Quyết định 53/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 53/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 53/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng hải dương học Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 53/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QUYÕT §ÞNH cña bé trëng Bé TµI CHÝNH Sè 53/2005/Q§­BTC  ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu,  chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ tham quan  B¶o tµng H¶i d¬ng häc ViÖt Nam Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 92/2002/N§­CP ngµy 11/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt   Di s¶n v¨n ho¸; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   170/2003/Q§­TTg   ngµy   14/8/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ “ChÝnh s¸ch u ®∙i hëng thô v¨n   ho¸”; Sau khi cã ý kiÕn cña ViÖn Khoa häc vµ C«ng nghÖ ViÖt  Nam (t¹i C«ng v¨n sè 56/KHCNVN­KHTC ngµy 19/01/2005); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.  Tæ chøc, c¸ nh©n tham quan B¶o tµng H¶i d­ ¬ng häc ViÖt Nam ph¶i  nép  phÝ  tham  quan (¸p dông thèng  nhÊt   ®èi   víi   ngêi   ViÖt   Nam   vµ   ngêi   níc   ngoµi   ®Õn   tham  quan) theo møc thu quy ®Þnh, nh sau:  1. §èi víi ngêi lín: 15.000 (mêi l¨m ngh×n) ®ång/lît/ ngêi. 2.   §èi   víi   trÎ   em,   häc   sinh,   sinh   viªn:   7.000   (b¶y  ngh×n) ®ång/lît/ngêi. Trong ®ã: a) TrΠem lµ ngêi díi mêi s¸u tuæi. Trêng hîp khã x¸c  ®Þnh lµ ngêi díi mêi s¸u tuæi th× chØ cÇn cã bÊt kú giÊy  tê nµo chøng minh ®îc lµ ngêi díi mêi s¸u tuæi nh: giÊy  khai sinh, thΠhäc sinh...; b) Häc sinh, sinh viªn lµ ngêi cã thΠhäc sinh, sinh  viªn do c¸c nhµ trêng thuéc hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ë  ViÖt Nam cÊp.
  2. 2 3. §èi víi c¸c ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®∙i h­ ëng   thô   v¨n   ho¸   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   QuyÕt   ®Þnh   sè  170/2003/Q§­TTg ngµy 14/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ  “ChÝnh s¸ch u ®∙i hëng thô v¨n ho¸” ®îc gi¶m 50% møc thu  quy ®Þnh t¬ng øng t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu   2.   TiÒn thu phÝ tham quan B¶o tµng H¶i d¬ng  häc   ViÖt   Nam   quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   nµy   lµ   kho¶n   thu  thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. B¶o tµng H¶i d¬ng häc ViÖt Nam (®¬n vÞ thu phÝ) ®­ îc trÝch 95% (chÝn m¬i l¨m phÇn tr¨m) sè tiÒn phÝ thu ®îc  ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc qu¶n lý vµ thu phÝ theo  néi dung chi quy ®Þnh t¹i ®iÓm 4­b môc C phÇn III Th«ng  t  sè 63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng  dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ,  trong ®ã u tiªn néi dung chi vÒ in Ên tµi liÖu 4 mµu giíi  thiÖu vÒ b¶o tµng, s¬ ®å hÖ thèng trng bµy b¶o tµng, vР vµo cöa ®Ó lu niÖm. 2.   §¬n   vÞ   thu   phÝ   cã   tr¸ch   nhiÖm   kª   khai,   nép   vµ  quyÕt   to¸n   5%   (n¨m   phÇn   tr¨m)   sè   tiÒn   phÝ   thu   ®îc   vµo  ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc hiÖn hµnh. §iÒu   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu   4.   C¸c   vÊn   ®Ò   kh¸c   liªn   quan   ®Õn   viÖc   thu,  nép, qu¶n lý, sö dông, c«ng khai chÕ ®é thu phÝ, chøng tõ  thu   phÝ   kh«ng   ®Ò   cËp   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn  theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè   63/2002/TT­BTC   ngµy  24/7/2002   cña   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   thùc   hiÖn   c¸c   quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. §iÒu   5.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ,  B¶o tµng H¶i d¬ng häc ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan liªn quan  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản