intTypePromotion=1

Quyết định 51/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
4
download

Quyết định 51/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 51/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng phát hành trái phiếu Chính phủ huy động vốn cho các công trình giao thông, thuỷ lợi đợt II năm 2004 bằng tiền Việt Nam và bằng ngoại tệ qua các đơn vị Kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 51/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 51/2004/Q§­BTC  NGµY 9 TH¸NG 6 N¡M 2004 VÒ VIÖC DõNG PH¸T HµNH  TR¸I PHIÕU CHÝNH PHñ HUY §éNG VèN CHO C¸C C¤NG TR×NH GIAO TH¤NG, THUû LîI §îT II N¡M 2004 QUA C¸C KBNN Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH   C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu   tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;   C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   182/2003/Q§­TTg   ngµy   05/9/2003   cña  Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc  ph¸t  hµnh tr¸i  phiÕu  ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu   t  mét   sè   c«ng   tr×nh   giao   th«ng,   thuû   lîi   quan   träng cña ®Êt níc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§­BTC ngµy 23/3/2004  cña   Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ   ®ît II n¨m 2004 ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thuû   lîi quan träng cña ®Êt níc; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc,  QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:  Dõng   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ   huy   ®éng  vèn cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû  lîi  ®ît II n¨m 2004  b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ b»ng ngo¹i tÖ (USD) qua c¸c ®¬n vÞ Kho  b¹c Nhµ  níc (b¸n lÎ) kÓ  tõ  16 giê  30’ ngµy  15  th¸ng 6 n¨m  2004.           §èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  ®∙  nép tiÒn mua tr¸i   phiÕu ChÝnh phñ tríc 16 giê 30’ ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004 nh­ ng cha  ®îc nhËn chøng chØ tr¸i phiÕu, Kho b¹c Nhµ  níc tØnh,  thµnh phè tiÕp tôc giao ®Çy ®ñ chøng chØ tr¸i phiÕu cho ngêi  mua theo ®óng giÊy hÑn. §iÒu 2: Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc híng dÉn c¸c  ®¬n  vÞ   Kho   b¹c   Nhµ   níc   b¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ph¸t   hµnh   tr¸i   phiÕu  ChÝnh phñ   ®ît II n¨m 2004 trªn  ®Þa bµn vµ  tæng hîp kÕt qu¶   trong c¶ níc tríc ngµy 30 th¸ng 6  n¨m 2004  ®Ó  Bé  Tµi chÝnh  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.  §iÒu 3: QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy ký. Tæng  Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan  thuéc Bé  Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc Së  Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc Kho b¹c 
  2. Nhµ  níc c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2