Quyết định 68/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 68/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 68/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ áp dụng giá tính thuế nhập khẩu tối thiểu đối với mặt hàng gạch ốp lát nhập khẩu, có nguồn gốc từ EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 68/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 68/2003/Q§/BTC ngµy 14 th¸ng 05 n¨m 2003 vÒ viÖc b·i bá ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu tèi thiÓu ®èi víi mÆt hµng g¹ch èp l¸t nhËp khÈu, cã nguån gèc tõ EU Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø thÈm quyÒn vµ nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7, NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 288/CP- QHQT ngµy 17/03/2003 vÒ viÖc triÓn khai Tho¶ thuËn söa ®æi HiÖp ®Þnh DÖt may víi EU; C¨n cø Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng. quyÕt ®Þnh §iÒu 1: B·i bá viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu tèi thiÓu vµ cho phÐp ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th- ¬ng ®èi víi mÆt hµng g¹ch èp l¸t nhËp khÈu cã nguån gèc tõ c¸c níc thuéc Liªn minh Ch©u ¢u (EU) nÕu hµng ho¸ nhËp khÈu ®¶m b¶o ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Cã giÊy chøng nhËn xuÊt xø (C/O) do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña c¸c níc thµnh viªn EU cÊp; - VËn t¶i ®¬n thÓ hiÖn hµng ®îc vËn chuyÓn tõ c¶ng EU; - Cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, môc III Th«ng t sè 08/2002/TT-BTC ngµy 23/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng C¸c trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn ®· nªu ë trªn th× ph¶i ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu theo ®óng quy ®Þnh.
  2. 2 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy QuyÕt ®Þnh nµy ®îc ®¨ng c«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
Đồng bộ tài khoản