Quyết định 740/2000/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 740/2000/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 740/2000/QĐ-BTS về việc điều chỉnh Quyết định số 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000 của Bộ Thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ba hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 740/2000/QĐ-BTS

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 740/2000/QĐ-BTS Hà N i ngày 01 tháng 9 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B THU S N S 740/2000/QĐ-BTS NGÀY 1 THÁNG 9 NĂM 2000 V VI C ĐI U CH NH QUY T Đ NH S 224/2000/QĐ-BTS NGÀY 29/3/2000 C A B THU S N B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 50/CP ngày 21/6/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thu s n. Căn c Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg ngày 30/12/1999 c a Th tư ng Chính ph "v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 2000". Căn c Công văn s 2789/CPCP-KTTH c a Văn phòng Chính ph v vi c th c hi n Quy t đ nh s 242/1999/QĐ-TTg. Xét đ ngh c a ông V trư ng V K ho ch và Đ u tư. QUY T Đ NH Đi u 1: Đi u ch nh m t s n i dung c a Quy t đ nh 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000 c a B Thu s n như sau: 1. B sung m t s lo i th c ăn nuôi tôm, cá, nguyên v t li u s n xu t th c ăn nuôi tôm, cá đã qua kh o nghi m, có k t qu t t vào danh m c th c ăn nuôi tôm, cá, nguyên v t li u s n xu t th c ăn nuôi tôm, cá s d ng thông thư ng theo ph l c 4a (kèm theo), đư c nh p kh u theo quy ch nh p hàng thông thư ng, không c n xin phép. 2. T i Quy t đ nh 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000 c a B Thu s n có quy đ nh vi c nh p kh u th c ăn, thu c, hoá ch t ph i có ngu n g c xu t x t các nhà s n xu t đã ghi trong các ph l c 4, 5 đư c nh p theo quy ch nh p hàng thông thư ng. Trư ng h p các doanh nghi p nh p kh u hàng không ph i tr c ti p t Nhà s n xu t mà qua các Công ty trung gian thì doanh nghi p ph i có ch ng t ch ng minh hàng hoá đó đư c s n xu t b i nhà s n xu t có tên phù h p trong danh m c. Còn các lo i th c ăn, thu c, hoá ch t có cùng tên thương m i, m c đích s d ng như trong danh m c nhưng không cùng nhà s n xu t v n ph i nh p kh u th nghi m, sau khi doanh nghi p nh p kh u có báo cáo k t qu kh o nghi m, B Thu s n s xem xét b sung vào danh m c hàng thông thư ng. 3. T i Đi u 2 Quy t đ nh 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000 có quy đ nh "Các loài thu s n s ng ghi trong ph l c 2 khi có đ đi u ki n như đã ghi trong ph l c 2, s tr c ti p làm th t c xu t kh u v i H i quan c a kh u, không c n xin phép". Như v y
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. các loài thu s n trong ph l c 2 đã ch t chưa qua ch bi n ho c đã qua ch bi n đư c phép xu t kh u theo cơ ch hàng thông thư ng, không c n xem xét các đi u ki n. - B yêu c u ph i có ý ki n xác nh n ngu n g c nuôi đ i v i các loài tôm hùm, cá các lo i nhưng ph i đáp ng yêu c u v kích c theo quy đ nh t i ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t đ nh 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000. Riêng h ch nhái (Ranidae) khi xu t kh u ph i có ý ki n xác nh n ngu n g c nuôi do Chi C c b o v ngu n l i thu s n xác nh n. 4. B sung m t s lo i gi ng đã qua kh o nghi m có k t qu t t vào danh m c gi ng h i s n đư c phép nh p kh u thông thư ng theo ph l c 3b-1 (kèm theo). Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký và là b ph n không tách r i c a Quy t đ nh s 224/2000/QĐ-BTS ngày 29/3/2000. Nguy n Th H ng Minh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản