Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
128
lượt xem
7
download

Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 611/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA QUY Õ T   NH ®Þ C ñ A   ñ   íNG  Ý NH   ñ   è  TH T CH PH S 611/TTg  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 4  9  1996  Ò   Õ     V CH ®é BåI  ìNG  I  íIC«NG   © N,  D ®è V   NH VIªN CHøC   é T   è  µ NH,  M S NG NGH Ò   Æ C   ÖT  ® BI TRON G   C¸C  DOANH  NGHI Ö P THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 26/CP  µy  th¸ng5  ng 23    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ   c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn l ng  íitrong c¸cdoanh  ®Þ t th   ®é ti  ¬ m      nghiÖp; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h QUY Õ T   NH: ®Þ §iÒu    1.­Quy  nh  Õ     dông  i  íic«ng  ©n,    ®Þ ch ®é ¸p  ®è v   nh viªnchøc  ét  m sè  µnh,nghÒ   Æc   Öttrongc¸cdoanh  ng   ® bi      nghiÖp    nh sau: 1.  Õ     ®Þnh  îng:Møc   vµ  i  îng  îc ¸p  ông  Õ       Ch ®é ¨n  l  ¨n  ®è t ® d ch ®é ¨n ®Þnh îng quy  nh  ¹ phô  ôckÌm  l  ®Þ t  i l  theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n Chi phÝ  Ò   Õ         v ch ®é ¨n theo  nh îng ® îch¹ch    ®Þ l   to¸n70%   µo    µnh  v gi¸th hoÆc   Ý  u  ph l th«ng  ña  c doanh  nghiÖp.§èit ng ® îchëng  Õ     ®Þnh ­    î     ch ®é ¨n  l îng  ng  ®ã 30%  møc   Òn  theo  nh îng  µ  ti ¨n  ®Þ l v kh«ng  ëng  Õ     åi dìng h ch ®é b     nÆng  äc,®éc  ¹ib»ng  Ön  Ët. nh   h  hi v 2. §èivíi ÷ng  ïng thùc sù  Õu  ícngättheo  ïa,doanh       nh v    thi n     m  nghiÖp  îc ®  h¹ch    µo    µnh  to¸nv gi¸th hoÆc   Ý  u  ph l th«ng    Ý   chiph mua   µ  Ën  v v chuyÓn  ícn  ngätphôc  ô    v sinh ho¹tcho     c«ng  ©n, viªnchøc  nh    sau    ∙  õphÇn    Ý  khi® tr   chiph nícngätsinhho¹t® îctÝnh          trong tiÒn l ng.    ¬ 3.Trong  µnh  µng    ng h kh«ng,nh÷ng    c«ng  ©n, viªnchøc  ùctiÕp phôc  nh    tr     vô    c¸cchuyÕn bay,c¬  ô  ©n    v s bay  ¹m  êi® îc¸p dông  Õ     ëng  toµn  t th       ch ®é th an  hµng  kh«ng  íi v  møc 20%  ¬ng  Êp  Ëc,chøc  ô. l cb  v 4. §èivíi îlÆn  ©u  õ 3m   ëxuèng,tuú theo    ©u  îc¸p dông  ô        th s t   tr      ®é s ®     ph cÊp  Ýnh  t theo  ê lÆn  ùc tÕ  íi   gi   th   v   møc  õ 10%   n   c¸c t  ®Õ 100%   ét  µnh ¬ng  m th l tèi Õu.  thi §iÒu    é  ëng  é  2.­B tr B Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Bé  ëng  é  µi ®é ­ Th binh v X∙    tr BT  chÝnh, Bé   ëng  é     tr B Giao  th«ng  Ën    µ  ôc  ëng  ôc  µng  v t¶iv C tr C H kh«ng  © n   D dông  Öt Nam   Vi   quy  nh  Õ      ¬ng  ®Þ ch ®é tr¶l b»ng  ¹itÖ  i  íithuyªn viªn ngo   ®è v      tÇu  Ón  µ  l¸m¸y  bi v tæ    i bay  ©n  ông    i  µm  Öc    ícngoµi. d d khi® l vi ë n   §iÒu    é   ëng  é   3.­B tr B Lao  ng    ¬ng    µ  héi,Bé   ëng  é   ­ ®é ­ Th binh v X∙    tr B tr ëng  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  BT  h  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 §iÒu    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý,b∙ibá    4.­Quy ®Þ n c hi l     k     c¸c quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §iÒu   Bé   ëng,  ñ   ëng  ¬  5.­ tr Th tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ; Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n CH Õ     ®Þ NH   îNG  I  íIM é T   è  µ NH,  ®é ¨N  L ®è V   S NG NGH Ò   Æ C   ï  ® TH TRON G     C¸C DOANH   NGHI Ö P (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 611/TTg  µy  th¸ng9  ng 4    n¨m  1996 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ) Th t   ph §Þnh îng  l trong  th¸ng 1  M Æt   µng  nh  îng h ®Þ l §¬n  Þ  Ýnh vt Møc   Møc   I II Møc   I II G¹o kg 24 24 24 ThÞt,mì    ¹   c¸clo i ­ 6 4 3 C¸ ­   4 3 2 Rau ­ 10 10 10 §Ëu, võng,l¹c     ­ 3 2 2 Trøng qu¶ 15 10 10 §êng kg 3 3 3 S÷a  Æc ® hép 3 2 2 ChÌ kg 1 0,5   0,5 N ícm ¾ m   lÝt 1,5 1,5 1,5 B¸nh,kÑo   kg 3 2 2 Hoa  qu¶ kg 10 5 5 Gia  Þ,phô  Ý v  ph %    trªntæng    gi¸ 5% 10% 10% trÞc¸cm Æt   µng     h ®Þnh îng l ­ C¸c  Æt   µng  nh îng trªncã  Ó  îcthay thÕ      m h ®Þ l     th ®     trªnnguyªn t¾c      b¶o ®¶m  dinh dìng vµ  û lÖ  Êt ® êng,®¹ m,  Ðo. C¸c  Æt   µng      t   ch     b   m h theo  nh îng ®Þ l  ® îcc¸cdoanh     nghiÖp  ùc hiÖn  Õ     µy  Ýnh  µnh  Òn theo thêigi¸®Ó   th   ch ®é n t th ti        lµm  ¬  ë  ¹ch to¸nchiphÝ  µ  csh      v møc  ng  ãp  ña  êi® îchëng. ®ã g c ng     ­§èit ng ¸p dông:    î    
  3. 3 M øc   1: Tæ   i ¨n    l¸ m¸y    bay; thîlÆn; thuyÒn    µu  Ën    Ón  i  íc      viªnt v t¶ibi ® n   ngoµi;tµu  Ën    v chuyÓn  µng  û  h thu s¶n  i  Ón  cã  ® bi xa  c«ng  Êt tõ 800    su     søc ngùa  ëlªn; µu cøu  é  Ón. tr      t h bi Møc   II  ¨n  :C«ng  ©n  nh than  Ç m     h lß;thuyÒn    µu  Ën    Ón, tµu  viªn t v t¶ibi   ®¸nh  ¾t    b h¶i s¶n    Ón, tµu  trªn bi   c«ng  ×nh  Ón, tµu  ôc vítngoµi biÓn; tr bi   tr         kiÓm       so¸tviªn kh«ng u, tiÕp    µnh  µng  l  viªn ng h kh«ng  ©n  ông  Öt Nam;  d d Vi   c«ng  ©n    nh viªn chøc  µm  Öc      µn  l vi trªnc¸c gi khoan  ×m  Õm   t ki th¨m dß, khai   th¸cdÇu  Ý  µi biÓn; thuyÒn      µu  a   Ët lý,hé  èng,dÞch  ô    kh ngo     viªnc¸c t ®Þ v     t   v khi®i  Ón.   bi Møc   II   ¨n  I C«ng  ©n  n  ång,®Ìn  ¶o;  : nh ®Ì lu   ® c«ng  ©n    nh viªnchøc trong  thêigian ®o  c,chôp      ®¹   ¶nh  µng  h kh«ng  µnh  Ëp  th l b¶n  ,  o  c  µnh  Ëp  ®å ® ®¹ th l b¶n    a  ×nh  ¸y  Ón. ®å ®Þ h ® bi
Đồng bộ tài khoản