Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
55
lượt xem
7
download

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân; xử lý đơn, thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 43/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 43/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 24 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TRÌNH T , TH T C TI P CÔNG DÂN; X LÝ ƠN, THƯ; GI I QUY T KHI U N I, T CÁO; GI I QUY T KHI U N I, TRANH CH P T AI TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02/12/1998; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15/6/2004; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 29/11/2005; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t t ai năm 2003; Căn c Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Theo ngh c a Chánh Thanh tra t nh t i T trình s 206/TTr-TT ngày 24/4/2009 v vi c ngh ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v trình t , th t c ti p công dân; x lý ơn, thư; gi i quy t khi u n i, t cáo; gi i quy t khi u n i, tranh ch p t ai trên a bàn t nh ng Nai. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Chánh Thanh tra t nh, Giám c các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI CH TNCH
 2. Võ Văn M t QUY NNH V TRÌNH T , TH T C TI P CÔNG DÂN; X LÝ ƠN, THƯ; GI I QUY T KHI U N I, T CÁO; GI I QUY T KHI U N I, TRANH CH P T AI TRÊN NA BÀN T NH NG NAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 43/2009/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a UBND t nh ng Nai) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh chi ti t các giai o n c a quá trình sau ây: 1. Ti p công dân; x lý, gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo; gi i quy t khi u n i, tranh ch p t ai. 2. Gi i quy t tranh ch p t ai mà ngư i tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 1, 2 và 5 i u 50 Lu t t ai ngày 26/11/2003. 3. Gi i quy t khi u n i quy t nh hành chính, hành vi hành chính c a các cơ quan hành chính nhà nư c; c a ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c; gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c; gi i quy t t cáo c a công dân v hành vi trái pháp lu t c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 4. Phân nh trách nhi m c a các c p, các ngành trong quá trình th c hi n các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 2. i tư ng áp d ng Ch t ch UBND các c p; Giám c s và c p tương ương thu c UBND t nh; Th trư ng các cơ quan thu c s và c p tương ương; Th trư ng các cơ quan thu c UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên hòa (g i chung là UBND c p huy n); cán b , công ch c th c hi n nhi m v ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p t ai. i u 3. Gi i thích t ng
 3. 1. Quy t nh hành chính trong qu n lý t ai b khi u n i ư c gi i quy t theo trình t th t c quy nh t i chương V Quy nh này, bao g m: a) Quy t nh giao t, cho thuê t, thu h i t, trưng d ng t, cho phép chuy n m c ích s d ng t; b) Quy t nh b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng, tái nh cư; c) C p ho c thu h i gi y ch ng nh n quy n s d ng t; d) Quy t nh gia h n th i h n s d ng t. 2. Hành vi hành chính trong qu n lý t ai b khi u n i ư c gi i quy t theo trình t th t c quy nh t i chương V Quy nh này là hành vi c a cán b , công ch c nhà nư c khi gi i quy t công vi c thu c ph m vi quy nh t i kho n 1 i u này. 3. V vi c ph c t p là v vi c ã ư c cơ quan ch c năng xác minh y tình ti t n i dung c a v vi c ó, nhưng còn nhi u quan i m khác nhau trong vi c áp d ng văn b n quy ph m pháp lu t gi i quy t; ho c chưa ư c pháp lu t quy nh rõ, ph i áp d ng các quy nh khác c a pháp lu t gi i quy t. Chương II TRÌNH T , TH T C TI P CÔNG DÂN, TI P NH N VÀ X LÝ ƠN, THƯ i u 4. Nơi ti p công dân T i nơi ti p công dân ph i niêm y t công khai l ch và n i quy ti p công dân. L ch ti p công dân ph i ghi c th th i gian, ch c v ngư i ti p công dân. N i quy ti p công dân ph i ghi rõ trách nhi m c a ngư i ti p công dân, quy n và nghĩa v c a ngư i n khi u n i, t cáo. i u 5. Trách nhi m ti p công dân c a Th trư ng cơ quan nhà nư c 1. Ch t ch UBND các c p, Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m ti p công dân nh kỳ theo quy nh: - Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n (g i chung là c p xã) m i tu n ít nh t 01 ngày; - Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa (g i chung là c p huy n) m i tháng ít nh t 02 ngày; - Ch t ch UBND t nh, m i tháng ít nh t 01 ngày; - Th trư ng cơ quan khác c a Nhà nư c, m i tháng ít nh t 01 ngày. Trong bu i ti p dân c a Th trư ng, ngư i ch trì và cán b các ban, ngành tham d ph i eo b ng tên công ch c, viên ch c nhân dân bi t. Cơ quan tham mưu ph i chuNn b h sơ liên quan n v vi c ti p công dân, báo cáo quá trình ã gi i quy t
 4. ho c lý do chưa gi i quy t. Ngư i ch trì bu i ti p công dân có k t lu n ngay và tr l i tr c ti p v i công dân nh ng v vi c ã rõ, có y cơ s pháp lý và nêu bi n pháp gi i quy t d t i m; i v i nh ng v vi c c n ph i xác minh làm rõ thêm thì giao trách nhi m cho cơ quan tham mưu theo ch c năng qu n lý nhà nư c xu t gi i quy t. 2. Thanh tra nhà nư c các c p, các cơ quan khác c a Nhà nư c có trách nhi m ti p công dân thư ng xuyên hàng ngày. i u 6. Trách nhi m c a cán b ti p công dân 1. Ph i có s ghi chép, theo dõi vi c ti p công dân; 2. Yêu c u công dân xu t trình gi y t tùy thân và ki m tra i chi u xác nh ngư i ư c ti p có ph i là ngư i khi u n i, t cáo, tranh ch p ho c ngư i ư c y quy n h p pháp trong khi u n i, tranh ch p hay không. 3. L ng nghe, ghi chép n i dung trình bày c a ngư i khi u n i, t cáo, tranh ch p; yêu c u h trình bày trung th c, cung c p h sơ, tài li u liên quan n n i dung khi u n i, t cáo, tranh ch p; qua ó n m ch c các n i dung cơ b n c a v vi c (th i gian, a i m phát sinh, ngư i b khi u n i, t cáo, tranh ch p; n i dung khi u n i, t cáo, tranh ch p; di n bi n quá trình gi i quy t...). 4. Nghiên c u, phân lo i x lý ơn khi u n i, t cáo, tranh ch p ( ơn khi u n i x lý theo quy nh t i i u 6; ơn t cáo x lý theo quy nh t i i u 38, 39, 40 Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Khi u n i t cáo và các Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo); ng th i, hư ng d n ngư i khi u n i, tranh ch p, c th : a) N u v vi c khi u n i, tranh ch p không thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p mình thì hư ng d n công dân n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. b) i v i trư ng h p khi u n i, tranh ch p thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p mình và có i u ki n th lý thì cán b ti p dân làm th t c ti p nh n ơn và các tài li u, h sơ liên quan n khi u n i, tranh ch p; vi t gi y biên nh n h sơ, tài li u do ngư i khi u n i, tranh ch p cung c p; báo cáo Th trư ng cơ quan c p mình ch o vi c th lý, xác minh, gi i quy t theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t t ai. c) i v i trư ng h p khi u n i, tranh ch p thu c thNm quy n gi i quy t c a Th trư ng cơ quan c p mình nhưng không i u ki n th lý thì cán b ti p dân trình Th trư ng cơ quan có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i, tranh ch p bi t rõ lý do không th lý. 5. Trư ng h p ngư i khi u n i, t cáo, tranh ch p n trình bày tr c ti p vi c khi u n i, t cáo, tranh ch p thì cán b ti p công dân có trách nhi m hư ng d n ngư i khi u n i, t cáo, tranh ch p vi t thành ơn ho c ghi l i ý ki n trình bày c a ngư i tranh ch p, khi u n i, t cáo và có ch ký c a h .
 5. 6. i v i ơn t cáo, khi ti p nh n thông tin tài li u do ngư i t cáo cung c p, cán b ti p công dân ph i làm biên nh n, có ch ký c a ngư i ti p nh n và ngư i cung c p. Trư ng h p n i dung t cáo có tính ch t khNn c p thì ph i nhanh chóng báo cáo v i Th trư ng cơ quan c p mình, sau ó thông tin cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n có bi n pháp ngăn ch n, x lý k p th i. i u 7. Trách nhi m x lý ơn, thư khi u n i, t cáo, tranh ch p 1. Phòng N i chính - Ti p dân thu c Văn phòng UBND t nh là u m i x lý ơn, thư khi u n i, t cáo, tranh ch p c a các cơ quan, t ch c, cá nhân g i n UBND t nh. Sau khi ti p nh n ơn, thư, phòng N i chính - Ti p dân vào s , phân lo i, x lý, theo dõi k t qu gi i quy t và t ng h p báo cáo. Vi c x lý ơn theo quy nh sau: - Nghiên c u n i dung ơn, n u i u ki n và thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh thì trong th i h n 05 ngày l p phi u chuy n ơn n cơ quan tham mưu th lý, xác minh, báo cáo xu t gi i quy t; n u ơn chưa ch ng c pháp lý c n thi t liên quan n n i dung ơn khi u n i, t cáo thì trong th i h n 07 ngày làm vi c m i công dân b sung h sơ x lý theo quy nh; - i v i ơn khi u n i thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i kho n 8 i u 1 Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo năm 2005 thì d th o văn b n trình Chánh Văn phòng UBND t nh ký văn b n tr l i cho ngư i khi u n i; - ơn khi u n i, tranh ch p không thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh thì có văn b n hư ng d n ngư i khi u n i, tranh ch p g i ơn n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. ơn t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t c a UBND t nh thì chuy n ơn n cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t; - i v i ơn tranh ch p, khi u n i do cá nhân, t ch c có ch c năng ki m tra, giám sát ho c các cơ quan báo chí chuy n n thì ph i th c hi n ng th i ba bư c: Ti p nh n, phân lo i x lý, hư ng d n cho ngư i tranh ch p, khi u n i b ng văn b n; ng th i tr l i cho các t ch c, cá nhân chuy n ơn theo quy nh c a pháp lu t. 2. B ph n ti p dân c p huy n, Văn phòng UBND xã, phư ng, th tr n là u m i ti p nh n, phân lo i, x lý ơn, theo dõi, ôn c k t qu gi i quy t theo trình t , th t c như quy nh i v i phòng N i chính - Ti p dân thu c Văn phòng UBND t nh t i kho n 1 i u này. 3. Các s , ban, ngành c a t nh khi nh n ơn khi u n i, t cáo ph i x lý theo úng quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Vi c phân công th c hi n do Th trư ng cơ quan quy t nh. Chương III TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I i u 8. Trách nhi m tham mưu gi i quy t ơn khi u n i 1. ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND c p huy n:
 6. a) Chánh Thanh tra c p huy n có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i khi ư c giao. b) Căn c n i dung, tính ch t t ng v vi c khi u n i, Ch t ch UBND c p huy n quy t nh giao cho Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c UBND c p huy n ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i. Các trư ng h p này, Chánh Thanh tra c p huy n có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng cơ quan chuyên môn trong vi c tham mưu gi i quy t khi u n i khi ư c giao. 2. ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c s và c p tương ương: a) Chánh Thanh tra s có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i khi ư c giao. b) Căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i, Giám c s quy t nh giao cho Trư ng phòng, ban chuyên môn thu c s ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i. Các trư ng h p này, Chánh Thanh tra s có trách nhi m ph i h p v i Trư ng phòng, ban chuyên môn trong vi c tham mưu gi i quy t khi u n i khi ư c giao. 3. ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh: a) Chánh Thanh tra t nh có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i khi ư c giao. b) Căn c n i dung, tính ch t v vi c khi u n i, Ch t ch UBND t nh quy t nh giao cho Th trư ng cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh ti n hành xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i. Các trư ng h p này, Chánh Thanh tra t nh có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng cơ quan chuyên môn trong vi c tham mưu gi i quy t khi u n i khi ư c giao. c) Th trư ng cơ quan chuyên môn ư c giao trách nhi m tham mưu gi i quy t khi u n i theo các lĩnh v c ph trách như sau: - Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu Ch t ch UBND t nh gi i quy t ơn khi u n i i v i: + Quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính v qu n lý t ai do Ch t ch UBND c p huy n gi i quy t l n u. Quy t nh c a Ch t ch UBND t nh là quy t nh gi i quy t cu i cùng (theo i m a, kho n 2, i u 138 Lu t t ai ngày 26/11/2003); + Quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính v qu n lý t ai thu c thNm quy n qu n lý c a Ch t ch UBND t nh ho c cơ quan hành chính Nhà nư c ư c Ch t ch UBND t nh y quy n. Quy t nh c a Ch t ch UBND t nh là quy t nh gi i quy t l n u theo i m b, kho n 2, i u 138 Lu t t ai ngày 26/11/2003. + Giám c S Xây d ng tham mưu cho Ch t ch UBND t nh gi i quy t khi u n i:
 7. + Liên quan n lĩnh v c nhà thu c quy n s h u c a Nhà nư c, thNm quy n qu n lý c a UBND t nh; + Hành vi hành chính c a UBND t nh trong vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và t . - Giám c S N i v tham mưu Ch t ch UBND t nh gi i quy t khi u n i quy t nh k lu t cán b , công ch c. - Th trư ng các s , ngành khác tham mưu Ch t ch UBND t nh gi i quy t khi u n i liên quan n lĩnh v c do s , ngành mình qu n lý. i u 9. Trình t , th t c xác minh, báo cáo k t lu n, ki n ngh 1. Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v thNm tra, xác minh, t ch c vi c thNm tra, xác minh, thu th p ch ng c có liên quan n n i dung khi u n i làm cơ s xem xét, gi i quy t khi u n i. Vi c thNm tra, xác minh, thu th p ch ng c ph i ư c l p thành biên b n. 2. Cán b ư c giao thNm tra xác minh ti n hành các bư c sau: - Nghiên c u n i dung ơn, quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính b khi u n i; các ch ng c do ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i và ngư i có liên quan cung c p ti n hành xác minh; - Xây d ng k ho ch thNm tra xác minh trình Th trư ng cơ quan phê duy t làm căn c th c hi n; - Ti n hành thu th p tài li u, yêu c u cơ quan gi i quy t l n trư c chuy n giao toàn b tài li u, h sơ g c (có l p biên b n giao nh n h sơ); - Xác minh theo k ho ch ư c duy t; - L p báo cáo xu t, ki n ngh gi i quy t và ch u trách nhi m v ý ki n xu t, ki n ngh c a mình. 3. H sơ xác minh g m: - Biên b n làm vi c v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, nhân ch ng, ngư i có liên quan, k t qu trưng c u giám nh (n u có); - Biên b n xác minh hi n tr ng có xác nh n c a UBND xã, phư ng, th tr n nơi n xác minh, b n v hi n tr ng ( i v i h sơ khi u n i liên quan n nhà t); - Biên b n cu c h p gi i quy t khi u n i, biên b n i tho i các bên có liên quan (có các i bi u tham d ký tên và óng d u c a cơ quan ngư i ch trì), tr trư ng h p gi i quy t l n hai có th t ch c i tho i ho c không i tho i; - Các ch ng c do ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l n u cung c p có liên quan; các tài li u thu th p liên quan n n i dung khi u n i.
 8. 4. Báo cáo xác minh, xu t gi i quy t c a cơ quan tham mưu g m các n i dung chính sau: N i dung khi u n i, quá trình gi i quy t c a các c p ( i v i ơn khi u n i ti p theo), k t qu xác minh, ý ki n xu t ki n ngh gi i quy t (có vi n d n các i u lu t áp d ng gi i quy t). 5. Th i h n xác minh, báo cáo xu t c a cơ quan tham mưu: i v i khi u n i l n u, th i h n th lý hoàn thành báo cáo xác minh không quá 25 ngày làm vi c, k t ngày th lý. i v i v vi c ph c t p, có th kéo dài hơn nhưng không quá 40 ngày làm vi c, k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i o v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không quá 20 ngày. i v i khi u n i l n hai, th i h n th lý hoàn thành báo cáo xác minh không quá 35 ngày làm vi c, k t ngày th lý. i v i v vi c ph c t p, có th kéo dài hơn nhưng không quá 50 ngày làm vi c, k t ngày th lý. Trư ng h p c n ph i o v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không quá 20 ngày. 6. Gi y m i làm vi c c a cơ quan tham mưu g i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có nghĩa v liên quan u ph i ư c g i n UBND c p xã ho c ơn v (nơi cư trú ho c công tác c a ngư i ư c m i). UBND c p xã, ho c ơn v ó có trách nhi m chuy n giao gi y m i theo úng a ch ghi trong gi y m i và ph i có ký nh n c a ngư i nh n gi y m i. 7. Trư ng h p cơ quan th lý ã g i gi y m i ngư i khi u n i ba l n, ngư i khi u n i nh n ư c nhưng không n làm vi c, mà không có lý do chính áng thì cơ quan th lý báo cáo ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i t m x p h sơ ngưng th lý và có văn b n thông báo cho ngư i khi u n i bi t. Sau ó, n u ngư i khi u n i có yêu c u khi u n i v vi c này thì cơ quan th lý hư ng d n ngư i khi u n i n p ơn m i. 8. Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v thNm tra, xác minh ph i xây d ng d th o văn b n gi i quy t (quy t nh, văn b n tr l i,...) kèm theo báo cáo xác minh và các tài li u ch y u liên quan tr c ti p n k t lu n, xu t gi i quy t ơn khi u n i trình ngư i có thNm quy n xem xét, ký ban hành; i v i nh ng v vi c ph c t p, t n ng kéo dài, ch ng c không rõ ràng, còn có ý ki n khác nhau thì ph i thông qua vi c l y ý ki n th ng nh t các ơn v có liên quan trư c khi trình ký ban hành. i u 10. G p g , i tho i v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i 1. Trong quá trình gi i quy t khi u n i l n u, ngư i gi i quy t khi u n i ph i tr c ti p g p g , i tho i v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i; vi c g p g , i tho i ph i ti n hành công khai, dân ch ; n u th y c n thi t, có th m i i di n t ch c chính tr - xã h i cùng tham d . Trong trư ng h p khi u n i là v vi c ph c t p, thì ngư i gi i quy t khi u n i l n hai ph i g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. 2. Khi g p g , i tho i, ngư i gi i quy t khi u n i ph i nêu rõ n i dung c n i tho i, k t qu vi c xác minh n i dung v vi c khi u n i; ngư i tham gia i tho i có
 9. quy n phát bi u ý ki n, ưa ra nh ng b ng ch ng liên quan n v vi c khi u n i và yêu c u c a mình. Vi c g p g , i tho i ph i ư c l p thành biên b n; biên b n ph i ghi rõ ý ki n c a ngư i tham gia, tóm t t k t qu v các n i dung ã i tho i, có ch ký c a ngư i tham gia; trư ng h p ngư i tham gia i tho i không ký xác nh n thì ph i ghi rõ lý do. 3. K t qu vi c g p g , i tho i là m t trong các căn c làm cơ s cho vi c gi i quy t khi u n i. i u 11. Ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i 1. Ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ký quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo xu t c a cơ quan tham mưu kèm theo d th o quy t nh. i v i nh ng v vi c c n giao cho cơ quan tham mưu xác minh, báo cáo b sung thì th i h n do ngư i gi i quy t khi u n i quy t nh nhưng không quá 20 ngày, k t ngày ch o xác minh b sung. 2. Ch m nh t trong th i h n 05 ngày, k t ngày ký quy t nh gi i quy t khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i ph i công khai quy t nh ó. Căn c m c ích, yêu c u c a vi c công khai quy t nh gi i quy t khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l a ch n m t ho c m t s hình th c ư c quy nh t i i u 18 Ngh nh s 136/2006/N -CP ngày 14/11/2006 c a Chính ph . i u 12. H sơ gi i quy t khi u n i 1. Vi c gi i quy t khi u n i ph i ư c l p thành h sơ theo quy nh. 2. H sơ gi i quy t khi u n i ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu tr theo quy nh t i Quy t nh s 2278/2007/Q -TTCP ngày 24/10/2007 c a Thanh tra Chính ph v ban hành quy ch l p, qu n lý h sơ thanh tra, h sơ gi i quy t khi u n i, h sơ gi i quy t t cáo. 3. Trư ng h p ngư i khi u n i ti p t c khi u n i lên cơ quan hành chính c p trên ho c kh i ki n v án hành chính t i Tòa án thì cơ quan tham mưu ph i chuy n giao toàn b h sơ g c cho cơ quan th lý ti p theo khi có yêu c u; ng th i ph i sao y lưu tr m t b h sơ theo dõi. Chương IV TRÌNH T , TH T C GI I QUY T T CÁO i u 13. Th lý gi i quy t t cáo 1. i v i các v vi c thu c thNm quy n và trách nhi m c a các c p, các ngành trên a bàn t nh: - Th i h n thông báo th lý ho c chuy n ơn n u không thu c thNm quy n: 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn;
 10. - Th i h n gi i quy t: 60 ngày i v i nh ng v vi c ít ph c t p và 90 ngày iv i nh ng v vi c ph c t p, k t ngày th lý. 2. i v i các v vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh: Th trư ng cơ quan ch c năng ư c UBND t nh giao xác minh, k t lu n n i dung t cáo, làm báo cáo và d th o văn b n gi i quy t trình Ch t ch UBND t nh trong th i h n 40 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n c a UBND t nh; i v i các v vi c ph c t p thì th i h n có th kéo dài nhưng không quá 70 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n c a UBND t nh. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không quá 20 ngày. i u 14. Trình t , th t c gi i quy t t cáo 1. Ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo ho c Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v xác minh ph i ra quy t nh v vi c ti n hành xác minh n i dung t cáo; trong quy t nh ph i ghi rõ ngư i ư c giao nhi m v xác minh, n i dung c n xác minh, th i gian ti n hành xác minh, quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c giao nhi m v xác minh. 2. Ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo, Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v xác minh t cáo và ngư i tr c ti p xác minh ơn t cáo ph i gi bí m t h , tên, a ch , bút tích c a ngư i t cáo, n u ngư i t cáo có yêu c u. 3. Trong quá trình gi i quy t t cáo, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i làm vi c v i ngư i t cáo n m thêm chi ti t, t o i u ki n ngư i b t cáo gi i trình, ưa ra các b ng ch ng ch ng minh úng, sai c a n i dung t cáo. 4. Vi c thu th p tài li u, ch ng c trong quá trình xác minh, gi i quy t t cáo ph i ư c ghi chép thành văn b n và lưu vào h sơ gi i quy t t cáo. 5. Sau khi k t thúc vi c xác minh, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i có văn b n k t lu n v n i dung t cáo và ph i có nh ng ch ng c ch ng minh cho k t lu n c a mình. 6. Căn c vào k t qu xác minh, k t lu n v n i dung t cáo, ngư i gi i quy t t cáo ti n hành x lý như sau: a) Trư ng h p ngư i b t cáo không vi ph m pháp lu t, không vi ph m các quy nh v nhi m v , công v thì ph i có k t lu n rõ và thông báo b ng văn b n cho ngư i t cáo, ngư i b t cáo, cơ quan qu n lý ngư i b t cáo bi t, ng th i x lý ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý ngư i c ý t cáo sai s th t; b) Trong trư ng h p ngư i b t cáo có vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh v nhi m v , công v ph i x lý k lu t, x ph t hành chính thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý; c) Ngư i gi i quy t t cáo ph i g i văn b n k t lu n v vi c t cáo, quy t nh x lý t cáo cho cơ quan ch c năng ư c giao nhi m v xác minh, cơ quan Nhà nư c c p
 11. trên tr c ti p; thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. 7. i v i trư ng h p t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh: Cơ quan ư c giao nhi m v xác minh ph i g i báo cáo k t qu xác minh, kèm d th o văn b n x lý (ngư i b t cáo, ngư i t cáo) trình Ch t ch UBND t nh ký ban hành. 8. Gi y m i làm vi c c a cơ quan tham mưu g i ngư i t cáo, ngư i b t cáo, ngư i có nghĩa v liên quan ư c th c hi n như kho n 6, i u 9 Quy nh này. 9. Trư ng h p cơ quan th lý ã g i gi y m i ngư i t cáo ba l n, ngư i t cáo nh n ư c nhưng không n làm vi c, mà không có lý do chính áng thì cơ quan th lý báo cáo, xu t ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo có hình th c x lý ngư i t cáo theo quy nh t i i u 100 Lu t Khi u n i, t cáo; ng th i quy t nh vi c xem xét ho c không xem xét n i dung t cáo. i u 15. H sơ gi i quy t t cáo 1. Vi c gi i quy t t cáo ph i ư c l p thành h sơ theo quy nh. 2. H sơ gi i quy t t cáo ph i ư c ánh s trang theo th t tài li u và ư c lưu tr theo quy nh t i Quy t nh s 2278/2007/Q -TTCP ngày 24/10/2007 c a Thanh tra Chính ph v ban hành quy ch l p, qu n lý h sơ thanh tra, h sơ gi i quy t khi u n i, h sơ gi i quy t t cáo. Chương V TRÌNH T , TH T C GI I QUY T KHI U N I V T AI i u 16. Trình t gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính c a UBND c p huy n; hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c UBND c p xã, UBND c p huy n 1. Trong th i h n không quá chín mươi (90) ngày, k t ngày Ch t ch UBND c p huy n có quy t nh hành chính, ho c cán b , công ch c thu c UBND c p huy n, UBND c p xã có hành vi hành chính trong khi gi i quy t công vi c v qu n lý t ai quy nh t i i u 162 Ngh nh s 181/2004/N -CP mà ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan không ng ý v i quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính ó thì có quy n n p ơn khi u n i n UBND c p huy n. Quy t nh gi i quy t c a Ch t ch UBND c p huy n là quy t nh gi i quy t l n u ph i ư c công b công khai và g i cho ngư i khi u n i, ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan. 2. Trong th i h n không quá b n mươi lăm (45) ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t c a Ch t ch UBND c p huy n mà ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t ó thì có quy n kh i ki n ra Tòa án nhân dân c p huy n ho c khi u n i n UBND c p t nh.
 12. 3. Trư ng h p khi u n i n y ban nhân dân c p t nh thì Ch t ch UBND c p t nh có trách nhi m gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch UBND c p t nh là quy t nh gi i quy t l n hai, ph i ư c công b công khai và g i cho ngư i khi u n i, ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan. 4. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m ghi vào s theo dõi gi i quy t khi u n i. i u 17. Trình t gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính c a S Tài nguyên và Môi trư ng, UBND c p t nh; hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, UBND c p t nh 1. Trong th i h n không quá ba mươi (30) ngày, k t ngày S Tài nguyên và Môi trư ng, UBND c p t nh có quy t nh hành chính trong qu n lý t ai ho c cán b , công ch c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, UBND c p t nh có hành vi hành chính trong gi i quy t công vi c v qu n lý t ai quy nh t i i u 162 Ngh nh s 181/2004/N -CP mà ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan không ng ý v i quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính ó thì có quy n n p ơn khi u n i n UBND c p t nh. 2. Ch t ch UBND c p t nh có trách nhi m gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch UBND c p t nh ph i ư c công b công khai và g i cho ngư i khi u n i, ngư i khác có quy n l i và nghĩa v liên quan. 3. Trong th i h n không quá b n mươi lăm (45) ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t c a Ch t ch UBND c p t nh mà ngư i khi u n i không ng ý v i quy t nh gi i quy t ó thì có quy n kh i ki n t i Tòa án nhân dân. 4. Cơ quan nh n ơn khi u n i có trách nhi m ghi vào s theo dõi gi i quy t khi u n i. i u 18. Vi c gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh v c t ai không thu c trư ng h p quy nh t i i u 16 và i u 17 Quy nh này Vi c gi i quy t khi u n i i v i hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c UBND c p xã; hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c phòng Tài nguyên và Môi trư ng; hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c Văn phòng UBND c p huy n; hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, hành vi hành chính c a cán b , công ch c thu c Văn phòng UBND c p t nh; quy t nh hành chính v qu n lý t ai c a UBND c p huy n, S Tài nguyên và Môi trư ng, UBND c p t nh không thu c trư ng h p quy nh t i i u 16 và i u 17 Quy nh này ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chương VI TRÌNH T , TH T C GI I QUY T TRANH CH P T AI
 13. M c 1. HÒA GI I TRANH CH P T AI T I UBND XÃ, PHƯ NG, THN TR N i u 19. Nhi m v hòa gi i tranh ch p t ai 1. UBND c p xã, phư ng, th tr n nơi có t tranh ch p có trách nhi m t ch c hòa gi i, hư ng d n, thuy t ph c, các bên t ư c th a thu n, t nguy n gi i quy t v i nhau nh ng tranh ch p v quy n s d ng t khi các bên tranh ch p không t hòa gi i ư c. 2. Nhà nư c khuy n khích hòa gi i các tranh ch p trong n i b nhân dân trư c khi cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n gi i quy t các tranh ch p ó nh m h n ch khi u n i phát sinh t cơ s . 3. H i ng Tư v n gi i quy t tranh ch p t ai do UBND c p xã thành l p có nhi m v ti n hành hòa gi i theo quy nh c a pháp lu t, hư ng d n, thuy t ph c các bên t ư c th a thu n, ch m d t tranh ch p. i u 20. Nguyên t c hòa gi i; thành ph n h i ng tư v n gi i quy t tranh ch p t ai 1. Vi c hòa gi i ph i phù h p v i ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, o c xã h i và phong t c t p quán t t p c a nhân dân; tôn tr ng s t nguy n c a các bên; khách quan, công minh, có lý, có tình; tôn tr ng quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khác, không xâm ph m l i ích Nhà nư c, l i ích công c ng. Không hòa gi i các tranh ch p phát sinh do hành vi vi ph m các quy t c qu n lý Nhà nư c v nhà, t mà theo quy nh c a pháp lu t ph i b x lý hành chính ho c hình s . 2. H i ng Hòa gi i UBND c p xã g m có: a) Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND c p xã là Ch t ch H i ng; b) i di n M t tr n T qu c Vi t Nam c p xã; c) i di n H i Nông dân c p xã; d) T trư ng t dân ph i v i khu v c ô th ; trư ng p i v i khu v c nông thôn; e) i di n c a m t s h dân s ng lâu năm t i a phương bi t rõ v ngu n g c và quá trình s d ng di n tích t tranh ch p; g) Cán b a chính, cán b tư pháp c p xã (làm thư ký H i ng). Tùy t ng v vi c tranh ch p có th m i thêm các thành ph n như: Ch t ch H i Nông dân, Ch t ch H i Ph n , Ch t ch H i C u chi n binh, Bí thư oàn thanh niên. i u 21. Trình t các bư c hòa gi i
 14. 1. Thu th p thông tin: Trong quá trình chuNn b hòa gi i, cán b th lý h sơ hòa gi i ph i ti p xúc các bên tranh ch p tìm hi u nguyên nhân phát sinh tranh ch p, thu th p gi y t , tài li u ch ng c có liên quan do các bên cung c p, thu th p ý ki n c a c ng ng dân cư nơi x y ra tranh ch p. 2. Cán b th lý h sơ hòa gi i ph i xem xét n i dung ơn và trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n ư c ơn tranh ch p, ph i thông báo các bên tranh ch p bi t; ng th i, xác nh ngày, gi m i các bên tranh ch p n ti n hành hòa gi i. Gi y m i ph i ư c cơ quan t ch c hòa gi i g i trư c ít nh t 03 ngày cho các bên tham gia bu i hòa gi i. 3. Vi c hòa gi i ch ư c ti n hành khi các bên tranh ch p u có m t và ph i l p biên b n g m các n i dung sau: - Th i gian và a i m ti n hành hòa gi i; - Thành ph n tham d hòa gi i; - Tóm t t n i dung tranh ch p, nguyên nhân phát sinh tranh ch p; - Ý ki n các bên tranh ch p, ý ki n c a H i ng Tư v n gi i quy t tranh ch p t ai. Căn c k t qu th a thu n ho c ý ki n gi a các bên tranh ch p, ngư i ch trì hòa gi i ph i có k t lu n ghi trong biên b n hòa gi i thành ho c không thành. Biên b n hòa gi i ph i có ch ký c a các bên tranh ch p, các thành viên tham gia hòa gi i và ph i óng d u c a UBND xã, phư ng, th tr n. 4. Trư ng h p m t trong các bên tranh ch p v ng m t thì ngư i ch trì hòa gi i l p biên b n v s v ng m t; ng th i, xác nh th i gian t ch c l i vi c hòa gi i. Biên b n ph i ghi rõ s v ng m t có lý do ho c không có lý do và ph i có ch ký c a các thành viên tham gia hòa gi i. N u hòa gi i không thành ho c m t bên tranh ch p v ng m t ba l n mà không có lý do chính áng thì Ch t ch UBND c p xã ra thông báo hòa gi i không thành; ng th i, hư ng d n ngư i tranh ch p n p ơn cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c xem xét gi i quy t tranh ch p. i u 22. Th i gian hòa gi i Th i h n th c hi n các cu c hòa gi i, t i a không quá 30 ngày, k t ngày UBND c p xã nh n ư c ơn. Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , xác minh các tình ti t liên quan thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. i u 23. Các công vi c ph i th c hi n sau khi hòa gi i Khi k t thúc hòa gi i, UBND xã, phư ng, th tr n có trách nhi m: - Sao g i biên b n hòa gi i cho các bên tranh ch p; - Lưu tr h sơ hòa gi i ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c t i a phương; các tài li u trong h sơ ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ghi s bút l c và l p b ng kê chi ti t;
 15. - Hư ng d n các bên tranh ch p th c hi n các n i dung ã th a thu n trong biên b n hòa gi i thành; l p các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. - Trư ng h p UBND c p xã, phư ng hòa gi i không thành, căn c kho n 1 i u 136 Lu t t ai năm 2003 và các quy nh c a Trung ương hư ng d n các bên tranh ch p g i ơn n Tòa án nhân dân gi i quy t; trong trư ng h p các bên tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai năm 2003 thì hư ng d n ương s g i ơn n UBND c p huy n ( i v i v vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND huy n) ho c UBND t nh (thông qua phòng N i chính - Ti p dân, i v i v vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh) gi i quy t theo i u 160 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph . M c 2. TRANH CH P T AI THU C TH M QUY N GI I QUY T C A CH TNCH UBND C P HUY N i u 24. ThNm quy n gi i quy t 1. Tranh ch p t ai thu c thNm quy n c a Ch t ch UBND c p huy n gi i quy t theo quy nh t i kho n 2 i u 136 Lu t t ai năm 2003 và kho n 1 i u 160 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph . 2. Ch t ch UBND c p huy n gi i quy t tranh ch p t ai gi a h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư v i nhau sau khi UBND xã, phư ng, th tr n hòa gi i không thành và các bên tranh ch p không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c không có m t trong các lo i gi y t quy nh t i các kho n 1, 2 và 5 i u 50 c a Lu t t ai. 3. Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ơn tranh ch p t ai, Ch t ch UBND c p huy n có văn b n giao cho phòng Tài nguyên và Môi trư ng th lý, xác minh v vi c tranh ch p và ph i thông báo b ng văn b n cho ương s bi t. i u 25. Nhi m v c a cơ quan tham mưu và th i h n thNm tra xác minh 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan th lý, tham mưu gi i quy t tranh ch p có nhi m v xác minh vi c tranh ch p, hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch UBND cùng c p ra quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai l n u. H sơ gi i quy t tranh ch p t ai bao g m: - ơn tranh ch p; - Các văn b n có liên quan c a cơ quan hành chính Nhà nư c, cơ quan giám sát trong quá trình gi i quy t tranh ch p (n u có); - Biên b n hòa gi i không thành, biên b n làm vi c v i các bên tranh ch p và ngư i có liên quan; - Ý ki n c a H i ng Tư v n gi i quy t tranh ch p t ai; - Biên b n ki m tra hi n tr ng t tranh ch p;
 16. - Trích l c b n ph n t tranh ch p do Văn phòng ăng ký quy n s d ng t cung c p (ghi chú y s t , gi i th a, di n tích…); - Báo cáo xu t gi i quy t tranh ch p c a Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng. N i dung cơ b n báo cáo xu t ph i nêu rõ: Tên, a ch ngư i tranh ch p, n i dung tranh ch p, nguyên nhân phát sinh tranh ch p, ngu n g c t tranh ch p, quá trình qu n lý s d ng t, s li u a chính, hi n tr ng s d ng, căn c pháp lu t gi i quy t tranh ch p… 2. Các tài li u trong h sơ ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ghi s bút l c và l p b ng kê chi ti t; ng th i, lưu tr h sơ theo quy nh. 3. Th i h n xác minh và hoàn thành báo cáo xu t không quá 25 ngày làm vi c, k t ngày ư c giao nhi m v . Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. i u 26. Ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p 1. Trư ng h p v vi c không ph c t p, có y ch ng c pháp lý, thì Trư ng phòng phòng Tài nguyên và Môi trư ng d th o quy t nh kèm theo báo cáo xác minh trình Ch t ch UBND c p huy n ký ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p. 2. Trư ng h p v vi c ph c t p như t n ng kéo dài, ch ng c không y … thì Trư ng phòng phòng Tài nguyên và Môi trư ng ph i báo cáo Ch t ch UBND c p huy n t ch c cu c h p l y ý ki n các ơn v và cá nhân có liên quan xem xét, gi i quy t (trư ng h p c n thi t m i các bên tranh ch p tham d ). 3. Ch t ch UBND c p huy n ký quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai trong th i h n 07 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo xu t c a phòng Tài nguyên và Môi trư ng kèm theo d th o quy t nh (g i file d th o quy t nh). 4. Quy t nh gi i quy t tranh ch p ph i có các n i dung chính sau: Tên, a ch ngư i tranh ch p; n i dung tranh ch p; k t qu xác minh; căn c pháp lu t gi i quy t tranh ch p; k t lu n v n i dung ương s ang tranh ch p là úng hay sai; gi i quy t quy n l i c th cho các bên tranh ch p; quy n g i ơn xin gi i quy t tranh ch p ti p n Ch t ch UBND t nh. 5. Quy t nh gi i quy t tranh ch p c a UBND huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa ph i g i cho S Tài nguyên và Môi trư ng và Thanh tra t nh theo dõi t ng h p chung. M c 3. GI I QUY T TRANH CH P T AI THU C TH M QUY N GI I QUY T C A CH TNCH UBND C P T NH i u 27. ThNm quy n gi i quy t 1. Tranh ch p t ai thu c thNm quy n c a Ch t ch UBND t nh gi i quy t theo quy nh t i kho n 2, i u 136 Lu t t ai 2003 và kho n 2, i u 160 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph .
 17. - Gi i quy t l n u i v i tranh ch p t ai gi a t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài v i nhau ho c gi a t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c nư c ngoài, cá nhân nư c ngoài v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư. - Gi i quy t tranh ch p t ai mà Ch t ch UBND c p huy n ã ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p l n u, nhưng m t bên ho c các bên ương s không ng ý và g i ơn n Ch t ch UBND t nh. 2. Tranh ch p t ai thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch UBND t nh giao cho Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng th lý, tham mưu trình Ch t ch UBND t nh xem xét, ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p l n u ho c gi i quy t tranh ch p mà m t trong các bên không ng ý v i gi i quy t l n u c a UBND c p huy n. i u 28. Nhi m v c a cơ quan tham mưu và th i h n thNm tra, xác minh 1. S Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan tham mưu gi i quy t tranh ch p có nhi m v xác minh vi c tranh ch p, hoàn ch nh h sơ trình Ch t ch UBND t nh ra quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai l n u ho c quy t nh gi i quy t tranh ch p cu i cùng. H sơ gi i quy t tranh ch p t ai bao g m: - ơn tranh ch p ho c ơn khi u n i quy t nh gi i quy t tranh ch p l n uc a UBND huy n, th xã, thành ph ; - Các văn b n có liên quan c a cơ quan hành chính Nhà nư c, cơ quan giám sát trong quá trình gi i quy t tranh ch p (n u có); - Biên b n làm vi c v i các bên tranh ch p và ngư i có liên quan; - Biên b n ki m tra hi n tr ng t tranh ch p; - Biên b n hòa gi i; - Ý ki n c a H i ng Tư v n gi i quy t tranh ch p t ai; - B n trích l c b n gi i th a ph n t tranh ch p do cơ quan lưu tr a chính cung c p (ghi chú y s t , gi i th a, di n tích…); - Báo cáo xu t gi i quy t tranh ch p c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng. N i dung cơ b n báo cáo xu t ph i nêu rõ: Tên, a ch ngư i tranh ch p; n i dung tranh ch p; nguyên nhân phát sinh ơn, ngu n g c t tranh ch p, quá trình qu n lý s d ng t, s li u a chính, hi n tr ng s d ng; quá trình gi i quy t c a UBND huy n, th xã, thành ph (n u có); căn c pháp lu t gi i quy t tranh ch p; xu t gi i quy t tranh ch p… 2. Các tài li u trong h sơ ph i ư c s p x p theo th t th i gian, ghi s bút l c và l p b ng kê chi ti t; ng th i lưu tr h sơ theo quy nh.
 18. 3. Th i h n xác minh và l p báo cáo xu t không quá 35 ngày làm vi c, k t ngày ư c giao nhi m v . Trư ng h p c n ph i ti n hành o, v , trưng c u giám nh thì th i gian th c hi n các công vi c này không ư c quá 20 ngày. i u 29. Ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p 1. Trư ng h p v vi c không ph c t p, có y ch ng c pháp lý, thì S Tài nguyên và Môi trư ng d th o quy t nh kèm theo báo cáo xác minh và các tài li u ch y u liên quan tr c ti p n k t lu n, xu t gi i quy t trình Ch t ch UBND t nh ký ban hành quy t nh gi i quy t tranh ch p l n u ho c cu i cùng. 2. Trư ng h p v vi c ph c t p thì Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng xu t Ch t ch UBND t nh t ch c h p l y ý ki n các ơn v và cá nhân có liên quan xem xét, gi i quy t. Văn phòng UBND t nh có trách nhi m l p biên b n cu c h p, thông báo k t lu n cu c h p n các cơ quan liên quan trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày h p. 3. Ch t ch UBND t nh ký quy t nh gi i quy t tranh ch p t ai trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo xu t c a S Tài nguyên và Môi trư ng kèm theo d th o quy t nh (g i file d th o quy t nh). 4. Quy t nh gi i quy t tranh ch p ph i có các n i dung chính sau: Tên, a ch ngư i tranh ch p; n i dung tranh ch p; k t qu xác minh; căn c pháp lu t gi i quy t tranh ch p; k t lu n v n i dung ương s ang tranh ch p là úng hay sai; gi i quy t quy n l i c th cho các bên tranh ch p; quy n g i ơn xin gi i quy t tranh ch p ti p n B Tài nguyên và Môi trư ng ( i v i quy t nh gi i quy t tranh ch p l n u); ch m d t vi c tranh ch p ( i v i quy t nh gi i quy t tranh ch p cu i cùng). Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 30. Trách nhi m c a các c p, các ngành 1. i v i cán b th lý ph i th c hi n theo úng trình t , th t c theo quy nh này và ch u trách nhi m v các ch ng c , tình ti t trong quá trình th lý, xác minh trư c Th trư ng cơ quan tham mưu. 2. i v i Th trư ng các c p, các ngành ư c giao nhi m v th lý, xác minh, gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo ch u trách nhi m v n i dung ã xu t, ki n ngh gi i quy t. 3. Chánh Thanh tra t nh ch u trách nhi m ki m tra vi c thi hành các quy t nh v gi i quy t tranh ch p t ai, khi u n i, t cáo trong ph m vi toàn t nh. i u 31. Th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i, gi i quy t tranh ch p ã có hi u l c pháp lu t Ch t ch UBND c p huy n, Giám c s , ban, ngành, Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n có trách nhi m tr c ti p t ch c thi hành các quy t nh gi i quy t tranh ch p
 19. t ai, quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo ã có hi u l c pháp lu t và báo cáo k t qu th c hi n vi c t ch c thi hành UBND t nh ( ng g i Thanh tra t nh). i u 32. T ch c th c hi n 1. Th trư ng s , ban, ngành thu c t nh; Ch t ch UBND c p huy n và Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m ph bi n và t ch c tri n khai th c hi n Quy nh này. 2. Chánh Thanh tra t nh ch u trách nhi m t ch c t p hu n n i dung quy nh này cho i ngũ cán b làm công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i t cáo, tranh ch p t ai. 3. Chánh Thanh tra các c p, các ngành giúp Th trư ng cùng c p qu n lý Nhà nư c v công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p t ai trên a bàn t nh. 4. Giám c Công an t nh ch trì, ph i h p v i Th trư ng các c p, ngành có k ho ch tri n khai các bi n pháp ch ng phòng ng a, u tranh ch ng vi ph m pháp lu t v tr t t , an toàn nơi ti p công dân c a các c p, các ngành; phát hi n, ch o x lý k p th i các cá nhân có hành vi: Kích ng, cư ng ép, d d , mua chu c ngư i khác khi u n i, t cáo sai s th t; l i d ng vi c khi u n i, t cáo xuyên t c, vu kh ng, gây r i tr t t , gây thi t h i cho cơ quan, t ch c, cá nhân; t cáo sai s th t; e d a, tr thù, xúc ph m ngư i khi u n i, t cáo, ngư i có trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo; tùy theo tính ch t, m c vi ph m c a t ng cá nhân nêu trên, ngành Công an ch ng l p h sơ nghi p v x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo lu t nh; trư ng h p, nh ng vi ph m nêu trên có gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. nh kỳ hàng quý, 06 tháng, năm, Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND c p huy n có trách nhi m báo cáo tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo, gi i quy t tranh ch p t ai; k t qu t ch c th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i, tranh ch p n UBND t nh (thông qua Thanh tra t nh) t ng h p báo cáo chung. 6. Giao Chánh Thanh tra t nh ch trì ph i h p v i Văn phòng UBND t nh, S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy nh này; trư ng h p có phát sinh, vư ng m c thì t ng h p báo cáo, xu t UBND t nh xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản