Quyết định 4093/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 4093/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 4093/QĐ-BCT về công nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 4093/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 4093/Q -BCT Hà N i, ngày 18 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C CÔNG NH N DOANH NGHI P TIÊU CHU N S N XU T, L P RÁP XE HAI BÁNH G N MÁY B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 24/2002/Q -BCN ngày 10 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p v vi c ban hành Quy nh v tiêu chu n c a doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy; Căn c Quy t nh s 33/2006/Q -BCN ngày 13 tháng 9 năm 2006 c a B trư ng B Công nghi p phê duy t Chi n lư c phát tri n công nghi p xe máy Vi t Nam n năm 2015, t m nhìn n năm 2025; Căn c Quy t nh s 002/2007/Q -BCT ngày 29 tháng 8 năm 2007 c a B trư ng B Công Thương phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p xe máy Vi t Nam giai o n 2006 – 2015, có xét n năm 2020; Căn c n i dung Biên b n ki m tra s 02/BB-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a oàn ki m tra B Công Thương v i u ki n doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy t i Công ty TNHH Yamaha Motor Vi t Nam – Chi nhánh N i Bài; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p n ng, QUY T NNH: i u 1. Công nh n Công ty TNHH Yamaha Motor Vi t Nam – Chi nhánh N i Bài tiêu chuNn doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy theo quy nh t i Quy t nh s 24/2002/Q -BCN ngày 10 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p. a i m s n xu t, l p ráp: Chi nhánh N i bài, Khu công nghi p N i Bài, xã Quang Ti n, huy n Sóc Sơn, Thành ph Hà N i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V : Công nghi p n ng, Khoa h c và Công ngh , Tài chính và T ng Giám c Công ty TNHH Yamaha Motor Vi t Nam – Chi nhánh N i Bài ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các B : TC, KH& T, GTVT; - C c ăng ki m VN; - S CT Hà N i; - Lưu: VT, CNNg. H u Hào
Đồng bộ tài khoản