Quyết định 59/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
6
download

Quyết định 59/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 59/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 59/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 59/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 09 tháng 4 năm 2004 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 59/2004/Q -TTG NGÀY 09 THÁNG 4 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P BAN CH O CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA PHÒNG, CH NG T I PH M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i; Căn c Quy t nh s 138/1998/Q -TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; Theo ngh c a B trư ng B Công an, QUY T NH: i u 1. B sung Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m vào danh m c các chương trình, m c tiêu qu c gia c a Chính ph . i u 2. Thành l p Ban Ch o Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m c a Chính ph (g i t t là Ban Ch o 138/CP), thành ph n Ban Ch o 138/CP g m: 1. Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n T n Dũng, Trư ng Ban, 2. B trư ng B Công an, Phó Trư ng ban, 3. Th trư ng B Công an, ph trách c nh sát, y viên thư ng tr c, 4. Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , y viên. 5. Th trư ng B Tài chính, y viên, 6. Th trư ng B K ho ch và u tư, y viên, 7. Th trư ng B Tư pháp, y viên,
  2. 8. Th trư ng B Qu c phòng, y viên, 9. Th trư ng B N i v , y viên, 10. Th trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y viên, 11. Th trư ng B Văn hóa - Thông tin, y viên, 12. Th trư ng B Giáo d c và ào t o, y viên, 13. Th trư ng B Ngo i giao, y viên, 14. Phó Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em, y viên, 15. Phó Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, y viên, 16. Th trư ng B Khoa h c và Công ngh , y viên, 17. M i i di n lãnh o Tòa án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Ban N i chính Trung ương, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Trung ương H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam, Trung ương H i C u chi n binh Vi t Nam tham gia làm y viên. Giúp vi c Ban Ch o 138/CP có Văn phòng Thư ng tr c Ban Ch o t t i B Công an. i u 3. Ban Ch o Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m c a Chính ph có nhi m v và quy n h n sau: 1. Ch o, ki m tra, ôn c, hư ng d n các B , ngành, oàn th , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v tăng cư ng công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m c a Chính ph . 2. Xây d ng chi n lư c, k ho ch phòng, ch ng t i ph m trong t ng th i kỳ. Ch o các B , ngành, oàn th và a phương ph i h p th c hi n công tác phòng, ch ng t i ph m. Ch o s ph i h p gi a các cơ quan ch c năng, các l c lư ng u tranh v i các băng nhóm t i ph m, nguy hi m, ho t ng trên nhi u a bàn và các v án ph c t p. 3. Phó Th tư ng Chính ph Trư ng Ban ch o ư c thay m t Chính ph tr c ti p ch o các cơ quan ch c năng trong vi c x lý các v án nghiêm tr ng v kinh t , chính tr , tr t t tr an nh m b o v an ninh chính tr , duy trì tr t t tr an xã h i, ch ng tiêu c c, tham nhũng, b o m cho pháp lu t ư c thi hành nghiêm ch nh và th ng nh t. 4. xu t v i Qu c h i, Chính ph xây d ng và hoàn thi n các quy nh pháp lu t liên quan n công tác phòng, ch ng t i ph m.
  3. 5. Là u m i ph i h p hành ng trong lĩnh v c ch ng t i ph m hình s , kinh t và h p tác qu c t trong phòng, ch ng t i ph m, ti p nh n và gi i thi u các d án v i các t ch c qu c t , các t ch c Chính ph và phi Chính ph trong và ngoài nư c theo n i dung c a Ngh quy t s 09/1998/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 v công tác phòng, ch ng t i ph m trong tình hình m i và Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m. 6. nh kỳ thư ng xuyên và khi có v n t xu t ph i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph . Hàng năm Ban Ch o ti n hành t ng k t và báo cáo Chính ph . i u 4. B Công an xây d ng Quy ch , ph i h p ho t ng c a Ban Ch o Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m; l a ch n thành ph n, xây d ng ch c năng, nhi m v c a Văn phòng Thư ng tr c trình Ban Ch o. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các thành viên Ban Ch o Chương trình qu c gia phòng, ch ng t i ph m ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản