intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 66/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

47
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 66/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 66/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng c h Ý n h  p h ñ  S è  66/2003/Q§­T T g   T t n g µ y 24  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t P h ¬ n g  ¸n  t æ n g  th Ó  s ¾ p  x Õ p, ® æ i   íi d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc  m trù c thu é c ñ y  ba n   h © n  d © n  tØ n h  H µ  N a m   ® Õ n  n¨ m  2005 n   Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 58/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng 4  ng 26    n¨m  2002  ña  c Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  vÒ  ban hµnh tiªu Ý, danh m ôc  ph©n  lo¹ doanh  í  ch i nghiÖp  µ  ícvµ  nh n   Tæng  c«ng    µ  íc; tynh n C¨n  ChØ   Þ  è  cø  th s 01/2003/CT­TTg  µy  th¸ng 01  ng 16    n¨m  2003  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Õp  ôc ®Èy  ¹nh  ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ   t Ch ph v ti t   m s x ® m    i   n©ng cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc; nh n XÐt    Þ  ña  ñ  Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   H Nam,    Õn  ña  ý ki c c¸cBé:K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Néi vô,     ho   § t       Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Phª  Öt  ¬ng  tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi doanh  duy Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc trùc thuéc  û   nh n     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   H Nam   n   ®Õ n¨m 2005  nh  ô  ôckÌm  ph l   theo. §i Ò u 2.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   H Nam   ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  ®¹ th   vi s x   m  nghiÖp  µ  íctrùcthuéc nh n       theo ®óng  éidung  µ  Õn ®é   ∙  îcduyÖt.    n  v ti   ® ®     §i Ò u 3. Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   éi  ô, Bé     T    K ho v§ t   N v   Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh vµ  héi,Bé    X∙    N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n  µ    v c¸c c¬ quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m  èihîp víi y    ph       ban  ©n  ©n  ñ nh d tØnh  µ   H Nam   trongviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    ãitrªn.   th   Ph ¸n n     Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c, híng dÉn  µ  ®è     v theo  âiviÖc  ùc hiÖn  ¬ng    µy,®ång  êikiÕn  d  th   Ph ¸n n   th   nghÞ   íiThñ íng  Ýnh  ñ      v  t Ch ph c¸c gi¶iph¸p th¸o gì khã     kh¨n trong qu¸  ×nh tr   thùc hiÖn.     §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  4. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   H Nam   µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸cc quan  ªn li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 P h ô  l ô c D a n h  m ô c  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc thu é c ñ y  b a n  n h © n  d © n  tØn h  H µ   n N a m  th ù c  Ö n  s ¾ p   Õ p, ® æ i  m í i ® Õ n  n¨ m  2005 hi x (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 66/2003/Q§­TTg ngµy    24 th¸ng4    n¨m 2003  ña  ñ íng ChÝnh  ñ) c Th t   ph   I.Nh÷ng    doanh  nghiÖp  µ   µ   ícgi÷ 100%   èn  iÒu  Ö: m Nh n     v® l ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thuû lînam   µ      tr      i H Nam, ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thuû lîDuy     tr      i Tiªn, ­C«ng      tyKhaith¸cc«ng  ×nh thuû lîKim     tr      i B¶ng, ­C«ng    èng  ©y  ång vµ  Þch  ô    tyGi c tr   D v n«ng  nghiÖp, ­C«ng    èng  µ  Þch  ô    tyGi vD v ch¨n nu«ithuû s¶n  µ         H Nam, ­C«ng    Êp  ícHµ     tyC n   Nam, ­C«ng      è  Õn  ÕtHµ     tyXæ s ki thi   Nam, ­C«ng      tyC«ng  ×nh ®«  Þ  ñ  ý. tr   th Ph L II  . Doanh  nghiÖp  ùc  Ön  h×nh  th hi c¸c  thøc  ¾ p   Õp: s x 1.Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸: a) Doanh nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   µ   ícgi÷ trªn50%   èn  th   cæ ph ho¸ m Nh n       v ®iÒu  Ö: l N¨m  2005: C«ng    î  ñ  ý. tyCh Ph L b) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    µ   µ   ícgi÷cæ   Çn  Êp  th   cæ ph ho¸ m Nh n     ph th nhÊt 51%     cæ   Çn  Çn  u:   khib¸n  ph l ®Ç N¨m  2003: C«ng    ©y  ¾p  µ   tyX l H Nam. c) Doanh    nghiÖp  ùc  Ön    Çn  th hi cæ ph ho¸  µ  µ   íc gi÷ díi50%   èn  v Nh n       v ®iÒu  Ö: l N¨m  2003: ­C«ng    ©y  ùng  û lîHµ     tyX d thu     Nam, i ­C«ng      tyS¸ch  µ  ÕtbÞ  êng  äc. v Thi   tr h N¨m  2004: ­C«ng        tyXi m¨ng  Ön  Ki Khª, ­C«ng    ©y  ùng  µ    tyX d v Ph¸ttr Ónkü  Ëth¹ tÇng  µ     i   thu     H Nam, ­C«ng      Ên  ©y  ùng  µ     tyT v x d H Nam. Trong    ×nh thùc hiÖn  ÷ng  qu¸ tr     nh doanh nghiÖp  ã  c quy    èn  µ  íc m« v nh n   díi5  û ®ång  ng    t  nh kh«ng    Çn    îc th×  ñ   Þch  û   cæ ph ho¸ ®   Ch t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh  µ   H Nam   chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng
  3. 3 10 th¸ng 9    n¨m 1999  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/2002/N§­   µy  th¸ng 4    CP ng 24    n¨m 2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­CP. 2.Doanh    nghiÖp  giao,b¸n:   N¨m  2003:    ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng    tyV li   d Thanh  Liªm, ­C«ng    Êt  Ëp  Èu    tyXu nh kh 277  µ   H Nam. N¨m  2004: ­C«ng    Ët  Öu x©y  ùng    tyV li   d Kim  B¶ng. 3.Doanh    nghiÖp    Ó: gi¶ith N¨m  2003: ­XÝ     nghiÖp  T»m   ¬S«ng  ©u, t  Ch ­C«ng    Êt  Ëp  Èu,du  Þch vµ  Çu   ©y  ùng  µ     tyXu nh kh   l   § tx d H Nam. 4.Doanh    nghiÖp    ph¸ s¶n: N¨m  2004: ­C«ng    lÞch Bia nícgi¶i   µ     tyDu       kh¸tH Nam.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2