Quyết định 77/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 77/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà; qua đò; phí trông giữ xe; phí sử dụng lề đường, bến bãi mặt nước; phí vệ sinh và phí xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ CẦN THƠ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 77/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐNN H SỐ 20/2007/QĐ-UBN D N GÀY 13 THÁN G 6 N ĂM 2007 CỦA ỦY BAN N HÂN DÂN THÀN H PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀN H DAN H MỤC VÀ MỨC THU PHÍ CHỢ; PHÍ QUA PHÀ; QUA ĐÒ; PHÍ TRÔN G GIỮ XE; PHÍ SỬ DỤN G LỀ ĐƯỜN G, BẾN BÃI MẶT N ƯỚC; PHÍ VỆ SIN H VÀ PHÍ XÂY DỰN G TRÊN ĐNA BÀN THÀN H PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí và lệ phí; Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Căn cứ Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh, bổ sung một số mức thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. N ay sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Mục I và khoản 1 Mục II Danh mục và mức thu phí chợ; phí qua phà trên địa bàn thành phố Cần Thơ (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-UBN D ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ), như sau:
  2. 1/ Đối với danh mục và mức thu phí chợ, phí qua phà: TT DAN H MỤC PHÍ MỨC THU I PHÍ CHỢ 1 Đối với chợ có hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định đồng/ngày/m2 thường xuyên tại chợ: - Chợ loại 1 5.000 - Chợ loại 2 4.000 - Chợ loại 3 3.000 2 Đối với chợ có hộ kinh doanh cố định được phép bán trên lề đồng/người/ngày đường không có cửa hàng, cửa hiệu; hộ buôn bán không thường xuyên, không cố định: - Địa bàn quận N inh Kiều + Cả ngày 4.000 + Một buổi chợ 2.000 - Địa bàn các quận Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn + Cả ngày 3.000 + Một buổi chợ 1.500 - Địa bàn các huyện còn lại + Cả ngày 2.000 + Một buổi chợ 1.000 II PHÍ QUA PHÀ, QUA ĐÒ 1 Phí qua phà: đồng/người/chuyến a Đối với người 1.000 b Đối với người và phương tiện hành lý - N gười và xe gắn máy 2.500 - N gười và xe đạp 1.500 - N gười kèm hành lý (chiếm diện tích trên 1m2 hoặc trên 1.500 100 kg) 2/ Sửa đổi, bổ sung đoạn 5, Điều 3 của Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND, như sau: “Đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đã ký hợp đồng ủy nhiệm thu với Chi cục Thuế thu các loại phí nêu trên kể cả các loại phí đấu thầu nộp đủ 100% theo đúng số tiền đã thu trên các biên lai thuế.”
  3. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày, kể từ ngày ký; Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. N ơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - VP. Chính phủ (HN -TP.HCM); - Bộ Tư pháp (Cục KTVB); CHỦ TNCH - Bộ Tài chính; - TT TU, HĐN D, UBN D. TP; - UBMTTQ và các đoàn thể; - VP. Đoàn ĐBQH & HĐN D TP; - Sở, ban ngành thành phố; - UBN D quận, huyện; - UBN D xã, phường, thị trấn; Trần Thanh Mẫn - Báo Cần Thơ; Đài PT-TH Cần Thơ; - Website Chính phủ; - VP. UBN D thành phố (3B) - TT. Công báo; - Lưu VP.N V90

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản