Quyết định 70/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 70/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 70/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu lệ phí kiểm định kỹ thuật định kỳ theo tiêu chuẩn an toàn không gia hạn giấy phép đối với chai chứa khí đốt hoá lỏng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 70/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 70/2002/Q§/BTC ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 2002 VÒ viÖc söa ®æi møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt ®Þnh kú theo tiªu chuÈn an toµn kh«ng gia h¹n giÊy phÐp ®èi víi chai chøa khÝ ®èt ho¸ láng bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quang ngang Bé. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Tµi chÝnh XÐt ®Ò nghÞ cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi t¹i c«ng v¨n sè 1175/L§TBXH-KHTC ngµy 23/4/2002; ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1: Söa ®æi møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt ®Þnh kú theo tiªu chuÈn an toµn kh«ng gia h¹n giÊy phÐp ®èi víi chai chøa khÝ ®èt ho¸ láng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 58/2000/Q§/BTC ngµy 21/4/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu møc thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn nh sau: - §èi víi chai chøa khÝ ®èt ho¸ láng tiªu chuÈn: 12.000 ®ång/lÇn/chai kiÓm ®Þnh - §èi víi chai chøa khÝ ®èt ho¸ láng phi tiªu chuÈn: 20.000 ®ång/ lÇn/chai kiÓm ®Þnh. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 15/6/2002. §iÒu 3: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ; §¬n vÞ tæ chøc thu thu lÖ phÝ kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t vµ c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản