intTypePromotion=1

Quyết định 63/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
349
lượt xem
2
download

Quyết định 63/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 63/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh hình thức sắp xếp đối với một số công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 63/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 63/2005/Q§­TTg  ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 VÒ viÖc ®iÒu chØnh h×nh thøc  s¾p xÕp ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc thuéc  ñy ban nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn HuÕ  Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  155/2004/Q§­TTg ngµy 24 th¸ng 8   n¨m   2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn   h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Uû  ban nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn HuÕ   (c¸c C«ng v¨n sè 04/CN­UB ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005 vµ sè   65/CN­UB ngµy 11 th¸ng 01 n¨m 2005),  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   §iÒu chØnh h×nh thøc vµ  thêi gian s¾p xÕp  ®èi víi mét sè c«ng ty nhµ níc thuéc ñy ban nh©n d©n tØnh  Thõa Thiªn HuÕ nh Phô lôc kÌm theo. C¸c l©m trêng quèc doanh thùc hiÖn s¾p xÕp theo NghÞ  ®Þnh   sè   200/2004/N§­CP   ngµy   03   th¸ng   12   n¨m   2004   cña  ChÝnh   phñ   vÒ   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   l©m   trêng  quèc doanh. §i Ò u   2.   Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn  HuÕ: 1.  ChØ  ®¹o  thùc hiÖn  viÖc  s¾p xÕp,   ®æi  míi c«ng  ty  nhµ níc trùc thuéc ®∙ ®îc phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 64/ Q§­TTg ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 vµ QuyÕt ®Þnh nµy.  §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng cæ phÇn hãa  ®îc th×  chñ   ®éng   chuyÓn   sang   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc:   b¸n   ®Êu  gi¸, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n vµ b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. 2. C¨n cø quy  ®Þnh hiÖn hµnh vµ  thùc tr¹ng cña doanh  nghiÖp, quyÕt  ®Þnh tû  lÖ  cæ phÇn do Nhµ  níc n¾m gi÷  khi  b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i tõng c«ng ty. 3. ChØ ®¹o cæ phÇn ho¸ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng  ty Du lÞch H¬ng Giang vµ  C«ng ty X©y l¾p Thõa Thiªn HuÕ; 
  2. 2 quyÕt  ®Þnh ¸p dông m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con  ®èi  víi hai c«ng ty nµy khi ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2   §iÒu 29 cña NghÞ   ®Þnh sè  153/2004/N§­CP ngµy 09 th¸ng 8  n¨m   2004   vÒ   tæ   chøc,   qu¶n   lý   tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   vµ  chuyÓn Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty nhµ níc ®éc lËp theo  m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con; quyÕt  ®Þnh cæ phÇn hãa   c«ng ty mÑ sau khi æn ®Þnh ho¹t ®éng theo m« h×nh míi.  §i Ò u   3.  C¸c Bé: Tµi chÝnh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, Néi vô  vµ  c¸c Bé  liªn quan  cã   tr¸ch   nhiÖm   phèi   hîp   víi   ñy   ban   nh©n   d©n   tØnh   Thõa  Thiªn HuÕ trong thùc hiÖn ph¬ng ¸n nµy. Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  ph¬ng ¸n nµy,  ®ång thêi kiÕn nghÞ  víi Thñ  t íng ChÝnh phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn HuÕ  vµ  Thñ  trëng   c¸c   c¬   quan   liªn   quan   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc Danh môc c«ng ty nhµ níc trùc thuéc ñy ban  nh©n d©n tØnh Thõa Thiªn HuÕ ®îc ®iÒu chØnh  h×nh thøc vµ thêi gian s¾p xÕp  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè  63/2005 /Q§­TTg  ngµy 25  th¸ng 3 n¨m 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ) TT Tªn doanh nghiÖp H×nh thøc s¾p xÕp theo  Nay ®iÒu  Thêi  QuyÕt ®Þnh sè 64/Q§­TTg  chØnh gian  ngµy 14/01/2003 thùc  hiÖn 1 C«ng ty M«i tr­ Duy tr× 100% vèn nhµ n­ C«ng ty  2005 êng vµ C«ng  íc TNHH 1  tr×nh ®« thÞ HuÕ thµnh viªn 2 C«ng ty CÊp  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ C«ng ty  2005 tho¸t níc Thõa  íc TNHH 1  Thiªn HuÕ thµnh viªn 3 C«ng ty Kho¸ng  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ C«ng ty  2005 s¶n Thõa Thiªn  íc TNHH 1  HuÕ thµnh viªn 4 C«ng ty S¶n xuÊt Duy tr× 100% vèn nhµ n­ Cæ phÇn  2005 vËt liÖu x©y  íc hãa dùng Long Thä 5 C«ng ty Du lÞch  S¸p nhËp Cæ phÇn  2005 HuÕ  hãa 6 C«ng ty Kh¸ch  DN cña §¶ng chuyÓn sang Cæ phÇn  2005 s¹n §èng §a UBND tØnh qu¶n lý hãa 7 C«ng ty S¸ch vµ  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ Cæ phÇn  2005 ThiÕt bÞ trêng  íc hãa häc 8 C«ng ty Du lÞch  Cæ phÇn hãa n¨m  2005 Cæ phÇn  2006 Cè ®« HuÕ  hãa 9 C¶ng ThuËn An Duy tr× 100% vèn nhµ n­ Cæ phÇn  2006 íc hãa 10 C«ng ty Gièng  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ Cæ phÇn  2006 c©y trång íc hãa 11 C«ng ty VËt t  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ Cæ phÇn  2006 n«ng nghiÖp íc hãa 12 C«ng ty X©y dùng Duy tr× 100% vèn nhµ n­ Cæ phÇn  2006 ­ giao th«ng íc  hãa 13 XÝ nghiÖp nu«i  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ ChuyÓn  2005 c¸ HuÕ íc thµnh ®¬n  vÞ sù  nghiÖp 14 C«ng ty C«ng  Duy tr× 100% vèn nhµ n­ ChuyÓn  2005 viªn c©y xanh íc thµnh ®¬n  vÞ sù 
  4. 4 nghiÖp 15 C«ng ty S¶n xuÊt S¸p nhËp Ph¸ s¶n 2005 kinh doanh dÞch  vô xuÊt nhËp  khÈu Th¸i Hßa  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2