia. Thư m i doanh nghi p tham gia Chương trình ph i đư c đưa tin trên Truy n hình Công Thương, thông báo đ n Thương v Vi t Nam t i các nư c và đăng t i công khai trên trang thông tin đi n t c a C c Xúc ti n thương m i – B Công thương ch m nh t mư i lăm (15) ngày làm vi c trư c ngày k t thúc th i h n đăng ký tham gia theo m u t i Ph l c 2 kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 4. Đơn v ch trì có trách nhi m báo cáo đánh giá k t qu th c hi n đ án g i v C c Xúc ti n Thương m i – B Công thương và C c Tài chính Doanh nghi p – B Tài chính mư i lăm (15) ngày làm vi c sau khi hoàn thành đ án theo m u t i Ph l c 3 kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 5. Đơn v ch trì chương trình có trách nhi m th c hi n quy t toán v i B Tài chính theo quy đ nh t i Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia giai đo n 2006 – 2010 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005, Quy t đ nh s 80/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph và các quy đ nh v tài chính liên quan. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 6. Chánh Văn phòng B , các C c trư ng, V trư ng thu c B , Th trư ng các đơn v ch trì Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia năm 2009 và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 6;
 2. - Th tư ng Chính ph ; - Các Phó Th tư ng Chính ph ; - VPCP, các B : Tài chính, K ho ch và Đ u tư, Nông nghi p và PTNT, Thông tin và Truy n thông, Qu c phòng; - B Công thương: B trư ng, các Th trư ng; Nguy n Thành Biên - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Công Thương, Trung tâm XTTM các t nh, thành ph thu c TW; - Các thành viên H i đ ng th m đ nh Chương trình Xúc ti n thương m i qu c gia; - Website B Công thương; - Lưu: VT, XTTM. PH L C1 DANH M C CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA 2009 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3798/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công thương) Kinh phí Nhà nư c STT Tên chương trình Th i gian Đ a đi m h tr (tri u đ ng) Hi p h i Da gi y Vi t Nam Đào t o nâng cao năng l c cán b trong Tp. H Chí 1 công tác xây d ng chi n lư c xu t kh u 2009 75,51 Minh s n ph m gi y dép c a doanh nghi p 2 Tham gia H i ch qu c t Gi y t i UAE 02 – 04/11 Dubai 638,37 T ch c H i ngh xúc ti n xu t kh u Tp. H Chí 3 Tháng 8 200,20 ngành gi y 2009 Minh Hi p h i D t may Vi t Nam T ch c đoàn giao thương, kh o sát th 4 Tháng 8 Brasilia 1.396,04 trư ng s i, d t may Brazil T ch c H i ngh khách hàng nh p kh u 5 Tháng 11 Hà N i 1.954,00 ngành th i trang Vi t Nam T ch c đón đoàn các nhà nh p kh u d t Tp. H Chí 6 Tháng 10 1.034,00 may Hoa Kỳ vào Vi t Nam Minh Chương trình tư v n phát tri n th trư ng 7 Năm 2009 Mi n Nam 1.800,00 xu t kh u d t may Vi t Nam năm 2009 Hi p h i Doanh nghi p cơ khí Vi t Nam T ch c đoàn giao thương, kh o sát th Sydney, 8 Tháng 10 1.183,14 trư ng Australia, Newzeland Christchurch Hi p h i doanh nghi p ph n m m Vi t Nam Hà N i, Đà Đào t o nâng cao năng l c xu t kh u cho 9 2009 N ng, Tp. H 360,12 các doanh nghi p ph n m m Vi t Nam Chí Minh Hi p h i Ôtô xe máy xe đ p Vi t Nam T ch c đoàn giao thương t i th trư ng Sydney, 10 Quý IV 519,39 Australia và Newzealand k t h p tham Melbourne,
 3. quan H i ch qu c t v ô tô Australia Wellington H iT đ ng hóa Vi t Nam T ch c đoàn giao thương, kh o sát th 11 trư ng khoa h c công ngh T đ ng hóa 30/8 – 06/9 Tokyo 794,34 – Đo lư ng – Đi u khi n t i Nh t B n Hi p h i Thép Vi t Nam T ch c đoàn giao thương, kh o sát th Sydney, 12 Tháng 10 530,28 trư ng Australia Melbourne Hi p h i G và Lâm s n Vi t Nam T ch c H i ch qu c t đ g và m Tp. H Chí 13 11 – 16/3 3.400,00 ngh 2009 – VIFA 2009 Minh T ch c đoàn giao thương, kh o sát th 14 Tháng 10 Sao Paulo 743,62 trư ng g và lâm s n t i Brazil Hi p h i Xu t kh u hàng th công m ngh Vi t Nam Lillestrom, T ch c đoàn giao thương, kh o sát th Oslo, Herning, 15 12 – 25/8 1.402,04 trư ng Na Uy, Đan M ch, Th y Đi n Formland, Stockholm Đào t o “Nâng cao năng l c ti p c n và Hà N i, Hà phát tri n th trư ng xu t kh u hàng th 16 Quí III Tây, Qu ng 56,05 công m ngh cho các doanh nghi p xu t Nam kh u” Hi p h i Chè Vi t Nam Hà N i, Phú Đào t o k năng marketing xu t kh u t i 17 Tháng 11 Th , Lâm 149,93 Hà N i, Phú Th , Lâm Đ ng Đ ng Surabaya, T ch c đoàn giao thương,kh o sát th 18 Tháng 8 Bandung, 323,42 trư ng chè t i Indonesia, Malaysia Kuala Lumpur Tham gia H i ch Chè qu c t H ng Kông 19 13 – 15/8 H ng Kông 878,66 (Hongkong International Tea Fair) T ch c H i ngh qu c t các nhà nh p 20 Tháng 9 Vi t Nam 216,51 kh u chè t i Vi t Nam Liên minh H p tác xã Vi t Nam Chương trình đào t o cho h p tác xã, 21 Quý III – IV Mi n B c 90,51 doanh nghi p v a và nh t i mi n B c Chương trình đào t o cho h p tác xã, 22 Quý III – IV Mi n Trung 70,80 doanh nghi p v a và nh t i mi n Trung Tham gia H i ch thương m i qu c t t i 23 Canada (Salon des Metiers d’Art du 01 – 25/12 Montreal 2.021,62 Quebee) Tham gia H i ch qu c t đa ngành hàng Qu ng Đông, 24 quà t ng và trang trí n i th t l n th 17 t i 21 – 31/10 Thư ng H i, 1.466,90 Trung Qu c (17th China International Gift B c Kinh
 4. and Home Fair) k t h p t ch c giao thương v i h th ng h p tác xã cung tiêu Trung Qu c Tham gia h i ch qu c t hàng quà t ng t i Australia (Reed International Gift Fair) Sydney, 25 17 – 26/9 1.554,98 k t h p t ch c giao thương v i Liên Melbourne đoàn h p tác xã Australia Hi p h i Lương th c Vi t Nam B c Kinh, T ch c đoàn giao thương, kh o sát th 26 Tháng 10 Th m Quy n, 261,54 trư ng Trung Qu c H ng Kông T ch c đoàn giao thương, kh o sát th Cape Town, 27 trư ng Châu Phi và tham d h i ngh tri n Tháng 8 654,93 Durban v ng g o Châu Phi t i Nam Phi Hi p h i s n xu t kinh doanh Dư c Tri n lãm Qu c t chuyên ngành Y Dư c 28 Vi t Nam thư ng niên l n th 16 (Vietnam 02 – 05/12 Hà N i 1.311,08 Medi – Pharm Expo 2009) T ng công ty Rau qu , nông s n T ch c đoàn giao thương, kh o sát th Sydney, 29 Tháng 11 420,12 trư ng Australia Melbourne Trung tâm Xúc ti n thương m i nông nghi p Tham gia Tri n lãm qu c t v Rau và 30 Hoa qu t i Vương qu c Anh (The World 06 – 09/10 London 2.160,42 Fruit & Vegetable Show 2009) Tham gia Tri n lãm các thành ph n Th c ph m t t cho s c kh e t i Nh t B n 31 14 – 18/10 Tokyo 1.928,54 (Health Ingredients Japan – HI JAPAN 2009) Tham gia Tri n lãm qu c t v thành ph n 32 th c ph m m i và có l i cho s c kh e t i 11 – 13/11 Las Vegas 2.186,87 M (Supplyside West 2009) C c Kinh t - B Qu c phòng 33 T ch c h i ch thương m i Thái Nguyên Tháng 12 Thái Nguyên 1.112,28 C c Xúc ti n thương m i T ch c đoàn giao thương, kh o sát th trư ng đ y m nh xu t kh u m t hàng đi n Warsaw, 34 Quý IV 728,97 t và linh ki n đi n t t i Ba Lan và Budapest Hungary T ch c đoàn giao thương t i th trư ng 35 Tháng 10 Dili 525,99 Đông Timor H i các nhà doanh nghi p tr Vi t Nam Đào t o nâng cao năng l c c nh tranh cho Hà N i, Tp. 36 Quí III 84,40 các doanh nghi p xu t kh u Vi t Nam H Chí Minh
 5. T ch c đoàn kh o sát th trư ng, giao Johanesburg, 37 d ch thương m i và xúc ti n đ u tư t i Tháng 10 1.101,96 Cape Town Nam Phi Hi p h i Doanh nghi p nh và v a Vi t Nam Tham gia H i ch hàng công nghi p ph 38 02 -09/11 Paris 1.950,43 tr MIDEST 2009 PH L C2 M U THÔNG BÁO M I DOANH NGHI P THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3798/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công thương) TÊN ĐƠN V CH TRÌ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : / ……., ngày tháng năm ….. V/v m i doanh nghi p tham gia Chương trình XTTMQG ……………… Kính g i: ............................................................... Th c hi n Chương trình Xúc ti n Thương m i qu c gia năm …. đư c B trư ng B Công thương phê duy t t i Quy t đ nh s …../QĐ-BCT ngày ….tháng …. năm ….. (Tên đơn v ch trì) s t ch c (Tên đ án). C th như sau: 1. M c tiêu: ............................................................................................................................... 2. Quy mô: (s lư ng doanh nghi p d ki n) .............................................................................. 3. Th i gian: .............................................................................................................................. 4. Đ a đi m: ............................................................................................................................... 5. Ngành hàng: .......................................................................................................................... 6. Đ i tư ng tham gia: ............................................................................................................... 7. Tiêu chí l a ch n doanh nghi p tham gia: ............................................................................. 8. Chi phí: - H tr c a Nhà nư c cho doanh nghi p tham gia chương trình: (nêu c th n i dung các kho n đư c h tr , % h tr , s ti n đư c h tr ) - Chi phí doanh nghi p ph i ch u khi tham gia chương trình: (nêu c th ) - S ti n doanh nghi p ph i đ t c c đ tham gia chương trình n u có (nêu rõ đ a ch chuy n ti n đ t c c, th t c hoàn/kh u tr ti n đ t c c sau khi k t thúc chương trình) - Phương th c thanh quy t toán c a Đơn v ch trì v i doanh nghi p. 9. Các nghĩa v c a doanh nghi p khi tham gia chương trình: ................................................... 10. Yêu c u v H sơ đăng ký tham gia chương trình: .............................................................. 11. Th i h n đăng ký tham gia: ................................................................................................. Các đơn v quan tâm đ ngh g i h sơ v :
 6. Tên đơn v : ........................................................... Đ a ch : ........................................................ Đi n tho i: ............................................................ Fax: ............................................................. Email: ................................................................... Ngư i liên h : ............................................. Trân tr ng./. Đ I DI N ĐƠN V CH TRÌ (ký và ghi rõ h tên) Tài li u g i kèm: - Thông tin gi i thi u v : Th trư ng, ngành hàng, ho t đ ng xúc ti n thương m i mà Đơn v ch trì s t ch c ho c t ch c tham gia. - Chương trình d ki n, - M u h sơ đăng ký tham gia. Lưu ý: Thư m i doanh nghi p tham gia chương trình ph i đư c đăng t i công khai trên trang thông tin đi n t c a C c Xúc ti n Thương m i – B Công thương (www.vietrade.gov.vn) ch m nh t mư i lăm (15) ngày làm vi c trư c khi k t thúc th i h n đăng ký tham gia. PH L C3 M U BÁO CÁO K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH XÚC TI N THƯƠNG M I QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3798/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Công thương) TÊN ĐƠN V CH TRÌ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : / ……., ngày tháng năm ….. V/v báo cáo k t qu th c hi n Chương trình XTTMQG ……………… Kính g i: - C c Xúc ti n Thương m i – B Công thương - C c Tài chính Doanh nghi p – B Tài chính Th c hi n đ án (Tên đ án; Mã s ) thu c Chương trình Xúc ti n Thương m i qu c gia năm …. đư c B trư ng B Công thương phê duy t t i Quy t đ nh s …../QĐ-BCT ngày ….tháng …. năm ….. (Tên đơn v ch trì) báo cáo k t qu th c hi n như sau: 1. M c tiêu chính c a đ án: ...................................................................................................... 2. Th i gian th c hi n: ............................................................................................................... 3. Đ a đi m: ............................................................................................................................... 4. Đ i tư ng tham gia: ............................................................................................................... 5. Quy mô: S lư ng doanh nghi p th c t tham gia, hư ng l i t chương trình .................…. DN Trong đó: phân lo i theo s h u Phân lo i theo quy mô lao đ ng
 7. DN nhà nư c ………….DN > 1000 ngư i ………….DN Dân doanh ………….DN 300 đ n 1000 ngư i ………….DN Đ u tư nư c ngoài ………….DN < 300 ngư i ………….DN T ng ………….DN T ng ………….DN 6. Kinh phí th c t đã th c hi n: ................................................................................................ 7. K t qu th c hi n t ng m c tiêu đã đ ra: ............................................................................. 8. K t qu giao d ch (n u có): S lư ng khách giao d ch: ......................................................................................................... S lư ng khách hàng nh p kh u ti m năng: .............................................................................. Qu c t ch: .................................................................................................................................. H p đ ng/ Th a thu n đã ký k t: M t hàng Khách hàng (qu c t ch) S lư ng Tr giá 9. Đánh giá v m t hàng/th trư ng/kh năng c nh tranh c a doanh nghi p (n u có) 10. Phân tích đánh giá hi u qu , tác đ ng c a Chương trình đ i v i ngành hàng nói chung cũng như doanh nghi p tham gia và đơn v ch trì nói riêng. 11. Đánh giá c a doanh nghi p tham gia: (t ng h p d a trên báo cáo ph n h i c a doanh nghi p tham gia chương trình) Đánh giá R tt t T t Khá Trung Kém bình 1 N i dung chương trình % % % % % 2 Công tác t ch c th c hi n % % % % % 3 Hi u qu tham gia chương trình % % % % % 12. Đ xu t, ki n ngh : ............................................................................................................... Đ I DI N ĐƠN V CH TRÌ (ký và ghi rõ h tên) Tài li u g i kèm: - Danh sách doanh nghi p tham gia Chương trình (theo m u) Lưu ý: Đơn v ch trì có trách nhi m báo cáo b ng văn b n đánh giá k t qu vi c th c hi n ch m nh t mư i lăm (15) ngày làm vi c sau khi hoàn thành m i đ án (đ ng th i sao g i b n m m báo cáo v đ a ch xttmqg@vietrade.gov.vn) Yêu c u: - File ngu n Excel - Font: UNICODE, Times New Roman, Size: 10
 8. - Đ ngh sao g i b n m m danh sách v đ a ch xttmqg@vietrade.gov.vn
 9. M u danh sách doanh nghi p tham gia chương trình XTTMQG……………………. (Ban hành kèm theo Ph l c 3 thu c Quy t đ nh s 3798/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2009 c a B Công thương) Nhóm Email và Lo i hàng Website Quy mô Ngư i liên Ch c Stt Tên đơn v Đ a ch T nh/TP hình s kinh Tel Fax lao đ ng h v h u doanh chính 1 - NN >1000 Ông/Bà... info@hcm.vnn.vn - DD 300-1000 www.abc.com.vn - ĐTNN
 10. ĐT: 04.22205428 2 C c Kinh t -B 28A Đi n Biên Ph , Q. Ba T: 069.551562/37340346 www.cktqp.gov.vn Ông Tr n Kim Toàn – Giám đ c Qu c phòng Đình, Hà N i Trung tâm Tri n lãm và Xúc ti n F: 04. 3 7336036 ckte@cktqp.gov.vn thương m i xttm@cktqp.gov.vn Ông Lâm Tăng Vi t – Trư ng phòng Xúc ti n thương m i 3 H i các nhà 64 Bà Tri u, Q. Hoàn Ki m, T: 04. 3 9437527 www.dntvn.org Ông Ph m T n Công – Phó Ch doanh nghi p tr Hà N i t ch thư ng tr c kiêm T ng thư ký F: 04. 3 9431861 dnt@hn.vnn.vn Vi t Nam 4 H i T đ ng hóa T ng 7, tòa nhà 105 Hoàng T: 04. 2 2157058 www.automation.org.vn Ông Ph m Ng c Thăng – T ng Vi t Nam Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Thư ký F: 04. 3 56665328 www.e-automation.com.vn Hà N i phthang@fpt.vn 5 Hi p h i Ô tô xe F 102A – G1 Thành Công, T/F: 04. 3 7737138 vmb-office@fpt.vn Ông Lê Qu c T o – Chánh Văn máy xe đ p Vi t Đư ng Nguyên H ng, Q. phòng vamoba@fpt.vn Nam Ba Đình, Hà N i 6 Hi p h i Chè Vi t 92 Võ Th Sáu, P. Thanh T: 04. 3 6250908 www.vitas.org.vn Bà Nguy n Th Ánh H ng – Giám Nam Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà đ c Trung tâm Nghiên c u và Phát F: 04. 3 6251801 vitas@fpt.vn N i tri n th trư ng chè. Bà Ngô Thúy Hà – Chuyên viên marketing 7 Hi p h i Da giày 160 Hoàng Hoa Thám, Q. T: 04. 3 7281562/60 www.lefaso.org.vn Bà Nguy n Th Tòng – T ng thư ký, Vi t Nam Ba Đình, Hà N i đi u ph i viên F: 04. 3 7281561 hhdg@hn.vnn.vn 8 Hi p h i Doanh 4 Tri u Qu c Đ t, Q. Hoàn T: 04. 3 8265364 www.vami.com.vn Ông Nguy n Văn Th - Ch t ch nghi p cơ khí Ki m, Hà N i F: 04. 3 8258887 vami@hn.vnn.vn Vi t Nam 9 Hi p h i Doanh 15 Tô Hi n Thành, Q. Hai T: 04. 3 9743678 www.vinasme.vn Ông Đ Văn L p – Phó Ch t ch nghi p nh và Bà Trưng, Hà N i F: 04. 3 9743679 ktsme@vnn.vn v a Vi t Nam 10 Hi p h i Doanh T ng 5, s 7, Đào Duy Anh, T: 04. 6 2921451/52 www.vinasa.org.vn Ông Ph m T n Công – T ng thư ký
 11. nghi p ph n Q. Đ ng Đa, Hà N i F: 04. 3 5772338 vinasa01@hn.vnn.vn Ông Tr n Đoàn Kim – Chánh Văn m m Vi t Nam phòng office@vinasa.org.vn 11 Hi p h i D t may 25 Bà Tri u, Q. Hoàn Ki m, T: 04. 3 9362154 www.vietnamtextile.org.vn Ông Lê Qu c Ân – Ch t ch Vi t Nam Hà N i F: 04. 3 9349842 vitashn@hn.vnn.vn Bà Đ ng Phương Dung – T ng thư ký 0913212114 Ông Nguy n Sơn – Đi u ph i viên 12 Hi p h i G và Nhà s 10 Lô 14A, Ph T: 04. 3 7833016 www.vietfores.org Ông Nguy n Tôn Quy n – Phó Ch lâm s n Vi t Nam Trung Hòa, Hà N i t ch, T ng thư ký F: 04. 3 7833016 info@vietfores.org Ông Tr nh V - Đi u ph i viên 13 Hi p h i Lương 210 Nguy n Th Minh Khai, T: 08. 3 9306078 www.vietfood.org.vn Ông Huỳnh Minh Hu - Đi u ph i th c Vi t Nam Q.3, Tp. H Chí Minh viên F: 08. 3 9302704 vietfood@hcm.vnn.vn 14 Hi p h i s n xu t 138B, Gi ng Võ, Q. Ba T: 04. 7365890 www.vnpca.org.vn Ông Nguy n Tr ng D - Ch t ch kinh doanh Dư c Đình, Hà N i F: 04. 8465224 vnpca@fpt.vn Vi t Nam 15 Hi p h i Thép T ng 7, S 91 Láng H , Q. T: 04. 3 5146230 www.vsa.com.vn Ông Ph m Chí Cư ng – Ch t ch Vi t Nam Đ ng Đa, Hà N i F: 04. 3 5145113 infocenter@vsa.com.vn Ông Đinh Huy Tam – T ng thư ký hiephoithepvn@hn.vnn.vn 16 Hi p h i xu t T ng 1, 20 Lý Thư ng Ki t, T: 04. 2 2320875 www.veie.org.vn Ông Đ Văn Khôi – Phó Ch t ch kh u hàng th Q. Hoàn Ki m, Hà N i F: 04. 3 9366759 hrpe@fpt.vn Ông Lê Bá Ng c – T ng Thư ký công m ngh Vi t Nam 17 Liên minh H p 77 Nguy n Thái H c, Q. Ba T: 04. 3 7470973/7470256 www.vca.org.vn Ông Lê Văn Minh – Giám đ c tác xã Vi t Nam Đình, Hà N i Trung tâm Phát tri n Thương m i & F: 04. 3 8431883/8433997 www.ctid.com.vn Đ u tư, Liên minh HTX vca-htpt@hn.vnn.vn Bà Nguy n Qu Anh – Chuyên viên centrinde@fpt.vn Ban K ho ch 18 T ng công ty Rau 2 Ph m Ng c Th ch, Q. T: 04. 3 5740779 www.vegetexcovn.com.vn Bà Doãn Th Phương Mai qu , nông s n Đ ng Đa, Hà N i
 12. F: 04. 3 8523926 vegetexcovn@fpt.vn Ông Đ ng Thiên Th ch – Trư ng phòng 19 Trung tâm Xúc 2 Hoàng Qu c Vi t, Q. C u T: 04. 3 7543107/7545558 www.vafee.com.vn Ông Nguy n Văn Th ng – GĐ ti n thương m i Gi y, Hà N i Trung tâm F: 04. 3 7542752/7540131 xttm@vafee.com.vn nông nghi p Bà Ph m Th Thu Anh – Trư ng phòng H i ch tri n lãm
Đồng bộ tài khoản