Quyết định 77/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
77
lượt xem
2
download

Quyết định 77/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2004/QĐ-BTC về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 77/2004/Q -BTC NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY NNH QU N LÝ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ư c Qu c h i nư c CHXHCN Vi t Nam khoá X, kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/06/2001; Căn c Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan; Căn c Ngh nh s 77/2003//N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Căn c Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/08/1998 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ; Căn c Quy t nh s 206/2003/Q -TTg ngày 07/10/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch v c a hàng kinh doanh hàng mi n thu ban hành kèm theo Quy t nh s 205/1998/Q -TTg ngày 19/08/1998 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Thương m i. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh qu n lý h i quan i v i hàng hoá bán t i c a hàng kinh doanh hàng mi n thu . i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 54/2003/Q -BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B Tài chính và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký)
  2. QUY NNH QU N LÝ H I QUAN I V I HÀNG HOÁ BÁN T I C A HÀNG KINH DOANH HÀNG MI N THU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2004/Q -BTC ngày 28/9/2004 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG 1. Hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng kinh doanh hàng mi n thu (sau ây g i t t là c a hàng) ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng. Th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu bán t i c a hàng th c hi n như quy nh i v i hàng kinh doanh nh p khNu. Riêng ph n tính thu ch ph i th c hi n i v i trư ng h p m t hàng nh p khNu bán cho ngư i nh p c nh có ơn giá vư t quá tiêu chuNn hành lý mi n thu theo quy nh c a pháp lu t (tính thu và thu thu i v i ph n vư t). 2. Hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu ph i dán tem "Vietnam duty not paid" do B Tài chính phát hành, dư i s giám sát c a cơ quan H i quan trư c khi ưa hàng vào kho. V trí dán tem i v i hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu th c hi n theo quy nh t i Ph l c 1 ính kèm Quy t nh này. 3. Các lo i m phNm (thu c danh m c do B Y t qu n lý ch t lư ng) ư c phép nh p khNu ph c v kinh doanh t i các c a hàng mi n thu không ph i ăng ký lưu hành. Các doanh nghi p kinh doanh hàng mi n thu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ch t lư ng m phNm. Trong trư ng h p doanh nghi p xin ưa m phNm ra kh i khu v c qu n lý c a C a hàng mi n thu tiêu th t i th trư ng n i a ph i ăng ký lưu hành theo quy nh c aB Yt . 4. H i quan không niêm phong kho hàng, c a hàng, không tr c ti p giám sát, không tr c ti p làm th t c bán hàng. M i tháng m t l n, H i quan th c hi n ki m tra ch ng t bán hàng c a c a hàng thanh kho n t khai nh p khNu. Trong quá trình thanh kho n n u xét th y c n thi t thì H i quan th c hi n vi c ki m tra lư ng hàng t n. 5. Trách nhi m c a c a hàng: 5.1 Bán hàng úng th t c, úng i tư ng, úng nh lư ng quy nh. 5.2 Lưu gi h sơ, ch ng t bán hàng theo quy nh t i M c II dư i ây. 5.3 M i tháng, c a hàng ph i làm báo cáo bán hàng g i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng (theo m u t i Ph l c 2 ính kèm Quy t nh này) H i quan ki m tra và thanh kho n.
  3. 5.4 C a hàng ph i có h th ng máy tính n i m ng v i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng truy n tr c ti p t i cơ quan H i quan: - S li u bán hàng (tên ngư i mua hàng, s h chi u ho c s gi y thông hành, tên hàng, s lư ng, tr giá). - S li u hàng t n kho (tên hàng, mã s , s lư ng, tr giá). 6. H i quan qu n lý c a hàng ph i m s theo dõi hàng nh p khNu bán t i c a hàng và s li u bán hàng, hàng t n kho do c a hàng cung c p theo quy nh t i i m 5.4 nêu trên. II. QUY NNH V BÁN HÀNG 1. Trư ng h p ngư i mua hàng là các cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan Lãnh s và cơ quan i di n các t ch c qu c t t i Vi t Nam ư c hư ng tiêu chuNn nh lư ng mi n thu quy nh t i Ngh nh s 73/CP ngày 30/7/1994 c a Chính ph . 1.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u, ch ng minh thư ngo i giao ho c công hàm (n u ngư i mua là cơ quan). b) S nh m c hàng mi n thu . c) Văn b n u quy n mua hàng ( i v i trư ng h p mua hàng theo u quy n). d) Gi y phép c a C c H i quan T nh, thành ph ( i v i m t hàng là ô tô, xe g n máy). 1.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) C t ô tem tương ng v i m t hàng ã bán và dán vào hoá ơn bán hàng. b) Hoá ơn bán hàng. c) Các ch ng t c,d quy nh t i i m 1.1 trên ây. 2. Trư ng h p ngư i mua hàng là chuyên gia nư c ngoài th c hi n các chương trình, d án ODA Vi t Nam, tiêu chuNn nh lư ng mi n thu ư c quy nh t i Quy t nh s 211/1998/Q -TTg ngày 31/10/1998 c a Th tư ng Chính ph ; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c theo l i m i c a cơ quan Nhà nư c Vi t Nam tiêu chuNn nh lư ng mi n thu ư c quy nh t i Quy t nh s 210/1999/Q - TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph . 2.1. Th t c trư c khi bán hàng: C a hàng ph i xu t trình văn b n quy nh t i i m 2.2.c dư i ây v i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng xác nh n và tr lùi hàng hoá mua t i c a hàng. 2.2. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau:
  4. a) H chi u. b) T khai nh p xu t c nh Vi t Nam. c) Văn b n xác nh n c a B K ho ch và u tư (n u là chuyên gia ODA) ho c c a B , ngành m i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v nư c làm vi c (n u là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài). 2.3. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) Ghi y h tên, s h chi u, ngày nh p c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. c) i v i văn b n quy nh t i i m 2.2.c trên ây: - Thu b n copy văn b n xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ã có xác nh n tr lùi c a H i quan, n u ngư i mua chưa mua h t lư ng hàng ư c mi n thu . - Thu b n chính văn b n xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, n u ngư i mua ã mua h t lư ng hàng ư c mi n thu . 3. Trư ng h p ngư i nh p c nh mua hàng c a hàng mi n thu t i c a khNu nh p và c a hàng mi n thu trong n i a: 3.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u. b) T khai nh p xu t c nh Vi t Nam. c) Sau khi bán hàng nhân viên c a hàng ph i ghi t ng tr giá hàng ã bán ký, ghi rõ h tên vào T khai nh p xu t c nh. d) Ghi y h tên, s h chi u, ngày nh p c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. 3.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng. b) Thu b n copy T khai nh p xu t c nh (sau khi ã ghi theo quy nh t i 3.1.c trên ây). 4. Trư ng h p ngư i xu t c nh mua hàng t i c a hàng mi n thu trong n i a: 4.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u.
  5. b) Vé máy bay xu t c nh ã ư c t ch . 4.2. Nhân viên bán hàng ph i thu và lưu các ch ng t sau: a) Hoá ơn bán hàng ( ã có xác nh n th c xu t c a H i quan c a khNu xu t). b) Ghi y h tên, s h chi u, s hi u chuy n bay, ngày xu t c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. 4.3. Th t c h i quan t i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng: a) Ki m tra, i chi u hàng hoá ã bán v i hoá ơn bán hàng. b) Niêm phong hàng hoá ã bán c a hàng chuy n t i c a khNu xu t. 4.4. Th t c h i quan t i c a khNu xu t: a) Ki m tra niêm phong c a H i quan qu n lý c a hàng. b) Giám sát m b o hàng ư c th c xu t. c) Xác nh n th c xu t vào t ng hoá ơn bán hàng. 5. Trư ng h p ngư i xu t c nh mua hàng t i c a hàng mi n thu c a khNu xu t: 5.1. Nhân viên bán hàng ph i ki m tra các ch ng t sau: a) H chi u ho c gi y thông hành xu t nh p c nh theo quy nh. b) Ch ng t ch ng minh ngu n g c ngo i t h p pháp (trư ng h p mua hàng v i tr giá trên m c ngo i t quy nh ph i khai báo h i quan theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam). 5.2. Nhân viên bán hàng ph i th c hi n: a) Ghi y h tên, s h chi u (s gi y thông hành), ngày xu t c nh c a ngư i mua hàng vào hoá ơn bán hàng. b) Lưu hoá ơn bán hàng. 5.3. Trư ng h p khách du l ch xu t c nh b ng ư ng bi n không có th th c nh p c nh, không có t khai nh p xu t c nh Vi t Nam thì th c hi n như quy nh t i i m 5.2 trên ây. 6. Hàng mi n thu bán trên các chuy n bay qu c t : 6.1. Khi xu t hàng t kho ưa lên máy bay, doanh nghi p ph i l p "Phi u xu t kho" ghi rõ m t hàng, s lư ng, tr giá lô hàng ó.
  6. 6.2. i v i chuy n bay xu t c nh: Doanh nghi p ư c phép l p hoá ơn t ng (03 liên) cho t t c s hàng ã bán trên máy bay c a m t chuy n bay, liên 1 (lưu doanh nghi p), liên 2 ( thanh kho n mi n thu v i cơ quan thu ), liên 3 (n p cho H i quan). 6.3. i v i chuy n bay nh p c nh: N u ngư i mua hàng trên chuy n bay nh p c nh thì yêu c u ngư i mua khai báo vào T khai nh p xu t c nh Vi t Nam và ngư i bán hàng xác nh n trên t khai như n i dung xác nh n c a nhân viên bán hàng t i c a hàng mi n thu nh p c nh (quy nh t i i m 3.1.c nêu trên) và xu t hoá ơn bán hàng theo quy nh. 6.4. Trong th i gian 24 gi , sau khi k t thúc chuy n bay doanh nghi p ph i n p cho H i quan qu n lý c a hàng b n kê chi ti t bán hàng cho hành khách c a chuy n bay xu t c nh ho c nh p c nh, n i dung b n kê chi ti t g m các tiêu chí: H tên ngư i mua hàng, s h chi u, s hi u chuy n bay, ngày xu t c nh/nh p c nh có xác nh n c a ngư i bán hàng; hoá ơn t ng, phi u xu t kho làm cơ s thanh kho n h sơ. 7. Hàng mi n thu ph c v nhu c u c a thu th trong th i gian tàu ang neo ut i c ngVi t Nam s d ng trên tàu và ngoài lãnh h i Vi t Nam: 7.1. Trư ng h p mua hàng mi n thu ph c v nhu c u cá nhân trong th i gian tàu ang neo u ch xu t c nh: Thu th trên tàu ư c phép mua hàng mi n thu t i c a hàng mi n thu 01(m t) l n theo nh lư ng c th sau: a) nh lư ng: - Rư u t 22 tr lên: 1,5 lít. - Rư u dư i 22 : 2,0 lít. - u ng có c n, bia: 3,0 lít - Thu c lá i u: 400 i u. - Xì gà: 100 i u. b) Quy nh v bán hàng: - Thuy n trư ng ho c ngư i i di n tàu thay m t thu th l p ơn hàng mua 01 (m t) l n chung cho các thu th có nhu c u s d ng lo i hàng này theo nh lư ng nêu trên. - Nhân viên bán hàng th c hi n: + Ki m tra ơn hàng c a thuy n trư ng ho c ngư i i di n tàu, danh sách thu th .
  7. + Ghi y h tên, s h chi u c a thuy n trư ng ho c ngư i i di n tàu, s hi u phương ti n v n t i, ngày tàu nh p c nh vào hoá ơn bán hàng và ký tên vào hoá ơn bán hàng. + Lưu hoá ơn bán hàng, ơn hàng và danh sách thu th làm cơ s thanh kho n h sơ. 7.2. Trư ng h p mua hàng mi n thu ph c v nhu c u c a thu th cho hành trình ti p theo ngoài lãnh h i Vi t Nam ch ư c mua t i c a hàng mi n thu nơi tàu xu t c nh. - Quy nh v bán hàng: Thuy n trư ng ho c ngư i i di n tàu l p ơn hàng theo nhu c u. - Nhân viên bán hàng th c hi n: + Ki m tra ơn hàng c a thuy n trư ng ho c ngư i i di n tàu, danh sách thu th làm cơ s thanh kho n h sơ. + Ghi y h tên, s h chi u c a thuy n trư ng ho c ngư i i di n tàu, s hi u phương ti n v n t i, ngày tàu nh p c nh vào hoá ơn bán hàng và ký tên vào hoá ơn bán hàng. + Lưu hoá ơn bán hàng, ơn hàng và danh sách thu th . Hàng hoá mua t i c a hàng mi n thu theo ơn hàng ph c v nhu c u c a thu th cho hành trình ti p theo (s d ng ngoài lãnh h i Vi t Nam) ph i ư c ưa vào kho c a tàu H i quan niêm phong và giám sát cho n khi tàu xu t c nh. III. QUY NNH I V I HÀNG S N XU T T I VI T NAM VÀ HÀNG HOÁ NH P KH U ANG LƯU THÔNG H P PHÁP TRÊN THN TRƯ NG VI T NAM ƯA VÀO BÁN T I C A HÀNG MI N THU 1. Hàng s n xu t t i Vi t Nam bao g m hàng hoá ư c s n xu t t nguyên li u, v t tư trong nư c và hàng hoá ư c s n xu t t nguyên li u, v t tư nh p khNu. 2. Hàng s n xu t t i Vi t Nam ưa vào bán t i c a hàng mi n thu là m t hàng không thu c danh m c hàng c m xu t khNu. N u là m t hàng xu t khNu có i u ki n ph i có gi y phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành theo quy nh c a pháp lu t. 3. Hàng hoá ã nh p khNu, ang lưu thông h p pháp trên th trư ng Vi t Nam (dư i ây ư c g i là hàng ã nh p khNu), n u ưa vào bán t i c a hàng mi n thu ư c coi như hàng xu t khNu và ph i tuân th chính sách m t hàng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Th t c h i quan i v i hàng hoá s n xu t t i Vi t Nam t nguyên li u, v t tư nh p khNu; hàng hoá ã nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu : 4.1..Doanh nghi p bán hàng ăng ký t khai xu t khNu (HQ/2002-XK), doanh nghi p mua hàng (doanh nghi p kinh doanh hàng mi n thu ) ăng ký t khai nh p khNu
  8. (HQ/2002-NK) cùng b h sơ h i quan liên quan như i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu theo h p ng mua bán. i v i hàng hoá ã nh p khNu thì n p thêm các ch ng t nh p khNu ban u: t khai nh p khNu, biên lai thu các lo i (b n sao có xác nh n óng d u, ký tên c a giám c doanh nghi p). Doanh nghi p bán hàng, doanh nghi p mua hàng th c hi n th t c h i quan t i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng mi n thu . 4.2. Chi c c H i quan qu n lý c a hàng mi n thu có trách nhi m làm th t c xu t khNu, nh p khNu lô hàng theo quy nh hi n hành, riêng: - i v i T khai HQ/2002-XK: xác nh n ã làm th t c h i quan và óng d u vào ô 26, chưa xác nh n th c xu t và chưa óng d u vào ô 27. - M s theo dõi riêng i v i lo i hàng này. 4.3. Hàng ngày, trên cơ s hoá ơn thanh toán v i khách hàng, doanh nghi p mua hàng có trách nhi m t ng h p s hàng ã bán trong ngày và l p báo cáo bán hàng trong ngày n p cho H i quan qu n lý c a hàng mi n thu . 4.4. Trên cơ s s theo dõi và báo cáo bán hàng trong ngày, khi s hàng nh p khNu trên t khai HQ/2002-NK ư c bán h t, doanh nghi p mua hàng có trách nhi m thông báo cho doanh nghi p bán hàng cùng liên h v i Chi c c H i quan qu n lý c a hàng ư c ki m tra i chi u và xác nh n, óng d u th c xu t vào ô s 27 trên t khai HQ/2002-XK (bao g m t khai lưu t i H i quan và t khai c a doanh nghi p bán hàng) làm cơ s thanh kho n h sơ. 5. Nh ng n i dung quy nh trong ph n này ch áp d ng i v i các doanh nghi p có nhu c u hoàn thu theo quy nh c a pháp lu t v thu . IV. QUY NNH V HÀNG HOÁ NH P KH U BÁN T I C A HÀNG MI N THU CHUY N M C ÍCH S D NG 1. Hàng tái xu t: 1.1. Khi làm th t c tái xu t, doanh nghi p ph i n p các ch ng t sau: - Văn b n ngh xin tái xu t. - Gi y phép c a B Thương m i (n u khi nh p khNu có gi y phép c a B Thương m i). 1.2 Th t c h i quan tái xu t: - Th t c h i quan tái xu t th c hi n như quy nh i v i lô hàng tái xu t. - Chi c c H i quan qu n lý c a hàng làm th t c tái xu t.
  9. 2. Hàng chuy n vào bán t i th trư ng n i a: 2.1. Khi mu n chuy n hàng nh p khNu bán t i c a hàng mi n thu vào tiêu th n i a, doanh nghi p ph i n p cho Chi c c H i quan qu n lý c a hàng: - Văn b n ngh . - Gi y phép c a B Thương m i ( i v i hàng nh p khNu có i u ki n). 2.2. Th t c h i quan chuy n hàng vào tiêu th n i a ư c th c hi n như quy nh i v i hàng kinh doanh nh p khNu. V. QUY NNH V THANH KHO N 1. H sơ thanh kho n g m: 1.1. Ch ng t bán hàng cho t ng i tư ng theo quy nh t i Ph n II nêu trên. 1. 2. Báo cáo bán hàng trong tháng c a c a hàng. 1.3. Các ch ng t khác (n u có). Vi c thanh kho n ư c ti n hành nh kỳ theo t ng tháng. nh kỳ hàng năm Chi c c H i quan qu n lý c a hàng th c hi n vi c ki m tra hàng t n kho. C a hàng ch u trách nhi m lưu gi h sơ, ch ng t bán hàng (theo t ng lo i i tư ng mua hàng quy nh t i Ph n II nêu trên) xu t trình khi H i quan ki m tra, thanh kho n 2. Th t c thanh kho n: - M i tháng, Chi c c H i quan qu n lý c a hàng th c hi n thanh kho n hàng hoá ã bán trong tháng m t l n vào tu n u tiên c a tháng ti p theo. Khi H i quan ki m tra, thanh kho n c a hàng ph i xu t trình h sơ nói t i i m 1, Ph n V trên ây và các s sách, ch ng t liên quan khác (khi H i quan yêu c u). - Trong quá trình thanh kho n, n u xét th y c n thi t thì H i quan th c hi n ki m tra hàng t n. - Sau khi thanh kho n, c a hàng ph i lưu gi h sơ bán hàng trong th i gian quy nh c a pháp lu t. 3. Thanh kho n i v i trư ng h p hàng v , tiêu hu : 3.1. i v i hàng v trong quá trình v n chuy n thì doanh nghi p ph i n p văn b n gi i trình, ch ng thư giám nh c a cơ quan có thNm quy n ho c xác nh n c a chính quy n a phương.
  10. Trư ng h p hàng v nh l , s lư ng ít (m t vài th ), tr giá nh thì doanh nghi p n p văn b n gi i trình cho H i quan qu n lý c a hàng xác nh n thanh kho n mà không ph i n p ch ng thư giám nh ho c xác nh n c a chính quy n a phương. 3.2. i v i hàng hoá quá h n s d ng, hàng b hư h ng, m t phNm ch t ch t thì doanh nghi p ph i n p văn b n gi i trình và ch ng thư giám nh. 3.3. Th t c tiêu hu : Th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. PH L C 1 QUY NNH VN TRÍ DÁN TEM HÀNG HOÁ NH P KH U KINH DOANH T I C A HÀNG MI N THU (Ban hành kèm theo Quy t nh s 77/2004/Q -BTC ngày 28/9/2004 c a B trư ng B Tài chính) 1. Thu c lá dán u tút thu c. 2. Rư u chai (bao g m c hũ, bình) dán v t qua nút chai. 3. Qu t i n các lo i: dán phía trên c a b u qu t. i v i nh ng lo i qu t s n xu t theo d ng h p (như qu t thông gió) dán m t trư c, góc trái phía trên. 4. T l nh dán m t trên bên ph i. 5. N i cơm i n: dán ph n thân n i phía trên b ph n i n. 6. Phích nóng l nh dùng i n: dán t i ph n thân phích phía trên b ph n i n. Phích nóng l nh không dùng i n: dán v t d c ph n n i áy và thân phích, n u không có ph n n i áy thì dán d c theo thân phích n i v i c phích phía trên. 7. B p ga các lo i dán m t trên bên ph i. 8. u video dán n p trên góc sau bên ph i. 9. Máy thu hình (TV) dán phía trên ph n sau máy. 10. Máy i u hoà không khí dán m t trên bên ph i. i v i máy i u hoà không khí lo i 2 c c thì dán vào m t trên bên ph i c c l nh. 11. Các lo i m phNm, bánh k o, da và các lo i hàng hóa khác doanh nghi p ư c phép t ch n v trí dán tem trên bao bì c a s n phNm m b o không nh hư ng n ch t lư ng và m quan c a s n phNm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản