Quyết định 59/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
46
lượt xem
9
download

Quyết định 59/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 59/2004/qđ-btc về việc ban hành quy chế thi tuyển và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 59/2004/Q -BTC NGÀY 9 THÁNG 7 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH THI TUY N VÀ C P CH NG CH KI M TOÁN VIÊN VÀ CH NG CH HÀNH NGH K TOÁN B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn c Ngh nh s 128/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong lĩnh v c k toán nhà nư c và Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong ho t ng kinh doanh; Căn c Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v Ki m toán c l p; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán và Ki m toán, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch thi tuy n và c p Ch ng ch ki m toán viên và Ch ng ch hành ngh k toán". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 53/2002/Q -BTC ngày 23/4/2002 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch thi tuy n và c p Ch ng ch ki m toán viên. i u 3: V trư ng V Ch k toán và Ki m toán, V trư ng V T ch c cán b , Ch t ch H i ng thi tuy n Ki m toán viên và K toán viên hành ngh c p Nhà nư c, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
 2. QUY CH THI TUY N VÀ C P CH NG CH KI M TOÁN VIÊN VÀ CH NG CH HÀNH NGH K TOÁN (Kèm theo Quy t nh s 59/2004/Q -BTC ngày 9/7/2004 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i tư ng d thi Ngư i Vi t Nam ho c ngư i nư c ngoài ư c phép cư trú t i Vi t Nam có các i u ki n d thi quy nh t i i u 2 c a Quy ch này u ư c d thi tuy n ki m toán viên và k toán viên hành ngh . i u 2: i u ki n d thi 1. Ngư i d thi l y "Ch ng ch ki m toán viên" ph i có các i u ki n sau ây: a) Có lý l ch rõ ràng, có phNm ch t o c ngh nghi p trung th c, liêm khi t, không thu c các i tư ng không ư c hành ngh k toán, hành ngh ki m toán theo quy nh c a pháp lu t; b) Có b ng c nhân kinh t chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng ho c K toán- Ki m toán và th i gian công tác th c t v tài chính, k toán, ki m toán 5 năm tr lên ho c th i gian th c t làm tr lý ki m toán doanh nghi p ki m toán 4 năm tr lên; c) Có ch ng ch tin h c trình B tr lên; d) Có ch ng ch ngo i ng trình C tr lên c a 01 trong 05 th ti ng thông d ng: Anh, Nga, Pháp, Trung, c; )N p y , úng m u h sơ và l phí thi theo quy nh t i i u 3 c a Quy ch này. 2. Nh ng ngư i ã có Ch ng ch hành ngh k toán, mu n d thi chuy n ti p l y "Ch ng ch ki m toán viên" ph i có các i u ki n sau ây: a) Ph i có các i u ki n quy nh t i i m a, d, kho n 1 i u này; b) Ph i sau 2 năm có Ch ng ch hành ngh k toán. 3. Ngư i d thi l y "Ch ng ch hành ngh k toán" ph i có các i u ki n sau ây: a) Ph i có các i u ki n quy nh t i i m a, c, kho n 1 i u này;
 3. b) Có b ng c nhân chuyên ngành Tài chính, K toán và th i gian công tác th c t v Tài chính, K toán t 5 năm tr lên. 4. i v i ngư i nư c ngoài, mu n d các kỳ thi ph i có các i u ki n quy nh cho t ng kỳ thi t i kho n 1, 2, 3 i u này, còn ph i có i u ki n ư c phép cư trú t i Vi t Nam t 1 năm tr lên. i u 3: H sơ và l phí thi 1. H sơ ăng ký d thi: 1.1. Ngư i ăng ký d thi l n u l y Ch ng ch ki m toán viên ho c Ch ng ch hành ngh k toán, h sơ ăng ký d thi g m: a) Phi u ăng ký d thi; b) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a t ch c qu n lý lao ng ho c U ban nhân dân a phương nơi cư trú; c) Các b n sao văn b ng ch ng ch theo quy nh t i i m b, c, d kho n 1 i u 2 c a Quy ch này, có xác nh n c a t ch c c p ho c cơ quan công ch ng; d) 3 nh màu c 4 x 6 ch p trong th i gian không quá 6 tháng, hai phong bì có dán tem và ghi rõ h , tên, a ch ngư i nh n thông báo thi, l ch thi, k t qu thi; ) i v i ngư i nư c ngoài ph i có b n sao H chi u do nư c s t i c p có xác nh n c a t ch c qu n lý lao ng. 1.2. Ngư i ăng ký d thi l i các môn ã thi chưa t yêu c u ho c thi ti p các môn chưa thi ho c thi t t ng s i m quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Quy ch này, h sơ g m: a) Phi u ăng ký d thi; b) B n sao Gi y ch ng nh n i m thi do H i ng thi thông báo; c) nh và phong bì như quy nh t i i m 1.1 i u này. 1.3. Ngư i có Ch ng ch hành ngh k toán ăng ký d thi chuy n ti p l y Ch ng ch ki m toán viên, h sơ g m: a) Phi u ăng ký d thi; b) Sơ y u lý l ch có xác nh n c a t ch c qu n lý lao ng ho c U ban nhân dân a phương nơi cư trú; c) B n sao Ch ng ch hành ngh k toán có xác nh n c a cơ quan công ch ng; d) B n sao Ch ng ch ngo i ng trình C tr lên có xác nh n c a t ch c c p ho c cơ quan công ch ng;
 4. ) nh và phong bì như quy nh t i i m 1.1 i u này. 2. H sơ d thi do H i ng thi phát hành theo m u th ng nh t. Ngư i ăng ký d thi ph i n p h sơ cho H i ng thi ch m nh t 30 ngày trư c ngày thi. 3. L phí thi tính cho t ng môn thi do H i ng thi thông báo cho t ng kỳ thi. i u 4: N i dung thi 1. Ngư i ăng ký d thi l y Ch ng ch ki m toán viên ph i thi 8 môn sau: (1) Pháp lu t v kinh t ; (2) Tài chính; (3) Ti n t , tín d ng; (4) K toán; (5) Ki m toán; (6) Phân tích ho t ng tài chính; (7) Tin h c (trình B); (8) Ngo i ng (trình C). 2. Ngư i ăng ký d thi l y Ch ng ch hành ngh k toán ph i thi 5 môn sau: (1) Pháp lu t v kinh t ; (2) Tài chính; (3) Ti n t , tín d ng; (4) K toán; (5) Tin h c (trình B). 3. Ngư i có Ch ng ch hành ngh k toán d thi chuy n ti p l y Ch ng ch ki m toán viên ph i thi ti p 03 môn còn l i c a s môn thi l y Ch ng ch ki m toán viên, g m: (1) Ki m toán; (2) Phân tích ho t ng tài chính; (3) Ngo i ng (trình C). 4. N i dung, yêu c u t ng môn thi quy nh t i Ph l c s 01 kèm theo Quy ch này.
 5. 5. Ngư i ăng ký d thi l y Ch ng ch ki m toán viên có th ăng ký d thi l n u ít nh t là 04 môn thi quy nh t i kho n 1 i u này. Ngư i ăng ký d thi l y Ch ng ch hành ngh k toán có th ăng ký d thi l n u ít nh t 03 môn quy nh t i kho n 2 i u này. i u 5: Th th c thi M i môn thi trong các môn thi 1, 2, 3, 4, 5, 6 quy nh t i kho n 1 i u 4 và các môn thi 1, 2, 3, 4 quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Quy ch này, thí sinh ph i làm m t bài thi vi t trong th i gian t i a 180 phút. Môn tin h c, môn ngo i ng thí sinh ph i làm m t bài thi vi t trong th i gian t i a 120 phút và thi th c hành trên máy vi tính, thi v n áp môn ngo i ng trong th i gian t i a 30 phút. i u 6: T ch c các kỳ thi 1. H i ng thi t ch c ít nh t m i năm m t kỳ thi vào Quý III hàng năm. Trư c ngày thi tuy n ít nh t 3 tháng, H i ng thi thông báo chính th c trên các phương ti n thông tin i chúng v i u ki n, tiêu chuNn, th i gian, a i m và các thông tin c n thi t khác liên quan n kỳ thi. 2. chuNn b cho vi c thi tuy n, ngư i ăng ký d thi có th tham d các l p b i dư ng nghi p v do H i K toán và Ki m toán Vi t Nam, các Trư ng i h c ho c các Trung tâm ào t o, b i dư ng có ăng ký và ư c B Tài chính ch p thu n cho t ch c theo chương trình th ng nh t do B Tài chính quy nh. 3. Trong th i h n ch m nh t là 45 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi tuy n, H i ng thi ph i công b k t qu thi và thông báo cho ngư i d thi. i u 7: K t qu kỳ thi, b o lưu k t qu và mi n thi 1. Môn thi t yêu c u: Là nh ng môn thi tt i m 5 tr lên ch m theo thang i m 10. 2. B o lưu k t qu thi: Các môn thi t yêu c u ư c b o lưu 03 năm tính t kỳ thi th nh t. Trong th i gian b o lưu, ngư i d thi ư c thi ti p các môn chưa thi ho c ch thi l i nh ng môn thi chưa t yêu c u. M i môn thi ư c d thi t i a 3 kỳ thi. Ngư i ã t yêu c u c 8 môn thi quy nh t i kho n 1 i u 4 ho c t yêu c u c 5 môn thi quy nh t i kho n 2 i u 4 ho c t yêu c u c 03 môn thi quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này nhưng t ng s i m thi không s i m quy nh t i kho n 3 i u này thì ư c l a ch n các môn thi chưa 3 l n ăng ký thi nâng i m. 3. t k t qu thi: a) Thí sinh d thi l y Ch ng ch ki m toán viên t yêu c u c 8 môn thi và t t ng s i m t 50 i m tr lên là t yêu c u kỳ thi, ư c H i ng thi công nh n trúng tuy n. Trư ng h p ư c mi n thi môn ngo i ng thì ph i t yêu c u c 7 môn thi và t t ng s i m t 44 i m tr lên;
 6. b) Thí sinh d thi l y Ch ng ch hành ngh k toán t yêu c u c 5 môn thi và t t ng s i m t 32 i m tr lên là t yêu c u kỳ thi, ư c H i ng thi công nh n trúng tuy n; c) Thí sinh có Ch ng ch hành ngh k toán thi chuy n ti p l y Ch ng ch ki m toán viên t yêu c u c 3 môn thi và t t ng s i m t 20 i m tr lên là t yêu c u kỳ thi chuy n ti p, ư c H i ng thi công nh n trúng tuy n. 4. Mi n thi môn ngo i ng cho các i tư ng: a) Có b ng c nhân ngo i ng ti ng Nga, Pháp, Trung ho c c ho c t t nghi p i h c nư c Nga, Pháp, Trung Qu c, c. b) Nam t 50 tu i, n t 45 tu i tr lên, có ch ng ch trình C ho c b ng c nhân ngo i ng c a 01 trong 05 th ti ng thông d ng quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy ch này. i u 8: Hu k t qu thi Sau th i h n 3 năm tính t kỳ thi th nh t, n u 1 trong các môn ã thi 3 l n nhưng không t yêu c u ho c t t c các môn thi ã t yêu c u nhưng t ng s i m thi không s i m quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Quy ch này thì k t qu thi trư c ó b hu . Ngư i b hu k t qu thi n u mu n ti p t c d thi thì ph i thi l i t t c các môn thi quy nh t i kho n 1, kho n 2 ho c kho n 3 i u 4 c a Quy ch này. Chương 2: H I NG THI TUY N KI M TOÁN VIÊN VÀ K TOÁN VIÊN HÀNH NGH C P NHÀ NƯ C, BAN MÔN THI VÀ BAN CH O THI i u 9. H i ng thi tuy n Ki m toán viên và K toán viên hành ngh c p Nhà nư c 1. H i ng thi tuy n Ki m toán viên và K toán viên hành ngh c p Nhà nư c (sau ây g i t t là H i ng thi) do B trư ng B Tài chính quy t nh thành l p theo ngh c a V trư ng V Ch k toán và Ki m toán và V trư ng V T ch c cán b . 2. H i ng thi ch u trách nhi m t ch c các kỳ thi tuy n ki m toán viên và k toán viên hành ngh . Trong t ng kỳ thi H i ng thi ph i thành l p Ban môn thi và Ban ch o thi. 3. H i ng thi ư c phép s d ng con d u c a B Tài chính trong th i gian ho t ng c a H i ng. 4. Các thành viên H i ng thi không ư c tham gia ph o, hư ng d n ôn t p sau khi ã thông báo k ho ch, n i dung, chương trình thi năm ó; i u 10: T ch c c a H i ng thi
 7. 1. Thành ph n H i ng thi bao g m: Ch t ch H i ng thi là V trư ng V Ch k toán và ki m toán B Tài chính; Phó Ch t ch H i ng thi, U viên thư ký và các U viên H i ng thi là i di n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v k toán, v ào t o, các cán b khoa h c, các giáo sư, ti n s chuyên ngành Tài chính, K toán, Ki m toán. Thành ph n H i ng thi t i a không quá 9 ngư i. Nhi m kỳ H i ng thi là 5 năm. Trư ng h p b khuy t 1/3 s thành viên H i ng thi, V trư ng V Ch k toán và Ki m toán và V trư ng V T ch c cán b trình B trư ng B Tài chính quy t nh b sung thành viên H i ng thi. 2. Văn phòng c a H i ng thi t t i V Ch k toán và Ki m toán B Tài chính. 3. Giúp vi c cho H i ng thi có T thư ng tr c do Ch t ch H i ng thi ngh B trư ng B Tài chính quy t nh thành l p. T thư ng tr c t i a không quá 5 ngư i. i u 11: Nhi m v , quy n h n c a H i ng thi 1. Xây d ng, hoàn thi n và c th hóa n i dung, chương trình b i dư ng t ng kỳ thi tuy n ki m toán viên và k toán viên hành ngh . 2. L p k ho ch thi và thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng. 3. T ch c các kỳ thi tuy n ki m toán viên và k toán viên hành ngh và kỳ thi sát h ch i v i ngư i có Ch ng ch chuyên gia k toán, Ch ng ch ki m toán viên nư c ngoài. 4. Xây d ng thi, áp án cho m i kỳ thi. 5. Ti p nh n h sơ, xét duy t danh sách thí sinh d thi. 6. Xét duy t k t qu thi, công b k t qu và thông báo i m thi cho t ng thí sinh d thi. 7. T ch c phúc kh o k t qu thi n u thí sinh có yêu c u. 8. Báo cáo B trư ng B Tài chính k ho ch thi hàng năm và k t qu t ng kỳ thi. 9. L p danh sách thí sinh trúng tuy n trình B trư ng B Tài chính c p "Ch ng ch ki m toán viên", "Ch ng ch hành ngh k toán". 10. Ch ng xu t ho c tham gia vào vi c hoàn thi n Quy ch thi tuy n và c p Ch ng ch ki m toán viên và Ch ng ch hành ngh k toán khi có yêu c u. 11. Gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan n i tư ng thi và t ch c kỳ thi. i u 12: Ch làm vi c c a H i ng thi 1. H i ng thi làm vi c theo ch t p th . Các quy t nh c a H i ng thi ph i có ý ki n t p th , theo nguyên t c bi u quy t v i 2/3 ý ki n ng ý c a các thành viên H i ng thi.
 8. 2. H i ng thi t ch c 01 cu c h p trư c kỳ thi và 01 cu c h p sau kỳ thi do Ch t ch H i ng quy t nh tri u t p. Khi c n thi t, Ch t ch H i ng quy t nh tri u t p cu c h p b t thư ng. 3. H i ng thi ư c s d ng th i gian chính quy n t ch c các kỳ h p và ho t ng thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng. Các thành viên H i ng ư c hư ng thù lao trích t l phí thi, do Ch t ch H i ng quy t nh. 4. Chương trình và n i dung các kỳ h p H i ng thi ph i ư c thông báo b ng văn b n cho các thành viên trư c khi h p 05 ngày làm vi c. i u 13: Nhi m v , quy n h n c a thành viên H i ng thi 1. Ch t ch H i ng thi: - Ch u trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng thi quy nh t i i u 11 c a Quy ch này; - Phân công trách nhi m cho t ng thành viên H i ng thi; - Quy t nh thành l p Ban môn thi và Ban ch o thi; - T ch c vi c ra thi, l a ch n thi, áp án theo n i dung, chương trình ã quy nh, b o m bí m t tuy t i thi, áp án trư c khi thi; - T ch c các kỳ thi nghiêm túc, an toàn úng Quy ch này; - Ch u trách nhi m qu n lý bài thi an toàn, t ch c ánh mã phách, r c phách, qu n lý mã phách, giao bài thi cho Trư ng Ban môn thi ch m thi; - T ch c ghép phách, lên i m bài thi trình H i ng thi; - Báo cáo B trư ng B Tài chính k ho ch thi hàng năm và k t qu các kỳ thi; - C p Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên, Gi y ch ng nh n trúng tuy n k toán viên hành ngh cho các thí sinh t yêu c u thi và c p Gi y ch ng nh n i m thi cho thí sinh thi chưa t yêu c u k t qu kỳ thi; - Căn c Quy ch này xây d ng và công b n i quy phòng thi sau khi thông qua H i ng thi; - U quy n cho Phó Ch t ch H i ng thi i u hành công vi c c a H i ng thi trong trư ng h p v ng m t. 2. Phó Ch t ch H i ng thi: - Giúp Ch t ch H i ng thi i u hành công vi c ho t ng c a H i ng thi do Ch t ch H i ng thi phân công;
 9. - i u hành và gi i quy t công vi c chung c a H i ng khi ư c Ch t ch H i ng thi u quy n. 3. U viên thư ký H i ng thi: - T ch c vi c ti p nh n h sơ c a thí sinh, trình H i ng thi xét duy t danh sách d thi; - ChuNn b các văn b n c n thi t c a H i ng thi và ghi biên b n các cu c h p c a H i ng thi; - Thu nh n biên b n vi ph m k lu t thi i v i thí sinh trình H i ng thi xem xét; - Các công vi c khác do Ch t ch H i ng thi phân công. 4. Các u viên c a H i ng thi có nhi m v : - Th c hi n nhi m v do Ch t ch H i ng thi phân công m b o các ho t ng c a H i ng thi ư c th c hi n nghiêm túc; - Ch p hành nghiêm ch nh Quy ch thi và gi gìn an toàn, bí m t m i tài li u có liên quan n kỳ thi; - Tham gia và ph trách các Ban môn thi. i u 14: Ban môn thi 1. M i môn thi và ph n thi sát h ch quy nh t i Chương III c a Quy ch này ph i thành l p m t Ban môn thi. Ban môn thi do Ch t ch H i ng thi quy t nh thành l p, nhi m kỳ 2 năm. M i Ban môn thi ph i có ít nh t 03 thành viên, trong ó có 02 thành viên là u viên H i ng thi. 2. Nhi m v c a các thành viên Ban môn thi: 2.1. Trư ng Ban môn thi: - T ch c xây d ng n i dung, chương trình b i dư ng ôn t p môn thi trong t ng kỳ thi theo yêu c u c a Ch t ch H i ng thi; - T ch c so n th o thi, áp án theo yêu c u c a Ch t ch H i ng thi, gi bí m t tuy t i thi; - Ti p nh n bài thi do Ch t ch H i ng thi chuy n giao ch m thi; - T ch c ch m thi theo úng qui nh t i i u 16 c a Quy ch này. Trư ng h p Trư ng ban môn thi v ng m t, Ch t ch H i ng thi quy t nh ngư i thay th . 2.2. Các thành viên c a Ban môn thi:
 10. Th c hi n nghiêm túc, y công vi c do Trư ng Ban môn thi phân công. i u 15: Ban ch o thi 1. Ban ch o thi do Ch t ch H i ng thi quy t nh thành l p cho m i kỳ thi. Ban ch o thi có ít nh t 03 thành viên H i ng và các T giám th cho các khu v c thi. M i T giám th có t 3 n 4 ngư i, trong ó có ít nh t 01 thành viên H i ng thi. 2. Nhi m v c a Ban ch o thi và T giám th : 2.1. Trư ng Ban ch o thi: - B trí, s p x p giám th trong và ngoài phòng thi t i các i m thi; - Nh n và b o qu n thi theo úng quy nh; - Th c hi n công khai thí sinh bi t thi còn nguyên nhãn niêm phong. T ch c b c thăm và công b thi; - ình ch giám th và báo cáo Ch t ch H i ng thi xem xét, quy t nh ngư i thay th khi giám th vi ph m n i quy thi. T ch c l p biên b n i v i thí sinh vi ph m n i quy thi; - T ch c thu bài thi, niêm phong, qu n lý bài thi an toàn, giao bài thi cho Ch t ch H i ng thi. 2.2. Giám th phòng thi: - Ghi s báo danh c a thí sinh t i v trí ng i thi. Thay i v trí ng i c a thí sinh sau m i môn thi; - Ki m tra th d thi c a thí sinh khi vào phòng thi và hư ng d n thí sinh ng i úng quy nh theo s báo danh; - Ký vào gi y thi và phát gi y thi theo quy nh. M i t gi y thi ph i có 2 ch ký c a 2 giám th ; - Phát thi cho thí sinh; - Khi thí sinh b t u làm bài, i chi u l i nh trong th d thi nh n di n thí sinh; - N u c n tr l i thí sinh h i, ch ư c tr l i chung trư c phòng thi; - Ch cho thí sinh ư c ra kh i phòng thi s m nh t là 2/3 th i gian làm bài (tr trư ng h p có lý do c n thi t) và ph i báo cáo Trư ng Ban ch o thi; - Nh c nh , gi gìn tr t t phòng thi; - Thu nh n bài thi y , yêu c u thí sinh ghi t ng s t gi y thi, ký tên vào danh sách n p bài thi và n p cho Trư ng Ban ch o thi;
 11. - L p biên b n i v i thí sinh vi ph m n i quy thi. i u 16: Hình th c x lý các trư ng h p vi ph m n i quy phòng thi 1. Khi n trách áp d ng i v i thí sinh vi ph m m t trong các l i: a) C ý ng i không úng ch ghi s báo danh c a mình; b) Trao i v i thí sinh khác. Hình th c k lu t khi n trách do thành viên Ban ch o thi trong T giám th l p biên b n và công b ngay t i phòng thi. Thí sinh b khi n trách môn thi nào s b tr 1/4 s i m c a bài thi môn ó. 2. C nh cáo áp d ng i v i thí sinh vi ph m m t trong các l i: a) ã b khi n trách nhưng v n ti p t c vi ph m n i quy phòng thi; b) Trao i gi y nháp ho c bài thi cho nhau. Hình th c k lu t c nh cáo do thành viên Ban ch o thi trong T giám th l p biên b n và công b ngay t i phòng thi. Thí sinh b c nh c o môn thi nào s b tr 1/2 s i m c a bài thi môn ó; 3. ình ch thi áp d ng i v i thí sinh vi ph m m t trong các l i: a) ã b c nh cáo nhưng v n c tình vi ph m n i quy phòng thi; b) B phát hi n mang tài li u vào phòng thi. Hình th c k lu t ình ch thi do thành viên Ban ch o thi trong T giám th l p biên b n, t ch thu tài li u, báo cáo Trư ng Ban ch o thi quy t nh và công b ngay t i phòng thi. Thí sinh b ình ch thi môn nào thì bài thi môn ó ư c ch m i m 0; 4. Các trư ng h p thí sinh vi ph m n i quy thi b l p biên b n ph i yêu c u thí sinh ký vào biên b n. N u thí sinh không ký vào biên b n thì hai giám th ký vào biên b n. i u 17: Ch m thi 1. Bài thi trư c khi giao cho Ban môn thi ch m i m ph i r c phách, ghi phách theo t ng môn thi. 2. Ch t ch H i ng thi t ch c các Ban môn thi ch m thi t p trung t i a i m quy nh, không ư c mang bài v nhà ho c văn phòng làm vi c ch m. 3. Vi c ch m thi th c hi n theo quy trình 2 l n c l p gi a 2 ngư i ch m thi. Cán b ch m thi (CBCT) ch căn c vào n i dung bài thi và áp án thi ã ư c Ch t ch H i ng phê duy t ch m thi.
 12. 4. Ch ch m nh ng bài thi h p l là bài thi làm trên gi y thi do H i ng thi phát, có ch ký c a 2 giám th . Không ch m nh ng bài làm trên gi y khác v i gi y dùng cho kỳ thi ó, bài làm trên gi y nháp, bài có hai th ch khác nhau ho c có vi t, v b y, bài có ánh d u, bài vi t hai th m c. 5. Thang i m ch m thi là thang i m 10 b c; các ý nh ư c cho i m l n 0,25 i m nhưng i m toàn bài ư c quy tròn n 0,5 i m. Bài thi t yêu c u là các bài thi t t i m 5 tr lên. i m c a môn thi ư c tính như sau: + Môn thi vi t ư c tính b ng: [ i m CBCT 1 + i m CBCT 2]: 2 + Môn thi ngo i ng và tin h c ư c tính b ng: [ i m thi vi t + i m thi v n áp (ho c th c hành)] : 2. Trong ó ph n thi v n áp ho c th c hành cũng ư c tính b ng: [ i m CBCT 1 + i m CBCT 2] : 2. Trư ng h p i m ch m thi c a hai CBCT chênh l ch nhau trên 1 i m thì hai CBCT c n trao i th ng nh t, n u không th ng nh t ư c thì Ch t ch H i ng thi s xem xét và quy t nh. i u 18: Xét duy t k t qu thi H i ng thi căn c vào k t qu ch m thi c a t ng môn thi xét duy t k t qu thi và thông qua danh sách thí sinh trúng tuy n, thí sinh chưa trúng tuy n. K t qu thi do Ch t ch H i ng thi công b sau khi thông qua H i ng thi. i u 19: Phúc kh o bài thi 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày công b k t qu thi, n u ngư i d thi có ơn xin phúc kh o, H i ng thi có trách nhi m t ch c phúc kh o bài thi và thông báo k t qu cho thí sinh ó bi t trong th i h n 15 ngày k t ngày h t h n nh n ơn phúc kh o. Sau th i gian quy nh trên, ơn xin phúc kh o s không gi i quy t. 2. Ngư i có ơn xin phúc kh o ph i n p l phí phúc kh o theo thông báo c a H i ng thi. 3. Vi c ch m phúc kh o k t qu thi do Trư ng Ban môn thi th c hi n và ph i ư c Ch t ch H i ng thi phê duy t. Ch t ch H i ng thi ph i thông báo k t qu phúc kh o cho ngư i có ơn xin phúc kh o. i u 20: C p Gi y ch ng nh n i m thi Nh ng ngư i d thi chưa thi ho c chưa t yêu c u 8 môn thi, 5 môn thi ho c 3 môn thi ư c Ch t ch H i ng thi c p Gi y ch ng nh n i m thi (Ph l c s 02). Gi y ch ng nh n i m thi là cơ s l p h sơ xin d thi các môn chưa thi, thi l i các môn chưa t yêu c u ho c d thi nâng i m. Chương 3: T CH C THI SÁT H CH I V I NGƯ I CÓ CH NG CH CHUYÊN GIA K TOÁN HO C CH NG CH KI M TOÁN VIÊN NƯ C NGOÀI
 13. i u 21: i u ki n d thi và n i dung thi 1. Nh ng ngư i có Ch ng ch chuyên gia k toán ho c Ch ng ch ki m toán viên c a các t ch c nư c ngoài ư c B Tài chính Vi t Nam th a nh n, mu n ư c c p "Ch ng ch ki m toán viên" c a Vi t Nam thì ph i d thi sát h ch ki n th c v pháp lu t Vi t Nam. 2. Nh ng ngư i ã hoàn thành khoá hu n luy n theo chương trình ào t o chuyên gia k toán trong khuôn kh D án K toán - Ki m toán do B Tài chính Vi t Nam và Liên minh Châu Âu ph i h p t ch c t i Hà N i năm 1998, n u có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 2 c a Quy ch này thì ư c d thi sát h ch ki n th c v pháp lu t Vi t Nam nh n Ch ng ch ki m toán viên theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. N i dung kỳ thi sát h ch g m các ph n: (1) Pháp lu t v kinh t , Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; (2) Chính sách tài chính và thu ; (3) Các quy nh v k toán doanh nghi p; (4) Các quy nh v ki m toán báo cáo tài chính; (5) Ti n t , tín d ng. 4. N i dung, yêu c u t ng ph n thi sát h ch quy nh t i Ph l c s 01 kèm theo Quy ch này. 5. Nh ng ngư i ã tham d và t yêu c u các kỳ thi ph i h p gi a B Tài chính Vi t Nam v i Hi p h i K toán công ch ng Anh (ACCA) thì ư c mi n thi ph n (1), (2) quy nh t i kho n 3 i u này. 6. Ngôn ng s d ng trong kỳ thi là ti ng Vi t ho c ti ng Anh. 7. Th i gian thi t i a là 180 phút cho c 05 ph n thi. i u 22: H sơ ăng ký d thi 1. H sơ ăng ký d thi g m: a) Phi u ăng ký d thi; b) B n s o và b n d ch ra ti ng Vi t có công ch ng: Ch ng ch chuyên gia k toán ho c Ch ng ch ki m toán viên nư c ngoài; c) 03 nh màu c 4 x 6 ch p trong th i gian không quá 6 tháng, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ h , tên, a ch ngư i nh n thông báo, l ch thi và k t qu thi; d) B n sao H chi u do nư c s t i c p có xác nh n c a t ch c qu n lý lao ng.
 14. 2. H sơ d thi do H i ng thi phát hành theo m u th ng nh t. Ngư i ăng ký d thi ph i n p h sơ cho H i ng thi ch m nh t 30 ngày trư c khi thi. i u 23: K t qu thi 1. Thang i m ch m thi là thang i m 100. i m thi ch m t 1 i m tr lên. 2. Bài thi t yêu c u là bài thi t t 70 i m tr lên ho c t 42 i m tr lên i v i ngư i ư c mi n thi ph n (1), (2). K t qu thi ư c thông báo cho t ng ngư i d thi. 3. Ngư i t k t qu thi ư c Ch t ch H i ng thi c p Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên (Ph l c s 03). 4. Các quy nh khác th c hi n theo Quy ch này. Chương 4: C P GI Y CH NG NH N TRÚNG TUY N, C P VÀ THU H I CH NG CH KI M TOÁN VIÊN HO C CH NG CH HÀNH NGH K TOÁN i u 24: C p gi y ch ng nh n trúng tuy n 1. Ngư i d thi t yêu c u c a kỳ thi ư c Ch t ch H i ng thi c p "Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên" ho c "Gi y ch ng nh n trúng tuy n k toán viên hành ngh " (Ph l c s 03). 2. Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên ho c Gi y ch ng nh n trúng tuy n k toán viên hành ngh có giá tr nh n "Ch ng ch ki m toán viên" (Ph l c 04) ho c "Ch ng ch hành ngh k toán" (Ph l c 05). i u 25: C p Ch ng ch ki m toán viên ho c Ch ng ch hành ngh k toán 1. Nh ng ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n trúng tuy n ki m toán viên ho c Gi y ch ng nh n trúng tuy n k toán viên hành ngh quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Quy ch này s ư c Ch t ch H i ng thi trình B trư ng B Tài chính c p Ch ng ch ki m toán viên ho c Ch ng ch hành ngh k toán. 2. Ch ng ch ki m toán viên và Ch ng ch hành ngh k toán có giá tr pháp lý ăng ký hành ngh ki m toán, hành ngh k toán theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v hành ngh ki m toán, hành ngh k toán. 3. Ngư i có Ch ng ch ki m toán viên ư c phép ăng ký hành ngh ki m toán và cung c p các d ch v ki m toán, d ch v k toán và d ch v khác quy nh t i i u 22 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph v ki m toán c l p và ư c ăng ký kinh doanh d ch v k toán theo Quy nh t i i u 43 c a Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong ho t ng kinh doanh. 4. Ngư i có Ch ng ch hành ngh k toán ư c phép ăng ký kinh doanh d ch v k toán theo quy nh t i i u 43 c a Ngh nh s 129/2004/N -CP ngày 31/5/2004
 15. c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t K toán áp d ng trong ho t ng kinh doanh. i u 26: Thu h i Ch ng ch ki m toán viên ho c Ch ng ch hành ngh k toán 1. Ngư i có Ch ng ch ki m toán viên vi ph m i u 15, 17, 18, 19 c a Ngh nh s 105/2004/N -CP nêu trên ho c vi ph m i m 2, 3, 4, 5, 6 m c A ph n II c a Thông tư s 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 105/2004/N -CP s không ư c ti p t c ăng ký hành ngh ki m toán; N u vi ph m nghiêm tr ng s b thu h i vĩnh vi n Ch ng ch ki m toán viên. 2. Ngư i có Ch ng ch hành ngh k toán vi ph m i u 42, 43, 44, 45 c a Ngh nh s 129/2004/N -CP nêu trên s không ư c ti p t c ăng ký hành ngh k toán; N u vi ph m nghiêm tr ng s b thu h i vĩnh vi n Ch ng ch hành ngh k toán. PH L C S 01 N I DUNG, YÊU C U MÔN THI (Kèm theo Quy t nh s 59/2004/Q -BTC ngày 9/7/2004 c a B trư ng B Tài chính) I. CÁC MÔN THI G M: 1. Pháp lu t v kinh t ; 2. Tài chính; 3. Ti n t , tín d ng; 4. K toán; 5. Ki m toán; 6. Phân tích ho t ng tài chính; 7. Tin h c (trình B); 8. Ngo i ng (trình C). II. N I DUNG, YÊU C U T NG MÔN THI 1. Pháp lu t v kinh t (1) Nhà nư c và Pháp lu t: + B máy nhà nư c và a v pháp lý c a b máy nhà nư c; + B n ch t, vai trò c a pháp lu t;
 16. + H th ng pháp lu t. (2) Qu n lý nhà nư c v kinh t : + c i m qu n lý nhà nư c v kinh t ; + Cơ quan qu n lý nhà nư c v kinh t và a v pháp lý c a chúng; + a v pháp lý c a các ch th doanh nghi p. (3) Lu t Doanh nghi p nhà nư c; Lu t Doanh nghi p; Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam: + Quy nh v thành l p doanh nghi p, gi i th doanh nghi p; + Ch th kinh doanh, phân lo i ch th kinh doanh; + Các lo i hình doanh nghi p và a v pháp lý c a chúng. (4) H p ng kinh t : + c i m chung c a h p ng kinh t ; + Ký k t h p ng kinh t ; + Th c hi n, thay i, ình ch h p ng kinh t ; + Trách nhi m pháp lý trong h p ng kinh t . + Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p h p ng kinh t . (5) Lu t Lao ng: +H p ng lao ng; + a v pháp lý c a ngư i lao ng và c a ngư i s d ng lao ng; + Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p lao ng. (6) Lu t dân s : + Ký k t và th c hi n h p ng dân s ; + Quy n s h u; + Trách nhi m pháp lý v h p ng dân s . (7) Lu t Ngân sách nhà nư c: + Nhi m v , quy n h n các c p l p và xét duy t Ngân sách nhà nư c;
 17. + N i dung các ngu n thu, chi ngân sách các c p; + Quy trình l p d toán, ch p hành ngân sách và quy t toán Ngân sách nhà nư c. (8) Lu t khuy n khích u tư trong nư c; pháp lu t v phá s n doanh nghi p; pháp lu t v gi i quy t tranh ch p kinh t . 2. Ti n t , tín d ng (1) Ti n t tín d ng và lãi su t tín d ng: + Ti n t ; + Tín d ng; + Các hình th c tín d ng; + Thanh toán và các hình th c thanh toán; + Lãi su t tín d ng; + Vai trò c a lãi su t tín d ng trong i u ch nh s phát tri n kinh t - xã h i. (2) Ngân hàng và ho t ng c a các ngân hàng: + Ngân hàng nhà nư c - Ch c năng Ngân hàng nhà nư c; - Nhi m v (xây d ng và th c thi chính sách ti n t ); - Tài s n c a Ngân hàng nhà nư c (Tài s n N , tài s n Có); - B ng cân i c a Ngân hàng nhà nư c. + Ngân hàng thương m i và các qu tín d ng - Khái ni m Ngân hàng thương m i; - Các nghi p v c a Ngân hàng thương m i; - ánh giá k t qu c a Ngân hàng thương m i. (3) Các t ch c phi ngân hàng và ho t ng c a chúng + Công ty b o hi m; + Công ty tài chính; + Công ty ch ng khoán;
 18. + Kho b c Nhà nư c; + Công ty thuê tài s n; + Công ty mua, bán n và tài s n t n ng t i doanh nghi p; + Các qu : Qu h tr phát tri n; Ti t ki m bưu i n... 3. Tài chính (1) Nh n th c m i v v n kinh doanh, các lu ng chuy n d ch v n, th trư ng tài chính, các kênh t o v n kinh doanh trong n n kinh t th trư ng: + Các hình th c huy ng v n phát tri n kinh doanh; + Trích l p và s d ng kh u hao tài s n c nh; + B o toàn và phát tri n v n kinh doanh; + N i dung cơ ch giao quy n s d ng, trách nhi m b o toàn và phát tri n v n s n xu t, kinh doanh i v i Doanh nghi p nhà nư c. (2) N i dung c a các lu t thu và các kho n thu c a Ngân sách nhà nư c. (3) Cơ ch tài chính c a t ng lo i hình doanh nghi p (Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam,...) (4) Chi phí, doanh thu, l i nhu n: + i m hòa v n, xác nh i m hòa v n; + Doanh thu; + Giá tr hi n t i và giá tr tương lai c a chi phí và thu nh p; + Các qu d phòng trong doanh nghi p; + L i nhu n và các qu kinh t trong doanh nghi p; + Hi u qu v n u tư; + L a ch n phương án u tư. (5) i m i doanh nghi p nhà nư c: + C ph n hóa Doanh nghi p nhà nư c; + Chuy n Doanh nghi p nhà nư c thành công ty TNHH m t thành viên, thành công ty h p danh;
 19. + Bán, khoán, cho thuê Doanh nghi p nhà nư c. (6) Thi, chi Ngân sách Nhà nư c (NSNN) và ho t ng tài chính các ơn v có s d ng kinh phí NSNN và ơn v không s d ng kinh phí NSNN. 4. K toán (1) Pháp lu t v k toán + Lu t k toán và các văn b n hư ng d n; + ChuNn m c k toán Vi t Nam; + Các ch k toán. (2) N i dung công tác k toán: + Ch ng t k toán; + Tài kho n k toán và s k toán; + Báo cáo tài chính; + Ki m tra k toán, ki m kê tài s n; + B o qu n, lưu tr tài li u k toán. (3) T ch c b máy k toán và ngư i làm k toán. (4) Ho t ng ngh nghi p k toán. (5) Th c hành k toán doanh nghi p: + K toán các y u t c a quá trình s n xu t, kinh doanh (Tài s n c nh, hàng t n kho, lao ng và ti n lương); + K toán chi phí s n xu t và tính giá thành s n phNm; + K toán thành phNm, tiêu th , doanh thu, l i nhu n và phân ph i l i nhu n; + K toán v n b ng ti n, các nghi p v thanh toán, ngu n v n và các qu xí nghi p; + Phương pháp l p và ki m tra báo cáo tài chính. (6) Th c hành k toán trong lĩnh v c k toán nhà nư c: + K toán ti n và tương ương ti n; + K toán ngu n kinh phí, qu , chênh l ch thu, chi;
 20. + K toán thanh toán trong và ngoài ơn v k toán. 5. Ki m toán (1) Pháp lu t v ki m toán: + Ngh nh v ki m toán và các văn b n hư ng d n; + H th ng chuNn m c ki m toán Vi t Nam. (2) Nh ng v n chung v ki m toán: + Khái ni m v ki m toán, các lo i ki m toán; + i tư ng c a ki m toán c l p, vai trò c a ki m toán c l p trong kinh t th trư ng; + Tiêu chuNn, i u ki n và trách nhi m c a ki m toán viên; + Doanh nghi p ki m toán, i u ki n thành l p và ho t ng; quy n và trách nhi m c a doanh nghi p ki m toán. (3) Các khái ni m cơ b n: + Cơ s d li u; + H th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ; + K ho ch ki m toán; + Th nghi m ki m soát; + Th nghi m cơ b n; + Ư c tính k toán; + R i ro, gian l n, sai sót, tr ng y u,... (4) Phương pháp, k thu t, nghi p v ki m toán: + Trình t các bư c công vi c c a m t cu c ki m toán và n i dung t ng bư c công vi c (chuNn b ki m toán, th c hành ki m toán, báo cáo k t qu ); + Các th t c ki m toán cơ b n; + N i dung và th t c ki m toán t ng ph n vi c (ti n m t, ti n g i ngân hàng, n , hàng t n kho, chi phí s n xu t, bán hàng, xác nh k t qu tài chính, th c hi n nghĩa v v i NSNN, ki m toán s dư u năm, các ư c tính k toán...). (5) Th c hành ki m toán báo cáo tài chính:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản