intTypePromotion=1

Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
164
lượt xem
4
download

Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. m.vn tna tVie Lua w. ww
  2. " 2. Ph~m vi nghien Clru " . Nghien " Clru bo tri h~ thong cac truCmg d~i hQc, cao dang trong vUng , , , thanh pho Ho Chi Minh bao gom cac d
  3. . .. ~ H~n chS tai da vi~c xay d\n1g cac truCmg rieng Ie; nghien Clru hinh thanh nhiing c\lm va khu d~i hQc theo mo hinh t~p trung. 5. N
  4. . 6. Thanh ph~n h6 sa , , , . Ho sa do an Quy hO1;1Ch d\ffig H~ thong cac truOng d1;1i Qc, cao dang xay h , , , " t1;1i ng thanh pho Ho Chi Minh den nam 2025 va tam nhin den narn 2050 w th\lc hi~n theo quy dinh t~i Nghi dinh s6 08/2005/NI>-CP ngay 24.thang 01 narn 2005 cila Chinh phil vS quy ho~ch xay d\ffig va cac quy dinh hi~n hanh. ,. , , -Thuyet minh tong hgp, thuyet rninh tom tat va cac van ban phap Iy kern theo; -Cac ban ve quy ho~ch g6rn: a) Cac sa d6 lien h~ wng 1/100.000 -1/250.000 b) Cac sa d6 phan tich hi~n tr1;lllg 1/25.000 -50.000 c) Cac sa d6 phan tich 11/25.000 -50.000 , ., d) Sa do dinh huCmg phat trien h~ thong 11/25.000 -50.000 cac tru~g d1;1iQc, cao ding h d) Cac sa d6 dinh hu6ng h~ th6ng h1;1t§ngy thu~t k 11/25.000 -50.000 m.vn , . e) Sa do rninh hQa cac rno hinh to chuc dao t1;1o Ty I~ thich hQ'P tna tVie 7. T6 chuc th\lc hi~n Lua w. -Ca quail t6 chuc I~p quy ho~ch: BQ Xay d\ffig; ww -Ca quail ph6i hQ'Pchinh: BQ Giao d1;lC a Dao t~o; v , , , -Ca quail nghien ct'ru, de xuat quy hO1;1Ch:i~n Kien truc, Quy hO1;1Ch V do thi va nong thon -BQ Xay d\ffig & Vi~n Nghien ct'ru thiSt kS truCmg hQc -BQ Giao d1;lcva Dao t~o; -Ca quail thfirn dinh va trinh duy~t: BQ Xay d\ffig; , -C~p phe duy~t: Thil tu6ng Chinh phil; -TiSn dQ I~p quy ho~ch: 09 thang sau khi nhi~rn VI:lduQ'c phe duy~t. , " , flieD 2. Giao BQ Xay d\ffig bo tri nguon von va phe duy~t D\l toan chi , . phi I~p Quy hO1;1Ch d\ffig H~ thong cac tru~g d~i hQc, cao dang t1;1i ng xay w , , , " , thanh pho Ho Chi Minh den narn 2025 va tam nhin den narn 2050; phoi hQ'P v6i BQ Giao d1;lC a Dao t~o, cac BQ, nganh va Uy ban nhan clan cac tinh, v , " , thanh pho co lien quan to chuc I~p do an Quy hO1;1Chay d\ffig h~ thong cac x truCmg d1;1i Qc, cao ding t1;1i ng thanh ph6 H6 Chi Minh dSn narn 2025 va h w t~rn nhin dSn narn 2050.
  5. m.vn tna tVie Lua w. ww
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2