Quyết định 38/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định 38/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 38/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 38/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH cña bé trëng bé tµi chÝnh Sè 38/2005/Q§-BTC ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ khung gi¸ tiªu thô níc s¹ch sinh ho¹t Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§-CP ngµy 25/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Gi¸; C¨n cø ChØ thÞ sè 04/2004-N§/CP ngµy 20/1/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh c«ng t¸c qu¶n lý cÊp níc vµ tiªu thô níc s¹ch; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé X©y dùng, Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Héi cÊp tho¸t níc ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc Qu¶n lý Gi¸. QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Quy ®Þnh khung gi¸ tiªu thô níc s¹ch sinh ho¹t c¸c hé d©n c (®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) theo b¶ng phô lôc kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¨n cø vµo nguyªn t¾c, ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ tiªu thô níc s¹ch híng dÉn t¹i Th«ng t Liªn tÞch sè 104/2004/TTLT-BTC-BXD ngµy 8/11/2004 cña Liªn Bé Tµi chÝnh - X©y dùng vµ khung gi¸ quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 trªn ®©y, Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh møc gi¸ tiªu thô níc s¹ch sinh ho¹t cô thÓ t¹i ®Þa ph¬ng (bao gåm c¶ côm d©n c n«ng th«n, khu c«ng nghiÖp) vµo thêi ®iÓm thÝch hîp.
  2. 2 PHô LôC KHUNG GI¸ TI£U THô N¦íC S¹CH SINH HO¹T (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 38/2005/Q§-BTC ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) Lo¹i ®« thÞ Gi¸ tèi thiÓu (®/m3) Gi¸ tèi ®a (®/m3) §« thÞ ®Æc biÖt, ®« thÞ lo¹i 1 2.500 8.000 §« thÞ lo¹i 2, lo¹i 3, lo¹i 4, lo¹i 5 1.800 7.000
Đồng bộ tài khoản