intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

60
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Danh mục các loại phế liệu đã được phép xử lý đảm bảo yêu cầu về môi trường được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 65/2001/QĐ-BKHCNMT

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2001/QĐ-BKHCNMT Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2001 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B KHOA H C CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 65/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC LO I PH LI U ĐÃ ĐƯ C X LÝ Đ M B O YÊU C U V MÔI TRƯ NG ĐƯ C PHÉP NH P KH U Đ LÀM NGUYÊN LI U S N XU T B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh đ nh s 22/CP c a Chính ph , ngày 22/5/1993, v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Ngh đ nh s 175/CP c a Chính ph , ngày 18/10/1994, v hư ng d n thi hành Lu t B o v Môi trư ng; Căn c Quy t đ nh s 46/2001/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph , ngày 04/4/2001, v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001 - 2005; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Danh m c các lo i ph li u đã đư c x lý đ m b o yêu c u v môi trư ng đư c phép nh p kh u đ làm nguyên li u s n xu t". Đi u 2. T ch c, cá nhân ch đư c nh p kh u các lo i ph li u đã đư c x lý đ m b o yêu c u v môi trư ng thu c Danh m c ban hành kèm theo Quy t đ nh này, đ ng th i ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t đ b o đ m: 1. Ph li u nh p kh u không ch a hoá ch t đ c, ch t phóng x , ch t d cháy, d n , h p ch t h u cơ có ngu n g c đ ng, th c v t có nguy cơ gây d ch b nh, ch t th i y t và các lo i hàng hoá không đư c phép nh p kh u theo quy đ nh c a Nhà nư c. 2. Ph li u nh p kh u đã đư c lo i b t p ch t, tuy nhiên có th còn bám dính m t lư ng không đáng k mà khó có th lo i b đư c trong quá trình x lý, phân lo i nhưng không gây ô nhi m môi trư ng. 3. Ph li u nh p kh u ch đư c s d ng đ làm nguyên li u cho s n xu t.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 3. Cơ s s n xu t s d ng ph li u nh p kh u đ làm nguyên li u s n xu t ph i ch u trách nhi m không đ ph li u gây ra ô nhi m môi trư ng, ph i x lý các lo i ch t th i đ t tiêu chu n quy đ nh. Đi u 4: S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng đ a phương ch u trách nhi m: 1. Ph i h p giám sát vi c nh p kh u ph li u khi có yêu c u c a Cơ quan H i quan. 2. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ki m tra, giám sát đ các ph li u nh p kh u đư c s d ng đúng m c đích và phù h p v i các quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 5. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký và thay th cho Quy t đ nh s 10/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/5/2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Đi u 6. C c trư ng C c Môi trư ng, V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , các Giám đ c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, các cơ quan và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Chu Tu n Nh (Đã ký) B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI Đ C L P - T DO - H NH PHÚC TRƯ NG DANH M C CÁC LO I PH LI U ĐÃ ĐƯ C X LÝ Đ M B O YÊU C U V MÔI TRƯ NG ĐƯ C PHÉP NH P KH U Đ LÀM NGUYÊN LI U S N XU T (Kèm theo Quy t đ nh s 65/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11/12/2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) 1. Các d ng đ u m u, đ u t m, m nh v n b ng kim lo i ho c h p kim còn l i sau khi gia công, chưa qua s d ng. 2. Thép đư ng ray, thép tà v t, thép t m, thép tròn, thép hình, thép ng, dây và lư i thép các lo i đã qua s d ng. 3. Gang, thép thu h i t vi c c t phá, tháo d các công trình xây d ng đã qua s d ng, như: c u, tháp, nhà, xư ng. 4. Gang, thép thu h i t vi c c t phá, tháo d các phương ti n v n t i, máy móc, và các đ v t b ng gang, thép khác đã qua s d ng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Đ ng, h p kim đ ng d ng t m, m nh, thanh, ng ho c các d ng khác thu h i t vi c c t phá, tháo d các máy móc, thi t b , đ v t đã qua s d ng. 6. Nhôm, h p kim nhôm d ng t m, m nh, thanh, ng ho c các d ng khác thu h i t vi c c t phá, tháo d các máy móc, thi t b , đ v t đã qua s d ng. 7. K m, h p kim k m d ng t m, m nh, thanh, ng ho c các d ng khác thu h i t vi c c t phá, tháo d các máy móc, thi t b , đ v t đã qua s d ng. 8. Niken, h p kim niken d ng t m, m nh, thanh, ng ho c các d ng khác thu h i t vi c c t phá, tháo d các máy móc, thi t b , đ v t đã qua s d ng. 9. Dây đi n, cáp đi n b ng đ ng ho c b ng nhôm đã qua s d ng, đã lo i b v b c cách đi n b ng nh a, cao su ho c b ng các lo i v t li u cách đi n khác. 10. Dây đi n t đã qua s d ng (dây đ ng có l p b c cách đi n b ng sơn men, s i bông ho c gi y). 11. Ph li u gi y, ph li u cáctông. 12. Các d ng m nh v n, đ u m u, đ u t m, s i r i b ng nh a còn l i sau quá trình s n xu t, chưa qua s d ng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2