intTypePromotion=1

Quyết định 56/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
177
lượt xem
20
download

Quyết định 56/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 56/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 56/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   R ën g  bé  tµi B T  ch Ý n h  S è  56/2003/Q§­B T C   n g µy  16 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   u y  ® Þ n h  v Ò   å  s¬ h¶i q u a n,  Q h q u y  tr×nh thñ tôc h¶i q u a n  ® èi   h µ n g  hãa x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u  víi k k theo hîp ® å n g  m u a  b¸n B é   R ëng bé   chÝnh T tµi ­ C¨n  LuËt H¶i quan  29/2001­   cø      sè  QH10  îcQuèc      ®   héinícCéng  hoµ    x∙ héi chñ    nghÜa ViÖt Nam     kho¸ X,  häp    kú  thø  9    th«ng qua ngµy  th¸ng 6   29    n¨m  2001; ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  101/2001/N§­   CP ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    vÒ thñ      tôc h¶i quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖm       vô,quyÒn  vµ  cÊu  chøc  h¹n  c¬  tæ  cña  Bé,  c¬  quan  ngang  Bé; ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy  ®Þnh    s¬  vÒ hå  h¶iquan,quy      tr×nh thñ tôc h¶iquan              ®èi víihµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo hîp ®ång      mua  b¸n. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  bá QuyÕt ®Þnh  sè 1494/2001/Q§­  B∙i TCHQ  ngµy  26/12/2001,§iÒu  QuyÕt    3  ®Þnh  19/2002/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 10/01/2002  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn    kh¸c tr¸víiquy        i ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy.   §iÒu  Tæng   tr Tæng  H¶i quan,Thñ  ëng    3:  côc  ëng  côc      tr c¸c ®¬n vÞ  thuéc,trùc thuéc  Tµi chÝnh  c¸c tæ      Bé    vµ    chøc, c¸ nh©n  li       cã  ªnquan  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.  
 2. Q u y  ® Þ n h  v Ò  h å  s ¬ h ¶i q u a n, q u y  tr×nh thñ tôc  h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h ã a x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u    h theo hîp ® å n g  m u a  b¸n (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  56/2003/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng4  16    n¨m 2003  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh). Bé    I. u y  ® Þ n h  c h u n g:  Q 1. §Ó     tr¸nh trïnglÆp, nh÷ng          néi dung  quy  ®∙  ®Þnh    thÓ  i râ,cô  t¹ LuËt  H¶i quan, NghÞ      ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh      chitiÕtmét  §iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ          vÒ  tôc h¶iquan, chÕ    ®é  kiÓm     tra gi¸m      s¸th¶i quan th× Quy  ®Þnh  nµy kh«ng nh¾c  i Khi thùc l¹     .   hiÖn Quy  ®Þnh  nµy ph¶i  ®èi chiÕu víi LuËt H¶i quan vµ NghÞ  ®Þnh  101/2001/N§­   trªn. CP nªu    2. Quy    tr×nh thñ tôc h¶iquan          quy ®Þnh  i t¹ PhÇn  IPhÇn  Quy    II   , IV  ®Þnh  nµy    lµquy tr×nh c¬    b¶n    ¸p dông cho hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo hîp     ®ång  mua          b¸n.§èivíi hµng  îcmiÔn  l« ®   kiÓm    trathùc tÕ,hµng  thuÕ      cã  suÊt  b»ng  0%, hµng thuéc  ®èi îng  t miÔn  thuÕ  th×  îc phÐp  ®   gi¶m    bítmét  bíc sè    trong quy tr×nh  b¶n  c¬  nµy. ë    cöa  khÈu  l hµng  cã îng  ho¸ xuÊt nhËp  khÈu  kh«ng  nhiÒu, ®Ó     tr¸nh l∙ng phÝ      nh©n    lùc,mét  c«ng chøc    h¶i quan  thÓ  cã  kiªm nhiÖm  ­3  2   kh©u  nghiÖp    vô trongquy    tr×nh nµy.   3. Chi côc  ëng        tr Chi côc    H¶i quan chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc,chØ    tæ    ®¹o  thùc hiÖn  Quy  ®Þnh  nµy. Trùc    tiÕp phô tr¸chquy    tr×nh thñ      tôc h¶i quan    lµ mét L∙nh ®¹o      Chi côc    ®Ó quyÕt ®Þnh    h×nh thøc,tûlÖ      kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸  gi¶iquyÕt  ichç  vµ    t¹  c¸c víng  ¾c   m ph¸t sinh  c¸c    vµ  vÊn      ®Ò vîtthÈm  quyÒn  cña  c«ng chøc thõa hµnh.     4. T¹ic¸c bíc®¨ng  tê khai,kiÓm             ký      tratÝnh  thuÕ, mçi    îcgiao cho    bíc®     mét  c«ng  chøc    h¶i quan  thùc  hiÖn  chÞu  vµ  tr¸ch nhiÖm,    kh«ng  ph©n  chia  thµnh    c¸c kh©u, c¸c viÖc      nhá  nhiÒu  do  ngêithùc hiÖn      nh»m  h¹n chÕ    tèi®a  hå  h¶i quan  s¬    ph¶ilu©n    chuyÓn  qua  nhiÒu  c«ng  chøc    h¶i quan. §éi tr     ëng  §éithñ tôc trùctiÕp ®iÒu            hµnh      c¸c bíctrong quy    tr×nh.C¸c      bíckiÓm   trathùc  tÕ hµng  ho¸,kiÓm       tra tÝnh  thuÕ  mét  do  L∙nh  ®¹o      §éi trùc tiÕp ®iÒu  hµnh  c«ng  viÖc  thùc hiÖn  vµ    mét  nhiÖm   quy  sè  vô  ®Þnh  i t¹ §iÓm   díi®©y.  6    L∙nh  ®¹o    §éi kh«ng  lµm  thay    c¸c viÖc    mµ c«ng  chøc  thõa  hµnh  lµm    trùc tiÕp ®∙  thùc hiÖn. Trong      qu¸  tr×nh ®iÒu  hµnh  c«ng  viÖc,nÕu      ph¸thiÖn c«ng  chøc  h¶i quan    lµm    trùc tiÕp  i   t¹  kh©u  c¸c nghiÖp  cã        vô  saisãt,saiph¹m  th× L∙nh  ®¹o    §éiph¶ikÞp      thêing¨n  chÆn   b¸o    vµ  c¸o ngay  L∙nh  ®¹o    Chi côc    trùctiÕp  phô  tr¸chquy    tr×nh gi¶iquyÕt.§èivíi             côc    Chi H¶i quan  kh«ng  cÊp      cã  §éi,th× L∙nh ®¹o      Chi côc    trùctiÕp ®iÒu    hµnh      c¸cbíctrong quy    tr×nh.      5. C«ng    chøc    h¶i quan  îc giao  ®   nhiÖm   thùc  vô  hiÖn viÖc ®¨ng  tê ký    khai,kiÓm       trathùc tÕ    hµng   ho¸,kiÓm     tratÝnh thuÕ    l« hµng nµo ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  lµm cña m×nh        ®èi víil«hµng ®ã, nÕu  víng m ¾c     cã    vît thÈm  quyÒn ph¶ib¸o c¸o L∙nh ®¹o            trùctiÕp ®Ó       gi¶i quyÕt. 6.L«    hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  îcth«ng  ®   quan      lµl«hµng  ® îcL∙nh ®∙      ®¹o    Chi côc  hoÆc  L∙nh  ®¹o      §éix¸c nhËn  ®ãng  vµ  dÊu  nghiÖp  "§∙lµm  vô    thñ  tôc h¶i quan" vµo « sè 38 tê khai h¶i quan hµng ho¸ nhËp khÈu (mÉu  2
 3. HQ2002   NK ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1257/2001/Q§­ sè  TCHQ  ngµy  28/12/2001), sè  tê khaihµng      «  26      ho¸ xuÊt khÈu    (mÉu HQ2002  ban  XK  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1257/2001/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 28/12/2001). ViÖc    x¸c nhËn  lµm        ®∙  thñ tôc h¶iquan  th«ng  vµ  quan  hµng    îcquy  ho¸ ®   ®Þnh  sau: nh  a)        §èi víil« hµng ph¶i kiÓm       tra thùc  nhng  thuÕ  tÕ  cã  suÊt b»ng    0%,  hoÆc   thuéc ®èi  îng  t miÔn  thuÕ  th× sau    khi hoµn thµnh kiÓm     tra thùc tÕ  hµng  ho¸,L∙nh    ®¹o      §éi trùc tiÕp ®iÒu  hµnh  i t¹ kh©u kiÓm     trathùc tÕ    hµng  ho¸ thùc hiÖn;     b)        §èi víil« hµng thuéc ®èi îng  t miÔn  thuÕ, hµng  thuÕ    cã  suÊt 0%     vµ  ® îcmiÔn    kiÓm     trathùc tÕ  do    th×  L∙nh  ®¹o    Chi côc phô tr¸chquy    tr×nh thùc     hiÖn  ngay  sau    khiquyÕt ®Þnh    miÔn  kiÓm  tra; c) §èi víil« hµng  thuÕ          cã  th×  L∙nh  do  ®¹o      §éi trùc tiÕp ®iÒu hµnh  i t¹  kh©u kiÓm    tratÝnh  thuÕ thùc hiÖn.   ViÖc  quyÕt  ®Þnh th«ng quan      ®èi víihµng      ho¸ phimËu   dÞch  xuÊt nhËp    khÈu  còng thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   i nµy. 7. Qui    ®Þnh  c¸ch ghikÕt  vÒ      qu¶  kiÓm     trathùc tÕ    hµng        ho¸ trªntê khai   h¶iquan:     ViÖc    ghikÕt qu¶ kiÓm    trathùc tÕ        trªntê khaih¶iquan      ph¶irâ rµng,cô        thÓ,®ñ    th«ng      tin®Ó c«ng  chøc  kiÓm    tratÝnh thuÕ  thÓ  cã  kiÓm    trangay  ­ ® îcviÖc      tùtÝnh thuÕ cña ngêikhaih¶iquan          mµ kh«ng    yªu cÇu doanh nghiÖp  cung cÊp thªm chøng    tõ hay doanh nghiÖp  kiÓm       vµ  ho¸ viªnph¶igi¶ithÝch      thªm. a. Tríckhighicô          thÓ  kÕt qu¶  kiÓm    tra,kiÓm      ho¸ viªnb¾t  buéc  ph¶ighi     vµo    têkhainh÷ng      néidung sau: ­Tû  kiÓm      lÖ  tra(bao  nhiªuphÇn    tr¨m); ­ Quy    c¸ch ®ãng      gãi:Hµng  ®ång nhÊt hay    kh«ng  ®ång nhÊt (ghicô      thÓ  toµn  l« hµng    bé    lµ ®ång nhÊt  hay kh«ng, hoÆc     theo khaicña    ngêi khaih¶i       quan    mÊy  th× cã  kiÖn,mçi lo¹ bao      i   nhiªukiÖn.. )   .; ­ T×nh    tr¹ngniªm    phong  (nÕu    bao  (vÝ    cã) vµ  b×  dô:Niªm  phong  cßn  cã  nguyªn vÑn    kh«ng,t×nh    tr¹ngbao  nh    b×  thÕ  nµo... . ) b.C¸ch      ghikÕt  qu¶  kiÓm  tra: ­ NÕu     hµng  îcmiÔn  ®   kiÓm     ghi:”Hµng    îcth«ng  trath×    ho¸ ®   quan theo  néidung    khaicña    ngêikhaih¶iquan”;       ­ NÕu     kÕt    c¨n cø  qu¶ gi¸m ®Þnh  cña  chøc  tæ  gi¸m ®Þnh/kÕt qu¶    kiÓm   tracña  quan    c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn    th× ghi:”   chøng      cø  c¨n th gi¸m ®Þnh/ GiÊy    x¸c nhËn  kÕt  qu¶ kiÓm     trasè...ngµy.. . cÊp”vµ    i .do. .   ghi l¹ kÕt    luËn cña  tæ chøc  gi¸m ®Þnh/c¬  quan kiÓm    traNhµ    nícvµo   tê khaih¶iquan;bé        phËn  h¶iquan    nµo  quyÕt  ®inh  th«ng  quan    phËn  ghinh÷ng  th× bé  ®ã    kÕt  qu¶  nµy  vµo    têkhaih¶iquan.     c.Hµng    ph¶ikiÓm        trax¸csuÊt: ­ NÕu     kiÓm     con­ n¬  ghirâ  con­ n¬, sè  trac¶  ten­ th×    sè  ten­   niªm  phong,   kÑp ch×  cña con­ n¬  kiÓm     ten­ ®∙  tra.NÕu  chØ  kiÓm     tramét  kiÖn  sè  trong  con­ n¬  ghirâ sè    ten­ th×      c¸c kiÖn  kiÓm    trÝ cña  ®∙  tra,vÞ    kiÖn  trong con­   ten­ 3
 4. n¬ (vÝ    dô: phÝa  ngoµi,phÝa    trong,bªn    ph¶i,bªn  i .   tr¸ .  . con­ n¬) vµ  cña  ten­   ký  m∙ hiÖu  cña tõng  kiÖn. Trêng    hîp kiÖn hµng  kh«ng  ký  hiÖu, kh«ng  cã  m∙    ph©n  biÖt® îcc¸c kiÖn          víinhau  ph¶iniªm  th×    phong  hoÆc   ®¸nh dÊu  nh÷ng  kiÖn  kiÓm     ®∙  tra.Côc  ëng    tr H¶i quan tØnh,thµnh    phè  quy ®Þnh  h×nh thøc  ®¸nh dÊu      ®Ó ¸p dông  cho ®¬n  m×nh; vÞ    ­ NÕu       lµhµng    rêiph¶ighirâ lµhµng  , trÝcña          rêi  vÞ    phÇn hµng  kiÓm   ®∙  tra(vÝ  kiÓm    dô  phÇn hµng phÝa trong,phÝa    ngoµi,   trªn, bªn    díi . ) bªn  . . ; ­ NÕu     hµng    ho¸ ®ãng    gãi®ång  nhÊt th×    chän  kiÓm    tranh÷ng kiÖn    bÊt kú hoÆc   nh÷ng kiÖn  nghi vÊn. NÕu     cã      c¸c kiÖn kh«ng ®ång  nhÊt th×    lùa chän    c¸c kiÖn    ®¹idiÖn  cho tõng  i lo¹ kiÖn hoÆc  nh÷ng kiÖn  nghivÊn    cã    ®Ó kiÓm    tra,nhng  vÉn ph¶i®¶m     b¶o    kiÓm  tûlÖ  tra; ­ NÕu     kiÓm       %   tratû lÖ  nhng hµng      ho¸ lµ nguyªn chiÕc    (vÝ  01  «  dô  xe  t«)th×    kiÓm     tranguyªn chiÕc.NÕu     phÇn      tû lÖ  tr¨m cña  hµng    lÎth×  sè  lµ sè    lµm trßn sè      ®Ó kiÓm     tra(vÝ  3%   dô  cña  kiÖn      50  lµ 1,5 kiÖn  lµm  th×  trßn lµ     02 kiÖn    ®Ó kiÓm  tra); ­ Trong      qu¸ tr×nh kiÓm      tra,nÕu  kiÓm        ho¸ viªnxÐt thÊy ph¶ithay ®æi        tû lÖ kiÓm       tramíi ®¶m  b¶o  tÝnh    ®¹i diÖn cao cho  l« hµng  c¶    th× b¸o c¸o    Chi côc  ëng    tr ®Ó thay ®æi    kiÓm      tû lÖ  tra.ViÖc thay ®æi    kiÓm    lýdo    tû lÖ  travµ    thay ® æi    ph¶i® îcghirâ trong têkhaih¶iquan;                 ­ Khi quyÕt      ®Þnh  h×nh  thøc vµ    kiÓm      tû lÖ  tra,nÕu  cã  ®∙  th«ng    tinnghi  vÊn  con­ n¬, kiÖn  vÒ  ten­   hµng, phÇn    hµng  thÓ  Chi côc  ëng  thÓ  cô  th×    tr cã  quyÕt  ®Þnh  thÓ  cô  nh÷ng  con­ n¬, nh÷ng  ten­   kiÖn  hµng  hoÆc   phÇn  hµng  mµ  kiÓm  hãa    viªn ph¶i kiÓm       tra.ViÖc quyÕt ®Þnh  nµy ph¶i ® îc thÓ      hiÖn  ®Çy  trªntêkhaih¶iquan.  ®ñ             §èi víic¸c        l« hµng  kiÓm     tra x¸c suÊt, kiÓm     ho¸ viªn ph¶i chÞu      tr¸ch  nhiÖm     hµng  kiÓm     vÒ sè  ®∙  tra,phÇn  cßn  i l¹ doanh    nghiÖp  ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖm.  ViÖc kiÓm      trax¸c suÊt ph¶icã      tÝnh   ®¹idiÖn  cao  cho  l«hµng.V×  c¶      vËy,L∙nh    ®¹o    Chi côc  kiÓm      vµ  ho¸ viªnph¶inªu    cao  tr¸chnhiÖm,  dông    sö  cã  hiÖu qu¶    c¸c th«ng    tÊtc¶    tin,kinh nghiÖm   ® îcvµ      cã    rÊtnh¹y bÐn    trong viÖc    quyÕt ®Þnh    h×nh thøc,tûlÖ,biÖn        ph¸p,c¸ch thøc kiÓm        tra. ­Ghi kÕt      luËn  thùc tÕ  vÒ    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu: + NÕu   hµng  îc kiÓm       sè  ®   tra x¸c suÊt ®óng  khaicña    nh    ngêi khaih¶i       quan th× ghi:"C¨n cø    kÕt qu¶ kiÓm     tra thùc  c¸c kiÖn  tÕ    hµng    nãi trªn,kÕt    luËn:Hµng xuÊtkhÈu/nhËp    khÈu  kiÓm      ®∙  trax¸csuÊt®óng  khaib¸o";   nh    + NÕu   hµng  îckiÓm       sè  ®   trax¸c suÊt kh¸c so        víikhaicña    ngêikhaih¶i       quan  thùc hiÖn  th×    kiÓm     tratoµn  l« hµng. Khi ghikÕt  bé          qu¶  kiÓm     traph¶i  ghicô    thÓ        Æt   tªn(m∙ sè)m hµng,l    îng hµng,xuÊtxø,chÊtl        îng..hµng    . thùc tÕ    xuÊt khÈu, nhËp    khÈu      (sainéi dung  th×      g×  ghi néi dung  Êy).Nh÷ng  Æt     m hµng  kh¸c ®óng  khaicña    nh    ngêi khaih¶iquan  ghi"C¸c m Æt         th×      hµng  kh¸c  xuÊtkhÈu/nhËp      khÈu ®óng  khaib¸o". nh      d.Hµng  îckiÓm      ®   tratoµn  bé: ­ NÕu     kÕt qu¶ kiÓm     tra®óng  khaib¸o  nh    cña chñ hµng  ghi:“Hµng  th×  xuÊtkhÈu/nhËp      khÈu ®óng  khaib¸o”;   ­ NÕu   hµng  ® îc kiÓm       sè  ®∙    trakh¸c so      víikhaicña    ngêi khaih¶iquan        th×    thÓ    ghi cô  tªn (m∙    Æt   sè) m hµng, l hµng, xuÊt xø, chÊt l  îng         îng.. hµng  .   thùc tÕ    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      (sainéidung  th×      g×  ghinéidung  Êy).Nh÷ng    4
 5. m Æt  hµng kh¸c ®óng  khaicña    nh    ngêikhaih¶iquan  ghi"C¸c m Æt         th×      hµng  kh¸cxuÊtkhÈu/nhËp      khÈu ®óng  khaib¸o". nh    8.Hµng      ho¸ nhËp  khÈu  ph¶ilÊymÉu, u      l mÉu   trongc¸ctr     êng    hîp sau: a) Khi ngêikhaih¶iquan  yªu            cã  cÇu   lÊy mÉu     ®Ó phôc  viÖc  vô  khaih¶i     quan, L∙nh    ®¹o    Chi côc    H¶i quan cöa khÈu nhËp quyÕt ®Þnh viÖc cho ngêi  khaih¶i quan      xem  hµng  íc vµ    tr   lÊy mÉu     së  trªnc¬  ®¬n   ®Ò nghÞ cña  ngêi  khaih¶iquan.     b) Hµng gia c«ng, hµng    thuéc diÖn b¾t buéc ph¶i lÊy    mÉu  theo quy  ®Þnh; c) Khi hµng        ho¸ nhËp khÈu  ph¶ikiÓm       trathùc tÕ, nhng      c«ng chøc    h¶i quan lµm  nhiÖm   kiÓm    vô  trathùc tÕ    hµng    ho¸ kh«ng    x¸c ®Þnh  îcchÊt l   ®    îng vµ  sè  m∙  hµng  ho¸ ph¶i lÊy    mÉu     ®Ó ph©n  tÝch, ph©n  ihoÆc   ng    lo¹  tr cÇu  gi¸m  ®Þnh. ViÖc      lÊymÉu   îcthùc hiÖn  sau: ®     nh  c.1.§èivíi êng          tr hîp ph©n  tÝch,ph©n  i   lo¹  hoÆc   gi¸m ®Þnh  chØ      ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép, nÕu      chñ  hµng  cam   kÕt thùc hiÖn    theo  quyÕt  ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan   th×,sau    lÊy mÉu   khi®∙    theo quy  ®Þnh,  L∙nh ®¹o    Chi côc    H¶i quan  quyÕt  ®Þnh  viÖc    gi¶iphãng  hµng    mµ kh«ng  ph¶ichê    kÕt qu¶  gi¸m ®Þnh. ViÖc    cam   kÕt  nµy  ph¶i® îcchñ      hµng        tªnvµo  sè  ký,ghirâ hä    «  31  tê khainhËp      khÈu  HQ/2002­ NK,  hoÆc   sè  tê khaixuÊt khÈu  «  22        HQ/2002­ XK,  lµ:"Hµng chê  kÕt  qu¶  gi¸m  ®Þnh      ®Ó x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶i nép, cam       kÕt thùc hiÖn    theo  quyÕt  ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan".H¶i quan        tr¶cho  ng­ êi khaih¶iquan  tê khaih¶iquan  a          01        (ch x¸c nhËn"§∙lµm          thñ tôc h¶iquan")   ®Ó  lµm  chøng   tõ xuÊt tr×nh cho    quan      c¸c c¬  chøc  n¨ng kh¸c trªn® êng      vËn  chuyÓn.   C¬ quan   H¶i quan  chØ     x¸c nhËn  th«ng  quan  vµo    tê khai h¶i quan      khicã    kÕt  qu¶  ph©n  tÝch,ph©n  igi¸m    lo¹   , ®Þnh  chÝnh  thøc; c.2. §èi víitr       êng  hîp ph©n  tÝch, ph©n   ihoÆc     lo¹  gi¸m  ®Þnh       ®Ó x¸c ®Þnh  xem   hµng    ® îc nhËp  ho¸ cã    khÈu/xuÊtkhÈu    kh«ng    th×,sau    lÊy khi®∙    mÉu  theo  quy ®Þnh, L∙nh ®¹o    Chi côc    H¶i quan quyÕt  ®Þnh  viÖc  cho phÐp  chñ hµng  îc® a  ®   hµng  b¶o  vÒ  qu¶n  nÕu hµng    ho¸ ®¸p  øng  îcyªu cÇu  ®     gi¸m  s¸tcña      H¶i quan  thÓ    (cô  lµ niªm phong).Hµng      ho¸ ph¶i® îc niªm      phong    h¶i quan  a  n¬ib¶o  ® vÒ    qu¶n  chØ  îcth«ng  vµ  ®   quan    kÕt  khicã  qu¶ ph©n  tÝch,  ph©n  igi¸m  lo¹   , ®Þnh; c.3.§èi víinh÷ng  Æt         m hµng    mµ H¶i  quan  kh«ng  thÓ    x¸c ®Þnh   b»ng  kiÓm     tra thñ c«ng, nhng  ilµ m Æt     l¹    hµng  doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  êng  th xuyªn ®Ó     phôc  cho  vô  s¶n  xuÊt cña    chÝnh  doanh  nghiÖp    ®ã (vÝ  nh    dô  ho¸ chÊt trong s¶n      xuÊtda    giÇy,mü     phÈm,  phßng... vµ    nhËp  xµ    c¸clÇn  ) khÈu  ­ tr íc ®∙  îc gi¸m    ®   ®Þnh,  kÕt qu¶  gi¸m ®Þnh   ® îc c¬  ®∙    quan  H¶i quan  chÊp  nhËn,  th×  nh÷ng  lÇn nhËp  khÈu sau  (trong thêih¹n  th¸ng      6  tiÕp  theo) c¬    quan    H¶i quan  kh«ng    yªu cÇu  ph¶igi¸m    ®Þnh. §Ó     tr¸nhlîdông,L∙nh ®¹o     i     Chi  côc H¶i  quan  yªu cÇu  doanh  nghiÖp  v¨n  cã  b¶n cam  kÕt  Æt   m hµng  nhËp  khÈu  ®óng    Æt   lµ m hµng  nhËp  khÈu  íc ®∙  îc gi¸m  tr   ®   ®Þnh  khixÐt  vµ    thÊy  cÇn thiÕtcã    thÓ  quyÕt ®Þnh    viÖc kiÓm    tr cÇu  travµ  ng  gi¸m  ®Þnh  ®ét xuÊt;  c.4.§èivíic¸c m Æt           hµng nhËp khÈu  yªu  cã  cÇu  kiÓm     vÒ  trachÊt l    îng nhµ    níc:Thùc hiÖn  theo  híng dÉn  iTh«ng   li   t¹  t ªntÞch  37/2001/TTLT/ sè    BKHCN MT­TCHQ   ngµy  28/06/2001 cña  Khoa  Bé  häc,c«ng    nghÖ   m«i  ­ vµ  tr êng  Tæng  vµ  côc    H¶i quan. 5
 6. d)    Khi ngêi khai h¶i quan        kh«ng ®ång  víikÕt  ý    qu¶ kiÓm     tra thùc tÕ  hµng      ho¸ th× ngêikhaih¶iquan  îcphÐp          ®   lÊy mÉu   hµng  hãa    ®Ó gi¸m  ®Þnh.   e) ViÖc      lÊy mÉu, u  l mÉu   thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 9. C«ng    chøc    h¶iquan  tr¸chnhiÖm   cã    híng dÉn    ngêikhaih¶iquan        lµm  thñ tôch¶iquan  c¸cnéidung  li         vµ      cã  ªnquan theo ®óng    quy ®Þnh. 10. ViÖc    thùc hiÖn  tôc h¶i quan    thñ      ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  i t¹ Quy ®Þnh  nµy ph¶i g¾n     liÒn    víinghiÖp  kiÓm   vô  so¸t,gi¸m        s¸th¶i quan  kiÓm    vµ  trasau th«ng  quan. 11. Quy    tr×nh nµy    ph¶ig¾n       víiviÖc  dông  ¸p  c«ng nghÖ  th«ng    tin.C¸c  Chi côc      H¶i quan    ¸p dông    tinhäc  trong lµm          thñ tôc h¶iquan ph¶isö    dông    hÖ thèng c«ng nghÖ th«ng    chøc  tin®a  n¨ng cña Tæng  côc    H¶iquan. II. u y  ® Þ n h  v Ò  h å  s ¬ lµ m  thñ tôc h ¶i q u a n:  Q Khi lµm  tôc h¶iquan    thñ      cho    l« hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, ngêi khai       h¶i quan    ph¶i nép  s¬      hå  h¶i quan  i   Chi  t¹  së  trô côc H¶i quan  ph¶i chÞu  vµ    tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p    tr   luËt vÒ     tÝnh  hîp ph¸p,hîp  cña  s¬      lÖ  hå  h¶i quan  vµ  tÝnh chÝnh    x¸ccña      c¸cnéidung   kª khaitrong têkhaih¶iquan.           1.Hå  h¶iquan        s¬    ®èi víihµng  hãa  xuÊtkhÈu:   a) Chøng      tõph¶inép:   ­Tê    khaih¶iquan      hµng  hãa  xuÊtkhÈu:02      b¶n  chÝnh; ­ Hîp    ®ång mua  b¸n hµng hãa hoÆc  giÊy    gi¸trÞ t tê cã      ¬ng  ¬ng    ® hîp ®ång: 01    b¶n  sao; ­ Ho¸ ®¬n   ¬ng  th m¹i (nÕu hµng thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ): 01    b¶n  chÝnh. b) Chøng      tõph¶inép    thªm        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau  ®©y: ­ B¶n  chi tiÕt hµng  kª      hãa (®èi víihµng      hãa ®ãng    gãi kh«ng ®ång  nhÊt): b¶n   02  chÝnh; ­ V¨n b¶n cho  phÐp xuÊt khÈu  cña  quan  c¬  Nhµ     thÈm   níc cã  quyÒn  (®èivíi Æt       m hµng  thuéc danh    môc  hµng cÊm  xuÊt khÈu    hoÆc  xuÊt khÈu    cã  ®iÒu kiÖn):01    b¶n  chÝnh (nÕu xuÊtkhÈu    mét lÇn);  Trêng hîp v¨n b¶n nµy  îc sö  ®   dông  xuÊt khÈu    nhiÒu lÇn th× nép b¶n  sao,xuÊt tr×nh b¶n        chÝnh.Chi côc        H¶i quan lµm      ®Çu   thñ tôclÇn  cÊp phiÕu  theo      i®ãng  dâitrõlï , dÊu nghiÖp  sè  (ban  vô  02  hnµh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 1200/2001/Q§­ TCHQ  ngµy 23/11/2001)vµo    b¶n chÝnh    v¨n b¶n cho phÐp  vµ      ghi:“§∙cÊp  phiÕu theo      ingµy, th¸ng,n¨m”. B¶n  dâi trõ lï   ,       chÝnh    tr¶ chñ  hµng  b¶n  vµ  sao u    l H¶i quan.     ­ Hîp ®ång  th¸c xuÊt  uû    khÈu (nÕu nhËn  th¸c xuÊt khÈu):01  uû        b¶n  sao. c)Chøng      tõph¶ixuÊttr×nh:     6
 7. ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  m∙  kinh doanh  ký  sè    xuÊt nhËp    khÈu: 01    b¶n  (b¶n  sao  hoÆc  b¶n chÝnh).   2.Hå  h¶iquan        s¬    ®èi víihµng  hãa  nhËp  khÈu: a) Chøng      tõph¶inép:   ­Tê    khaih¶iquan      hµng  hãa  nhËp  khÈu:02    b¶n  chÝnh; ­ Hîp    ®ång mua  b¸n hµng hãa hoÆc  giÊy    gi¸trÞ t tê cã      ¬ng  ¬ng    ® hîp ®ång: 01    b¶n  sao; ­Ho¸    ®¬n  ¬ng    b¶n  th m¹i:01  chÝnh; ­ VËn      t¶i®¬n:  B¶n  01  sao chôp      tõ c¸c b¶n  original  (b¶n gèc) hoÆc     b¶n  surrendered (vËn    ®¬n giao hµng  i   t¹  c¶ng) hoÆc     B¶n chÝnh  cña    c¸c b¶n  vËn  t¶i  ®¬n  ghich÷  cã    copy (b¶n sao). b) Chøng      tõph¶inép    thªm        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau  ®©y: ­ B¶n  chi tiÕt hµng  kª      hãa (®èi víihµng      hãa ®ãng    gãi kh«ng ®ång  nhÊt): b¶n   01  chÝnh  1  vµ  b¶n sao; ­Tê    khaitrÞgi¸hµng        nhËp  khÈu (®èivíi êng        tr hîp quy  ®Þnh  hµng  thuéc  diÖn  ph¶ikhaitêkhaitrÞgi¸) 2              b¶n  : chÝnh;  ­ V¨n    b¶n cho phÐp  nhËp khÈu cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  (®èi víihµng      hãa  thuéc danh môc  hµng hãa cÊm  nhËp khÈu  hoÆc  nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn):01    b¶n  chÝnh (nÕu nhËp khÈu mét lÇn);   Trêng  v¨n  hîp  b¶n  nµy  îc sö  ®   dông  nhËp khÈu  nhiÒu lÇn th× nép b¶n  sao,xuÊt tr×nh b¶n        chÝnh.Chi côc        H¶i quan lµm      ®Çu   thñ tôclÇn  cÊp  phiÕu  theo      i ®ãng  dâi trõ lï   , dÊu nghiÖp  sè  02  vô  02  (ban  hnµh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1200/2001/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  23/11/2001)vµo    b¶n chÝnh    v¨n b¶n cho  phÐp  ghi:“§∙cÊp  vµ      phiÕu  theo      ingµy,th¸ng,n¨m.”B¶n  dâitrõlï ,       chÝnh    tr¶ chñ hµng  b¶n  vµ  sao u    l H¶i quan.     ­ GiÊy    chøng nhËn xuÊt xø    hµng  hãa  (C/O) (®èivíi êng          tr hîp quy  ®Þnh  ph¶inép):01      b¶n chÝnh; ­ Hîp    ®ång  th¸cnhËp  uû    khÈu (nÕu nhËn  th¸cnhËp  uû    khÈu):01    b¶n  sao; ­ GiÊy  ®¨ng  kiÓm     ký  tra chÊt îng  l hµng  hãa  hoÆc   Th«ng  b¸o miÔn  kiÓm     c¬  tra do  quan  kiÓm     tra Nhµ      níc vÒ chÊt l cÊp   îng  (®èi víihµng      hãa  nhËp  khÈu  thuéc danh môc   ph¶i kiÓm       tra Nhµ       níc vÒ chÊt îng):01  l   b¶n  chÝnh; ­ GiÊy    ®¨ng  kiÓm  ký  dÞch  c¬  do  quan  kiÓm dÞch cÊp  (®èivíi     hµng    ho¸ nhËp  khÈu  thuéc diÖn    ph¶ikiÓm    dÞch):01    b¶n  chÝnh. ­ Khi lµm          thñ tôc cho hµng    ho¸ nhËp khÈu qua c¶ng biÓn,ngêikhaih¶i         quan ph¶inép    thªm LÖnh  giao hµng    (D/O).Trêng        hîp l«hµng  Chi côc    do    H¶i quan ngoµicöa    khÈu  lµm      ngêikhaih¶iquan  thÓ  thñ tôc th×        cã  nép D/O cho  Chi côc      H¶i quan lµm        thñ tôc h¶iquan  hoÆc  cho    Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  c¶ng. c)Chøng      tõph¶ixuÊttr×nh:       ­ GiÊy chøng nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh: 01    b¶n (b¶n sao hoÆc  b¶n  chÝnh); 7
 8. ­ GiÊy    chøng nhËn ®¨ng  m∙  kinh doanh  ký  sè    xuÊt nhËp    khÈu: 01    b¶n  (b¶n  sao  hoÆc  b¶n chÝnh). 3.Quy    ®Þnh  kh¸cvÒ      c¸cchøng    tõtrong hå  h¶iquan:   s¬    a) Quy    ®Þnh  chøng    îcnép  vÒ  tõ ®   chËm,    bæ sung,thay thÕ, söa        ch÷a  chøng    s¬  tõ,hå  chê  kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹  §iÓm  2  §iÒu  NghÞ  7  ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy 31/12/200 cña  1  ChÝnh phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  §iÒu  sè  cña LuËt    H¶i quan  thñ      vÒ  tôc h¶iquan,   c¸cchÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; b) C¸c  chøng  trong  s¬    tõ  hå  h¶i quan  nÕu  quy ®Þnh     lµ b¶n sao  th×  Gi¸m ®èc  hoÆc  Phã Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp hoÆc  ngêi ® îcuû      quyÒn  cña  Gi¸m ®èc  doanh nghiÖp    x¸c nhËn sao  b¶n  y  chÝnh, ký      tªn,®ãng  dÊu      lªnc¸c chøng    chÞu  tõ vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tÝnh      tr   luËtvÒ  hîp ph¸p cña    c¸c chøng  tõ®ã.    III.Q u y  tr×nh thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g      h x u Êt k h È u  theo hîp ® å n g  m u a  b¸n: B íc 1: TiÕp      nhËn, ®¨ng  tê khaih¶iquan  quyÕt    ký        vµ  ®Þnh h×nh thøc  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  hãa.      1. NhiÖm   cña  vô  c«ng chøc    h¶i quan tiÕp nhËn, ®¨ng  tê khai h¶i   ký        quan: ViÖc tiÕp nhËn, ®¨ng  tê khai h¶i quan    ký        cho  l« hµng  01  01    do  c«ng  chøc    h¶iquan thùc hiÖn  chÞu    vµ  tr¸chnhiÖm     lµm ®Çy  c¸cc«ng  ®ñ    viÖc  sau  ®©y: a) KiÓm     ®ång  vµ    trasù  bé  ®Çy  cña  s¬    ®ñ  hå  h¶iquan  theo    qui®Þnh.  Trêng    hîp kh«ng  chÊp nhËn ®¨ng  hå  h¶iquan    ký  s¬    th× ph¶ib¸o c¸o L∙nh ®¹o          trùctiÕp vµ      sau  th«ng      cho  ®ã  b¸o lýdo  ngêikhaih¶iquan        biÕt; b) KiÓm     tra viÖc  khai theo    kª    néi dung yªu cÇu      trªntê khai h¶i quan,       chøng  thuéc  s¬    tõ  hå  h¶i quan, sù      phï hîp  cña    néi dung khai h¶i quan        víi chøng    tõthuéc hå  h¶iquan;   s¬    c) §èi chiÕu      chÝnh s¸ch qu¶n    lý hµng ho¸ xuÊt khÈu        víil« hµng xuÊt  khÈu; d) NhËp  liÖu cña      d÷    tê khaih¶iquan      vµo  m¸y    vitÝnh  ®¨ng  tê khai vµ  ký      h¶iquan;   e) ChuyÓn  s¬      hå  h¶iquan  cho  L∙nh ®¹o      Chi côc; f)LËp      biªnb¶n    viph¹m  (nÕu      cã)vµ: ­ §Ò     xuÊt xö          lý®èi víihµnh      viviph¹m  thuéc thÈm    quyÒn  lýcña    xö    Chi côc  ëng;hoÆc: tr   ­ Hoµn    chØnh  s¬    hå  ®Ó L∙nh  ®¹o    Chi côc b¸o    c¸o cÊp    lý®èi víi trªnxö        tr êng      hîp vîtthÈm  quyÒn cña    Chi côc  ëng. tr g) Ra    th«ng  thuÕ  b¸o  theo  thuÕ    sè  tù tÝnh,tù kª khaicña          ngêikhaih¶i       quan        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau: ­Hµng    miÔn  kiÓm    trathùc tÕ;   8
 9. ­Hµng    chuyÓn  cöa  khÈu. 2. NhiÖm   cña  vô  L∙nh ®¹o Chi Côc phô tr¸ch quy    tr×nh thñ    tôc hµng  xuÊtkhÈu:   a) QuyÕt    ®Þnh  h×nh  thøc,tûlÖ      kiÓm    trathùc tÕ    hµng  hãa; b)    Xö ph¹t vi ph¹m      hµnh chÝnh  ®èi    êng  víitr hîp    vi ph¹m trong thÈm  quyÒn  ph¹tcña    xö    Chi côc  ëng; hoÆc     tr   x¸c nhËn vµo  s¬  ph¹tviph¹m  hå  xö      hµnh chÝnh  c¸o cÊp        êng      b¸o    trªn®èi víitr hîp viph¹m      vîtqu¸ thÈm  quyÒn xö  ph¹tcña      Chi côc  ëng  tr (nÕu  cã); c) Ký      x¸c nhËn  lµm  tôc h¶iquan  th«ng  ®∙  thñ      vµ  quan ®èi    êng    víitr hîp qui®Þnh      t¹ §iÓm   i 6.(b)phÇn      I;hoÆc: ChuyÓn  s¬  hå  cho  phËn  bé  lµm nhiÖm   kiÓm     vô  trathùc tÕ    hµng  hãa,  tÝnh  thuÕ (®èivíi êng       tr hîp hµng  xuÊtkhÈu    thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ  ph¶i vµ    kiÓm    trathùc tÕ);   d) Gi¶i quyÕt      c¸c víng  ¾c     m vîtthÈm  quyÒn cña c«ng chøc    h¶i quan  cÊp  . díi B íc2: KiÓm         trathùc tÕ    hµng  hãa,kiÓm      tratÝnh  thuÕ.  Bícnµy  mét    do  L∙nh ®¹o    §éiphô  tr¸ch.ViÖc    kiÓm     trathùc tÕ    hµng  hãa  vµ kiÓm    tratÝnh  thuÕ  02  do  c«ng  chøc    h¶iquan  cïng thùc hiÖn      (kh«ng  ph©n  biÖtmçi    ngêilµm    mét viÖc).C¸c    c«ng chøc  thùc hiÖn    nhiÖm   ë    nµy  vô  Bíc2  ph¶ilµm    ®Çy  vµ  ®ñ  chÞu  tr¸chnhiÖm  c¸cc«ng    vÒ    viÖc sau ®©y: a)        §èi víil« hµng  ph¶i kiÓm       tra:KiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  hãa theo    qui ®Þnh hiÖn hµnh  quyÕt  vµ  ®Þnh  cña  L∙nh  ®¹o    Chi côc  h×nh  vÒ  thøc vµ      tûlÖ  kiÓm      tra; nhËn  x¸c kÕt  qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸ vµo    têkhaih¶iquan;     b)      §èi víihµng ho¸ thuéc  ®èi  îng  t chÞu  thuÕ:  KiÓm     tra viÖc  tÝnh  tù  thuÕ cña  ngêikhaih¶iquan;®èi chiÕu              néidung      tù kª khai,     tÝnh  tù thuÕ  cña  ngêikhaih¶iquan          víikÕt qu¶  kiÓm     trathùc tÕ    hµng    ho¸ (nÕu    chÝnh  cã) vµ  s¸ch    vÒ thuÕ, gi¸;quyÕt      ®Þnh  ®iÒu  chØnh  thuÕ  sè  ph¶inép    (nÕu    cã);Ra  th«ng b¸o  thuÕ hoÆc  Biªn laithu      thuÕ. ViÖc    th«ng  b¸o thuÕ thùc hiÖn  nh  sau: ­ Hµng  cã    ®∙  kÕt qu¶ kiÓm     tra thùc  (th«ng  tÕ  b¸o thuÕ theo kÕt qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng  ho¸); ­ Hµng    chê kÕt qu¶ ph©n tÝch,ph©n  i   lo¹ hoÆc  gi¸m ®Þnh lµm  së  c¬  ®Ó   tÝnh  thuÕ  (Th«ng  thuÕ    së  thuÕ    b¸o  trªnc¬  sè  tùtÝnh,tùkª khaicña          ngêi   khaih¶iquan);     ­ Hµng    cha th«ng quan  îc trong ngµy  ®     (Th«ng b¸o thuÕ    së  trªnc¬  sè  thuÕ    tùtÝnh,tùkª khaicña          ngêikhaih¶iquan).       c) ChuyÓn  s¬      hå  h¶iquan cho  L∙nh ®¹o      §éitrùctiÕp ®iÒu hµnh kh©u  kiÓm     trathùc tÕ    hµng ho¸,kiÓm       tra tÝnh thuÕ    x¸c nhËn    ®Ó ký    l« hµng ®∙  lµm        thñ tôch¶iquan; d) §èivíi         hµng  l« ph¶ilËp biªnb¶n          viph¹m    th×: ­ §Ò     xuÊt xö          lý®èi víihµnh      viviph¹m  thuéc thÈm    quyÒn  lýcña    xö    Chi côc  ëng;hoÆc: tr   ­ Hoµn    chØnh  s¬    hå  ®Ó L∙nh  ®¹o    Chi côc b¸o    c¸o cÊp    lý®èi víi trªnxö        tr êng      hîp vîtthÈm  quyÒn cña    Chi côc  ëng. tr 9
 10. e) NhËp  liÖu    d÷  vÒ kÕt qu¶ kiÓm     tra thùc  hµng  tÕ  ho¸  tÝnh  vµ  thuÕ  vµo  m¸y    vitÝnh; f)§ãng    dÊu nghiÖp  "§∙lµm  vô    thñ      tôc h¶i quan" vµo    tê khaihµng      ho¸ xuÊtkhÈu  tr¶cho    vµ    chñ hµng; g) ChuyÓn  s¬    hå  cho    to¸nthuÕ  phóc  hå  h¶iquan. ®éi kÕ    vµ  tËp  s¬    (Xem   ®å   quitr×nh thñ tôc h¶iquan      s¬  1            ®èi víimét    l«hµng xuÊt khÈu    theo hîp ®ång      mua  b¸n). IV. u y  tr×nh thñ tôc h ¶i q u a n  ® èi víi µ n g  h o¸   Q  h n h Ë p  k h È u  theo hîp ® å n g  m u a  b¸n:  B íc 1: TiÕp  nhËn, ®¨ng  tê  ký  khai h¶i quan  quyÕt      vµ  ®Þnh  h×nh  thøc kiÓm      trathùc tÕ    hµng  hãa. 1. NhiÖm   cña  vô  c«ng chøc    h¶i quan tiÕp nhËn, ®¨ng  tê  ký  khai h¶i     quan: ViÖc tiÕp nhËn, ®¨ng  tê khai h¶i quan    ký        cho  l« hµng  01  01    do  c«ng  chøc    h¶iquan thùc hiÖn  chÞu    vµ  tr¸chnhiÖm     lµm ®Çy  c¸cc«ng  ®ñ    viÖc  sau  ®©y: a) KiÓm     tra danh s¸ch doanh nghiÖp ph¶i cìng    chÕ  lµm thñ tôc    h¶i quan;   b) C¸c c«ng viÖc  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ ®iÓm   Bíc 1  1    PhÇn  I   II  ®iÓm   (tõ a  ®Õn   ®iÓm  f). 2. NhiÖm   cña  vô  L∙nh ®¹o Chi Côc phô tr¸ch quy    tr×nh thñ    tôc nhËp  khÈu: a) QuyÕt    ®Þnh  h×nh  thøc,tûlÖ      kiÓm    trathùc tÕ    hµng  hãa; b)    Xö ph¹t vi ph¹m      hµnh chÝnh  ®èi    êng  víitr hîp    vi ph¹m trong thÈm  quyÒn  ph¹tcña    xö    Chi côc  ëng; hoÆc     tr   x¸c nhËn vµo  s¬  ph¹tviph¹m  hå  xö      hµnh chÝnh  c¸o cÊp        êng      b¸o    trªn®èi víitr hîp viph¹m      vîtqu¸ thÈm  quyÒn xö  ph¹tcña      Chi côc  ëng  tr (nÕu  cã); c)Gi¶iquyÕt c¸cvíng m ¾c               vîtthÈm  quyÒn  cña  c«ng  chøc    h¶iquan  cÊp  díi; d)  x¸c nhËn  lµm        Ký    ®∙  thñ tôc h¶iquan  th«ng  vµ  quan      êng    ®èi víitr hîp quy ®Þnh  i t¹ §iÓm  6.(b)phÇn      I;hoÆc  chuyÓn  s¬    hå  h¶iquan cho    ®èi Bíc2    víi     hµng  l« ph¶ikiÓm      trathùc tÕ;hoÆc       chuyÓn  s¬    hå  h¶iquan cho    ®èi Bíc3    víi     hµng  l« miÔn  kiÓm    trathùc tÕ.   B íc2: KiÓm         trathùc tÕ    hµng  hãa. Bícnµy  mét    do  L∙nh ®¹o    §éiphô  tr¸ch.ViÖc    kiÓm     trahµng    ho¸ ph¶ido    Ýt nhÊt haic«ng      chøc    h¶iquan  thùc hiÖn  chÞu    vµ  tr¸chnhiÖm   c¸c c«ng    vÒ    viÖc sau ®©y: a) KiÓm     trathùc tÕ    hµng    ho¸ theo quy ®Þnh  quyÕt  vµ  ®Þnh cña L∙nh  ®¹o    Chi côc; b) X¸c    nhËn  kÕt  qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸ vµo    têkhaih¶iquan;     10
 11. c)§èivíi         hµng  l« ph¶ilËp biªnb¶n          viph¹m    th×: ­ §Ò     xuÊt xö          lý®èi víihµnh      viviph¹m  thuéc thÈm    quyÒn  lýcña    xö    Chi côc  ëng;hoÆc: tr   ­Hoµn    chØnh  s¬      hå  ®Ó l∙nh®¹o    Chi côc  c¸o cÊp    lý®èi víi ­ b¸o    trªnxö       tr êng      hîp vîtthÈm  quyÒn  cña    Chi côc  ëng. tr d) NhËp  liÖu vÒ    d÷    kÕt  qu¶  kiÓm    trathùc tÕ    hµng    ho¸ vµo  m¸y    vitÝnh; e) ChuyÓn  s¬    hå  cho  kh©u  nghiÖp  tiÕp theo nh  vô      sau:   ­ ChuyÓn cho    ®èi      Bíc 3  víil« hµng  thuÕ, cã  phÝ    cã    lÖ  h¶i quan    ®Ó c«ng  chøc    h¶iquan  kiÓm    traviÖc tÝnh thuÕ cña  chñ  hµng; ­ ChuyÓn    cho L∙nh ®¹o      §éitrùctiÕp ®iÒu hµnh  kh©u kiÓm     trathùc tÕ    hµng   ®èi víi   ho¸       hµng  l« kh«ng  thuÕ      ®Ó x¸cnhËn  lµm        ®∙  thñ tôch¶iquan  vµ  th«ng quan theo quy ®Þnh  i t¹ §iÓm  6.(a)phÇn    tr¶tê khaih¶iquan    I vµ          cho  chñ hµng;  ­ ChuyÓn    cho    l∙nh®¹o    Chi côc phô tr¸chqui tr×nh        gi¶iquyÕt    êng  c¸c tr hîp nªu      t¹ ®iÓm   i 2.(b), )   PhÇn  (c Bíc1    IV. B íc3: KiÓm         tratÝnh  thuÕ. Bícnµy  mét    do  L∙nh ®¹o      §éiphô  tr¸ch.  ViÖc kiÓm    tratÝnh thuÕ cho mét  l«hµng  mét    do  c«ng chøc  thùc hiÖn      (trõviÖc    thu tiÒn do      thñ quü  thùc hiÖn).     C«ng  chøc    h¶i quan  lµm nhiÖm   kiÓm     vô  tratÝnh thuÕ  ph¶ithùc hiÖn      ®Çy  ®ñ  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm          ®èi víi c«ng  c¸c viÖc  sau ®©y: a) C¨n  vµo      cø  c¸c quy ®Þnh  ph¸p    luËthiÖn hµnh,kÕt    qu¶    tù tÝnh  thuÕ  cña ngêi khaih¶iquan  kÕt        vµ  qu¶ kiÓm     trathùc tÕ    hµng  hãa (nÕu      cã) ®Ó kiÓm       tra x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  ph¶i nép    cña    l« hµng; ViÕt biªn lailÖ          phÝ    h¶i quan; Ra    th«ng  b¸o thuÕ hoÆc   biªnlaithu thuÕ. ViÖc            th«ng b¸o thuÕ thùc  hiÖn  quy  nh  ®Þnh      PhÇn  I   t¹ bíc2  i II trªn®©y.  b) ChuyÓn          biªnlai thuÕ  biªnlai phÝ  thu vµ      lÖ  cho    thñ quü; c)NhËp  liÖu vµo    d÷    m¸y    vitÝnh; d)  ChuyÓn  s¬  hå  cho  L∙nh ®¹o      §éi trùctiÕp ®iÒu hµnh kh©u kiÓm     tra tÝnh thuÕ    ®Ó x¸c  nhËn  lµm  ®∙  thñ tôc    h¶i quan  th«ng  vµ  quan theo quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 6.(c)PhÇn   tr¶têkhaih¶iquan    Ivµ          cho chñ hµng; e) ChuyÓn  s¬    hå  h¶iquan cho    to¸nthuÕ  phóc  §éikÕ    vµ  tËp  s¬    hå  h¶i quan. (Xem  ®å  quy  s¬  2  tr×nh thñ tôch¶iquan              ®èi víimét    l«hµng  nhËp  khÈu  theo hîp ®ång      mua  b¸n).   11
 12. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA S ¬  ® å  1 S ¬  ® å  q u y  tr×nh thñ tôc h¶i q u a n ® èi víi ét l« h µ n g   o¸ xu Êt kh È u  theo hîp ® å n g  m u a  b¸n  m h                                                 Bíc2                                          Bíc1                                   «ng  C chøc  L∙ ® ¹ nh  o  C «ng  chøc  Ó m   ki ® ¨ ký ê  ng  t chiC ôc    ta hùc Õ  hµng  r t t   Thu huÕ ,l   t  Ö phÝ khai     h¶iquan ho¸vµ Ýnh huÕ   t t 1. Ó m  ta hå 1. uyÕ t ® Þnh  Ki r Q   s¬    h¶iquan h×nh thøc, û   t 1.Ki m  r t   Ó ta hùc Õ   t hµng ho¸ Chñ  hµng 2. Ó m   Ki ta l   ki m   ta  r Ö Ó r khai b¸ cña hµng  .   o  ho¸  2. Ó m  ta t  Ki r Ýnh                              ¶i              .               chñ          G                     hµng      2. i   quyÕ t  thuÕ KÕ  o¸ t t n huÕ vµ                           ­í     m  c      3. N hËp  d÷  lÖ u           d÷ v ng   ¾                  3.  N hËp                      i phóc Ëp t lÖ u  vµo  m ¸ ph¸  nh i y  tsi vµo  ¸   m y. hå s¬ vµ ® ¨ng ký t 3. c nhËn   ê   X¸ 4. R a  t   h«ng  b¸o  ® ∙ µm  t ôc   l hñ t thuÕ ,  ª l  huÕ ,  bin ait   h¶iquan   l   Ö phÝ Hµng  miÔn  kiÓm    tra,kh«ng  thuÕ cã                                                                                                                            
 13. 13 S ¬  ® å  2 S ¬  ® å  q u y  tr×nh thñ tôc h ¶i q u a n ® èi víi é t l« h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  theo hîp ® å n g  m u a  b¸n  m Bíc1                Bíc2          Bíc3                                                 C «ng  chøc  L∙ ® ¹   nh  o   C «ng chøc  C «ng  chøc  ® ¨ ký ng  C hiC ôc   KT hùc Õ   t t ki m  r Ó ta Thu huÕ t TK  Q H hµng  ho¸ tÝnh huÕ t vµ Ö   l phÝ 1.  Q uyÕ t  1. §èi Õ u   chi ® Þnh  h×nh  1. Ó m  ta  1. Ki m   ta   Ki r   Ó r danh s¸ ch c­ ìng chÕ  l   µm thøc, t l     û  Ö thùc  t   vi c  Õ Ö t Ýnh  ki m  r Ó ta hµng  .ho¸ thuÕ  cña chñ  thñ  tôc  h¶i   hµng 2. i   quyÕ t G ¶i   KÕ  o¸ t t n huÕ   quan  v­íng  2. Ki m   ta ph¸  nh.   Ó r m ¾ c  2. hËp d÷  2. TÝnh  li  N   ¹  vµ tsi thuÕ  nÕ u  ( cã) phóc Ëp t Chñ hµng hå  s¬  h¶i 3. X¸ nhËn      c  lÖ u  i vµo  3. a TBT, Ö    R  l quan. m¸ y. phÝ. ® ∙ l   hñ  ôc   µm t t 3. ng ký t h¶iquan  §¨ ê    4. N hËp  d÷    khaivµ    nhËp  lÖ u  i vµo  ¸ m y. d÷  lÖ u  vµo  i                    m                      Hµng   ¸ y                                            miÔn  kiÓm    thuÕ,lÖ  tra,cã    phÝ                                   Hµng  ph¶ikiÓm      tra,kh«ng  thuÕ                         Hµng  îcmiÔn  ®   kiÓm   kh«ng  tra,  thuÕ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2