Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 76/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  76/2001/Q§­T T g   th n g µ y 14  th¸ng   n¨ m  2001 V Ò  ch Õ   é  b å i d ì ng  5  ® ® è i víi ch Ê p  h µ n h  viªn thi h µ n h  ¸n d © n  s ù   thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é   ëng,Trëng  ®Ò ngh c B tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph   Bé  ëng  é  µichÝnh,Bé  ëng  é    tr BT    tr B T ph¸p, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    Õ     åidìng ®èi víi Êp  µnh    µm  Öc  ¹i ¬  1. Ch ®é b        ch h viªnl vi t   quan  c thi µnh    ©n  ù   h ¸n d s møc  100.000  ng/ngêi/ ®å th¸ng. §i Ò u    é  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi   é, ngµnh  ªnquan    2. B T   ch tr        B   c¸c li   ®Ó bè  Ý kinh phÝ   ùc hiÖn  Õ     åidìng trong dù    ©n  tr     th   ch ®é b       to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  hµng n¨m  ña    ¬  c c¸c c quan  ã  i îng  îc hëng  c ®è t ®   quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  ®Þ ti §i 1  ®Þnh  µy. n §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  th¸ng    ®Þ n c hi l     t ng 01  7 n¨m  2001. §i Ò u    é  ëng,Trëng  4. B tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé  ëng  b Ch ph   tr Bé   µi chÝnh, Bé   ëng  é    ph¸p  Þu  T    tr BT ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én  ùc  Ön    h d th hi Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản