Quyết định 38/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định 38/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2004/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp kinh phí cho gia đình, cá nhân nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và trẻ em bị bỏ rơi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 38/2004/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2004 V CHÍNH SÁCH TR GIÚP KINH PHÍ CHO GIA ÌNH, CÁ NHÂN NH N NUÔI DƯ NG TR EM M CÔI VÀ TR EM BN B RƠI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em ngày 12 tháng 8 năm 1991; Căn c Lu t Hôn nhân và Gia ình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c Ngh nh s 07/2000/N -CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 v Chính sách c u tr xã h i; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, QUY T NNH : i u 1. Quy t nh này quy nh chính sách tr giúp kinh phí cho gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em b b rơi, tr em mô côi (sau ây g i chung là tr em mô côi) không còn ngư i nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t hôn nhân và gia ình ho c có ngư i nuôi dư ng theo quy nh c a pháp lu t hôn nhân và gia ình nhưng không kh năng nuôi dư ng. i u 2. i u ki n nh n nuôi dư ng tr em m côi 1. i u ki n i v i cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi: a) Có năng l c hành vi dân s y ; b) Hơn tr em ư c nh n nuôi dư ng t hai mươi tu i tr lên. Trong trư ng h p bác, chú, c u, cô, dì c a tr em m côi nh n nuôi cháu thì ph i là ngư i thành niên và hơn cháu t mư i tu i tr lên; c) Có tư cách o c t t; th c hi n t t các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; không m c vào các t n n xã h i; d) Có thu nh p thư ng xuyên ho c tuy không có thu nh p thư ng xuyên nhưng còn tài s n sau khi ã tr i chi phí thông thư ng c n thi t cho cu c s ng c a ngư i ó; ) Có ch n nh;
  2. e) Không ph i là ngư i ang b h n ch m t s quy n c a cha, m i v i con chưa thành niên ho c b k t án mà chưa ư c xóa án tích theo quy nh c a pháp lu t; g) T nguyên nh n nuôi. 2. i u ki n i v i gia ình nh n nuôi dư ng tr em mô côi: Trong trư ng h p gia ình có c v và ch ng thì v và ch ng u ph i có các i u ki n theo quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 3. S ng ý c a ngư i giám h và tr em m côi 1. Vi c nh n nuôi dư ng tr em m côi ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i giám h . 2. Vi c nh n nuôi dư ng tr em m côi t chín tu i tr lên ph i ư c s ng ý c a tr em ó. i u 4. Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi ph i m b o cho tr em này ư c i h c, chăm sóc s c kh e, i x bình ng và ph i th c hi n vi c giám h cho tr em theo quy nh c a pháp lu t; nghiêm c m vi c ngư c ãi, b t tr em lao ng quá s c. i u 5. Gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em mô côi n u có các i u ki n quy nh t i Quy t nh này thì ư c h tr kinh phí v i m c th p nh t là 200.000 ng/tháng/tr em. Riêng i v i gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi dư i mư i tám tháng tu i thì ư c h tr kinh phí v i m c th p nh t là 270.000 ng/tháng/tr em. i u 6. Nh ng trư ng h p ư c xem xét tr giúp kinh phí Ngư i ang nuôi dư ng tr em m coi theo quy nh t i i u 47 và i u 48 c a Lu t Hôn nhân và gia ình nhưng không kh năng nuôi dư ng. i u 7. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nơi thư ng trú c a gia ình, cá nh n nuôi dư ng tr em m côi: 1. T ch c, ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n chính sách này trên a bàn. 2. Hàng năm, l p d toán kinh phí th c hi n chính sách này theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Căn c vào tình hình th c t c a a phương, quy nh c th m c tr giúp kinh phí cho các i tư ng quy nh t i i u 2 và i u 6 c a Quy t nh này trên a bàn, nhưng không th p hơn m c tr giúp quy nh t i i u 5 c a Quy t nh này. 4. Xem xét, quy t nh ho c h y b quy t nh tr giúp kinh phí cho các i tư ng ho c không còn i u ki n quy nh t i i u 2 và i u 6 c a Quy t nh này trên a bàn.
  3. 5. Ch trì, ph i h p v i M t tr n T qu c, H i Ph n , oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh và H i Nông dân khuy n khích, v n ng nh ng ngư i trong dòng h c a tr em m côi, gia ình, cá nhân nh n nuôi dư ng tr em m côi n u vi c nh n nuôi dư ng tr em này có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t. 6. Trong th i gian chưa có ngư i nh n nuôi dư ng, h tr tr em m côi nơi ăn, và t o i u ki n cho tr em hòa nh p v i c ng ng, không tr em b h c, i lang thang; trong trư ng h p c bi t khó khăn, g i tr em này vào cơ s b o tr xã h i t i a phương nơi tr em ang cư trú. i u 8. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, U ban Dân s , Gia ình và tr em và các B , ngành có liên quan hư ng d n th c hi n Quy t nh này. i u 9. Kinh phí th c hi n Quy t nh này ư c b trí t ngân sách m b o xã h i trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. i u 10. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 11. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản