Quyết định 40/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 40/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 40/2009/QĐ-UBND về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 40/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 40/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 26 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V VI C TĂNG M C PH C P HÀNG THÁNG I V I CÁN B KHÔNG CHUYÊN TRÁCH C P XÃ VÀ THÔN, KHU PH Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Ngh nh s 33/2009/N -CP ngày 06/4/2009 c a Chính ph quy nh m c lương t i thi u chung; Căn c Ngh quy t s 11-NQ/TU ngày 01/11/2002 c a T nh y v i m i và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n; Theo ngh c a Liên S N i v - S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Tăng m c ph c p hàng tháng i v i cán b không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph , c th như sau: 1. Ch t ch H i Ngư i cao tu i; Ch t ch H i Ch th p ; Trư ng ban T ch c ng, Ch nhi m y ban Ki m tra ng, Trư ng ban Tuyên giáo, Văn phòng ng y; Phó Ch t ch y ban M t tr n T qu c là 994.500 ng/tháng (tương ương h s 1,53 so v i m c lương t i thi u là 650.000 ng). 2. Cán b làm công tác ng v , Tuyên giáo, Ki m tra các chi b xã (nơi chưa thành l p ng y c p xã); Phó các oàn th c p xã: oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p Ph n , H i Nông dân, H i C u chi n binh; Phó Trư ng Công an (nơi chưa b trí l c lư ng Công an chính quy); Phó Ch huy Trư ng Quân s là 767.000 ng/tháng (tương ương h s 1,18 so v i m c lương t i thi u là 650.000 ng). 3. Cán b k ho ch - giao thông - th y l i - nông, lâm, ngư, diêm nghi p; cán b lao ng - thương binh và xã h i; cán b tư pháp; cán b văn phòng ph trách b ph n "M t c a"; cán b ph trách th y s n ( i v i 25 xã, phư ng, th tr n tr ng i m ngh cá); cán b dân s - gia ình và tr em; th qu - văn thư - lưu tr ; cán b ph trách ài truy n thanh; cán b qu n lý nhà văn hóa; cán b ph trách lâm nghi p ( i v i các xã có r ng); cán b tin h c; cán b tài chính - k toán ( i v i nh ng xã có ngu n
  2. thu t 500 tri u ng tr lên/năm); công an viên chuyên trách xã là 708.500 ng/tháng (tương ương h s 1,09 so v i m c lương t i thi u là 650.000 ng). 4. Bí thư Chi b thôn, khu ph ; Trư ng thôn, khu ph ; Trư ng ban Công tác M t tr n thôn, khu ph là 650.000 ng/tháng (tương ương h s 1,00 so v i m c lương t i thi u là 650.000 ng). 5. Phó Trư ng thôn, khu ph ; Công an viên thôn là 520.000 ng/tháng (tương ương h s 0,80 so v i m c lương t i thi u là 650.000 ng). i u 2. Cán b chuyên trách, công ch c c p xã, cán b không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph khi ư c phân công kiêm nhi m nhi u ch c v thu c các ch c danh không chuyên trách khác ư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này thì ư c hư ng ph c p kiêm nhi m b ng 50% m c ph c p c a ch c danh kiêm nhi m có m c ph c p cao nh t. Riêng i v i cán b chuyên trách c p xã ư c phân công kiêm nhi m ch c v Trư ng kh i Dân v n thì ư c hư ng ph c p kiêm nhi m b ng 50% m c ph c p 994.500 ng/tháng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 16/2008/Q -UBND ngày 25/01/2008 c a UBND t nh v vi c tăng m c ph c p hàng tháng i v i cán b không chuyên trách c p xã và thôn, khu ph . M c ph c p hàng tháng, ph c p kiêm nhi m quy nh t i Quy t nh này ư c tính k t ngày 01 tháng 5 năm 2009. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S N i v , Giám c Kho b c Nhà nư c t nh, th trư ng các cơ quan thu c UBND t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph , và các t ch c, cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành
Đồng bộ tài khoản