Quyết định 77/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định 77/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2004/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2004/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B CÔNG NGHI P S 77/2004/Q -BCN NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH DANH M C V T LI U N CÔNG NGHI P Ư C PHÉP S N XU T VÀ S D NG T I VI T NAM NĂM 2004 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v qu n lý, s n xu t, cung ng và s d ng v t li u n công nghi p. Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Danh m c v t li u n công nghi p ư c phép s n xu t và s d ng t i Vi t Nam năm 2004". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các C c trư ng, V trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Công nghi p và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Xuân Thuý ( ã ký) DANH M C V T LI U N CÔNG NGHI P Ư C S N XU T VÀ S D NG T I VI T NAM NĂM 2004
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/Q -BCN c a B trư ng B Công nghi p ngày 10 tháng 8 năm 2004) I. CÁC LO I THU C N CÔNG NGHI P TT Tên s n ph m Ch tiêu Quy cách Ngu n g c ch t lư ng A Thu c n các lo i I S n xu t trong nư c 1 Thu c n ANFO 320 – 330 - D ng r i S n xu t: - Kh năng sinh công - Bao 25 kg IEMCO (cm3) 3,5 - 4,0 - T c n (km/giây) - S c nén tr chì trong 15 - 20 ng thép (mm) - T tr ng r i (g/cm3) 0,8 - 0,9 - Phương ti n kích n - Th i h n b o qu n Theo (tháng) HDSD 03 2 Thu c n ANFO bao gói 320 – 330 - F 80mm; 2,5 kg S n xu t: - Kh năng sinh công - F 90mm; 2,5 kg IEMCO (cm3) 3,5 - 4,0 - F 160mm; 10 kg - T c n (km/giây) - F 180 mm; 5 kg - S c nén tr chì ( ng 15 - 20 - F 180 mm; 14 kg thép) - T tr ng r i (g/cm3) 1,0 - 1,1 - Phương ti n kích n mm - Th i h n b o qu n Theo HDSD 03 tháng 3 Thu c n SOFANIT 300 - Các lo i bao gói S n xu t: 15(AFST-15) ư ng kính trên 70 Z115 - Kh năng sinh công 2,7 - 3,0 mm. (cm3) - T c n (km/giây) 16 - 20 - S c nén tr chì (mm) - T tr ng (g/cm3) 0,8 -0,9 - Phương ti n kích n - Th i h n b o qu n M in (tháng) 03 4 Thu c n ANFO ch u 300 – 310 - Bao 25 kg S n xu t: nư c IEMCO
 3. - Kh năng sinh công 3,5 - 3,8 (cm3) - T c n (km/giây) 14 - 17 - S c nén tr chì trong ng thép (mm) 0,85 - 0,9 - T tr ng r i (g/cm3) - Phương ti n kích n Theo - Th i h n b o qu n HDSD (tháng) 03 5 Thu c n ANFO ch u 300 – 310 lo i túi S n xu t: nư c bao gói IEMCO - Kh năng sinh công 3,5 - 3,8 - F 90mm; 3kg (cm3) - T c n (km/giây) 14 - 17 - F 120mm; 6 kg - S c nén tr chì trong ng thép (mm) 1,1 - 1,15 - F 160mm; 10 kg - T tr ng r i (g/cm3) - Phương ti n kích n Theo - F 180 mm; 14 kg - Th i h n b o qu n HDSD (tháng) - F 200mm; 14 kg 03 6 Thu c n ANFO ch u 1,1 - 1,15 - Túi ư ng kính l n S n xu t: nư c (ANFO-15WR) Z115 - T tr ng (g/cm3) 300 - 310 - Kh năng sinh công (cm3) 3,5 - 3,8 - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 14 -17 - Phương ti n kích n - Th i h n b o qu n Theo (tháng) HDSD 03 7 Thu c n ZECNO 79/21 350 - 360 - óng túi PE và PP S n xu t: - Kh năng sinh công IEMCO (cm3) 3,2 - 4,0 - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 14 - 16 - Phương ti n kích n - Th i h n b o qu n Theo (tháng) HDSD 6 8 Thu c n an toàn AH1 250 - 260 - Th i F36 x 200 mm; S n xu t: - Kh năng sinh công 200 gam IEMCO (cm3) 2,6 - 2,8 - T c n (km/giây) - V gi y và v PE - S c nén tr chì (mm)
 4. - Kho ng cách chuy n 10 n (cm) - Phương ti n kích n 5 - An toàn trong môi trư ng mêtan Theo - Th i h n b o qu n HDSD (tháng) Không cháy mêtan 03 9 Thu c n an toàn AH2 285 – 295 - Th i F36 x 200 mm; S n xu t: - Kh năng sinh công 200 gam IEMCO (cm3) 3,2 - 3,3 - T c n (km/giây) - V gi y và v PE - S c nén tr chì (mm) 14 ± 0,5 - T tr ng (gam/cm3) - Kho ng cách truy n n 1,0 – 1,1 (cm) - Phương ti n kích n 8 - Tính an toàn trong môi trư ng khí mê tan Theo (TCVN 6570-99) HDSD - Th i h n b o qu n (tháng) không cháy 04 10 Thu c n nhũ tương 280 - 310 - F32x205mm, 180 S n xu t: NT.13 gam Z113 - Kh năng sinh công 1,0 -1,2 (cm3) - F60x195mm, 600gam - T tr ng (g/cm3) 3,5 - 3,7 - T c n (km/giây) - F80x218mm, 1,2 kg - S c nén tr chì (mm) 12 - 14 - Kho ng cách chuy n - F90x215mm, 1,5 kg n (cm) 4-6 - Kh năng ch u nư c - F120x202mm, 2,5 kg - Phương ti n kích n Ch u nư c - Th i h n s d ng t t - F150x206mm, 4,0 kg (tháng) Theo - F180x223mm, 5,0 kg HDSD 6 11 Thu c n nhũ tương 320 -330 - F32x220mm; 200gam S n xu t: P113 Z113 - Kh năng sinh công (cm3)
 5. - T tr ng (g/cm3) 1,1 -1,25 - F60x180mm; 600gam - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 4,2 -4,5 - F70x200mm; 900gam - Kho ng cách chuy n n (cm) 14 - 16 - F80x205mm; 1,2 kg - Kh năng ch u nư c mm - Phương ti n kích n - F90x205mm; 1,5 kg - Th i h n s d ng 6 (tháng) - F120x190mm; 2,5 kg Ch u nư c t t - F150x200mm; 4,0 kg Theo - F180x210mm; 6,0 kg HDSD 6 12 Thu c n nhũ tương 320 -330 - F80x205mm; 1,2 kg S n xu t: P113L Z113 - Kh năng sinh công 1,1 -1,25 - F90x205mm; 1, 5 kg (cm3) - T tr ng (g/cm3) 4,2 - 4,5 - F120x190mm; 2,5 kg - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 14 - 16 - F150x200mm; 4 kg - Kho ng cách chuy n n (cm) 6 - F180x210mm; 6 kg - Kh năng ch u nư c - Phương ti n kích n Ch u nư c - Th i h n s d ng t t (tháng) Theo HDSD 6 13 Thu c n AN - 13 320 - 330 - F80x25mm, 1500 S n xu t: - Kh năng sinh công gam Z113 (cm3) 1,25 -1,30 - T tr ng (g/cm3) - F90x262mm, 2000 - T c n (km/giây) 3,5 gam - S c nén tr chì (mm) - Kho ng cách chuy n 14 - 16 - F110x220mm, 2500 n (cm) gam - Kh năng ch u nư c 4-6 - Phương ti n kích n - F120x221mm, 3000 - Th i h n s d ng Ch u nư c gam (tháng) t t - F150x236mm, 5000 Theo gam HDSD - F180x200mm, 6000 6 gam
 6. 14 Thu c n nhũ tương 280 - 310 - F32 x200 mm, S n xu t: EE.31 180gam Z131 - Kh năng sinh công 1,1-1,25 (cm3) - T tr ng (g/cm3) 3,8 - 4,5 - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 14 - 16 - Kho ng cách chuy n n (cm) 3 -6 - Kh năng ch u nư c (gi ) 24 - Phương ti n kích n - Th i h n s d ng Theo (tháng) HDSD 6 15 Thu c n nhũ tương 280 - 310 - F60x320 mm, 1000 S n xu t: Z EE.31 gam 131 - Kh năng sinh công 1,1-1,25 (cm3) - F80x360 mm, 2000 - T tr ng (g/cm3) 3,8 - 4,5 gam - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 14 - 16 - F100x380 mm, 3000 - Kho ng cách chuy n gam n (cm) 3 -6 - Kh năng ch u nư c - F180x180 mm, 5000 (gi ) 24 gam - Phương ti n kích n - Th i h n s d ng Theo (tháng) HDSD 6 16 Thu c n nhũ tương 4,7 ¸ 5,0 - F32 x215 mm, S n xu t: Z EE.31 - A 200gam 131 - T c n (km/giây) 18 - 20 - S c nén tr chì (mm) - F35x180 mm, 200 - Kh năng sinh công 330 – 340 gam (cm3) - T tr ng (gam/cm3) 1,05 – - F50x240 mm,500 - Kh năng chuy n n 1,25 gam (cm) - Phương ti n kích n 06 - F60x330 mm, 1,0 kg - Th i h n s d ng (tháng) Theo - F80x350 mm, 2,0 kg HDSD - F90x320 mm, 2,0 kg 06 - F100x280 mm, 2,5 kg
 7. - F120x240 mm, 3,0 kg - F140x230 mm, 3,0 kg - F180x240 mm, 5,0 kg 17 Thu c n TNT-A 0,9 - 1,1 S n xu t: - T tr ng (g/cm3) Z131 - Kh năng sinh công 310 - 330 (cm3) - T c n (km/giây) 5,8 - S c nén tr chì (mm) - Phương ti n kích n 16 - 17 - Th i h n s d ng (tháng) Theo HDSD 24 18 Thu c n WATER GEL 1,05 - 1,1 - Th i F36x160mm, S n xu t: TFD - 15 200gam Z115 - T tr ng (g/cm3) 300 - Kh năng sinh công - Th i F36x240mm, (cm3) 4,0 - 4,4 500gam - T c n (km/giây) - S c nén tr chì - ng 22 - Th i F110x170mm, thép (mm) 2,0 kg - Th i h n s d ng 6 (tháng) - Bao 25 và 50 kg - Phương ti n kích n Theo HDSD 19 Thu c n TNT - 15 1,05 - Th i F36x160mm, S n xu t: - T tr ng (g/cm3) 200gam Z115 - Kh năng sinh công 260 (cm3) - Th i F36x240mm, - T c n (km/giây) 5,0 500gam - S c nén tr chì (mm) - Th i h n s d ng 15 - Th i F110x170mm, (tháng) 2,0 kg - Phương ti n kích n 12 - Bao 25 và 50 kg Theo HDSD 20 Thu c n Amonit phá á 320 - 360 lo i S n xu t: A 1 Z121; Z131; - Kh năng sinh công 0,90 -1,15 - F 32x250 mm, 200 Z115; Z113 (cm3) gam Cung ng: - T tr ng (g/cm3) 3,6 - 4,2 IEMCO; - T c n (km/giây) - F 50 mm, Gaet - S c nén tr chì (mm) 13 - 15 - Kho ng cách chuy n
 8. n (cm) 4-7 - F 60x350 mm, 1,0 kg - nh y va p - Phương ti n kích n £ 32% - F 70 mm, - Th i h n s d ng (tháng) Theo - F 80 mm, HDSD - F 90x310 mm, 2,0 kg 6 - F120x265 mm, 3,0 kg - F140x200 mm, 3,0 kg - F160x250 mm, 5,0 kg 21 Thu c n TNP-1 330 D ng r i S n xu t: - Kh năng sinh công Vi n TPTN (cm3) 1,15 - F80x400 mm; 2,5 kg - T tr ng (g/cm3) - T c n (km/giây) 4,2 - 4,8 - F90x 450mm; 3,1 kg - S c nén tr chì (mm) - Kho ng cách chuy n 12,5 - F180 mm; 5kg n (cm) - Phương ti n kích n 6 - Th i h n s d ng (tháng) Theo HDSD 6 22 Thu c n TNT h t tái 310 - 330 S n xu t: ch Z131 - Kh năng sinh công 5,8 - 6,0 (cm3) - T c n (km/giây) 16 - 17 - S c nén tr chì (mm) - Phương ti n kích n Theo - Th i h n s d ng HDSD (tháng) 24 23 Thu c n TNT vNy tái 1,05 - 1,15 - F 32x248mm, 200 S n xu t: ch gam Z113, Z131 - T tr ng (g/cm3) 290 - 305 - Kh năng sinh công - F 60x330mm, 1,0 kg (cm3) 5,8 - 6,0 - T c n (km/giây) - F 90x300 mm, 2,0 kg - S c nén tr chì (mm) 13 - Kho ng cách chuy n - F120x225 mm, 3,0 kg n (cm) 5-7 - Phương ti n kích n - Th i h n s d ng Theo (tháng)
 9. HDSD 12 24 Mìn phá á quá c 350 - 360 - Kh i lư ng t 0,3 - 9 S n xu t: - Kh năng sinh công kg/qu Z113; Z131; (cm3) 3,6 - 3,9 - T c n (km/giây) - S c nén tr chì (mm) 13 - 15 - Phương ti n kích n - Th i h n s d ng Theo (tháng) HDSD 24 II Nh p kh u 1 Thu c n GOMA 2 ECO 1.48 - F32 x220 mm, S n xu t: - T tr ng (g/cm3) 230gam (v gi y ch ng UEB - Tây - T c n (km/giây) 5,3 Nm) Ban Nha - Cư ng kh i lư ng, Nh p khNu: MJ/kg 4.09 IEMCO, - Cư ng kh i lư ng Gaet tương i (RWS) 104 - Cư ng th tích tương i (RBS) 193 - Áp l c n ,Gpa - Phương ti n kích n 20,4 Theo HDSD 2 Thu c n GOMA 2 ECO 1.48 - F40 x240 mm, S n xu t: - T tr ng (g/cm3) 410gam (v gi y ch ng UEB - Tây - T c n (km/giây) 5,3 Nm) Ban Nha - Cư ng kh i lư ng, Nh p khNu: MJ/kg 4.09 IEMCO, - Cư ng kh i lư ng Gaet tương i (RWS) 193 - Cư ng th tích tương i (RBS) 193 - Áp l c n ,Gpa - Phương ti n kích n 20,4 Theo HDSD 3 Thu c n RIOGEL EP 1,15 - F32 x220 mm, S n xu t: - T tr ng (g/cm3) 190gam (v gi y ch ng UEB - Tây - T c n (km/giây) 4,5 Nm) Ban Nha - Cư ng kh i lư ng, Nh p khNu: MJ/kg 3.85 IEMCO, - Cư ng kh i lư ng Gaet tương i (RWS)
 10. - Cư ng th tích 98 tương i (RBS) - Áp l c n ,Gpa 141 - Phương ti n kích n 12.5 Theo HDSD 4 Thu c n RIOGEL EP 1,15 - F40 x240 mm, S n xu t: - T tr ng (g/cm3) 350gam (v gi y ch ng UEB - Tây - T c n (km/giây) 4,5 Nm) Ban Nha - Cư ng kh i lư ng Nh p khNu: (MJ/kg) 3.85 IEMCO, - Cư ng kh i lư ng Gaet tương i (RWS) 98 - Cư ng th tích tương i (RBS) 141 - Áp l c n ,Gpa - Phương ti n kích n 12.5 Theo HDSD 5 Thu c n an toàn 1.2 - Lo i 20 RS S n xu t: SEGURIDAD UEB - Tây - T tr ng (g/cm3) 2,0 F32x200, 217gam Ban Nha - T c n (km/giây) Nh p khNu: - Cư ng kh i lư ng 1.967 IEMCO, (MJ/kg) Gaet - Cư ng kh i lư ng 50 tương i (RWS) - Cư ng th tích 75 tương i (RBS) - Áp l c n ,Gpa 6.4 - Phương ti n kích n Theo HDSD 6 Thu c n an toàn 1.65 - Lo i s 9 S n xu t: SEGURIDAD UEB - Tây - T tr ng (g/cm3) 4,0 F32x200, 250 gam Ban Nha - T c n (km/giây) Nh p khNu: - Cư ng kh i lư ng 2.433 IEMCO, (MJ/kg) Gaet - Cư ng kh i lư ng 62 tương i (RWS) - Cư ng th tích 128 tương i (RBS) - Áp l c n ,Gpa 12.5 - Phương ti n kích n Theo
 11. HDSD 7 Thu c n nhũ tương 300 Th i thu c F32 mm S n xu t: Superdyne Hãng IDL - - Kh năng sinh công 3,2 - 3,5 n (cm3) Nh p khNu: - T c n km/giây 13 - 14 IEMCO - S c nén tr chì (mm) - Phương ti n kích n Theo HDSD 8 Thu c n Powergel 1,23 - ư ng kính F25, 29, S n xu t: magnum P3151 32 và 35 mm Orica - T tr ng (g/cm3) 5,4 Australia. - T c n (km/giây) Nh p khNu: - S c nén tr chì (mm) 16 IEMCO, - Phương ti n kích n Gaet - Th i h n s d ng (tháng) Theo HDSD 24 9 Thu c n Powergel pulsa - 1,18 - 1,23 - ư ng kính t 25 - S n xu t: 3131 32mm Orica - T tr ng (g/cm3) 5,5 - 5,7 - ư ng kính l n: 45, Australia. - T c n (km/giây) 55, 65, 80 và 90 mm Nh p khNu: IEMCO, Gaet 10 Thu c n nhũ tương 1,1 - ư ng kính 19 mm, S n xu t: Trimex-3000 dài 900 mm Orica - T tr ng (g/cm3) 4,3 Australia. - T c n (km/giây) Nh p khNu: - Phương ti n kích n Theo HDSD IEMCO, Gaet 11 Thu c n Powergel P 2521 1,2 - ư ng kính th i S n xu t: và P2541 thu c: F75, 90, 180 và Orica - T tr ng (g/cm3) 5,6 - 5,8 200 mm. Australia. - T c n (km/giây) Nh p khNu: - Phương ti n kích n M in IEMCO, Gaet 12 Thu c n nhũ tương Kích n theo - Thu c n r i, bơm S n xu t: ICI - Powergel 2560 HDSD tr c ti p xu ng l Australia - Energold 2640 khoan - Energold 2620 B Kíp n các lo i I S n xu t trong nư c 1 Kíp i n s 8 (K 8-N) S 8 S n xu t: - Cư ng n Z121 - Dòng i n kh i n (A) 1,0 - Dòng i n an toàn (A) - i n tr c a kíp (W) 0,05 2,0 - 3,2
 12. 2 Kíp n i n vi sai KVD- 2 - 3,2 S vi sai S n xu t: 8N - S 1 : 0 miligiây Z121 - T ng i n tr (W) DC - 1,2; AC - S 2 : 25 - - Dòng i n kh i n (A) - 2,5 - S 3 : 50 - - Cư ng n - S 4 : 75 - - S vi sai S 8 - S 5 : 110 - - Th i h n b o qu n - S 6 : 150 - (tháng) 8s - S 7 : 200 - - S 8 : 250 - 24 3 Kíp n ts 8 S 8 S n xu t: - Cư ng n Z121 - ư ng kính ngoài (mm) 6,7 - Chi u dài kíp (mm) 47 4 Kíp n i n vi sai an toàn S 8 S n xu t: - Cư ng n -V ng Z121 - An toàn trong môi trư ng An toàn - Dây d n i n: 2m mêtan - ư ng kính ngoài: - i n tr (W) 2 -3 7,3mm - Dòng i n an toàn (A) - Chi u dài: 58 mm - Dòng kh i n (A) 0,18 - S vi sai 1,2 6 s (25, 50, 75, 100, 125 và 150 miligiây) 5 Kíp vi sai phi i n KVP8 3 - Các s vi sai 1, 2, 3, S n xu t: - ư ng kính ngoài (mm) 4, 5, 6, 7, 8 có th i Z121 - T c d n n (km/giây) 1,7-2,0 gian vi sai tương ng - b n kéo (N) là: 0, 25, 50, 75, 110, - Phương ti n tích n 180 150, 200, 250 - S vi sai miligiây. kíp n s 8 - Các s vi sai 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 có 8s th i gian gi ch m tương ng là: 310; 380; 460; 550; 650; 760; 880 miligiây. 6 Dây tín hi u sơ c p (LIL) 2,0 - Cu n 60 m S n xu t: - T c chuy n tín hi u - Cu n 150 m Z121 (km/giây) 24 - Cu n 300 m - Th i h n s d ng (tháng) II Nh p kh u
 13. 1 Kíp n i n vi sai an toàn S 8 Các s vi sai 1, 2, 3, 4, S n xu t: - Cư ng n 5, 6 có th i gian vi sai IDL- n - i n tr (W) 1,8 - 2,2 tương ng 25, 50, 75, Nh p khNu: - Dòng i n kh i n (A) 100, 125 và 150 IEMCO; - Dòng i n an toàn (A) 1,2 miligiây Gaet - H n s d ng (tháng) 0,18 24 2 Kíp n i n vi sai an toàn S 8 S n xu t: - Cư ng n V ng T.Qu c - i n tr (W) 3-6 Nh p khNu: - Dòng i n kh i n (A) IEMCO; - Dòng i n an toàn (A) 1,2 Gaet - H n s d ng (tháng) 0,18 24 3 Kíp n vi sai an toàn S 8 V ng S n xu t: Carrick-8 Chi u dài dây d n: 3,6 Orica (ICI) - - Cư ng n 15 s m Australia - S vi sai Nh p khNu: - b n kéo (N) 600 IEMCO, - Th i h n s d ng (tháng) Gaet 48 4 Kíp n ch m trên dây S 8 S n xu t: chính - primadet TLD - dài 3,6; 4,9; 6,1; Orica (ICI) - - Cư ng n 5, 9, 17, 42, 9; 12; 15; 18 m Australia - Th i gian n ch m 100 Nh p khNu: (miligiây) IEMCO, - b n kéo (N) 130 Gaet - Th i h n s d ng 48 - bao gói; 12 - m bao gói 5 Ngòi n ch m phi i n S 8 S n xu t: Raydet-HS; Raydet -MS; IDL - n . Raydet -DTH; Raydet- 1,8 - 2,0 Nh p khNu: TLD IEMCO - Cư ng n 48 - bao - V n t c chuy n tín hi u gói; 12 - m (km/giây) bao gói - H n s d ng (tháng)
 14. 6 Kíp n ch m -Primadet S 8 S n xu t: LLHD Orica - - Cư ng n 180 Australia - b n kéo (N) Nh p khNu: - Chi u dài tiêu chuNn (m) 9, 12, 15, 18, IEMCO, 24, 30, 36, Gaet - S n ch m 45, 60 - Th i h n s d ng (tháng) 1 - 30 48 - bao gói; 12 - m bao gói 7 Kíp n h m lò EXEL 3 S n xu t: - ư ng kính (mm) - Dây tín hi u m u Orica - - b n kéo (N) 450 h ng Australia - dài tiêu chuNn (m) Nh p khNu: - Phương ti n kích n 3,6; 4,9; 6,1 IEMCO, - S vi sai Gaet - Th i h n s d ng (tháng) kíp s 8, dây n 1 - 36 48 - bao gói; 12 - m bao gói 8 Kíp n ch m EXEL-LP 3 S n xu t: - ư ng kính (mm) Orica - - b n kéo (N) 450 Australia - dài tiêu chuNn (m) Nh p khNu: - Phương ti n kích n 3,6; 4,9; 6,1 IEMCO, - S n ch m Gaet - Th i h n s d ng (tháng) kíp s 8, dây n 1 - 15 48 - bao gói; 12 - m bao gói 9 B liên k t Primadet MS 130 S n xu t: - b n kéo (N) - Kho ng cách n Orica - - S n ch m 7 ch m t 17 - 200 Australia - Th i h n s d ng (tháng) miligiây Nh p khNu: 48 - bao IEMCO, gói; 12 - m Gaet bao gói
 15. 10 H t n kh i ng không S 2 S n xu t: i n Orica - - Cư ng n 24 Australia - Th i h n s d ng (tháng) Nh p khNu: IEMCO, Gaet 11 Dây d n tín hi u 570 vi sai (miligiây) - S n xu t: Conectadets m u dây: 9 - Xanh lá Orica - - b n kéo (N) 3,6; 4,9; 6,1; cây; 17 - Vàng; 25 - Australia - dài tiêu chuNn 9,0; 12; 15; ; 42 - Tr ng; 65 - Nh p khNu: 18 Xanh lam; 100 - Da IEMCO, - Thu c n p kh i n cam; 125 - Kem; 150 - Gaet - ư ng kính ngoài (mm) 190 mg (Azit Vàng s m; 175 - Vàng chì) chanh; 200 - Vàng chanh 3 12 Dây tín hi u sơ c p (LIL) 2,0 - Cu n 60 m S n xu t: - T c chuy n tín hi u - Cu n 150 m Orica - (km/giây) 24 - Cu n 300 m Australia; - Th i h n s d ng (tháng) IDL - n . Nh p khNu: IEMCO; Gaet 13 Kíp vi sai an toàn Riodet - S 8 S n xu t: S -V ng UEB - Tây - Cư ng n 1,2 - 1,6 Ban Nha - i n tr c u (W) Nh p khNu: - Dòng i n an toàn (A) 0,18 IEMCO - Dòng i n kh i n (A) 1,2 14 Kíp vi sai an toàn Riodet - S 8 - Vi sai dài dây m u S n xu t: LP - Xanh nư c bi n UEB - Tây - Cư ng n 1,2 - 1,6 -V ng Ban Nha - i n tr c u (W) Nh p khNu: - Dòng i n an toàn (A) 0,18 IEMCO - Dòng i n kh i n (A) - S vi sai 1,2 1 - 12 15 Kíp vi sai an toàn Riodet - S 8 - Vi sai ng n dây m u S n xu t: MS - vàng UEB - Tây - Cư ng n 1,2 - 1,6 -V ng Ban Nha - i n tr c u (W) Nh p khNu: - Dòng i n an toàn (A) 0,18 IEMCO - Dòng i n kh i n (A) - S vi sai 1,2 1 - 18
 16. 16 Kíp vi sai phi i n S 8 - S vi sai: 1, 2, 3, 4, S n xu t: PRIMADET - MS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, UEB - Tây - Cư ng n 100 16, 18, 20, 22, 24, 26, Ban Nha - Kh năng ch u kéo (N) 28, 30 Nh p khNu: - dãn (%) 346 - Th i gian vi sai: 25, IEMCO - T c truy n tín hi u 50, 75, 100, 125, 150, (km/giây) 2,0 175, 200, 225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 - ng tín hi u m u da cam 17 Kíp vi sai phi i n S 8 - S vi sai: 1, 2, 3, 4, S n xu t: PRIMADET - LP 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, UEB - Tây - Cư ng n 100 16, 18, 20, 25, 30, 35, Ban Nha - Kh năng ch u kéo (N) 40, 45, 50, 55, 60, 70, Nh p khNu: - dãn (%) 346 80, 90 IEMCO - T c truy n tín hi u - Th i gian vi sai:100, (km/giây) 2,0 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7000, 8000, 9000 (miligiây) - ng tín hi u m u vàng 18 Kíp vi sai phi i n S 8 - dài: 3,6; 4,2; 4,8; S n xu t: PRIMADET - EZTMTL 6; 7,2; 7,8; 9; 12; 15; UEB - Tây - Cư ng n 18; 21; 24; 30 mét Ban Nha - Th i gian vi sai : 9 - Nh p khNu: Xanh lá cây; 17 - IEMCO Vàng; 25 - ; 42 - Tr ng; 67 - en; 10 - Xanh bi n C Dây d n n các lo i I S n xu t trong nư c 1 Dây cháy ch m 100-125 - T c cháy (giây/mét) - Cu n 50 mét S n xu t: - ư ng kính ngoài c a 5,5 Z121 dây (mm) - ư ng kính lõi thu c 2,5 - 3,5 (mm) - Kh năng ch u nư c (gi ) 2
 17. 2 Dây n lo i 5 gam/mét 6,5-7,0 S n xu t: - T c n (km/giây) - Cu n 200 mét Z121 - ư ng kính ngoài (mm) 4 - b n kéo (N) -M t thu c (g/m) 500 - Th i h n s d ng (tháng) 5 48 3 Dây n thư ng 4,8 - 6,2 S n xu t: - ư ng kính ngoài (mm) Z121 - T c n (km/giây) 6,5-7,0 - b n kéo (N) - Kh năng ch u nư c (gi ) 500 -M t thu c (g/m) 12 10 4 Dây n ch u nư c 5,8 - 6,2 S n xu t: - ư ng kính ngoài (mm) V nh a, m u Z121 - T c n (km/giây) 6,5-7,0 - b n kéo (N) - Kh năng ch u nư c (gi ) 500 -M t thu c (g/m) 24 10 II Nh p kh u 1 Dây n Riocord lo i 6 6 - M u s c: vàng S n xu t: gam/mét - Bao gói: 2x400m; UEB - Tây -M t lõi thu c (g/m) 3,6 2x200m Ban Nha - ư ng kính (mm) - Kh i lư ng t nh: 10,6 Nh p khNu: - Cư ng kháng kéo 60 kg IEMCO (kg/cm2) - Kh i lư ng t ng: 12 kg 2 Dây n Riocord lo i 100 100 - M u s c: S n xu t: gam/mét - Bao gói: 2 x 50 m UEB - Tây -M t lõi thu c (g/m) 11,2 - Kh i lư ng t nh: 12,6 Ban Nha - ư ng kính (mm) kg Nh p khNu: - Cư ng kháng kéo 100 - Kh i lư ng t ng: 14 IEMCO (kg/cm2) kg 3 Dây n ch u nư c 6,5 S n xu t: - T c n (km/giây) - ư ng kính dây: 5,4 T.Qu c - b n kéo (N) 500 mm Nh p khNu: -M t thu c (g/cm) IEMCO, - kh năng ch u nư c (gi ) 11 Gaet 24
 18. 4 Dây n lo i 6 gam/mét 6,8 V nh a, m u vàng S n xu t: - T c n (km/giây) IDL - n -M t thu c (g/m) 6 Nh p khNu: - ư ng kính dây (mm) IEMCO - Th i h n s d ng (tháng) 3,9 24 5 Dây n Corrtex 6,5 - Lo i 3,5 gam/m S n xu t: - T c n (km/giây) - Lo i 5 gam/m Orica - - dãn t i thi u (%) 8 - Lo i 10 gam/m Australia - b n kéo (N) Nh p khNu: - Th i h n s d ng (tháng) 700 IEMCO, Gaet 60 D M i n các lo i I S n xu t trong nư c 1 M i n MN-31 1,61 - 1,7 - F37x120mm, 175 S n xu t: - T tr ng (g/cm3) gam Z131. - T c n (km/giây) 7,2 - 7,8 - S c nén tr chì (mm) - F54x120mm, 400 - Th i h n s d ng (tháng) 22 gam 60 - F85x105mm, 850 gam 2 M i n TMN-15 1,52 - 1,59 - 100x54x25mm, 175 S n xu t: - T tr ng (g/cm3) gam (kh i ch nh t) Z115 - T c n (km/giây) 6,0 - S c nén tr chì (mm) - F70x70mm, 400 gam - Th i h n s d ng (tháng) 14,5 (tr ) 24 3 M i n TX-1A 1,45 - 1,55 ư ng kính th i: F65 S n xu t: - T tr ng (g/cm3) - 100 mm Z131 - T c n (km/giây) 6,4 - 6,8 - S c nén tr chì (mm) Chi u cao : 153-320 - Th i h n s d ng (tháng) 16 - 19 mm Kh i lư ng: 1,0 - 4,0 24 kg 4 M i n VE05 1,61 - F58x95mm; 400gam S n xu t: - T tr ng (g/cm3) Vi n TPTN - T c n (km/giây) 7,4 - S c nén tr chì (mm) - Th i h n s d ng (tháng) 24 24 5 M i n VE 05A 1,61 Lo i S n xu t: - T tr ng (g/cm3) Vi n TPTN - T c n (km/giây) 7,4-7,6 - F34x128 mm, 175 - S c nén tr chì (mm)
 19. - Th i h n s d ng (tháng) 22 gam 24 - F54x128 mm, 400 gam - F66x128 mm, 800 gam 6 M i n TMN - 15H 1,65 - 1,70 Lo i - T tr ng (g/cm3) S n xu t: - T c n (km/giây) 7,2-7,5 - F38x118 mm, 175 Z115 - Kh năng sinh công gam (g/cm3) 350 - S c nén tr chì (mm) - F54x118 mm, 400 - Th i h n s d ng (tháng) 24 gam 24 II Nh p kh u 1 Power primer “plus” PPP- 21,6 - F50x122 mm, 400 S n xu t: ICI 400g (Anzomex) gam Australia. - Áp l c n (GPa) 1,6 Nh p khNu: - T tr ng (g/cm3) IEMCO, - T c n (km/giây) 7,2 Gaet - H n s d ng (tháng) 60 2 Pentolite 7,8 - F50x53 mm, 150 S n xu t: - T c n (km/giây) gam IDL - n - T tr ng (g/cm3) 1,55 -1,61 Nh p khNu: - áp l c n (KBar) - F50x80 mm, 250 IEMCO; 240 gam Gaet - F75x70 mm, 500 gam II. THU C N ƠN CH T NGUYÊN LI U TT Tên s n ph m Công th c hoá h c Quy Ngu n cách g c 1 Hexogen - C3H6N6O6 Nh p khNu (G, - C6H2N6N3(NO2)3 RDX,T4,Cyclonite,Trimethylen - trinitrmin) 2 Pentrit - C(CH2ONO2)4 Nh p khNu (Pentaerythrol- - C5H8(ONO2) tetranitrate,Tetranitro pentaeritrit,
 20. Corpent,PENT ho c TEN) 3 Octogen - C4H8N8O8 Nh p khNu (HMX - Cyclotetramethylene tetratrramine, Homocyclonit) 4 Nitrôglyxêrin (NG) - C3H5(ONO2)3 Nh p khNu 5 Trinitrotoluen (TNT) - C7H5NO2 Nh p khNu 6 Dinitro toluen (DNT) - C6H3CH3(NO2)2 Nh p khNu 7 Nitroglycol (glycoldinitrat) - C2H4(ONO2)2 Nh p khNu 8 Hexanitro stilben - C14H6(NO2)6 Nh p khNu Dinitrophenol C6H3(NO2)2OH Nh p khNu 9 Tetryl - Nh p C6H2(NO3)3NO2NCH3 khNu (Trinitro phenyl methyl nitratmine, tetranitrro - - C3H2(NO2)4CH3N methylanilin Pyronite) 10 Fuminat thu ngân (F-T) - Hg(ONC)2 11 Azotua chì (azit chì, lead azide - - Pb(N3)2 S n AC) xu t: Z 121 12 Stipnat chì (lead styphnat, C6H(O2Pb)(NO2)3H2O S n trinitrozenzorsinat chì - SC) xu t: Z 121 13 Tetraxen (Terazolyl guanyl - C2H8ON10 S n tetrazene hydrate) xu t: Z 121 14 Diazodinit rophenol (DDNP) - C6H2O5N4. Nh p khNu Ghi chú: · Vi n TPTN: Vi n thu c phóng thu c n - B Qu c phòng · Z115 - Công ty i n - Cơ - Hoá ch t 15 - B Qu c phòng · Z113 - Công ty Cơ khí - Hoá ch t 13 - B Qu c phòng · Z121 - Công ty Cơ khí hoá ch t 21 - B Qu c phòng · Z131 - Công ty Cơ i n và v t li u n 31 - B Qu c phòng · IEMCO - Công ty V t li u n công nghi p - T ng Công ty Than Vi t Nam · Gaet - Công ty V t tư công nghi p qu c phòng - B Qu c phòng · HDSD - Hư ng d n s d ng
Đồng bộ tài khoản