Quyết định 54/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
86
lượt xem
8
download

Quyết định 54/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 54/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 54/2004/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/2004/Q -BNN Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 54/2004/Q -BNN NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy ch làm vi c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo Chính ph và thay th Quy t nh s 40/1998/Q -BNN ngày 2 tháng 3 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 3. Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao c Phát ( ã ký) QUY CH LÀM VI C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành theo Quy t nh s 54 /2004/Q -BNN ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch , trách nhi m, l l i làm vi c và trình t gi i quy t công vi c c a lãnh o B , Th trư ng, cán b , công ch c, viên ch c các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (sau ây g i là B ). i u 2. i tư ng áp d ng M i cán b , công ch c, các cơ quan, ơn v thu c B ; các t ch c, cá nhân trong nư c; các t ch c và cá nhân nư c ngoài có quan h làm vi c v i B có trách nhi m ch p hành và th c hi n y các quy nh c a Quy ch này. i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. M i ho t ng c a B ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t và Quy ch làm vi c c a B . 2. Gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m và thNm quy n. 3. M i vi c ch có m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. Th trư ng cơ quan, ơn v ư c phân công công vi c ph i ch u trách nhi m chính v công vi c ư c phân công. 4. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng các quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và các Quy ch ã ư c ban hành, tr trư ng h p có yêu c u t xu t ho c yêu c u c a cơ quan c p trên; b o m rõ ràng, minh b ch, k p th i và hi u qu . 5. B o m s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. Chương 2: TH M QUY N, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng 1. ThNm quy n gi i quy t công vi c c a B trư ng: a) Ch o, i u hành B th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n qu n lý nhà nư c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Ngh nh s 86/2002/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b , Ngh nh s 86/2003/N -CP c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các văn b n pháp lu t có liên quan.
 3. b) Phân công cho các Th trư ng; phân c p cho Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t m t s v n thu c thNm quy n qu n lý ngành, lĩnh v c c a B . c) Ch o vi c hư ng d n, thanh tra, ki m tra ho t ng c a các b , ngành, u ban nhân dân các c p, các t ch c khác, các cơ quan chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn a phương, các cơ quan, ơn v thu c B trong vi c th c hi n pháp lu t, nhi m v ã phân công, phân c p thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a B trư ng: a) Nh ng công vi c thu c thNm quy n quy nh trong Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , Quy ch làm vi c c a Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và nh ng quy nh t i kho n 1 i u này. b) Nh ng công vi c ư c Chính ph , Th tư ng Chính ph giao, u quy n; nh ng công vi c do Ban cán s ng phân công. c) Nh ng vi c liên quan n t hai Th trư ng tr lên nhưng các Th trư ng có ý ki n khác nhau; tr c ti p gi i quy t m t s vi c ã giao cho Th trư ng, nhưng do th y c n thi t ho c do Th trư ng i công tác v ng và Văn phòng B có trách nhi m báo cáo Th trư ng ph trách v các vi c B trư ng ã gi i quy t. Khi B trư ng i công tác v ng s y quy n cho m t Th trư ng thay m t gi i quy t công vi c. B trư ng có th u quy n cho Th trư ng cơ quan, ơn v c p dư i ký văn b n gi i quy t m t s công vi c thu c thNm quy n B trư ng. 3. Nh ng công vi c B trư ng t ch c th o lu n t p th Lãnh o B trư c khi quy t nh: a) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành. b) K ho ch c a ngành tri n khai các ngh quy t, ch th , ch trương, chính sách quan tr ng c a ng và Chính ph . c) Chương trình công tác, k ho ch xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t hàng năm và dài h n c a ngành; d th o ngh nh, pháp l nh, lu t do B ch trì so n th o trư c khi trình c p có thNm quy n. d) Các chương trình, d án tr ng i m c a ngành. ) Phân b và i u ch nh các ngu n v n u tư hàng năm. e) Công tác t ch c b máy và nhân s c a B theo quy nh. g) Báo cáo hàng năm v t ng k t tình hình th c hi n k ho ch nhà nư c và ki m i m s ch o i u hành c a Lãnh o B . h) Nh ng v n khác mà B trư ng th y c n thi t ph i ưa ra th o lu n.
 4. Trư ng h p c bi t, không có i u ki n t ch c th o lu n t p th , theo ch o c a B trư ng, cơ quan ch trì án ph i h p v i Văn phòng B l y ý ki n các Th trư ng, trình B trư ng quy t nh. i u 5. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng 1. ThNm quy n gi i quy t công vi c c a Th trư ng: Các Th trư ng ư c B trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c và a bàn công tác, ph trách m t s cơ quan, ơn v và ư c s d ng quy n h n c a B trư ng, nhân danh B trư ng khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công và ch u trách nhi m trư c B trư ng v nh ng quy t nh c a mình. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c B trư ng phân công. b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. c) Th trư ng ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công; n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Th trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Th trư ng ó gi i quy t. Trư ng h p c n có ý ki n c a B trư ng ho c gi a các Th trư ng còn có các ý ki n khác nhau, ph i báo cáo B trư ng quy t nh. d) i v i nh ng v n thu c v ch trương ho c có tính nguyên t c, chưa có văn b n quy nh, vư t quá thNm quy n, nh ng v n nh y c m d gây tác ng n tình hình kinh t - xã h i c a t nư c, vi c ký k t văn b n h p tác v i nư c ngoài và nh ng v n quan tr ng khác, Th trư ng ph i xin ý ki n c a B trư ng trư c khi quy t nh. ) Khi B trư ng i u ch nh phân công gi a các Th trư ng thì các Th trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan. 3. Th trư ng ư c u quy n gi i quy t công vi c khi B trư ng v ng m t, ngoài vi c th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u này còn có quy n h n và nhi m v sau: a) Gi i quy t các công vi c chung c a B và ký văn b n theo u quy n c a B trư ng. b) Ph i h p ho t ng gi a các Th trư ng. c) Gi i quy t m t s công vi c c p bách c a Th trư ng khác khi Th trư ng ó v ng m t theo ngh c a Chánh Văn phòng B . i u 6. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a Th trư ng các ơn v
 5. 1. Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và c a B . 2. Nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách cho ý ki n ch o gi i quy t; không chuy n công vi c thu c thNm quy n sang ơn v khác ho c lên Lãnh o B , không gi i quy t công vi c không thu c nhi m v c a ơn v mình. 3. Ch ng ph i h p v i Th trư ng các ơn v , x lý nh ng v n có liên quan n nh ng công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c aB . 4. Th c hi n nh ng nhi m v do B trư ng ho c Th trư ng giao; ư c B trư ng u quy n gi i quy t ho c ký m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng và ph i ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t và trư c B trư ng v n i dung ư c u quy n. 5. Xây d ng và quy t nh quy ch làm vi c trong cơ quan, ơn v theo hư ng d n c a B . Phân công công tác cho c p phó và cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Khi Th trư ng v ng m t kh i cơ quan t ba ngày tr lên ph i u quy n ngư i qu n lý, i u hành ơn v và báo cáo B trư ng b ng văn b n qua Chánh Văn phòng B . Ngư i ư c u quy n ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v , B trư ng và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian ư c u quy n. 7. Th trư ng ơn v có trách nhi m th c hi n úng yêu c u c a Lãnh o B khi Lãnh o B có chương trình làm vi c v i ơn v . 8. T ch c ơn v ch p hành các ch trương, chính sách c a chính quy n a phương nơi óng tr s . i u 7. Th m quy n, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c 1. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c ào t o ho c phân công theo dõi, các công vi c ư c Th trư ng ơn v ho c Lãnh o B giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v . 2. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Th trư ng ơn v , trư c Lãnh o B và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t và th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c thu c chuyên môn ư c ào t o ho c lĩnh v c công vi c ư c phân công theo dõi. 3. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; các quy nh và các quy ch công v do Lãnh o B ban hành. Chương 3: QUAN H GI I QUY T CÔNG VI C
 6. i u 8. Quan h v i các cơ quan c a ng, Qu c h i, Chính ph , các a phương, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i- ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c Quan h làm vi c gi a B trư ng v i Ban ch p hành Trung ương và các Ban c a ng, các cơ quan c a Qu c h i, Chính ph , các b , ngành khác, các a phương, cơ quan trung ương c a các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i- ngh nghi p thu c ngành, lĩnh v c ư c th c hi n theo quy nh c a Hi n pháp, Lu t T ch c Chính ph , các văn b n pháp lu t liên quan và Quy ch ph i h p gi a B v i các t ch c ã ư c th a thu n. i u 9. Quan h v i t ch c ng trong B 1. M i quan h công tác gi a Lãnh o B v i Ban cán s ng th c hi n theo quy nh c a Trung ương và Quy ch làm vi c c a Ban cán s ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Quan h gi a Lãnh o B v i ng u cơ quan B , ng u kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh theo quy nh c a Trung ương và Quy ch làm vi c c a ng y cơ quan B , ng y kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh ã ư c Ban cán s ng B thông qua. i u 10. Quan h v i các t ch c chính tr -xã h i trong B 1. Quan h gi a B trư ng v i Công oàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ư c th c hi n theo Ngh quy t liên t ch v m i quan h công tác và l l i làm vi c gi a B trư ng và Ban Thư ng v Công oàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam. 2. Quan h gi a B trư ng v i các t ch c chính tr -xã h i trong Cơ quan B : a) Sáu tháng m t l n B trư ng ho c Th trư ng ư c B trư ng u quy n làm vi c v i thư ng v c a Công oàn cơ quan B , oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B , H i C u chi n binh cơ quan B , Ban vì s ti n b Ph n cơ quan B thông báo nh ng ch trương công tác c a B , nh ng ki n ngh c a oàn viên, h i viên ã ư c gi i quy t và nh ng ý ki n ngh c a các t ch c, oàn th . b) Ch t ch Công oàn cơ quan B , trư ng Ban Vì s ti n b c a Ph n cơ quan B , Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh cơ quan B , Ch t ch H i C u chi n binh cơ quan B ư c m i tham d các cu c h p, h i ngh có liên quan n ho t ng, quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. c) B Trư ng t o i u ki n thu n l i các t ch c trên ho t ng có hi u qu , góp ph n th c hi n nhi m v chính tr c a B ư c Nhà nư c giao; tham kh o ý ki n c a các t ch c trư c khi quy t nh các v n liên quan n quy n, nghĩa v và l i ích h p pháp c a oàn viên, h i viên. i u 11. Quan h v i cơ quan qu n lý chuyên ngành v Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương
 7. 1. Lãnh o B có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn a phương ch u s ch o, hư ng d n c a B v nghi p v chuyên môn; ch u s ki m tra, thanh tra vi c ch p hành cơ ch , chính sách, pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành ã ư c phê duy t a phương. Theo yêu c u c a công tác ch o, i u hành, B k t h p v i a phương t ch c h p toàn qu c ho c t ng vùng n m ư c chính xác tình hình th c t , th ng nh t các ch trương và bi n pháp gi i quy t công vi c ư c k p th i, hi u qu . Hàng tháng lãnh o B dành ít nh t m t ph n tư th i gian i công tác a phương và cơ s . 2. Lãnh o các cơ quan qu n lý chuyên ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn thu c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n các chương trình công tác l n c a B , ngành t i a phương; báo cáo B k t qu công tác c a ơn v theo quy nh; tham gia y các ho t ng chung và tham d các cu c h p B tri u t p úng thành ph n quy nh; th c hi n y các quy nh qu n lý c a B i v i toàn ngành. i u 12. Quan h gi a Lãnh o B v i Th trư ng các ơn v thu c B 1. Hàng tháng, hàng quý, B trư ng, Th trư ng ph trách lĩnh v c và ơn v , h p v i Th trư ng các ơn v ho c làm vi c v i Lãnh o t ng ơn v , tr c ti p nghe báo cáo tình hình, ch o vi c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a ơn v và c a B . 2. Th trư ng ơn v có trách nhi m báo cáo k p th i v i Lãnh o B v k t qu th c hi n công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 6 c a Quy ch này, nh ng v n v cơ ch , chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a Chính ph và c a B . i u 13. Quan h gi a Th trư ng các ơn v tr c thu c B 1. Th trư ng ơn v khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i th ng nh t ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n b ng văn b n có trách nhi m tr l i b ng văn b n theo úng yêu c u c a ơn v ch trì. N u quá th i h n ghi trong văn b n mà không có ý ki n tr l i thì ư c xem như ng ý và ph i ch u trách nhi m v nh ng n i dung liên quan n ơn v mình. 2. Theo phân công c a B trư ng, các ơn v có trách nhi m ph i h p th c hi n các d án, chương trình c a B . i v i nh ng v n liên quan n nhi u ơn v mà vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n, thì Th trư ng ơn v ch trì báo cáo, xu t Lãnh o B xem xét, quy t nh. i u 14. Quan h gi a Th trư ng v i c p u , các t ch c qu n chúng và cán b , công ch c trong ơn v
 8. 1. T ch c ng ơn v ho t ng theo úng quy nh c a Trung ương v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b cơ s cơ quan hành chính (Quy nh s 98/Q - TW), ho c v ch c năng, nhi m v c a ng b , chi b cơ s trong các ơn v s nghi p (Quy nh s 97/Q -TW). Th trư ng ơn v t o i u ki n thu n l i cho các t ch c ng và các oàn th ho t ng theo úng tôn ch , m c ích, i u l các oàn th . K t h p ch t ch v i các oàn th trong ơn v , b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a cơ quan. Th trư ng ph i h p v i c p u ng và các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; xây d ng n n n p văn hoá công s ; oàn k t giúp l n nhau cùng hoàn thành t t nhi m v ư c giao. 2. ng viên, h i viên gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, h i viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th i gian; ch u trách nhi m trư c Th trư ng ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương 4: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC i u 15. Chương trình công tác 1. Chương trình công tác năm: a) Yêu c u: Nh ng công vi c ăng ký trong chương trình công tác năm c a B ph i xác nh rõ n i dung chính; ngư i ph trách; trình Chính ph hay trình B quy t nh, ơn v ch trì, ơn v ph i h p và th i h n trình. b) Phân công th c hi n: - Văn phòng B ch trì ph i h p v i các v , c c và các ơn v liên quan xây d ng chương trình công tác năm c a B . - Ch m nh t vào ngày 5 tháng 11 hàng năm, các ơn v thu c B g i Văn phòng B v danh m c công vi c c n trình B trư ng trong năm t i. Văn phòng B có trách nhi m t ng h p và ăng ký nh ng công vi c c a B ưa vào chương trình công tác trình Chính ph trư c ngày 15 tháng 11 hàng năm. Riêng chương trình xây d ng ngh quy t, ngh nh c a Chính ph và quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , ch m nh t vào ngày 10 tháng 10 năm trư c, các ơn v ph i g i Văn phòng B chương trình c a năm sau, t ng h p và trình B trư ng ký g i Văn phòng Chính ph và B Tư pháp trư c ngày 15 tháng 10 hàng năm. - Sau khi Chính ph g i d th o chương trình công tác năm sau, ch m nh t sau 10 ngày, Văn phòng B ph i hoàn thành d th o chương trình công tác năm sau c a B g i các ơn v liên quan tham gia ý ki n.
 9. - Trong th i h n 5 ngày k t ngày nh n ư c d th o chương trình công tác năm c a B , các ơn v ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n g i Văn phòng B t ng h p xin ý ki n ch o c a B trư ng. - Trong th i h n 5 ngày k t ngày Lãnh o B thông qua chương trình công tác năm, Chánh Văn phòng B trình B trư ng ký ban hành và g i Th trư ng các ơn v thu c B th c hi n. 2. Chương trình công tác quý: a) Yêu c u: Nh ng công vi c ghi trong chương trình công tác quý c a B ph i xác nh rõ n i dung chính, trình Chính ph hay trình B quy t nh, ngư i ph trách, ơn v ch trì, ơn v ph i h p và th i h n trình. b) Phân công th c hi n: - Ch m nh t là ngày 10 c a tháng cu i quý, các ơn v ph i g i d ki n chương trình công tác quý sau cho Văn phòng B . Nh ng công vi c ph i i u ch nh, b sung sang quý sau ph i có văn b n báo cáo B . Quá th i h n trên coi như ơn v không có nhu c u i u ch nh. - Ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác quý sau c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh. Nh ng v n trình Chính ph n u có s thay i v th i gian, Văn phòng B ph i có văn b n trình Lãnh o B ký, g i Văn phòng Chính ph ngh i u ch nh. Ch sau khi ư c ch p nh n, các ơn v m i ư c th c hi n theo ti n m i. Riêng quí II, chương trình công tác quí ư c thay b ng báo cáo và chương trình công tác 6 tháng. 3. Chương trình công tác tháng: a) Hàng tháng, các ơn v căn c chương trình công tác quý xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình công tác tháng. N u ti n th c hi n chương trình công tác tháng b ch m ph i báo cáo B trư ng trư c ngày 20 hàng tháng. b) Ch m nh t là ngày 25 hàng tháng, Văn phòng B t ng h p chương trình công tác tháng sau c a B , trình B trư ng xem xét, quy t nh và thông báo cho các ơn v . 4. Chương trình công tác tu n c a B trư ng, các Th trư ng: a) Căn c chương trình công tác tháng và s ch o c a B trư ng, Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng chương trình công tác tu n, trình Lãnh o B duy t và g i các ơn v vào sáng th hai hàng tu n. b) Khi có s thay i chương trình công tác tu n c a Lãnh o B , thư ký c a B trư ng và các chuyên viên t ng h p giúp vi c Th trư ng ph i thông báo cho Văn phòng B và c p nh t thông tin trên m ng máy tính. 5. Chương trình công tác c a các ơn v :
 10. a) Căn c chương trình công tác c a B ; ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao; các ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c năm, t ng quý, tháng và t ch c th c hi n. b) Th trư ng ơn v có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Th trư ng ph trách lĩnh v c và thông báo cho Văn phòng B bi t i u ch nh chương trình chung và tìm gi i pháp kh c ph c. c) Th trư ng ơn v có trách nhi m khai thác m ng thông tin di n r ng c a B kp th i n m b t tình hình ph c v công tác ch o i u hành chung; báo cáo k t qu công tác v i B theo quy nh. i u 16. Chu n b án, d án 1. Căn c Chương trình công tác năm, Th trư ng ơn v ư c giao ch trì án, d án - bao g m c d án xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t (sau ây g i chung là án) ph i l p cương, k ho ch công tác và d trù tài chính (n u c n thi t). Khi ư c Lãnh o B phê duy t, ơn v ch trì ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan th c hi n úng th t c và th i gian quy nh và thông báo k ho ch n Văn phòng B theo dõi, ôn c th c hi n. i v i các án không thu c k ho ch c a B , do ơn v t khai thác và ký h p ng, ơn v ph i báo cáo B , t ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i v i vi c chuNn b các d án lu t, pháp l nh, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, ngoài vi c tuân theo các quy nh c a quy ch này còn ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. N u ơn v ch trì thay i th i h n trình và n i dung c a án thì ph i báo cáo và ư cs ng ý c a B trư ng, ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c. i u 17. Quan h ph i h p trong chu n b án 1. Th trư ng ơn v ch trì xây d ng án (sau ây g i là ch án) m i Th trư ng các ơn v liên quan n bàn vi c chuNn b án ho c ngh c cán b tham gia chuNn b án. ơn v ư c m i có trách nhi m c ngư i tham gia theo ngh c a ch án. Ngư i ư c c là i di n c a ơn v tham gia chuNn b án ph i thư ng xuyên báo cáo và xin ý ki n Th trư ng ơn v trong quá trình tham gia xây d ng án. Các ho t ng ph i h p xây d ng án trên ây không thay th ư c các th t c xin ý ki n chính th c quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Sau khi án ã ư c chuNn b xong, ch án ph i l y ý ki n chính th c c a các ơn v liên quan b ng m t trong hai hình th c sau ây: a) T ch c h p: Ch án g i gi y m i và tài li u ít nh t 3 ngày làm vi c trư c khi h p. Ch án ch trì cu c h p, gi i thi u n i dung và thu th p ý ki n b sung hoàn ch nh án. Nh ng ý ki n th o lu n ph i ư c ghi vào biên b n có ch ký c a ch to cu c h p.
 11. ơn v ư c m i h p ph i c i di n có thNm quy n n h p, phát bi u ý ki n c a Th trư ng ơn v (n u có) và ph i báo cáo y k t lu n cu c h p cho Th trư ng ơn v bi t. Trư ng h p i di n ơn v ư c m i v ng m t, ch án g i ph n k t lu n có liên quan cho ơn v ó. Trong vòng 5 ngày làm vi c, k t khi nh n công văn, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n ph i tr l i b ng văn b n. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c hi u là ng ý v i án, và ph i ch u trách nhi m v các n i dung liên quan. b) G i công văn xin ý ki n: Ch án g i b n th o cu i cùng c a án và h sơ kèm theo n Th trư ng ơn v có liên quan l y ý ki n. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m phát bi u ý ki n chính th c c a mình b ng văn b n, g i ch án trong th i gian ch m nh t là 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ngh v i y h sơ c n thi t. Văn b n góp ý ki n ph i ghi rõ nh ng i m ng ý, không ng ý, nh ng ki n ngh v vi c s a i, b sung. N u h sơ án chưa rõ ho c do v n ph c t p c n có thêm th i gian nghiên c u thì ơn v ư c h i ý ki n có quy n yêu c u ch án làm rõ ho c cung c p thêm các tài li u c n thi t và th a thu n th i h n tr l i, nhưng t i a không quá 10 ngày. N u quá th i h n trên, Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n không tr l i thì ư c hi u là ng ý v i án và ph i ch u trách nhi m v các n i dung có liên quan. i u 18. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác 1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, Th trư ng các ơn v rà soát, th ng kê ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a ơn v , g i Văn phòng B t ng h p, báo cáo Lãnh o B v k t qu x lý các công vi c ư c giao, nh ng công vi c còn t n ng, hư ng x lý ti p theo, ki n ngh vi c i u ch nh, b sung chương trình công tác th i gian t i. 2. Văn phòng B có nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, ôn c vi c chuNn b các án c a các cơ quan tr c thu c B ; hàng tháng, 6 tháng và cu i năm có báo cáo k t qu th c hi n chương trình công tác c a B . 3. Th trư ng ư c phân công ph trách án, d án có trách nhi m ch o các ơn v tri n khai th c hi n theo k ho ch ư c duy t; báo cáo B trư ng trư c khi nghi m thu, phê duy t ho c trình c p trên. Chương 5: TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH OB i u 19. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh oB 1. B trư ng, Th trư ng xem xét, gi i quy t công vi c trên cơ s “Phi u trình gi i quy t công vi c” (Ph l c 1 kèm theo Quy ch này), “Phi u trình văn b n” (quy nh t i Quy t nh s 58/2003/Q -BNN c a B Nông nghi p & PTNT). 2. B trư ng, Th trư ng ch trì h p, làm vi c v i lãnh o các cơ quan, t ch c, chuyên gia liên quan tham kh o ý ki n trư c khi gi i quy t nh ng v n quan tr ng, c n thi t mà chưa x lý ngay ư c b ng cách th c nêu t i kho n 1 i u này.
 12. 3. Các cách th c khác theo quy nh t i Quy ch này, như i công tác và x lý công vi c t i ch , ti p khách và các phương th c khác do B trư ng quy nh. i u 20. Th t c g i văn b n trình gi i quy t công vi c 1. Th t c trình B trư ng, Th trư ng gi i quy t công vi c: a) Công văn, t trình Lãnh o B ph i do Th trư ng ơn v , Th trư ng cơ quan nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký và óng d u úng thNm quy n. b) i v i nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v khác, trong h sơ trình ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n c a các ơn v liên quan; nh ng xu t c a a phương có liên quan n cơ ch , chính sách cho vùng ho c lãnh th ph i có ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. c) i v i các văn b n, án nêu t i i m a kho n 1 i u này, h sơ trình g m: - T trình lãnh o B ph i thuy t minh rõ n i dung chính c a án, lu n c c a các ki n ngh , các ý ki n khác nhau. i v i văn b n quy ph m pháp lu t, n i dung t trình ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. - Văn b n ho c ý ki n c a ơn v thNm nh án theo quy nh c a pháp lu t hay quy ch c a B . - Báo cáo gi i trình vi c ti p thu ý ki n tham gia c a các ơn v có liên quan, k c ý ki n tư v n khác (n u có). - D th o văn b n chính và d th o văn b n hư ng d n thi hành (n u c n); n i dung các d th o ph i rõ ràng, c th khi văn b n chính ư c thông qua, có th th c hi n ư c ngay. - K ho ch t ch c th c hi n khi án ư c thông qua, văn b n ư c ban hành. - Các tài li u c n thi t khác. Chuyên viên soan th o văn b n và Th trư ng ơn v ký trình d th o văn b n ph i ký, ghi rõ h tên và ch u trách nhi m v n i dung d th o văn b n, n i dung công vi c trình gi i quy t. N u là d th o văn b n quy ph m pháp lu t ph i có ý ki n c a V Pháp ch . N u văn b n có liên quan n nư c ngoài ph i có ý ki n c a V H p tác qu c t . 2. Các công văn, t trình ngh gi i quy t công vi c ch g i 1 b n chính n ơn v có thNm quy n gi i quy t. N u c n g i n các ơn v có liên quan bi t ho c ph i h p thì ch ghi tên các ơn v ó ph n Nơi nh n c a văn b n. i u 21. Trách nhi m c a Văn phòng B
 13. 1. Văn phòng B ch trình B trư ng, Th trư ng nh ng v n thu c ph m vi gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng quy nh t i i u 4 và i u 5 khi có th t c và h sơ quy nh t i i u 20 c a Quy ch này. 2. Khi nh n ư c h sơ án, công vi c c a các ơn v , a phương g i trình B trư ng, Th trư ng, Văn phòng B có nhi m v : a) ThNm tra v m t th t c: N u h sơ án, công vi c trình không úng theo quy nh, trong th i gian không quá 2 ngày làm vi c, Văn phòng B g i l i ơn v trình và yêu c u th c hi n úng quy nh. i v i nh ng v n c n gi i quy t g p, Văn phòng B làm Phi u báo cho ơn v trình b sung thêm h sơ, ng th i báo cáo B trư ng, Th trư ng bi t. b) ThNm tra v m t th th c văn b n: - N u n i dung án, công vi c trình không thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng, không b o m phù h p gi a n i dung và hình th c, th th c c a văn b n, trong th i gian không quá 3 ngày làm vi c, Văn phòng B ph i tr l i ơn v , a phương trình và nêu rõ lý do tr l i. - N u trong n i dung án, công vi c còn có nh ng v n chưa rõ ho c còn có ý ki n khác nhau v quan i m x lý gi a các ơn v có liên quan, Văn phòng B yêu c u ch án gi i trình thêm ho c theo u quy n c a B trư ng t ch c h p v i ch án và các ơn v liên quan ho c g i văn b n l y thêm ý ki n các ơn v khác x lý và báo cáo B trư ng, Th trư ng quy t nh. 3. Ch m nh t trong th i h n 5 ngày làm vi c ho c 10 ngày i v i vi c x lý nh ng công vi c quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy ch này, k t ngày nh n h sơ úng th t c, Văn phòng B ph i hoàn ch nh h sơ và th t c trình B trư ng, Th trư ng. Phi u trình gi i quy t công vi c ph i th hi n rõ, y , trung thành ý ki n c a các ơn v , k c ý ki n khác nhau; ý ki n xu t c a chuyên viên t ng h p tr c ti p theo dõi và ý ki n c a Lãnh o Văn phòng B . Phi u trình gi i quy t công vi c ph i kèm theo y h sơ. 4. H sơ trình Lãnh o B ph i ư c Văn phòng B l p danh m c theo dõi quá trình x lý. i u 22. X lý văn b n trình và thông báo k t qu 1. Ch m nh t sau 5 ngày làm vi c, k t ngày Văn phòng B trình, B trư ng, Th trư ng có trách nhi m x lý h sơ trình và có ý ki n chính th c vào Phi u trình gi i quy t công vi c c a Văn phòng B . 2. i v i nh ng án, công vi c mà B trư ng ho c Th trư ng yêu c u tham kh o ý ki n tư v n c a các chuyên gia; yêu c u ch án và ơn v liên quan gi i trình trư c khi quy t nh, Văn phòng B có trách nhi m ph i h p v i các ơn v liên quan chuNn b y các n i dung và t ch c B trư ng ho c Th trư ng h p, làm vi c v i các chuyên gia, ch án và các ơn v có liên quan trư c khi quy t nh.
 14. Trong trư ng h p c n thi t, B trư ng ho c Th trư ng có th u quy n cho Chánh Văn phòng B ho c V trư ng, C c trư ng ch trì các cu c h p quy nh t i kho n 2 i u này và báo cáo b ng văn b n v i B trư ng ho c Th trư ng v k t qu cu c h p. 3. i v i nh ng công vi c thu c ph m vi gi i quy t c a t p th Lãnh o B quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy ch này, B trư ng, Th trư ng theo lĩnh v c ư c phân công, xem xét n i dung và tính ch t c a t ng án quy t nh: a) Cho phép ch án hoàn thành th t c và ăng ký v i Văn phòng B b trí trình t p th Lãnh o B t i phiên h p g n nh t. b) Yêu c u ch án chuNn b thêm n u xét th y n i dung chưa t yêu c u. c) Giao Ch án làm th t c l y ý ki n các ơn v liên quan theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 17 Quy ch này. 4. Căn c ý ki n ch o c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung án, công vi c, Văn phòng B và Th trư ng ơn v ch trì án có trách nhi m ph i h p hoàn ch nh d th o văn b n ký ban hành. i v i ý ki n ch o n i dung các án, công vi c có liên quan n ch trương, cơ ch , chính sách nh t thi t ph i th ch b ng văn b n g i cho ơn v ho c a phương. i v i các văn b n do các V tham mưu trình v công vi c chuyên môn, tuỳ t ng trư ng h p c th , không c n thi t ph i ra văn b n c a B , B trư ng ho c Th trư ng phê duy t tr c ti p vào văn b n trình và thông báo cho ơn v trình và Văn phòng B bi t. 5. Ch m nh t 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y h sơ, n u chưa có quy t nh cu i cùng c a B trư ng ho c Th trư ng thì Văn phòng B ph i thông báo b ng văn b n cho ơn v ho c a phương trình án, công vi c bi t rõ lý do. i u 23. T ch c h p x lý công vi c thư ng xuyên 1. Trong lĩnh v c ư c phân công, B trư ng ho c Th trư ng h p v i các chuyên gia, ch án và i di n các ơn v có liên quan nghe ý ki n tư v n, tham mưu trư c khi quy t nh gi i quy t công vi c. a) Trách nhi m c a Văn phòng B : - ôn c ơn v ch án chuNn b y tài li u h p, g i gi y m i cùng tài li u n các thành ph n ư c m i trư c ngày h p ít nh t 2 ngày làm vi c (tr trư ng h p c bi t n u ư c B trư ng, Th trư ng ng ý thì có th g i tài li u mu n hơn). - ChuNn b a i m và các i u ki n ph c v cho cu c h p; ph i h p v i các ơn v liên quan th c hi n nhi m v này n u cu c h p không t ch c cơ quan B . - Ghi biên b n cu c h p và khi c n thi t có th ghi âm. - Thông báo b ng văn b n k t lu n c a B trư ng ho c Th trư ng v n i dung cu c h p (n u c n).
 15. b) Trách nhi m c a ch án: - ChuNn b y tài li u h p theo thông báo c a Văn phòng B . - ChuNn b ý ki n gi i trình các v n c n thi t liên quan n n i dung h p. - Sau cu c h p ph i h p v i Văn phòng B hoàn ch nh án ho c văn b n trình theo k t lu n c a B trư ng, Th trư ng. 2. B trư ng cùng các Th trư ng trao i ý ki n gi i quy t công vi c t i cu c h p giao ban hàng tu n ho c h p Lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng. Chương 6: T CH C H I NGHN, H P i u 24. Phân lo i h i ngh , h p 1. H i ngh toàn ngành: a) Ch trì: B trư ng. b) Thành ph n d : Lãnh o B , Th trư ng các ơn v thu c B , Ch t ch Công oàn ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Bí thư ng u cơ quan B , Bí thư ng u kh i cơ s t i thành ph H Chí Minh, Giám c các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các khách m i Trung ương và a phương do B trư ng quy t nh. c) ChuNn b n i dung: Văn phòng B và các V , C c liên quan ho c Thanh tra B (theo phân công c a B trư ng). d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 2. H i ngh chuyên , h i th o, t p hu n: a) Ch trì: B trư ng ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c. b) Thành ph n do Lãnh o B phê duy t. c) ChuNn b n i dung: ơn v ch trì xu t trình lãnh o B ph trách lĩnh v c phê duy t . d) ơn v ch trì t ch c tri n khai h p và báo cáo k t qu v i Lãnh o B ph trách lĩnh v c ngay sau khi h i ngh k t thúc. 3. H p lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý: a) Ch trì: B trư ng.
 16. b) Thành ph n: Các ng chí lãnh o B . Trư ng h p h p m r ng c n m i Th trư ng các ơn v có liên quan t i n i dung chương trình kỳ h p do B trư ng quy t nh. c) ChuNn b nô dung: Văn phòng B , V K ho ch và các ơn v có liên quan. 4. H p giao ban vùng: a) Ch trì: B trư ng, ho c Th trư ng ph trách vùng. b) Thành ph n do Lãnh o B phê duy t. c) ChuNn b n i dung: V K ho ch chuNn b báo cáo chính v tình hình và k t qu tri n khai th c hi n k ho ch, chương trình c a B t i các a phương trong vùng; các v , c c ch c năng chuNn b báo cáo chuyên (theo yêu c u c a Lãnh o B ). d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 5. H p giao ban kh i: a) Ch trì: ng chí Th trư ng ph trách lĩnh v c b) Thành ph n: do Th trư ng ph trách lĩnh v c quy t nh. c) Ch trì t ch c và chuNn b n i dung: ơn v qu n lý chuyên ngành. 6. H p giao ban lãnh o B hàng tu n: a) Ch trì: B trư ng ho c Th trư ng ư c u quy n (khi B trư ng i công tác v ng). b) Thành ph n: Các ng chí Lãnh o B ; khi c n thi t s m i Lãnh o ơn v liên quan. c) ChuNn b n i dung: Văn phòng B . 7. H p gi i quy t công vi c t xu t: a) Ch trì: B trư ng, ho c Th trư ng ph trách lĩnh v c ư c B trư ng phân công. b) Thành ph n: Do lãnh o B quy t nh theo t ng n i dung cu c h p. c) ChuNn b n i dung: Các ơn v qu n lý chuyên ngành ư c phân công. d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 8. Lãnh o B làm vi c v i lãnh o các cơ quan Trung ương, lãnh o a phương t i Văn phòng B : a) Ch trì: B trư ng ho c Th trư ng ư c u quy n .
 17. b) Thành ph n: Th trư ng các ơn v liên quan. c) ChuNn b n i dung: Các ơn v liên quan. d) Ch trì t ch c: Văn phòng B . 9. Lãnh o B làm vi c v i a phương và ơn v trong Ngành t i a phương: a) Trư ng h p Lãnh o B làm vi c v i Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các ơn v trong Ngành (k c các cu c h i th o), Văn phòng B và ơn v ch trì chuyên môn ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn chuNn b và t ch c th c hi n chương trình làm vi c. b) Trư ng h p lãnh o B làm vi c v i Lãnh o T nh u , H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Văn phòng B cùng ơn v ch trì chuyên môn ph i h p v i Văn phòng U ban nhân dân và S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh và thành ph tr c thu c Trung ương chuNn b và t ch c th c hi n chương trình làm vi c. i u 25. Công tác chu n b h i ngh , h p 1. Duy t ch trương a) B trư ng quy t nh các cu c h p sau: - H i ngh toàn ngành. - H i ngh chuyên ( thu c lĩnh v c B trư ng ch trì). - H p lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng, hàng quý. - H p giao ban vùng. - H p giao ban lãnh o B hàng tu n. - H p gi i quy t công vi c t xu t (thu c lĩnh v c B trư ng ch trì hoăc lĩnh v c khác, n u th y c n thi t). - Lãnh o B làm vi c v i Lãnh o các cơ quan Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b) Th trư ng quy t nh ch trương các cu c h p theo lĩnh v c ư c B trư ng phân công: - Giao ban kh i. - Lãnh o B làm vi c t i các ơn v , a phương (n u Th trư ng làm vi c). - H i ngh chuyên , h p gi i quy t công vi c t xu t (thu c lĩnh v c Th trư ng ph trách).
 18. 2. Xây d ng k ho ch t ch c h i ngh , h p (g i chung là h i ngh ): Sau khi ư c Lãnh o B duy t cho t ch c h i ngh , ơn v ch trì chuNn b n i dung h i ngh ch u trách nhi m xây d ng t trình k ho ch t ch c h i ngh . N i dung t trình k ho ch xin ý ki n Lãnh o B quy t nh nêu nh ng v n chính sau: a) Ch các báo cáo (báo cáo chính và các báo cáo chuyên ), phân công ơn v chuNn b báo cáo. b) Thành ph n, th i gian, a i m. c) D trù kinh phí (n i dung chi, ngu n tài chính). d) Trang trí h i trư ng, trưng bày hi n v t; thông tin tuyên truy n; thi ua khen thư ng. ) T ch c ón, ti p, hư ng d n i bi u; ghi danh i bi u; phát tài li u, công tác ph c v h u c n, y t và các công vi c c n thi t khác. e) D ki n thành l p Ban t ch c h i ngh (n u c n thi t). g) D th o gi y m i, chương trình cu c h p. h) T ch c tham quan mô hình. 3. ChuNn b và thông qua báo cáo: a) Văn phòng B thông báo cho các ơn v liên quan tri n khai chuNn b báo cáo và báo cáo tóm t t (n u báo cáo dài quá 15 trang). ơn v ư c phân công xây d ng và trình Th trư ng ph trách lĩnh v c duy t báo cáo chính, báo cáo tóm t t, bài phát bi u khai m c, bài phát bi u c a lãnh o c p trên (n u có yêu c u); t bài và ôn c, ti p nh n, biên so n bài phát bi u c a i bi u ... Th trư ng ư c phân công có trách nhi m ki m tra k v n i dung, hình th c các báo cáo chính, bài phát bi u c a c p trên (n u có), trư c khi trình Lãnh o B duy t. b) Th i h n g i báo cáo trình lãnh o B phê duy t: - Báo cáo chính ph i g i cho Văn phòng B trư c ngày h i ngh ít nh t 5 ngày kp hoàn t t các th t c trình Lãnh o B phê duy t. - Các chương trình, d án l n ph i thông qua t i cu c h p lãnh o B thư ng kỳ hàng tháng và ph i g i trư c cho Lãnh o B trư c ngày h p 2 ngày. - Các báo cáo chuyên ư c Lãnh o B ph trách lĩnh v c duy t ph i g i trư c ngày h p 1 ngày. c) i v i h i ngh ngành có n i dung liên quan n nhi u ơn v , Văn phòng B có trách nhi m ôn c các ơn v d th o báo cáo và trình Lãnh o B úng th i gian quy nh; k p th i báo cáo Lãnh o B gi i quy t nh ng v n vư t quá kh năng và quy n h n c a ơn v .
 19. Các cu c h p ch c p n m t n i dung theo chuyên ngành thì ơn v ch trì chuNn b n i dung theo k ho ch. d) Báo cáo thông qua Lãnh o B g m: T ng k t công tác ch o i u hành sáu tháng, m t năm, năm năm c a B , t ng k t nh kỳ hai năm ho c năm năm th c hi n các chương trình, d án, công vi c quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này; k t qu tri n khai th c hi n các chương trình l n c a B . Trư ng h p B trư ng u quy n Th trư ng ph trách lĩnh v c ch trì h i ngh , thì Th trư ng ch u trách nhi m quy t nh m i v n theo quy nh trên và báo cáo B trư ng v k t qu h i ngh . 4. Tri u t p i bi u: Văn phòng B , ho c ơn v ch trì t ch c d th o gi y m i theo danh sách thành ph n m i ã quy nh t i kho n 2 i u này; gi y m i ph i ghi rõ n i dung, thành ph n, th i gian, a i m, d ki n chương trình h i ngh và yêu c u i v i i bi u (n u có). i v i nh ng cu c h p, bu i làm vi c ã b trí trong l ch làm vi c tu n c a Lãnh o B , Văn phòng B làm gi y m i các cơ quan, ơn v thu c ngành và a phương có trong thành ph n h p, i v i các ơn v thu c B thì căn c vào l ch làm vi c c a Lãnh o B , b trí d h p úng thành ph n theo quy nh. 5. In tài li u, chuNn b a i m và các i u ki n khác c a h i ngh : a) Văn phòng B ch u trách nhi m in n các báo cáo do các V , Thanh tra B chuNn b . Các ơn v khác t in tài li u theo s lư ng yêu c u. b) Văn phòng B ch u trách nhi m b trí phòng h p (trong cơ quan B ). N u t ch c h p ngoài cơ quan B , Văn phòng B b trí xe ưa ón chung, nơi ăn, ngh cho i bi u các V , Thanh tra B ; i bi u các ơn v khác t lo phương ti n i l i và ăn ngh . c) Kinh phí cu c h p ư c chi theo quy nh chung c a Nhà nư c và k ho ch ư c duy t. d) Chương trình h i ngh do ơn v ch trì t ch c h i ngh xây d ng, trình Lãnh o B duy t. i u 26. T ch c h i ngh 1. Tri n khai h i ngh : Sau khi chương trình ã ư c phê duy t, ơn v ch trì t ch c ch u trách nhi m tri n khai th c hi n; ăng ký i bi u và n i dung tham lu n báo cáo oàn ch t ch h i ngh và x lý nh ng tình hu ng c n thi t (thay i chương trình, b trí quay phim, ch p nh, ph ng v n ...).
 20. 2. Ghi biên b n và thông báo k t qu h i ngh : a) ơn v ch trì n i dung h i ngh ch u trách nhi m l p t thư ký ghi biên b n h i ngh và so n th o thông báo ý ki n k t lu n c a lãnh o B g i Chánh Văn phòng thNm nh, trình B trư ng, ho c Th trư ng duy t trư c khi ký ban hành. b) Văn phòng B ph i h p v i các ơn v có liên quan d th o thông báo h i ngh ngành, h p Lãnh o B thư ng kỳ, giao ban Lãnh o B hàng tu n; Lãnh o B làm vi c v i Lãnh o các cơ quan Trung ương, v i các a phương và ơn v trong ngành. c) Các V , C c chuyên ngành d th o thông báo các h i ngh chuyên ; h p gi i quy t công vi c t xu t do ơn v ch trì chuNn b . d) V K ho ch d th o thông báo các h i ngh giao ban vùng. 3. Báo cáo k t qu h i ngh : a) H i ngh do Th trư ng ch trì, sau khi k t thúc h i ngh Th trư ng báo cáo k t qu h i ngh v i B trư ng. b) H i ngh do Th trư ng các V , C c ch trì ( ư c Lãnh o B u quy n) sau khi k t thúc h i ngh , ngư i ư c u quy n ph i báo cáo B trư ng và Th trư ng ph trách v k t qu h i ngh và nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a ơn v Lãnh o B x lý k p th i. 4. Tri n khai k t qu h i ngh : Văn Phòng B cùng ơn v ư c phân công ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung Lãnh o B ã k t lu n t i h i ngh và ki m tra, ôn c, t ng h p báo cáo Lãnh o B v k t qu th c hi n n i dung k t lu n h i ngh . Chương 7: BAN HÀNH CÁC VĂN B N C A B i u 27. Th i h n ban hành văn b n 1. Trong th i h n 2 ngày làm vi c, k t ngày ký ban hành văn b n, Văn Phòng B có trách nhi m g i văn b n cho các t ch c và cá nhân ư c nh n văn b n. 2. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B h p v i Lãnh o ơn v cho ý ki n ch o v n i dung án, d án liên quan n cơ ch , chính sách ho c liên ngành, Văn Phòng B ph i h p v i ơn v ch trì ra thông báo ý ki n k t lu n và ch o c a Lãnh o B . 3. Trong th i h n 3 ngày làm vi c, k t ngày Lãnh o B h p nh kỳ hàng tháng, Văn Phòng B ph i ra thông báo ý ki n ch o gi i quy t công vi c c a Lãnh o B ã k t lu n t i cu c h p.
Đồng bộ tài khoản