Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân, việc mở, chấm dứt hoạt động Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm giao dịch của Quỹ TDND và việc thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 615/2003/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 615/2003/Q -NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH C P, THU H I GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG QU TÍN D NG NHÂN DÂN; VI C M , CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N, I M GIAO DNCH C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN VÀ VI C THANH LÝ QU TÍN D NG NHÂN DÂN DƯ I S GIÁM SÁT C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Lu t các t ch c tín d ng ngày 12/12/1997; Căn c Lu t h p tác xã ngàv 20/3/1996; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B , Căn c Ngh nh s 48/2000/N -CP ngày 13/8/2001 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân Theo ngh c a V trư ng Các t ch c tín d ng h p tác, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân; vi c m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân và vi c thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Các văn b n sau h t hi u l c thi hành: 1. Công văn s 578/CV-NH17 ngày 15/11/1993 hư ng d n vi c c p gi y phép ho t ng cho Qu tín d ng nhân dân; 2. Công văn s 579/CV-NH5 ngày 17/11/1993 hư ng d n vi c c p gi y phép ho t ng cho Qu tín d ng nhân dân; 3. Quy t nh s 101/2000/Q -NHNN17 ngày 29/3/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Qui ch thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân và vi c thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c.
 2. 4. Quy t nh s 950/2002/Q -NHNN ngày 06/9/2002 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c b sung s a i i u 13 Quy ch thu h i gi y phép thành l p và ho t ng Qu tín d ng nhân dân và vi c thanh lý Qu tín d ng nhân dân dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 101/2000/Q -N HNN17 ngày 29/3/2000. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Các t ch c tín d ng h p tác, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng thân dân cơ s , Qu tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C PHÓ TH NG C Tr n Minh Tu n QUY CH C P THU H I GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG QU TÍN D NG NHÂN DÂN; VI C M , CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N, I M GIAO DNCH C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN LÀ VI C THANH LÝ QU TÍN D NG NHÂN DÂN DƯ I S GIÁM SÁT C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 615/2003/Q -NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2003 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh: a. Vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng (sau ây g i t t là gi y phép) i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s , Qu tín d ng nhân dân Trung ương (sau ây g i chung là Qu tín d ng nhân dân); b. Vi c m , ch m d t ho t ng s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương, i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ;
 3. c. Vi c thu h i gi y phép và thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Vi c thu h i gi y phép và thanh lý Qu tín d ng nhân dân Trung ương s có quy nh riêng. i u 2. ThNm quy n c p, thu h i gi y phép, ch p thu n vi c m và ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ra quy t nh c p, thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương; ch p thu n vi c m , ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương. 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ra quy t nh c p, thu h i gi y phép; ch p thu n vi c m , ch m d t ho t ng i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s trên a bàn. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH M c 1. C P GI Y PHÉP THÀNH L P VÀ HO T NG i u 3. i u ki n ư c c p gi y phép 1. Có nhu c u ho t ng ngân hàng trên a bàn xin ho t ng; i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i có văn b n ngh c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (Sau ây g i là U ban nhân dân c p xã) v vi c thành l p Qu tín d ng nhân dân cơ s và ư c s ch p thu n c a U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i là U ban nhân dân c p huy n). i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i xu t phát t yêu c u c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s . 2. Có v n i u l t i thi u b ng m c v n pháp nh theo qui nh c a Chính ph . 3. Thành viên sáng l p là t ch c, cá nhân có uy tín và ph i có v n góp t i thi u b ng 5% v n pháp nh và không vư t quá m c góp v n t i a c a m t thành viên theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Ngư i qu n tr , i u hành có năng l c hành vi dân s y và có tiêu chuNn v o c, trình chuyên môn và các tiêu chuNn khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và quy nh khác c a pháp lu t. 5. Có i u l t ch c và ho t ng phù h p v i quy nh c a Lu t Các t ch c tín d ng, Lu t H p tác xã và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. 6. Có phương án ho t ng kh thi. i u 4. H sơ xin c p gi y phép
 4. 1. ơn xin c p gi y phép thành l p và ho t ng theo m u quy nh (ph l c 1 ính kèm). 2. Biên b n H i ngh thành l p Qu tín d ng nhân dân 3. D th o i u l Qu tín d ng nhân dân ã ư c h i ngh thành l p nh t trí thông qua. 4. Phương án ho t ng 3 năm u. 5. Danh sách, lý l ch, các văn b ng (b n sao có công ch ng) ch ng minh năng l c, trình chuyên môn c a thành viên sáng l p, thành viên H i ng qu n tr , Ban Ki m soát và T ng Giám c (Giám c). 6. M c v n góp, phương án góp v n và danh sách thành viên góp v n. 7. Văn b n ngh c a U ban nhân dân c p xã ư c U ban nhân dân c p huy n ch p thu n v vi c thành l p i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ; Văn b n ch p thu n v nơi t tr s c a U ban nhân dân c p xã ( i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ), c a U ban nhân dân t nh, thành ph ( i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương). i u 5. L phí c p gi y phép Qu tín d ng nhân dân ph i n p cho Ngân hàng Nhà nư c l phí c p gi y phép m t l n là 50.000 (năm mươi nghìn ng). i u 6. S d ng gi y phép 1. Qu tín d ng nhân dân ư c c p gi y phép ph i s d ng úng tên và ho t ng úng n i dung quy nh trong gi y phép. 2. C m làm gi , tNy xoá, chuy n như ng, cho thuê, cho mư n gi y phép. i u 7. ăng ký kinh doanh Sau khi ư c c p gi y phép, Qu tín d ng nhân dân ph i ăng ký kinh doanh t i cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh, thành ph . Qu tín d ng nhân dân có tư cách pháp nhân k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 8. i u ki n ho t ng 1. ti n hành các ho t ng ngân hàng, Qu tín d ng nhân dân ư c c p gi y phép ph i có các i u ki n sau: a. Có i u l ư c Ngân hàng Nhà nư c chuNn y; b. Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; có v n pháp nh và có tr s phù h p v i yêu c u ho t ng ngân hàng;
 5. c. Ph n v n pháp nh góp b ng ti n ph i ư c g i vào tài kho n phong to không ư c hư ng lãi m t i Ngân hàng Nhà nư c trư c khi ho t ng t i thi u 30 ngày. S v n này ch ư c gi i to khi Qu tín d ng nhân dân ho t ng; d. Trư c khi ho t ng ít nh t 10 ngày, Qu tín d ng nhân dân ph i thông báo v nh ng n i dung ư c quy nh trong gi y phép: - i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i niêm y t t i tr s U ban nhân dân c p xã, thông báo trên ài phát thanh xã trong 3 ngày liên ti p và ăng báo a phương trong 3 s liên ti p. - i v i Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i ăng báo trung ương trong 3 s liên ti p. 2. Trong th i h n 12 tháng k t ngày ư c Ngân hàng Nhà nư c c p gi y phép, Qu tín d ng nhân dân ư c c p gi y phép ph i ho t ng. i u 9. Th i h n c p gi y phép Trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n y h sơ xin c p gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân, Ngân hàng Nhà nư c nghiên c u, thNm nh i u ki n theo quy nh t i i u 3 Quy ch này ra quy t nh kèm theo gi y phép cho Qu tín d ng nhân dân (theo ph l c 2, 5 ính kèm). Trư ng h p t ch i c p gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c ph i có văn b n gi i thích lý do. i u 10. Quy t nh chuNn y các ch c danh và i u l 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh chuNn y các ch c danh Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng Giám c Qu tín d ng nhân dân Trung ương; Quy t nh chuNn y cho phép áp d ng i u l Qu tín d ng nhân dân Trung ương. 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c u quy n cho Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph quy t nh chuNn y các ch c danh Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr , Trư ng ban và thành viên khác trong Ban ki m soát, Giám c Qu tín d ng nhân dân cơ s ; Quy t nh chuNn y cho phép áp d ng i u l Qu tín d ng nhân dân cơ s . M c 2. M , CH M D T HO T NG S GIAO DNCH, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG I DI N C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG, I M GIAO DNCH C A QU TÍN D NG NHÂN DÂN CƠ S i u 11. i u ki n m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương Qu tín d ng nhân dân Trung ương có th m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n khi có các i u ki n sau:
 6. 1. Có th i gian ho t ng t i thi u là 3 năm k t ngày i vào ho t ng; Có nhu c u m r ng màng lư i ho t ng ph c v các Qu tín d ng nhân dân thành viên trên a bàn d nh m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n. 2. Tình hình tài chính lành m nh; ho t ng kinh doanh có lãi trong 2 năm g n nh t 3. B máy qu n tr , i u hành và h th ng ki m tra, ki m soát n i b ho t ng có hi u qu . 4. H th ng thông tin áp ng yêu c u qu n lý. 5. Không vi ph m các quy nh v an toàn trong ho t ng ngân hàng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 12. M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương 1. H sơ: a. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c u quy n) ngh Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; trong ó ph i nêu tóm t t s c n thi t, tên g i, a i m, n i dung, ph m vi ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n và ph i kh ng nh i u ki n m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; b. Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p y quy n). c. Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n. d. án m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; trong ó nêu rõ s c n thi t ph i m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, d ki n t ch c b máy, n i dung, ph m vi ho t ng và k ho ch ho t ng trong 3 năm u; . B n sao ( ư c công ch ng) báo cáo tài chính và báo cáo ki m toán trong 2 năm g n nh t c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương; e. Văn b n c a Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi Qu tín d ng nhân dân Trung ương d nh m s giao d ch, chi nhánh, Văn phòng i di n v s c n thi t ph i m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương t i a phương; g. Văn b n ch p thu n cho phép t tr s c a U ban nhân dân t nh, thành ph nơi Qu tín d ng nhân dân Trung ương d nh m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n. 2. Trình t và th t c: a. Qu tín d ng nhân dân Trung ương g i Ngân hàng Nhà nư c 01 b h sơ m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n (theo quy nh t i kho n 1 i u này). Trong
 7. th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n y h sơ theo quy nh, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý ki n ch p thu n hay không ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương; Trư ng h p không ch p thu n ph i có văn b n nói rõ lý do; b. Trong th i h n 6 tháng k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i hoàn t t các th t c c n thi t ưa s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n vào ho t ng; Nh ng n i dung ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n ph i ư c niêm y t t i tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; ăng báo Trung ương và báo a phương (nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n) trong 3 s liên ti p. i u 13. Ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương 1. Qu tín d ng nhân dân Trung ương ư c phép ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n khi có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, h sơ g m: a. Văn b n c a Ch t ch H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c u quy n) v vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n trong ó nêu rõ lý do, th c tr ng ho t ng và tình hình tài chính c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n n th i i m xin ch m d t ho t ng và kh ng nh vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n không nh hư ng n ho t ng c a các Qu tín d ng nhân dân thành viên trên a bàn; b. Văn b n u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr ( i v i trư ng h p y quy n); c. Ngh quy t c a H i ng qu n tr v vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; d. Phương án x lý khi ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; . Ý ki n b ng văn b n c a Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nơi có s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n v vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương (tr trư ng h p Qu tín d ng nhân dân Trung ương ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n cùng trên a bàn Qu tín d ng nhân dân Trung ương t tr s chính). 2. Trình t , th t c: Qu tín d ng nhân dân Trung ương g i Ngân hàng Nhà nư c 01 b h sơ ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n (theo quy nh t i kho n 1 i u này). Trong th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ ngh ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương theo quy nh, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có ý
 8. ki n b ng văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương; Trư ng h p không ch p thu n ph i có văn b n nói rõ lý do. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i ti n hành làm các th t c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n. Quy t nh ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n ph i ư c g i t i Ngân hàng Nhà nư c, cơ quan ăng ký kinh doanh, các t ch c, cá nhân có liên quan; ăng báo Trung ương và a phương (nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n) trong 3 s liên ti p. 4. Khi ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, Qu tín d ng nhân dân Trung ương có trách nhi m thanh toán cho các ch n và gi i quy t các t n t i khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t. Vi c ch m d t ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n ph i b o m không nh hư ng n ho t ng c a các Qu tín d ng nhân dân thành viên trên a bàn. i u 14. Vi c thay i a i m t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương 1. H sơ ngh Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n vi c thay i a i m t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n: a. T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr (ho c ngư i ư c u quy n) ngh chuy n tr s làm vi c c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; b. Ý ki n c a U ban nhân dân t nh, thành ph , c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph v vi c chuy n tr s làm vi c c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương t i a phương; c. Các gi y t ch ng minh quy n s h u ho c quy n s d ng h p pháp tr s mà s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương chuy n n. 2. Trình t , th t c: a. Qu tín d ng nhân dân Trung ương g i n Ngân hàng Nhà nư c 01 b h sơ thay i a i m t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n theo quy nh t i kho n 1 c a i u này. Trong th i h n t i a 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ, Ngân hàng Nhà nư c xem xét và có văn b n ch p thu n hay không ch p thu n vi c thay i a i m t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n. Trư ng h p không ch p thu n ph i có văn b n nói rõ lý do. b. Sau khi có văn b n ch p thu n c a Ngân hàng Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân Trung ương ph i báo cáo cơ quan ăng ký kinh doanh và có thông báo v vi c thay i a i m t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n; ăng báo a phương (nơi t tr s c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n) trong 3 s liên ti p.
 9. i u 15. Vi c m , ch m d t ho t ng i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s 1. Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c m i m giao d ch trên a bàn ho t ng ghi trong gi y phép do Ngân hàng Nhà nư c c p. i m giao d ch là b ph n tr c thu c Qu tín d ng nhân dân cơ s , ho t ng theo quy ch do H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s ban hành, h ch toán báo s , không có b ng cân i tài kho n k toán riêng, không ư c t n qu ti n m t và không có con d u riêng. Cu i ngày giao d ch, các s sách, ch ng t và ti n m t t n qu c a i m giao d ch ph i t p trung v tr s chính c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . 2. Vi c m i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i ư c U ban nhân dân xã s t i ch p thu n và chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph cho phép b ng văn b n. 3. Vi c ch m d t ho t ng i m giao d ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s do H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s quy t nh và ph i báo cáo U ban nhân dân xã s t i, chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . M c 3. THU H I GI Y PHÉP QU TÍN D NG NHÂN DÂN CƠ S i u 16. Qu tín d ng nhân dân cơ s có th b thu h i gi y phép khi x y ra m t trong các trư ng h p sau ây: 1. Có ch ng c là trong h sơ xin c p gi y phép có nh ng thông tin c ý làm sai s th t. 2. Không có các i u ki n ho t ng theo quy nh t i i u 8 Quy ch này. 3. Ho t ng sai m c ích ghi trong gi y phép. 4. B cơ quan nhà nư c có thNm quy n bu c gi i th . 5. Chia tách, h p nh t, sáp nh p theo Ngh quy t c a i h i thành viên. 6. B phá s n. 7. T nguy n xin gi i th trong trư ng h p có kh năng thanh toán h t n . i u 17. Thu b i gi y phép trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s có ch ng c là trong h sơ xin c p phép có nh ng thông tin c ý làm sai s th t. 1. i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ã ư c c p gi y phép nhưng chưa ho t ng khi b thu h i gi y phép trình t th t c th c hi n theo quy nh t i i u 18 Quy ch này 2. i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ã ho t ng, trình t th t c khi thu h i gi y phép th c hi n theo qui nh t i i u 23 c a Quy ch này
 10. 3. H sơ thu h i gi y phép theo quy nh t i kho n 4 i u 24 c a Quy ch này. i u 18. Thu h i gi y phép trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s không i u ki n ho t ng Trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s không các i u ki n ho t ng theo quy nh t i i u 8 Quy ch này, khi b Ngân hàng Nhà nư c thu h i gi y phép, các sáng l p viên có trách nhi m gi i quy t thanh toán ti n cho nh ng ngư i góp v n sau khi thanh toán chi phí có liên quan n vi c thành l p Qu tín d ng nhân dân cơ s . i u 19. Thu h i gi y phép trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c sáp nh p 1. i u ki n ư c sáp nh p: a. Có phương án sáp nh p kh thi; b. ư c i h i thành viên c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s có liên quan n sáp nh p nh t trí ch p thu n và cam k t cùng ch u trách nhi m gi i quy t các t n t i cũ; c. Có văn b n ngh c a U ban nhân dân c p xã ư c U ban nhân dân c p huy n ch p thu n v vi c sáp nh p. 2. Trình t , th t c sáp nh p: a. H i ng qu n tr các Qu tín d ng nhân dân cơ s có liên quan sau khi bàn b c th ng nh t v ch trương, ph i xây d ng phương án sáp nh p. Phương án ph i th hi n ư c th c tr ng t ch c và ho t ng c a t ng Qu tín d ng nhân dân cơ s ; s c n thi t c a vi c sáp nh p; các gi i pháp, cách th c ti n hành, th i gian d ki n th c hi n vi c sáp nh p; trách nhi m, quy n l i c a các bên liên quan khi sáp nh p; bi n pháp x lý t n t i và các v n khác; b. Các Qu tín d ng nhân dân cơ s có liên quan n sáp nh p ph i: - T ch c i h i thành viên thông qua phương án sáp nh p, quy t nh vi c sáp nh p và nh ng v n khác có liên quan; - ngh U ban nhân dân c p xã có văn b n trình U ban nhân dân c p huy n ch p thu n vi c sáp nh p; - H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s sáp nh p ph i hoàn thi n h sơ theo quy nh t i i m b kho n 2 i u 24 Quy ch này trình Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . c. Trong th i h n t i a 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ theo qui nh, n u ch p thu n thì Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ra qui nh thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c sáp nh p và quy t nh chuNn y các v n liên quan (n u có thay i) theo qui nh i v i qu tín d ng nhân dân cơ s sáp nh p.
 11. i u 20. Thu h i gi y phép trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c chia tách, h p nh t 1. i u ki n ư c chia tách, h p nh t: a. Có phương án chia tách, h p nh t kh thi; b. ư c i h i thành viên c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s nh t trí chia tách, h p nh t và cam k t cùng ch u trách nhi m gi i quy t các t n t i cũ; c. Có văn b n ngh c a U ban nhân dân c p xã ư c U ban nhân dân c p huy n ch p thu n v vi c chia tách, h p nh t. 2. Trình t , th t c chia tách, h p nh t: Qu tín d ng nhân dân cơ s d nh chia tách, h p nh t ph i thành l p H i ng gi i quy t vi c chia tách, h p nh t. H i ng d nh chia tách g m Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s d nh chia tách và i di n c a các Qu tín d ng nhân dân cơ s m i d nh hình thành t Qu tín d ng nhân dân cơ s chia tách; H i ng d nh h p nh t g m Ch t ch H i ng qu n tr các Qu tín d ng nhân dân cơ s d nh h p nh t. H i ng có nhi m v : a. Bàn b c, hi p thương th ng nh t gi i quy t các v n liên quan n vi c chia tách, h p nh t; l p h sơ xin chia tách, h p nh t Qu tín d ng nhân dân cơ s ; b. Xây d ng phương án x lý tài s n, v n, qu , t ch c, nhân s khi chia tách, h p nh t; xây d ng phương án ho t ng, d th o i u l Qu tín d ng nhân dân cơ s m i trình i h i thành viên quy t nh; c. Tri u t p i h i thành viên quy t nh phương án x lý tài s n, v n, qu , t ch c, nhân s khi chia tách, h p nh t và th c hi n các n i dung c a H i ngh thành l p Qu tín d ng nhân dân cơ s m i sau khi ư c chia tách, h p nh t theo quy nh; d. Thông báo b ng văn b n cho các ch n , các t ch c và cá nhân có quy n, nghĩa v và l i ích liên quan v quy t nh chia tách, h p nh t và gi i quy t các v n kinh t có liên quan n h ; . ngh U ban nhân dân c p xã có văn b n trình U ban nhân dân c p huy n ch p thu n vi c chia tách, h p nh t; e. Hoàn thi n h sơ theo quy nh t i i m a, kho n 2 i u 24 c a Quy ch này trình Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . 3. Trong th i h n t i a 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ theo quy nh, n u ch p thu n thì Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ra quy t nh thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c chia tách, h p nh t; ng th i ra quy t nh c p gi y phép cho Qu tín d ng nhân dân m i (H sơ,
 12. th t c c p gi y phép thành l p là ho t ng cho Qu tín d ng nhân dân cơ s m i sau khi chia tách, h p nh t ư c th c hi n theo quy nh t i M c 1 c a Quy ch này). 4. Các Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i hoàn t t các th t c liên quan n vi c thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, con d u c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ã ư c chia tách, h p nh t; ăng ký kinh doanh, kh c d u i v i các Qu tín d ng nhân dân m i theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Thu h i gi y phép trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s b phá s n 1. Sau khi Ngân hàng Nhà nư c ã có văn b n v vi c không áp d ng ho c ch m d t áp d ng các bi n pháp ph c h i kh năng thanh toán c a Qu tín d ng nhân dân cơ s và h th ng Qu tín d ng nhân dân ã dùng m i bi n pháp h tr nhưng Qu tín d ng nhân dân cơ s ó v n m t kh năng thanh toán n n h n, thì có th b toà án m th t c gi i quy t yêu c u tuyên b phá s n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p. 2. Trong th i h n t i a 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ theo quy nh t i kho n 3 i u 24 c a Quy ch này, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ra quy t nh thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s b phá s n. i u 22. Thu h i gi y phép trong trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s t nguy n gi i th theo ngh quy t c a i h i thành viên 1. Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i g i h sơ xin gi i th n U ban nhân dân c p huy n g m: a. ơn xin t nguy n gi i th , trong ơn ph i nêu rõ th c tr ng v t ch c và ho t ng c a Qu tín d ng, lý do xin gi i th , b. Ngh quy t c a i h i thành viên v vi c t nguy n gi i th , ngh quy t ch có giá tr khi có ít nh t 3/4 (ba ph n tư) t ng s thành viên ho c i bi u thành viên tham d t i i h i bi u quy t tán thành; c. Phương án thanh lý dã ư c i h i thành viên thông qua; d. B ng cân i tài kho n k toán c a năm g n nh t và n th i i m xin gi i th . 2. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày h t th i h n thanh toán n và thanh lý các h p ng, U ban nhân dân nh n ơn ph i ra thông báo ch p thu n ho c không ch p thu n vi c xin t nguy n gi i th c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . Sau khi có thông báo ch p thu n gi i th , Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s g i h sơ ngh thu h i gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân cơ s n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph theo quy nh t i kho n 1 i u 24 c a Quy ch này. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n y h sơ thu h i gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân cơ s , Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ra quy t nh thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s t nguy n gi i th .
 13. Qu tín d ng nhân dân cơ s t nguy n gi i th ph i ăng báo a phương nơi Qu tín d ng nhân dân ho t ng trong 3 s liên ti p v vi c xin t nguy n gi i th và th i h n thanh toán n , thanh lý các h p ng. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c thông báo ch p thu n vi c xin gi i th , Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i thanh toán các kho n chi phí cho vi c gi i th , tr v n góp và chi tr các kho n theo i u l Qu tín d ng nhân dân cho thành viên. i u 23. Thu h i gi y phép trong các trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ho t ng sai m c ích ghi trong gi y phép, có nh ng vi ph m pháp lu t b cơ quan nhà nư c có thNm quy n bu c gi i th . 1. Ngân hàng Nhà nư c ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ra thông báo gi i th Qu tín d ng nhân dân cơ s . H sơ g m: - T trình c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph nêu rõ th c tr ng ho t ng c a Qu tín d ng nhân dân cơ s , ki n ngh , xu t bi n pháp x lý i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ; - Báo cáo k t qu thanh tra xác nh nh ng vi ph m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . 2. Sau khi có thông báo gi i th Qu tín d ng nhân dân cơ s c a U ban nhân dân t nh, thành ph , Ngân hàng Nhà nư c ra ngay quy t nh thu h i gi y phép, Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i ti n hành thanh lý ngay dư i s giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh t i m c 4, 5 c a Quy ch này. i u 24. H sơ thu h i gi y phép 1. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s t nguy n xin gi i th , h sơ g m: a. Văn b n ch p thu n c a U ban nhân dân c p huy n v vi c t nguy n gi i th c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; b. Các văn b n khác n u Ngân hàng Nhà nư c yêu c u. 2. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s chia tách, h p nh t, sáp nh p a. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s chia tách, h p nh t, h sơ g m: - T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s chia tách, h p nh t ngh ư c chia tách, h p nh t; ngh chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s ư c chia tách, h p nh t ng th i c p gi y phép và chuNn y các v n liên quan theo quy nh. N i dung t trình ph i nêu rõ th c tr ng v t ch c, ho t ng, nh ng v n t n t i, vư ng m c, cam k t ch u trách nhi m ti p nh n và x lý toàn b các v n liên quan sau khi chia tách, h p nh t, tri n khai và th c hi n phương án ư c ch p thu n. - Ngh quy t i h i thành viên chia tách, h p nh t;
 14. - Phương án chia tách, h p nh t; - Văn b n ngh c a U ban nhân dân c p xã ư c U ban nhân dân c p huy n ch p thu n; - Nh ng văn b n khác theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. b. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s sáp nh p, h sơ g m: - T trình c a Ch t ch H i ng qu n tr Qu tín d ng nhân dân cơ s sáp nh p ngh cho Qu tín d ng nhân dân cơ s khác sáp nh p vào ơn v mình; ngh chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thu h i gi y phép i v i Qu tín d ng nhân dân ư c sáp nh p và chuNn y các v n liên quan theo quy nh. N i dung t trình ph i nêu rõ th c tr ng v t ch c, ho t ng nh ng nh ng v n t n t i, vư ng m c, cam k t ch u trách nhi m trong vi c x lý nh ng v n liên quan n vi c ch m d t ho t ng, bàn giao cam k t ch u trách nhi m trong vi c ti p nh n và x lý toàn b các v n liên quan sau khi sáp nh p, tri n khai và th c hi n phương án ư c ch p thu n; - Ngh quy t i h i thành viên sáp nh p; - Phương án sáp nh p; - Văn b n ngh c a U ban nhân dân c p xã ư c U ban nhân dân c p huy n ch p thu n; - Nh ng văn b n khác theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s b phá s n, h sơ g m: a. T trình Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph c a Chánh Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c v vi c thu h i gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân cơ s kèm theo biên b n thanh tra xác nh các vi ph m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . N i dung t trình ph i nêu rõ th c tr ng và các bi n pháp Qu tín d ng nhân dân cơ s ã th c hi n nhưng v n không kh c ph c ư c tình tr ng m t kh năng thanh toán n n h n; b. Quy t nh c a toà án v vi c tuyên b phá s n Qu tín d ng nhân dân cơ s ; c. Nh ng văn b n khác theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Các trư ng h p khác ngoài trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 c a i u này, h sơ g m: a. T trình Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph c a Chánh Thanh tra chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c v vi c thu h i gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . N i dung t trình ph i nêu rõ nguyên nhân ph i thu h i gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân cơ s và các bi n pháp x lý sau khi thu h i gi y phép; b. Biên b n thanh tra xác nh các vi ph m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ;
 15. c. Thông báo gi i th Qu tín d ng nhân dân cơ s c a U ban nhân dân t nh, thành ph ; d. Nh ng văn b n khác theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 25. Quy t nh thu h i gi y phép 1. N i dung chính c a quy t nh: a. Tên và a ch c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ; b. Lý do thu h i gi y phép; c. Hi u l c c a quy t nh; d. Vi c x lý sau khi thu h i gi y phép; . Giám sát thanh lý và trách nhi m, quy n h n c a T giám sát thanh lý c a Ngân hàng Nhà nư c t i Qu tín d ng nhân dân cơ s . 2. Nơi g i quy t nh thu h i gi y phép c a Qu tín d ng nhân dân cơ s : a. Qu tín d ng nhân dân cơ s b thu h i gi y phép; b. U ban nhân dân c p xã nơi Qu tín d ng nhân dân cơ s óng tr s ; c. U ban nhân dân c p huy n nơi có Qu tín d ng nhân dân cơ s b thu h i gi y phép; d. U ban nhân dân t nh, thành ph nơi có Qu tín d ng nhân dân cơ s b thu h i gi y phép. 3. Thông báo quy t nh thu h i gi y phép. Trong th i h n t i a 5 ngày làm vi c k t ngày Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ký quy t nh thu h i gi y phép Qu tín d ng nhân dân cơ s , chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có trách nhi m thông báo quy t nh t i tr s U ban nhân dân c p xã, ài phát thanh xã nơi Qu tín d ng nhân dân cơ s óng tr s . i u 26. Trách nhi m c a Qu tín d ng nhân dân cơ s b thu h i gi y phép 1. H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ban i u hành ph i t ki m tra, báo cáo và xu t các gi i pháp x lý g i Ngân hàng Nhà nư c. 2. Ph i có cam k t ch u trách nhi m chính v các v n liên quan n quá trình thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s , trong vi c thu h i n , x lý các t n t i c a Qu tín d ng nhân dân cơ s .
 16. 3. K t th i i m quy t nh thu h i gi y phép có hi u l c, Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i: a. Ch m d t ngay ho t ng huy ng v n và cho vay; ng ng tính lãi, tr lãi iv i các kho n n ph i tr , ph i thu; b. Ng ng toàn b vi c chuy n như ng v n góp c a thành viên; c. Ki m kê toàn b s n ch quan tr ng chưa s d ng (s ti n g i, séc...), th thành viên n p v chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c. d. Th c hi n vi c thanh lý theo quy nh c a pháp lu t. M c 4. THANH LÝ QU TÍN D NG NHÂN DÂN CƠ S i u 27. H i ng thanh lý 1. U ban nhân dân t nh, thành ph ra thông báo gi i th b t bu c Qu tín d ng nhân dân cơ s , quy t nh thành l p H i ng thanh lý và ch nh Ch t ch H i ng t ch c vi c gi i th Qu tín d ng nhân dân cơ s . Quy t nh thành l p H i ng thanh lý ph i có các n i dung: - H tên, a ch nh ng ngư i ch u trách nhi m chính trong H i ng thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s ; - Th i h n thanh lý; - Vai trò giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Thành ph n H i ng thanh lý Qu tín d ng nhân dân bao g m i di n c a chính quy n a phương, i di n Qu tín d ng nhân dân (H i ng qu n tr , ngư i i u hành), i di n thành viên Qu tín d ng nhân dân (sáng l p viên, thành viên), i di n c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương (trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s còn n vay Qu tín d ng nhân dân Trung ương), i di n c a B o hi m ti n g i Vi t Nam (trư ng h p B o hi m ti n g i Vi t Nam th c hi n vi c chi tr ti n b o hi m cho ngư i g i ti n t i Qu tín d ng nhân dân cơ s ) và các ban ngành oàn th khác có liên quan (n u xét th y c n thi t). 3. H i ng thanh lý có trách nhi m: a. L p danh sách và s ti n (g c, lãi) c a các ch n , khách n n th i i m quy t nh thu h i gi y phép có hi u l c và danh m c các tài s n c a Qu tín d ng nhân dân x lý bao g m: - Ti n g i c a cá nhân, t ch c kinh t , - Các kho n cho vay; - Tài s n c nh, tài s n i thuê, i mư n ho c cho thuê, cho mư n;
 17. - T n qu ti n m t (n i t , ngo i t ), kim lo i quý, á quý, ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c, t i các t ch c tín d ng khác và các gi y t có giá; - Các kho n v n góp t i Qu tín d ng nhân dân Trung ương và t ch c liên k t phát tri n h th ng; - Các kho n ph i thu, ph i tr khác; - Các tài s n khác. b. Xây d ng k ho ch thanh lý; tri n khai k ho ch thanh lý sau khi ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n; tìm m i bi n pháp thu h i n và tài s n c a Qu tín d ng nhân dân thanh toán cho các ch n ; c. T ch c thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. M i kho n thu c a Qu tín d ng nhân dân ph i ư c s d ng thanh toán cho các ch n theo th t ưu tiên quy nh t i i u 28 c a Quy ch này; d. Hàng tháng, H i ng thanh lý ph i báo cáo v i U ban nhân dân t nh, thành ph và chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c trên a bàn v tình hình và k t qu thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s . 4. Ch t ch và thành viên H i ng thanh lý có quy n h n và trách nhi m: a. Ch t ch H i ng thanh lý có trách nhi m phân công nhi m v cho các thành vi n trong H i ng thanh lý và ký tên trên các văn b n, ch ng t , báo cáo liên quan trong quá trình thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s ; b. Ch t ch H i ng thanh lý có quy n yêu c u các t ch c, cá nhân có liên quan t i a phương h tr trong vi c thu h i n và x lý nh ng t ch c, cá nhân c tình chây ỳ trong vi c tr n Qu tín d ng nhân dân cơ s ; c. H i ng thanh lý ho t ng theo quy t nh thành l p c a U ban nhân dân t nh, thành ph . Ch t ch và các thành viên H i ng thanh lý ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c thi nhi m v c a mình; d. H i ng thanh lý ư c s d ng con d u c a Qu tín d ng nhân dân cơ s trong quá trình thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Th t ưu tiên thanh toán cho các ch n 1. Các kho n l phí, chi phí cho vi c gi i th Qu tín d ng nhân dân cơ s . 2. Các kho n ti n c a Nhà nư c và các t ch c khác cho vay c bi t dư i các hình th c cho vay, g i ti n có m c ích nh m h tr chi tr ti n g i dân chúng (n u có). 3. Các kho n ti n g i c a khách hàng. 4. Các kho n ti n vay c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương, vay c a các t ch c, cá nhân khác (ngoài các kho n quy nh t i kho n 2 i u này).
 18. 5. Các kho n n thu (n u có). 6. Tr v n góp cho thành viên theo kh năng tài chính hi n có và m b o công b ng bình ng gi a các thành viên. 7. Vi c gi i quy t các quy n l i khác c a thành viên ch ư c th c hi n sau khi ã gi i quy t xong các nghĩa v i v i các ch n . i u 29. Vi c B o hi m ti n g i Vi t Nam ư c tr thành ch n trong quá trình thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s khi gi i th , phá s n ư c th c hi n theo quy nh pháp lu t v b o hi m ti n g i. i u 30. Th i h n thanh lý Th i h n thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s t i a không quá 6 tháng k t ngày quy t nh thu h i gi y phép có hi u l c. Trư ng h p ph i kéo dài quá th i h n thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s thì H i ng thanh lý ph i báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph , Ngân hàng Nhà nư c và có văn b n ngh U ban nhân dân t nh cho gia h n thanh lý. Vi c gia h n thanh lý do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh. Th i gian gia h n t ng l n không quá 6 tháng. i u 31. K t thúc thanh lý 1. Qu tín d ng nhân dân cơ s k t thúc thanh lý trong các trư ng h p sau: a. ã thanh toán h t các kho n n ; b. H t th i h n thanh lý theo quy nh (k c th i gian gia h n n u có); c. Không có kh năng thanh toán cho các ch n . 2. Khi k t thúc thanh lý, H i ng thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s ph i có báo cáo b ng văn b n v i U ban nhân dân t nh, thành ph , Ngân hàng Nhà nư c ngh cho k t thúc thanh lý trong các trư ng h p sau: a. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ã x lý xong các kho n n và tài s n, H i ng thanh lý ph i có báo cáo b ng văn b n ngh U ban nhân dân t nh, thành ph ra quy t nh gi i th i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s và làm th t c ch m d t tư cách pháp nhân c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . b. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s ã x lý xong các kho n n quy nh t i kho n 1, 2, 3, 4 i u 28 c a Quy ch này, H i ng thanh lý ph i có báo cáo b ng văn b n ngh U ban nhân dân t nh, thành ph giao s n còn ph i thu cho U ban nhân dân c p xã và các sáng l p viên ti p t c thu h i n tr v n góp cho thành viên, chia cho thành viên theo công s c óng góp trong quá trình xây d ng Qu tín d ng nhân dân (n u còn) và ra quy t nh gi i th i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s . H i ng thanh lý có trách nhi m làm th t c ch m d t tư cách pháp nhân c a Qu tín d ng nhân dân cơ s .
 19. c. Trư ng h p Qu tín d ng nhân dân cơ s không có kh năng thanh toán cho các ch n , H i ng thanh lý có văn b n g i U ban nhân dân t nh thành ph và Ngân hàng Nhà nư c ngh cho k t thúc thanh lý ti n hành th t c phá s n theo quy nh c a pháp lu t v phá s n doanh nghi p và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; 3. H i ng thanh lý có trách nhi m bàn giao cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph toàn b h sơ, ch ng t liên quan trong quá trình ho t ng và thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s lưu tr và toàn b s n ch thông thư ng chưa s d ng sau khi k t thúc thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s . 4. H i ng thanh lý ph i chuy n giao cho chính quy n a phương các tài s n không ư c chia (v n do Nhà nư c tr c p, công trình công c ng, k t c u h t ng ph c v chung cho c ng ng dân cư) qu n lý và s d ng chung cho c ng ng dân cư. i u 32. Chi phí thanh lý M i chi phí liên quan n vi c thanh lý do Qu tín d ng nhân dân cơ s ch u. Các kho n chi phí thanh lý ph i có hoá ơn, ch ng t h p l theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i k t qu thu h i n do Ch t ch H i ng thanh lý quy t nh và ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. Chi phí thanh lý bao g m: 1. Chi phí cho vi c thu h i n theo k t qu thu h i n . 2. Các chi phí h p lý khác phát sinh trong quá trình thanh lý. M c 5. GIÁM SÁT VI C THANH LÝ QU TÍN D NG NHÂN DÂN CƠ S i u 33. T giám sát thanh lý 1. Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph quy t nh vi c thành l p T giám sát thanh lý giám sát vi c thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s trên a bàn; ch nh T trư ng và các thành viên c a T giám sát thanh lý, ng th i qui nh rõ nhi m v , quy n h n c a T trư ng và các thành viên c a T giám sát thanh lý. Thành viên tham gia T giám sát thanh lý t i thi u ph i có 3 ngư i. 2. T trư ng và các thành viên T giám sát thanh lý ch u trách nhi m trư c Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph v vi c th c thi nhi m v c a mình. i u 34. Tiêu chuNn, i u ki n i v i thành viên T giám sát thanh lý 1. Ph i là cán b c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có trình , kinh nghi m v công tác chuyên môn ngân hàng và am hi u v nghi p v Qu tín d ng nhân dân. 2. Không ph i là b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c và thành viên c a Qu tín d ng nhân dân cơ s b thanh lý.
 20. 3. T trư ng T giám sát thanh lý, ngoài nh ng tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i kho n 1 và 2 i u này, ph i là lãnh o các phòng nghi p v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c. i u 35. Nhi m v và quy n h n c a T giám sát thanh lý 1. Ch o H i ng thanh lý xây d ng k ho ch thanh lý theo quy nh trình Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ch p thu n. 2. Ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương ch o, giám sát H i ng thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s ki m kê toàn b tài s n hi n có c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . 3. Yêu c u H i ng thanh lý c a Qu tín d ng nhân dân cơ s báo cáo, cung c p tài li u, thông tin và th c tr ng t ch c và tài chính, v di n bi n tình hình c a Qu tín d ng nhân dân cơ s t i th i i m b thu h i gi y phép và nh ng v n phát sinh trong quá trình thanh lý. 4. Giám sát toàn b quá trình thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s . 5. Báo cáo Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph v di n bi n quá trình thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s . Trư ng h p c n thi t có văn b n ngh các cơ quan có liên quan h tr H i ng thanh lý trong vi c thu h i v n là tài s n, x lý các khách hàng c tình dây dưa, chây ỳ làm th t thoát tài s n c a Qu tín d ng nhân dân cơ s . 6. ư c quy n ngh U ban nhân dân t nh, thành ph có quy t nh t m ình ch ho t ng c a nh ng thành viên H i ng thanh lý c ý vi ph m pháp lu t ho c không th c hi n theo k ho ch thanh lý ho c có hành vi tNu tán tài s n, t ch i th c hi n trách nhi m, nghĩa v ; trư ng h p nghiêm tr ng, có văn b n yêu c u các cơ quan b o v pháp lu t x lý các cá nhân sai ph m. 7. Ki n ngh Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, U ban nhân dân t nh, thành ph x lý i v i Qu tín d ng nhân dân cơ s khi k t thúc thanh lý trong nh ng trư ng h p nêu t i i u 31 c a Quy ch này. 8. Giám sát vi c th c hi n các th t c pháp lý khi k t thúc thanh lý Qu tín d ng nhân dân cơ s . 9. T giám sát thanh lý ch u s ch o tr c ti p c a Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC ƠN VN THU C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C i u 36. Trách nhi m c a chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph 1. Xem xét và quy t nh c p, thu h i gi y phép; ch p thu n m , ch m d t ho t ng i m giao d ch Qu tín d ng nhân dân cơ s trên a bàn.
Đồng bộ tài khoản