Quyết định 41/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
131
lượt xem
13
download

Quyết định 41/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 41/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về cấp phép nhập khẩu hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 41/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 41/2005/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2005 Ban hµnh Quy chÕ  vÒ cÊp phÐp nhËp khÈu hµng hãa  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i t¹i tê tr×nh sè   0135/TM­XNK ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2005, QuyÕt ®Þnh: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ  vÒ cÊp phÐp nhËp khÈu hµng hãa. §iÒu   2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   tõ   ngµy   01  th¸ng   9   n¨m   2005.   Bé   trëng   c¸c   Bé:   Th¬ng   m¹i,   C«ng  nghiÖp,   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Thuû   s¶n,  V¨n   hãa   ­   Th«ng   tin,   Y   tÕ,   Bu   chÝnh,   ViÔn   th«ng,   Tµi  chÝnh, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Tæng côc H¶i quan và  c¸c c¬ quan nhµ níc kh¸c cã thÈm quyÒn cÊp phÐp nhËp khÈu  hµng hãa chÞu tr¸ch nhiÖm rµ so¸t ®Ó ®iÒu chØnh xong tríc  ngµy   01   th¸ng   9   n¨m   2005   c¸c   v¨n   b¶n   híng   dÉn   vÒ   nhËp  khÈu hµng  hãa  thuéc  ph¹m vi cña Bé, ngµnh  m×nh  phï hîp  víi c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ vÒ cÊp phÐp nhËp khÈu hµng  hãa kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu   3.   C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ trëng c¬ quan trùc thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban  nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng  chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.   
  2. 2 Quy chÕ VÒ cÊp phÐp nhËp khÈu hµng hãa (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 41/2005/Q§­TTg  ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung  §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  Quy chÕ nµy quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n, h×nh thøc,  thñ tôc cÊp phÐp nhËp khÈu hµng hãa cña c¸c c¬ quan cÊp  phÐp nhËp khÈu ®èi víi ®èi tîng nhËp khÈu nh÷ng hµng hãa  thuéc diÖn qu¶n lý nhËp khÈu theo giÊy phÐp.  §iÒu  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  1. "Thñ tôc cÊp phÐp nhËp khÈu" lµ quy tr×nh, thñ tôc  cã liªn quan ®Õn viÖc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu hµng hãa, tõ  thñ tôc vÒ hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu ®Õn qu¸ tr×nh  tiÕp nhËn, xö lý hå s¬ vµ ra quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm  quyÒn cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu.  2. "C¬ quan cÊp phÐp nhËp khÈu" lµ c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt.  3.  "§èi tîng ®Ò  nghÞ cÊp  phÐp  nhËp khÈu"  lµ  c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n ®îc quyÒn nhËp khÈu hµng hãa theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt.   4. "CÊp giÊy phÐp nhËp khÈu tù ®éng" lµ h×nh thøc cÊp  phÐp ®îc ¸p dông trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ nhng kh«ng  nh»m g©y h¹n chÕ viÖc nhËp khÈu vµ trong ®ã hå s¬ ®Ò nghÞ  cÊp phÐp ®îc chÊp thuËn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu  4 Quy chÕ nµy.  5.   "CÊp   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   kh«ng   tù   ®éng"   lµ   h×nh  thøc cÊp phÐp nhËp khÈu ngoµi ph¹m vi cÊp giÊy phÐp nhËp  khÈu tù ®éng. 6. "Hµng hãa nhËp khÈu thuéc diÖn qu¶n lý nhËp khÈu  theo giÊy phÐp" do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh cho tõng  thêi kú, trõ danh môc hµng hãa thuéc diÖn cÊp giÊy phÐp  nhËp khÈu tù ®éng.
  3. 3 §iÒu  3.  Nguyªn t¾c cÊp phÐp nhËp khÈu 1. Minh b¹ch hãa thñ tôc cÊp phÐp nhËp khÈu a)   ViÖc   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   ph¶i   ®îc   quy   ®Þnh   ®¬n  gi¶n, minh b¹ch vµ kh¸ch quan.  b) C¬ quan cÊp phÐp nhËp khÈu ph¶i th«ng b¸o cô thÓ  nh÷ng tµi liÖu, th«ng tin cÇn cã trong hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp  phÐp ®Ó ®èi tîng  ®Ò nghÞ  cÊp  phÐp  biÕt, thùc  hiÖn.  Mäi  quy   ®Þnh,   th«ng   tin   liªn   quan   ®Õn   thñ   tôc   ®Ò   nghÞ   cÊp  phÐp nhËp khÈu, bao gåm ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc, c¸ nh©n ®îc  quyÒn nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp; c¬ quan cÊp phÐp; danh  môc hµng hãa thuéc diÖn cÊp phÐp nhËp khÈu ph¶i ®îc ®¨ng  C«ng b¸o chËm nhÊt lµ hai m¬i mèt ngµy (21 ngµy) tríc khi  c¸c quy ®Þnh ®ã cã hiÖu lùc ph¸p lý, ®ång thêi ph¶i ®îc  ®¨ng t¶i trªn trang web cña c¬ quan cÊp phÐp nhËp khÈu vµ  niªm yÕt c«ng khai t¹i c¬ quan cÊp phÐp ®ã. Mäi trêng hîp  ngo¹i lÖ hoÆc thay ®æi quy ®Þnh liªn quan ®Õn thñ tôc cÊp  phÐp nhËp khÈu hoÆc danh môc mÆt hµng thuéc diÖn cÊp phÐp  nhËp khÈu  ®Òu  ph¶i  ®îc c«ng  bè theo  c¸ch  thøc vµ trong  thêi h¹n nªu trªn. 2. Thñ tôc nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu vµ  thñ tôc gia h¹n giÊy phÐp nhËp khÈu a) §èi tîng ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu chØ ph¶i nép  hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu tíi mét c¬ quan. Trong  trêng hîp nhÊt thiÕt ph¶i tiÕp cËn nhiÒu c¬ quan th× sè  c¬ quan nµy kh«ng ®îc qu¸ ba (3) c¬ quan.  b)   Thñ   tôc   nép   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   hoÆc   thñ   tôc   gia   h¹n  giÊy phÐp nhËp khÈu (nÕu cã) ph¶i ®îc quy ®Þnh ®¬n gi¶n,  râ rµng. H¹n nép hå s¬ (nÕu cã), ph¶i ®îc quy ®Þnh tèi  thiÓu lµ hai m¬i mèt ngµy (21 ngµy) tríc khi hÕt h¹n nép  hå s¬ vµ cã thÓ ®îc gia h¹n trong trêng hîp c¬ quan cÊp  phÐp nhËp khÈu cha nhËn ®ñ sè hå s¬ trong thêi h¹n nµy.  Néi   dung   ®Ò   nghÞ   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   hoÆc   gia   h¹n   giÊy  phÐp nhËp khÈu cÇn ®îc quy ®Þnh ®¬n gi¶n, râ rµng.  c) C¬ quan cÊp phÐp nhËp khÈu kh«ng ®îc tõ chèi hå s¬  ®Ò nghÞ cÊp phÐp v× nh÷ng sai sãt nhá vÒ th«ng tin, víi  ®iÒu kiÖn nh÷ng sai sãt nµy kh«ng lµm thay ®æi nh÷ng néi  dung quan träng vµ c¬ b¶n cña hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp  khÈu. Trong trêng hîp cã sai sãt hoÆc nhÇm lÉn trong tµi  liÖu hoÆc thñ tôc, c¬ quan cÊp phÐp nhËp khÈu cã thÓ cã  th«ng b¸o nh¾c nhë hoÆc c¶nh c¸o ë møc ®é phï hîp, nÕu  nh÷ng sai sãt hoÆc nhÇm lÉn nµy kh«ng nh»m môc ®Ých gian  lËn hoÆc do qu¸ cÈu th¶. d)   Trong   trêng   hîp   viÖc   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   bÞ   tõ  chèi, c¬ quan cÊp phÐp ph¶i c«ng bè râ lý do.  ®) Kh«ng ®îc tõ chèi viÖc th«ng quan hµng nhËp khÈu  ®∙ ®îc cÊp phÐp chØ v× cã sù kh¸c biÖt nhá vÒ gi¸ trÞ, sè 
  4. 4 lîng hay träng lîng so víi con sè ghi trªn giÊy phÐp do  sù   chªnh   lÖch   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   giao   hµng,   do  tÝnh chÊt cña viÖc xÕp dì hµng rêi vµ nh÷ng kh¸c biÖt nhá  kh¸c phï hîp víi thùc tiÔn th¬ng m¹i b×nh thêng. e)   ViÖc   tiÕp   cËn   ngo¹i   hèi   ®Ó   tiÕn   hµnh   nhËp   khÈu  hµng hãa nhËp khÈu theo giÊy phÐp ®îc ¸p dông b×nh ®¼ng  nh  ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu  kh«ng  chÞu sù ®iÒu chØnh  cña giÊy phÐp nhËp khÈu vµ ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh hiÖn  hµnh vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi.   Ch¬ng II h×nh thøc cÊp phÐp nhËp khÈu  §iÒu  4.  CÊp phÐp nhËp khÈu tù ®éng ViÖc cÊp phÐp nhËp khÈu tù ®éng, ngoµi viÖc thùc hiÖn  theo   c¸c   nguyªn   t¾c   chung   t¹i   §iÒu   3   Quy   chÕ   nµy,   cßn  ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®inh sau :  1. Mäi ®èi tîng ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu nÕu ®¸p øng  ®îc c¸c yªu cÇu ph¸p lý liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu hµng  hãa thuéc diÖn cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu tù ®éng ®Òu ®îc nép  hå s¬ vµ ®îc cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu tù ®éng. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu tù ®éng ®îc nép  cho c¬ quan cÊp phÐp tríc khi hµng hãa ®îc th«ng quan. 3. Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu tù ®éng hîp lÖ ®­ îc   c¬   quan   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   chÊp   thuËn   ngay   sau   mét  kho¶ng thêi gian hîp lý vÒ mÆt thñ tôc hµnh chÝnh, nhng  tèi ®a kh«ng qu¸ mêi ngµy (10 ngµy) lµm viÖc, kÓ tõ khi  nhËn ®îc bé hå s¬ hîp lÖ; hµng ho¸ chØ ®îc th«ng quan sau  khi cã giÊy phÐp nhËp khÈu tù ®éng. Quy ®Þnh vÒ bé hå s¬ hîp lÖ do c¬ quan cÊp phÐp c«ng  bè râ rµng, cô thÓ theo c¸ch thøc quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Quy  chÕ nµy. 4. Thñ tíng ChÝnh phñ ñy quyÒn Bé trëng Bé Th¬ng m¹i,  c¨n cø t×nh h×nh vµ nhu cÇu thùc tÕ vµ sau khi trao ®æi  víi c¸c c¬ quan h÷u quan,  c«ng  bè hoÆc  ®iÒu chØnh  Danh  môc hµng ho¸ nhËp khÈu theo giÊy phÐp tù ®éng vµ viÖc cÊp  phÐp nhËp khÈu lo¹i hµng ho¸ nµy. Trong trêng hîp kh«ng  cÇn thiÕt, viÖc ¸p dông giÊy phÐp nhËp khÈu tù ®éng ph¶i  ®îc b∙i bá ngay. 
  5. 5 §iÒu  5.  CÊp phÐp nhËp khÈu kh«ng tù ®éng ViÖc cÊp phÐp nhËp khÈu kh«ng tù ®éng ngoµi viÖc thùc  hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c t¹i §iÒu 3 Quy chÕ nµy cßn ph¶i  thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau :   1. Trong trêng hîp giÊy phÐp ®îc sö dông ®Ó qu¶n lý  h¹n ng¹ch nhËp khÈu hoÆc ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n  lý nhËp khÈu kh¸c  th×  giÊy  phÐp kh«ng  ®îc t¹o thªm  trë  ng¹i ®èi víi hµng nhËp khÈu. Thñ tôc cÊp phÐp nhËp khÈu  kh«ng tù ®éng ®îc quy ®Þnh phï hîp vÒ quy m« vµ thêi h¹n  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu vµ kh«ng g©y phøc  t¹p ®Ó thùc thi biÖn ph¸p qu¶n lý nhËp khÈu ®ã. 2. Trong trêng hîp viÖc cÊp phÐp kh«ng nh»m môc ®Ých  h¹n chÕ sè lîng, c¬ quan cÊp phÐp c«ng bè c¬ së cña viÖc  cÊp phÐp nhËp khÈu ®Ó c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi  níc ®îc biÕt.  3. Trêng hîp h¹n ng¹ch nhËp khÈu ®îc ph©n bæ theo níc  cung cÊp,  c¬ quan  cÊp  phÐp  nhËp khÈu cña ViÖt  Nam  ph¶i  c«ng bè kÞp thêi tæng sè lîng h¹n ng¹ch ®èi víi hµng hãa  nhËp khÈu tÝnh theo sè lîng hoÆc trÞ gi¸, thêi gian b¾t  ®Çu vµ kÕt thóc viÖc cÊp h¹n ng¹ch ®Ó ChÝnh phñ c¸c níc  cung cÊp, tæ chøc, c¸  nh©n trong vµ ngoµi níc ®îc biÕt.  4. Mäi ®èi tîng ®Ò nghÞ cÊp phÐp nhËp khÈu ®Òu b×nh  ®¼ng trong viÖc nép hå s¬ vµ trong qu¸ tr×nh xem xÐt ®Ó  ®îc cÊp phÐp. Trêng hîp ®èi tîng nép hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp  phÐp nhËp khÈu bÞ tõ chèi cÊp phÐp th× c¬ quan cÊp phÐp  nhËp khÈu ph¶i th«ng b¸o lý do kh«ng chÊp thuËn; ®èi tîng  ®Ò nghÞ cÊp phÐp ®îc quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan cã thÈm  quyÒn cÊp phÐp vµ ®Ò nghÞ c¬ quan nµy xem xÐt l¹i viÖc tõ  chèi cÊp phÐp theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ cÊp phÐp  nhËp khÈu.  5.   NÕu   viÖc   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   ®îc   thùc   hiÖn   theo  nguyªn t¾c hå s¬ nép tríc ®îc xÐt tríc th× trõ nh÷ng tr­ êng hîp ngo¹i lÖ v× lý do bÊt kh¶ kh¸ng, thêi gian xem  xÐt hå s¬ xin cÊp phÐp nhËp khÈu kh«ng ®îc vît qu¸ ba m¬i  ngµy (30 ngµy), kÓ tõ khi c¬ quan qu¶n lý nhËp khÈu nhËn  ®îc bé hå s¬ hîp lÖ. Trêng hîp c¬ quan qu¶n lý nhËp khÈu  xÐt tÊt c¶ c¸c hå s¬ ®ång thêi th× thêi h¹n xem xÐt kh«ng  ®îc vît qu¸ s¸u m¬i ngµy (60 ngµy), kÓ tõ ngµy hÕt h¹n  nép så s¬ ®∙ c«ng bè. 6. Thêi h¹n hiÖu lùc cña giÊy phÐp ph¶i hîp lý, kh«ng  ®îc   qu¸   ng¾n   ®Õn   møc   viÖc   nhËp   khÈu   trë   nªn   kh«ng   kh¶  thi. Thêi h¹n hiÖu lùc còng kh«ng ®îc quy ®Þnh ë møc lo¹i  trõ viÖc nhËp khÈu tõ nh÷ng nguån hµng xa, trõ trêng hîp  cÇn   ph¶i   ®a   hµng   hãa   vÒ   ngay   ®Ó   ®¸p   øng   nh÷ng   yªu   cÇu  ng¾n h¹n ngoµi dù kiÕn.
  6. 6 7. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhËp khÈu kh«ng ®îc ng¨n c¶n  viÖc nhËp khÈu phï hîp víi néi dung giÊy phÐp nhËp khÈu  còng nh viÖc sö dông hÕt h¹n ng¹ch ®∙ ®îc cÊp.  8. Khi cÊp phÐp nhËp khÈu, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhËp  khÈu cÇn lu ý ®Õn nguyÖn väng cña ®èi tîng ®Ò nghÞ ®îc  cÊp giÊy phÐp víi sè lîng hîp lý, vµ phï hîp thùc tiÔn  kinh doanh. 9. Khi cÊp phÐp nhËp khÈu, c¬ quan qu¶n lý nhËp khÈu  cÇn x©y dùng quy tr×nh xem xÐt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nhËp  khÈu   cña   ®èi   tîng   ®Ò   nghÞ   cÊp   phÐp   vµ   thµnh   tÝch   thùc  hiÖn   c¸c   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   ®îc   cÊp   trong   mét   kho¶ng  thêi gian tríc ®ã (tèi ®a lµ 02 n¨m). Trêng hîp c¸c giÊy  phÐp nµy kh«ng ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, c¬ quan qu¶n lý nhËp  khÈu sÏ ®iÒu tra nguyªn nh©n ®Ó xem xÐt vµ c©n nh¾c khi  cÊp giÊy phÐp  nhËp  khÈu míi. C¬ quan qu¶n  lý nhËp  khÈu  còng cÇn xem xÐt c¸c nguyªn  t¾c, quy ®Þnh  hiÖn  hµnh vµ  thùc   tiÔn   kinh   doanh   cña   ngµnh   hµng   liªn   quan   ®Ó   viÖc  ph©n bæ h¹n ng¹ch vµ viÖc cÊp giÊy phÐp cho c¸c nhµ nhËp  khÈu míi ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp lý. 10.   Trêng   hîp   h¹n   ng¹ch   nhËp   khÈu   ®îc   ph©n   bæ   theo  giÊy phÐp  kh«ng  g¾n víi ®iÒu kiÖn  vÒ níc cung  cÊp  hµng  hãa   th×   ®èi   tîng   ®îc   cÊp   phÐp   cã   quyÒn   lùa   chän   nguån  cung øng. NÕu h¹n ng¹ch nhËp khÈu cã g¾n víi ®iÒu kiÖn vÒ  níc cung cÊp hµng hãa th× giÊy phÐp nhËp khÈu ph¶i ghi râ  níc hoÆc nh÷ng níc mµ ®èi tîng ®îc phÐp nhËp khÈu hµng vÒ  ViÖt Nam.  Ch¬ng III ®iÒu kho¶n thi  hµnh  §iÒu  6.  Tæ chøc thùc hiÖn 1.   C¸c   Bé:   C«ng   nghiÖp,   N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn  n«ng th«n, Thñy s¶n, V¨n hãa ­ Th«ng tin, Y tÕ, Bu chÝnh,  ViÔn th«ng, Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Tæng  côc H¶i quan vµ c¸c c¬ quan nhµ níc kh¸c cã thÈm quyÒn  trong viÖc cÊp phÐp nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c  th«ng tin liªn quan vµ phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i gi¸m s¸t  viÖc thùc hiÖn Quy chÕ nµy. 2. Bé Th¬ng m¹i chñ tr× gi¸m s¸t, tæng hîp t×nh h×nh  thùc hiÖn Quy chÕ nµy cña c¸c Bé, ngµnh h÷u quan; b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ xö lý nh÷ng trêng hîp híng dÉn vµ thùc  hiÖn kh«ng phï hîp Quy chÕ nµy vµ nhng vÊn ®Ò vît thÈm  quyÒn  c¸c  Bé,  ngµnh  liªn quan;  lµ c¬ quan  ®Çu  mèi  cung  cÊp   th«ng   tin   vÒ   cÊp   phÐp   nhËp   khÈu   tíi   ñy   ban   vÒ   cÊp  phÐp nhËp  khÈu  cña tæ chøc  th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO)  vµ 
  7. 7 c¸c níc thµnh viªn WTO phï hîp víi c¸c nghÜa vô th«ng b¸o  t¹i HiÖp ®Þnh vÒ thñ tôc cÊp phÐp nhËp khÈu cña WTO khi  ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña tæ chøc nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản