intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 58/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

299
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 58/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 58/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 58/2005/Q§­TTg  n g µ y   2 3   t h ¸ n g   3   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   p h ª   d u y Ö t   § Ò   ¸ n   t h Ý   ® i Ó m  h×nh thµnh TËp ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam thñ tíng chÝnh phñ          C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 1999; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; C¨n cø Ph¸p lÖnh Bu chÝnh ViÔn th«ng ngµy 25 th¸ng 5   n¨m 2002; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   153/2004/N§­CP   ngµy   09   th¸ng   8   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc, qu¶n lý  tæng c«ng ty   nhµ  níc vµ  chuyÓn  ®æi tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ   níc ®éc lËp theo m« h×nh c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng vµ   Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt   Nam,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª   duyÖt   §Ò   ¸n   thÝ   ®iÓm   h×nh   thµnh   TËp  ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam víi nh÷ng néi dung sau  ®©y: 1. H×nh thµnh TËp  ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam  cã tr×nh ®é c«ng nghÖ, qu¶n lý hiÖn ®¹i vµ chuyªn m«n hãa  cao; kinh doanh  ®a ngµnh, trong  ®ã  viÔn th«ng, c«ng nghÖ  th«ng tin vµ  bu chÝnh lµ  c¸c ngµnh kinh doanh chÝnh; g¾n  kÕt chÆt chÏ gi÷a s¶n xuÊt, kinh doanh víi khoa häc, c«ng   nghÖ, nghiªn cøu triÓn khai,  ®µo t¹o; cã  sù  tham gia cña  nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ; lµm nßng cèt ®Ó ngµnh b u chÝnh,  viÔn   th«ng   ViÖt   Nam   ph¸t   triÓn   nhanh   vµ   bÒn   v÷ng,  c¹nh   tranh vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶. 2.   TËp   ®oµn   Bu   chÝnh   ViÔn   th«ng   ViÖt   Nam   ®îc   h×nh  thµnh   trªn   c¬   së   s¾p   xÕp,   tæ   chøc   l¹i   Tæng   c«ng   ty   Bu  chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, cã c¬  cÊu nh sau:
  2. 2 a) C«ng ty mÑ ­ TËp ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam  (gäi t¾t lµ  TËp  ®oµn), lµ  c«ng ty nhµ  níc, cã  chøc n¨ng  ®Çu t tµi chÝnh vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c, gi÷  quyÒn chi   phèi c¸c c«ng ty con th«ng qua vèn, nghiÖp vô, c«ng nghÖ,   th¬ng hiÖu, thÞ trêng; trùc tiÕp qu¶n lý, kinh doanh m¹ng  líi viÔn  th«ng   ®êng  trôc  vµ  b¶o   ®¶m  viÖc  thùc hiÖn c¸c  nhiÖm vô c«ng Ých do Nhµ níc giao.  Bé   m¸y qu¶n  lý  cña  TËp  ®oµn  bao gåm:  Héi  ®ång qu¶n  trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc, c¸c Phã tæng gi¸m ®èc,   KÕ to¸n trëng vµ bé m¸y gióp viÖc. Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn cã  nhiÒu nhÊt lµ  9 thµnh  viªn, gåm: Chñ tÞch TËp ®oµn, Tæng gi¸m ®èc TËp ®oµn, Tr ­ ëng ban kiÓm so¸t TËp ®oµn, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty Bu  chÝnh ViÖt Nam, c¸c Tæng gi¸m  ®èc c¸c Tæng c«ng ty ViÔn  th«ng I, II, III vµ  cã  thÓ  cã  mét, hai chuyªn gia. Thµnh  viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   do   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   bæ   nhiÖm  theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng. TËp ®oµn cã tr¸ch nhiÖm kÕ thõa c¸c quyÒn vµ nghÜa vô   hîp ph¸p cña Tæng  c«ng  ty Bu chÝnh  ViÔn  th«ng ViÖt  Nam  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÖt Nam: lµ Tæng c«ng ty do  Nhµ  níc quyÕt   ®Þnh thµnh  lËp  vµ  giao  vèn  th«ng  qua TËp  ®oµn; kinh doanh  ®a ngµnh, trong  ®ã  dÞch vô  bu chÝnh lµ  ngµnh kinh doanh chÝnh; b¶o  ®¶m cung cÊp c¸c dÞch vô  bu  chÝnh   c«ng   céng   theo   quy   ®Þnh   cña   Ph¸p   lÖnh   Bu   chÝnh,  ViÔn th«ng vµ  c¸c nhiÖm vô  bu chÝnh c«ng  Ých kh¸c do Nhµ  níc giao.  C¬  cÊu qu¶n lý  cña Tæng c«ng ty gåm: Tæng gi¸m  ®èc,  c¸c Phã tæng gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ bé m¸y gióp viÖc.  Tæng gi¸m  ®èc, Phã  tæng gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng cña Tæng  c«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn bæ nhiÖm sau khi ® ­ îc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. c) C¸c Tæng c«ng ty ViÔn th«ng ho¹t ®éng theo m« h×nh   c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con, gåm: ­ Tæng c«ng ty ViÔn th«ng I (ho¹t  ®éng trªn  ®Þa bµn  c¸c tØnh tõ Qu¶ng B×nh trë ra).  ­ Tæng c«ng ty ViÔn th«ng III (ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn   c¸c   tØnh   tõ   Qu¶ng   TrÞ   ®Õn   Ninh   ThuËn   vµ   c¸c   tØnh   T©y  Nguyªn).  ­ Tæng c«ng ty ViÔn th«ng II (ho¹t  ®éng trªn  ®Þa bµn  c¸c tØnh tõ B×nh ThuËn trë vµo). C¬   cÊu   qu¶n   lý   cña   c¸c   Tæng   c«ng   ty   ViÔn   th«ng   I,II,III   gåm:  Tæng   gi¸m   ®èc,   c¸c   Phã   tæng  gi¸m   ®èc,   KÕ   to¸n trëng vµ  bé  m¸y gióp viÖc. Tæng gi¸m  ®èc, Phã  tæng 
  3. 3 gi¸m  ®èc, KÕ  to¸n trëng cña c¸c Tæng c«ng ty nµy do Héi  ®ång qu¶n trÞ  TËp  ®oµn bæ nhiÖm sau khi  ®îc Bé  Bu chÝnh,  ViÔn th«ng chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. d) C¸c c«ng ty do TËp  ®oµn n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ,  gåm:  ­ C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu.   ­ C«ng ty Ph¸t triÓn phÇn mÒm vµ truyÒn th«ng.  ®) C¸c c«ng ty do TËp  ®oµn n¾m gi÷  trªn 50% vèn  ®iÒu  lÖ, gåm:  ­ C«ng ty cæ phÇn Th«ng tin di ®éng. ­ C«ng ty cæ phÇn DÞch vô viÔn th«ng. ­ C¸c  c«ng  ty cæ phÇn,  c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n  nhiÒu   thµnh   viªn   kh¸c   ®îc   h×nh   thµnh   tõ   cæ   phÇn   hãa,  chuyÓn ®æi së h÷u doanh nghiÖp nhµ níc hoÆc thµnh lËp míi  ho¹t ®éng trong nh÷ng ngµnh nghÒ ph¸p luËt cho phÐp. e) C¸c c«ng ty do TËp  ®oµn n¾m gi÷  díi 50% vèn  ®iÒu  lÖ   (c«ng   ty   liªn   kÕt),   bao   gåm   c¸c   c«ng   ty   ho¹t   ®éng  trong  c¸c  lÜnh   vùc   s¶n   xuÊt   thiÕt  bÞ,  c«ng   nghiÖp  phÇn   mÒm,   x©y   l¾p,   th¬ng   m¹i,   cung   cÊp   dÞch   vô   gi¸   trÞ   gia  t¨ng, b¶o hiÓm, du lÞch vµ  c¸c ngµnh nghÒ  kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.  g) C¸c c«ng ty liªn doanh víi níc ngoµi vÒ viÔn th«ng  vµ c«ng nghÖ th«ng tin. h) C¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, gåm: Häc viÖn C«ng nghÖ  Bu  chÝnh, ViÔn th«ng vµ  c¸c bÖnh viÖn thuéc Tæng c«ng ty B u  chÝnh ViÔn th«ng hiÖn nay. 3. Lé tr×nh h×nh thµnh TËp ®oµn: ­ Quý II ®Õn Quý IV n¨m 2005:  + Thµnh lËp TËp ®oµn, Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÖt Nam,  c¸c Tæng c«ng  ty ViÔn  th«ng  I,II,III  vµ  c¸c C«ng ty do  TËp ®oµn n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ. + Cæ phÇn hãa c¸c doanh nghiÖp, bé  phËn doanh nghiÖp  ®Ó h×nh thµnh c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt.   ­ Quý  IV n¨m 2005: chuyÓn Côc Bu  ®iÖn Trung  ¬ng vÒ  trùc   thuéc   Bé  Bu  chÝnh,   ViÔn  th«ng   qu¶n   lý,   chuyÓn   c¸c  ®¬n vÞ nªu t¹i ®iÓm h kho¶n 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy thµnh   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   ®éc   lËp   vµ   ho¹t   ®éng   theo   c¬   chÕ   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  10/2002/N§­CP ngµy 16 th¸ng 01 n¨m  2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ   sù nghiÖp cã thu.
  4. 4 § i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng: ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn   §Ò  ¸n nµy; kÞp thêi ph¸t hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng v íng m¾c  ph¸t   sinh,   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  gi¶i   quyÕt   nh÷ng  vÊn  ®Ò  vît qu¸ thÈm quyÒn; chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan nghiªn cøu, ®Ò xuÊt víi Thñ tíng ChÝnh phñ  nh÷ng vÊn  ®Ò  míi  cÇn thÝ   ®iÓm trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  §Ò ¸n. ­   Tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   vµ  phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc, ho¹t ®éng cña C«ng ty mÑ ­ TËp   ®oµn   Bu   chÝnh   ViÔn   th«ng   ViÖt   Nam;   chuyÓn   Côc   Bu   ®iÖn  Trung ¬ng vÒ Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng qu¶n lý. ­   QuyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   Tæng   c«ng   ty   Bu   chÝnh   ViÖt  Nam, c¸c Tæng c«ng ty ViÔn th«ng I,II,III vµ  c¸c c«ng ty  do TËp ®oµn n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ sau khi ® îc Thñ tíng  ChÝnh phñ  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n. Th«ng qua §iÒu lÖ  tæ  chøc, ho¹t  ®éng cña c¸c Tæng c«ng ty vµ  C«ng ty nµy  ®Ó  Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn phª duyÖt. ­ QuyÕt   ®Þnh  cæ phÇn  hãa  ®Ó  h×nh  thµnh  c¸c c«ng  ty  con, c«ng ty liªn kÕt nãi  ë   ®iÓm  ®  vµ  e kho¶n 2 §iÒu 1  QuyÕt ®Þnh nµy.      ­ Quy ®Þnh vÒ gi¸ cíc kÕt nèi vµ qu¶n lý kÕt nèi, b¶o  ®¶m viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô trªn m¹ng líi viÔn th«ng ®­ êng trôc b×nh  ®¼ng cho mäi kh¸ch hµng trong vµ  ngoµi TËp  ®oµn. 2. Bé Tµi chÝnh:  Phª duyÖt Quy chÕ  tµi chÝnh cña TËp  ®oµn, Tæng c«ng   ty   Bu   chÝnh   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   Tæng   c«ng   ty   ViÔn   th«ng   I,II,III. 3. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng  ViÖt Nam: ­   X©y   dùng   c¸c   §Ò   ¸n   thµnh   lËp   vµ   §iÒu   lÖ   tæ   chøc  ho¹t  ®éng cña: C«ng ty mÑ  ­ TËp  ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng  ViÖt Nam, Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÖt Nam, c¸c Tæng c«ng  ty ViÔn th«ng I,II,III, c¸c c«ng ty do TËp  ®oµn n¾m gi÷  100% vèn  ®iÒu lÖ  vµ  §Ò  ¸n chuyÓn Côc Bu  ®iÖn Trung  ¬ng  tr×nh Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng. ­ Tr×nh Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng quyÕt ®Þnh chuyÓn c¸c  doanh nghiÖp, bé phËn doanh nghiÖp thµnh c«ng ty cæ phÇn. ­ B¶o   ®¶m c¸c  ho¹t  ®éng trong  vËn  hµnh  m¹ng líi  vµ  cung cÊp c¸c dÞch  vô  cho kh¸ch  hµng vµ  chuyÓn  giao  c¸c  quyÒn   vµ   nghÜa   vô   hîp   ph¸p   gi÷a   Tæng   c«ng   ty   Bu   chÝnh  ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ TËp ®oµn ®îc liªn tôc.   
  5. 5 4. Bé trëng c¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Lao  ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi,   Néi   vô,   Thñ   trëng   c¸c   c¬  quan liªn quan, Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh  nghiÖp theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn   th«ng   vµ   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng  c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn   c¸c nhiÖm vô nªu trªn. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Bé   trëng   c¸c   Bé:   Bu   chÝnh,   ViÔn   th«ng,   KÕ   ho¹ch   vµ  §Çu t, Tµi chÝnh, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi  vô, Thñ  trëng c¸c c¬  quan liªn quan, Ban ChØ  ®¹o §æi míi  vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng   ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2