Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7 về việc sửa đổi một số điểm tại Thông tư 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 472/2000/QĐ-NHNN7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 472/2000/QĐ-NHNN7 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 472/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM TẠI THÔNG TƯ 02/2000/TT-NHNN7 NGÀY 24/2/2000 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH 170/1999/QĐ-TTG NGÀY 19/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1999 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục II Thông tư số 02/2000/TT-NHNN7 ngày 24/2/2000 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QĐ- TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích người Việt nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước như sau: 1. Thay thế mẫu đơn xin phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (Phụ lục I) quy định tại tiết a bằng mẫu đơn quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định này. 2. Bỏ cụm từ "cơ quan chủ quản" tại tiết e và sửa lại như sau: "ý kiến của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn về việc tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ." Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các Vụ, Cục có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức kinh tế được
  2. phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm thi hành thực hiện Quyết định này. Dương Thu Hương (Đã ký) PHỤ LỤC I TÊN TỔ CHỨC KINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...... ngày... tháng... năm... ĐƠN XIN PHÉP LÀM DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI TRẢ NGOẠI TỆ Kính gửi : Ngân hàng Nhà nước ( Vụ quản lý ngoại hối ) Tên tổ chức kinh tế:............................................................ Quyết định thành lập số (nếu có)....................................... Cơ quan cấp ............ ngày......... tháng.............. năm......... Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.......................... Cơ quan cấp ..... ngày........... tháng................... năm.......... Trụ sở chính đóng tại:......................................................... Điện thoại:..................... số fax: Căn cứ vào điều kiện được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định, chúng tôi đã ký hợp đồng nguyên tắc với phía đối tác nước ngoài ngày... tháng... năm... (hoặc thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh Công ty tại nước ngoài) để làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ của Người gửi tiền ở nước ngoài tại những địa điểm sau: 1. Địa chỉ ( Ghi rõ địa chỉ, Điện thoại, Fax) 2. 3.
  3. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) xem xét cấp giấy phép cho..................... (tên tổ chức kinh tế) được làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Nhà nước Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi vi phạm của đơn vị. TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) (ký tên và đóng dấu) Hồ sơ gửi kèm: - QĐ thành lập (nếu có) và đăng ký kinh doanh; - Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; - Hợp đồng nguyên tắc với nước ngoài; - Ý kiến của Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố về việc cho phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ;
Đồng bộ tài khoản