intTypePromotion=1

Quyết định 77/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
92
lượt xem
4
download

Quyết định 77/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định bảo quản, xuất, nhập và đổi giống bông dự trữ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2003/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA QUY ÕT   NH   §Þ c ña B é  tr g  B é  C « n g   g hi Ö p  sè 77/2003/Q§­B C N   ën n n g µy  06 th¸ng 5 n¨ m  2003 v Ò   viÖc ba n   µ n h  Q u y  ® Þ n h h  b ¶ o  q u ¶ n, xu Êt, h Ë p  vµ ® æ i    n gièng  « n g  d ù  tr÷ Q u è c  gia b B é   R¦ë N G   é  C ¤ N G  N G H I Ö P   T B C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  74/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m  1995 cña ChÝnh   phñ    vÒ chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  C«ng   Bé  nghiÖp, C¨n  N ghÞ  cø  ®Þnh  I0/CP  sè  ngµy  th¸ng 02  24    n¨m 1996 cña ChÝnh  phñ  ban  hµnh Quy  chÕ qu¶n    tr÷Quèc  lýdù    gia; XÐt    ®Ò nghÞ  cña  ng  Tæ gi¸m  ®èc Tæng c«ng    tyDÖt    ­ May    t¹ C«ng  i v¨n  sè 2003/CV­KT§T ngµy  th¸ng 12  12    n¨m  2002  viÖc  vÒ  quy  ®Þnh b¶o qu¶n,  xuÊt® æi  ng    giè b«ng  tr÷Quèc    dù    gia; Theo    ®Ò nghÞ cña  tr Vô  ëng  Qu¶n    Vô  lý c«ng nghÖ   chÊt l s¶n  vµ   îng  phÈm, Q U Y Õ T   N H: §Þ §iÒu  1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy "Quy ®Þnh     vÒ b¶o  qu¶n,xuÊt,nhËp  ® æi      vµ  gièng b«ng  tr÷Quèc    dù    gia”. §iÒu  2. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ®¨ng C«ng  b¸o. Ch¸nh  V¨n  phßng    Bé, Ch¸nh  Thanh        tr traBé, c¸c Vô  ëng, Côc  ëng    tr Côc  KiÓm     tragi¸m    thuËtan  s¸tkü    toµn  c«ng  nghiÖp,Tæng    gi¸m  ®èc Tæng   c«ng  tyDÖt      ­ May ViÖt Nam,    Gi¸m ®èc C«ng    tyB«ng  ViÖt Nam     chÞu tr¸chnhiÖm     thi  hµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. 2 QUY  §ÞN H   v Ò   ¶ o  q u ¶ n, x u Êt, h Ë p   b  n vµ ® æ i gièng b« n g  d ù  tr÷ Q u è c  gia  (ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  77/2003/Q§­ sè  BCN   ngµy  th¸ng5  06    n¨m 2003 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) C h ¬ n g  I Q U Y  § Þ N H  C H U N G §iÒu  Ph¹m    1.  vi®iÒu  chØnh  ®èi t     vµ   îng ¸p dông Quy  Þnh  ® nµy quy ®Þnh  viÖc  vÒ  b¶o qu¶n, xuÊt,® æi      gièng b«ng dù  tr÷Quèc    gia. Quy  ®Þnh  nµy  îc¸p dông        ®     ®èivíi doanh  c¸c nghiÖp  îcgiao b¶o  ®     qu¶n,   xuÊt,®æi    gièng  b«ng  tr÷Quèc  dù    gia. §iÒu  Gi¶ithÝch    2.    tõng÷ 1. Gièng b«ng  tr÷ Quèc  dù    gia      lµ tµis¶n cña Nhµ   níc,® îc giao      cho  doanh  nghiÖp b¶o qu¶n.Gièng    b«ng  tr÷Quèc    dù    gia chØ  dông    trî sö  ®Ó hç    cho n«ng  d©n trång b«ng    trong tr   êng    hîp sau    khigieo trång bÞ    thiªntai(h¹n       h¸n, b∙o  ,dÞch h¹i)cÇn    lôt    gièng  gieo  i   l¹ ®Ó viÖc s¶n  xuÊt b«ng  ®¶m   b¶o  nguyªn liÖu cho      Nhµ    æn   nícvµ  ®Þnh  s¶n  xuÊt,®¶m     b¶o    ®êi sèng  cho ngêi  trångb«ng.   2. Tû  nÈy  m       gi÷a sè      lÖ  mÇ lµtû lÖ    h¹tn¶y  m   mÇ sau      víi khithö so    tæng  sè      h¹tthö,tÝnh  b»ng  phÇn    tr¨m (%). 3. §é    thuÇn  cña gièng          (gäit¾t lµ ®é thuÇn) lµ tû lÖ        gi÷a sè    c©y  ®óng  d¹ng  ®iÓn  h×nh  cña gièng so      víi tæng  c©y    sè  thö,tÝnh  b»ng phÇn    tr¨m (%). 4. §é    s¹ch lµ tû lÖ        gi÷a träng l   p     îng t¹ chÊt so      víiträng l    îng tæng  cña  sè  mÉu     thö,tÝnh  b»ng phÇn    tr¨m (%). 5.§é        gi÷a träng l       Èm lµtûlÖ     îng nícchøa  trong h¹tgièng (trängl          îng mÉu   thö    ) träng l h¹tkh«  trõ(­   îng    sau    khisÊy) so      víiträng l tæng  cña   îng  sè  mÉu   thö,tÝnh    b»ng  phÇn    tr¨m (%). 6.Søc    nÈy  m       gi÷a sè  mÇ lµtûsè    c©y  mäc  trong 3    ngµy  ®Çu   víi so   tæng  sè  c©y mäc, tÝnh    b»ng  phÇn    tr¨m (%). §iÒu  TiªuchuÈn  3.    cña    h¹tgièng b«ng  tr÷Quèc    dù    gia §Ó  gièng b«ng  tr÷Quèc    dù    gia ®¸p øng  îc nhu  ®   cÇu cña s¶n xuÊt khi     ® a  vµo  dông,h¹tgièng ph¶itháa m∙n      sö            c¸ctiªuchuÈn sau:  1. Ph¶ilµgièng  t,cã        tè   ph¹m    vithÝch nghiréng    ®ang  îcsö  ®   dông réng  r∙  itrong s¶n    xuÊt vµ    cha  nguy  l¹chËu    Æt   thuËt Ýt  cã  c¬    vÒ m kü    nhÊt    lµ 3  n¨m.
  3. 3 2. H¹tgièng  chÊt l   t,® Æc       cã   îng tè   biÖttû lÖ      nÈy  m   mÇ cao  h¬n  nhÊt Ýt    lµ5%   víi    èithiÓu khi® a    so    i t   gií h¹n     vµo  s¶n  xuÊtnh    b¶n    tiªuchuÈn quy ®Þnh  t¹ Phô      i lôc1. §iÒu  B¶o  4.  qu¶n,xuÊt,nhËp      gièng  b«ng  tr÷Quèc  dù    gia 1.Mçi l«h¹tgièng b«ng    a            khi® vµo  tr÷ph¶icã  c¸cd÷    dù      ®ñ    liÖu sau: a.Tªn    gièng; b.PhiÕu    kiÓm      trac¸cchØ    tiªuchÊtl   c¸ct  îng cã   h«ng  c¬  sè  b¶n; c.Quy    c¸ch ®ãng    sè îng;   gãivµ  l d.N¬i s¶n      xuÊt; e.Ngµy    s¶n  xuÊtvµ    nhËp  kho; 2. Gièng    b«ng  tr÷Quèc    dù    gia ph¶i® îcb¶o      qu¶n,xuÊt,nhËp      ®óng  quy  ®Þnh.  Doanh  nghiÖp  thùc hiÖn  b¶o qu¶n gièng b«ng  tr÷Qu èc    dù    gia ph¶i   më     sæ theo    dâingay    tõ ®Çu.    Sæ ph¶ighirâ sè îng cña        l   tõng    l«,tõng gièng,   thêigian dù      kiÕn  ®¶o  hµng, thêigian dù        kiÕn  æi  ® hµng, c¸c diÔn      biÕn  l sè ­ îng,chÊt l      îng.C¸c    sæ s¸ch   ghi chÐp  ®óng quy ®Þnh  híng  vµ  dÉn  cña Bé  C«ng  nghiÖp  Côc  tr÷ Quèc    vµ  dù    gia.Hµng  n¨m ph¶i b¸o    c¸o cÊp  qu¶n    lý theo ®óng    biÓu mÉu   thêigian quy  vµ      ®Þnh.  C h ¬ n g  II B ¶ O  Q U ¶ N, X U Ê T, N H Ë P  V µ  § æI GIè N G  B ¤ N G   D ù  T R ÷  Q U è C  GI A   §iÒu  Quy  5.  ®Þnh  b¶o  vÒ  qu¶n  gièng b«ng  tr÷Quèc    dù    gia 1.H¹tgièng khi® a          vµo  b¶o  qu¶n H¹tgièng tr     a      íckhi® vµo  b¶o  qu¶n  ph¶i®¹t® îc®é          Èm theo quy    ®Þnh. H¹tgièng    ph¶ixö        lýaxit sulphuric  (H2SO4)  ®Ëm   Æc     ® ®Ó lµm s¹ch l«ng     ¸o tr     a    íckhi® vµo  kho  tr÷  dù  .Mét  h¹tsö  tÊn    dông  kg  60  H2SO4,  sau  trung ®ã    hßa  b»ng      nícv«itrong (1 kg      00  v«ibét).   Kh«ng  lýb»ng  xö    thuèc b¶o  thùc   vÖ    vËt®Ó     tr¸nhlµm    gi¶m chÊtl     chÊtl    îng h¹tvµ   îng thuèc. 2.Kho    gièng a. Kho    n»m  ë n¬i kh«      r¸o,s¹ch    sÏ,c¸ch      ly víikhu d©n    c. Xung quanh  kh«ng  c©y  cã  che phñ,kh«ng  n¬icho    cã    chuét,chim,c«n      trïngÈn    nÊp. b. Kho    ph¶ikÝn, kh«ng  ¶nh      bÞ  hëng    bëinhiÖt®é,®é          Èm tõ bªn  ngoµi,   kh«ng  khe  ®Ó   cã  hë  chuét ,chim,c«n  ï x©m     trng  nhËp. c. Trong    kho ph¶i s¹ch,kh«ng        ®Ó tån ®äng    c¸c dông  kh¸c ë  r¸cvµ    cô    trongkho.   d. Cã     chÕ           ®é «n, Èm ®é nghiªm ngÆt («n      ®é díi25°c, Èm       ®é kh«ng  khÝ    díi70%). ®. NÒn   nhµ  ph¶inh½n,      c¸c bao    h¹tph¶i® Æt    gç    trªnkÖ  kÝch  íc0,8 x  th     1,2 m.  Æt   c¸ch nÒn    M kÖ    0,15 m,  ® Æt    kÖ  c¸ch t  êng  m,  i®i  1  lè  réng  m. 1 
  4. 4 e. Kho    ph¶ikhö    trïngtr     a    íc khi® gièng vµo  b¶o qu¶n  ph¶i® îc th vµ      êng  xuyªn theo      dâi,ghi chÐp      «n, Èm ®é.  Trêng  cÇn  hîp  thiÕt®Ó     diÖt chuét vµ      c«n trïngph¶ithùc hiÖn        khö trïngkho.   3.Bao,tói      b¶o  qu¶n    h¹tgièng a. Bao    ®ùng    h¹tgièng  tr÷lµ bao  dù      PP, träng l 20kg/bao.Trªn bao   îng      ph¶ighitªngièng,ngµy          s¶n xuÊt,ngµy    nhËp kho, tû lÖ      nÈy  m     mÇ lóc nhËp  kho. b. Tóinhá        ®Ó ®ãng      a    h¹tkhi® ra s¶n  xuÊt vµ    thuèc xö        lýtrõs©u bÖnh  ph¶i® îcdù    kho      tr÷ë  riªngbiÖt,träng l        îng 1kg  tó  tói l   h¹t/ iSè    îng thuèc ph¶i . vµ      t ¬ng øng    l     víi îng h¹tgièng dù  sè    tr÷. 4.Ph¬i,®¶o        h¹tgièng Khi ®é         Èm lªnqu¸  10%   ph¶i® a      h¹tgièng  ph¬i hoÆc   ra    sÊy  i     l¹ ®Ó ®¹t   ®é     Èm quy  nh  ®Þ (9%). H¹t gièng  îc ph¬i trªnb¹t,n¾ng      ®         nhÑ, kh«ng ph¬i   trùctiÕp trªns©n          xim¨ng  n¾ng  vµ  g¾t. §¶o  trÝ bao    vÞ    h¹tgièng  ®Þnh  3  kú  th¸ng/   lÇn.§æi  trÝ trªndíi trong, vÞ        ,   ngoµicña      c¸cbao    h¹tgièng 5.KiÓm       trachÊtl    îng ®Þnh  kú a. Trong      thêigian b¶o    qu¶n    h¹tgièng  ph¶i® îckiÓm        tratheo  nh  3  ®Þ kú  th¸ng/1Çn.MÉu     kiÓm      tralÊy ngÉu  nhiªnvíi l   mÉu/1  h¹t.     îng 5  sè  tÊn   Mçi  mÉu   kiÓm    tra100 h¹t. b.C¸c    chØ    tiªukiÓm    Èm       nÈy  m   søc  tra:§é  h¹t, lÖ  tû mÇ vµ  sèng  cña    h¹t. KÕt  qu¶  ph¶ighivµo      phiÕu kiÓm    tra®Þnh kú. §iÒu  Quy  6.  ®Þnh  nhËp  vÒ  gièng  b«ng  tr÷Quèc  dù    gia C¸c  êng    tr hîp nhËp  gièng  b«ng  tr÷Quèc  dù    gia 1. T¨ng quü  tr÷ theo    dù    kÕ ho¹ch  c¸c  vµ  quyÕt ®Þnh  cña Thñ  íng t   ChÝnh phñ; 2.Lu©n    phiªn®æi    hµng    míitheo kÕ    ho¹ch;   3.§iÒu    ®éng    trong c¸c®¬n  qu¶n  néibé      vÞ  lý; 4.NhËp    kh¸c. §iÒu  Quy  7.  ®Þnh  xuÊtgièng b«ng  tr÷Quèc  vÒ      dù    gia 1. XuÊt    b¸n theo  ho¹ch  kÕ  hoÆc  xuÊt theo      c¸c quyÕt ®Þnh cña Thñ  ­ t íng ChÝnh    phñ. 2.Lu©n    phiªn®æi    hµng    míitheo kÕ    ho¹ch (3 n¨m  æi      ® gièng mét    lÇn).   3.§iÒu    ®éng    trong c¸c®¬n  qu¶n  néibé      vÞ  lý. 4.XuÊt    kh¸c. 5. Khicã      lÖnh  xuÊt gièng,h¹tgièng  îc® a    lýthuèc trõs©u        ®   ra xö        bÖnh,  kiÓm      tral¹ chÊt l   ®ãng    i  îng vµ  gãinhá.Qu¸    tr×nh nµy    hoµn    tÊttrong vßng    24  giêkÓ      lÖnh.   tõkhicã 
  5. 5 Sè îng h¹tgièng xuÊtra ph¶i®óng    l     l             víi îng h¹tgièng trong lÖnh.Toµn  sè        bé  chøng    tõxuÊtkho    ph¶i® îclËp khih¹tgièng ra kháikho.                 C h ¬ n g   III   §IÒ U   H O ¶ N   HI  µ N H   K T H §iÒu  §iÒu  Xö      8.  lýviph¹m Tæ  chøc, c¸ nh©n  îc giao      ®   thùc hiÖn    nhiÖm   b¶o  vô  qu¶n, xuÊt,nhËp      gièng b«ng  tr÷ Quèc  dù    gia nÕu   hµnh      cã  vi vi ph¹m    c¸c quy ®Þnh   iQuy  t¹  ®Þnh  nµy th×    tïytheo tÝnh chÊt,møc         ®é viph¹m    xö    luËt,tr sÏ bÞ  lýkû    êng  hîp g©y    thiÖth¹ith× ph¶ibåith           êng  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu    9.Söa  ®æi,bæ     sung  Quy  ®Þnh Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy ®Þnh  nµy, nÕu   vÊn      cã  ®Ò cÇn  söa  ®æi,bæ     sung,Thñ  ëng    tr ®¬n  b¸o c¸o L∙nh ®¹o  xem     vÞ        Bé  xÐt,quyÕt ®Þnh.  
  6. 6 P h ô  lôc 1 Tiªu c h u È n  v Ò  c h Êt lîng h¹t gièng (kÌm  theo Q uyÕt    ®Þnh  77/2003/Q§­ sè  BCN   ngµy  th¸ng5  06    n¨m  2003  cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) ChØ     tiªuchÊtl  îng TCN     h¹tcÊp  Dù    tr÷Quèc  gia 1 §Çu vµo §Çu ra 1 Tû  n¶y  m   lÖ  mÇ (%)  kh«ng díi 80 85 80 2 Søc n¶y  m   mÇ (%)  kh«ng díi 70 75 70 3 §é  thuÇn  (%)  kh«ng  díi 98 98 98 4 §é  s¹ch (%)    kh«ng díi 99 99 99 5 §é    Èm (%)  kh«ng díi 9,0 8,5 9,0 TiªuchuÈn    ngµnh      ­ h¹tgièng b«ng    TCN   v¶i10  135­ (Bé  90  N«ng  nghiÖp  vµ  C«ng nghiÖp  thùc phÈm     ban hµnh ngµy 20/4/1990)
  7. 7 P h ô  lôc 2 P hi Õ u  ki Ó m  tra c h Êt lîng h¹t gièng (KÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  77/2003/Q§­ sè  BCN   ngµy  th¸ng5  06    n¨m 2003  cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) 1.Tªn    gièng: 2.Ngµy    s¶n  xuÊt: 3.Ngµy  a    ® vµo  tr÷: dù  4.Sè îng   l 5.ChÊt îng tr     a    l   íckhi® vµo  kho: a.Tû  n¶y  m   lÖ  mÇ b.§é    thuÇn  (%) c.§é    s¹ch (%)   d.§é      Èm (%) e.Søc    n¶y  m   mÇ (%) KÕt  qu¶  kiÓm     tra®Þnh   kú LÇn Ngµy  th¸ng ChÊt îng l C¸n  kiÓm  bé  tra %  n¶y  m mÇ Søc n¶y  %   Èm ®é  mÇ m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nh÷ng  kiÕn    ý  khikiÓm  tra
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2