Quyết định 774/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến 31/12/2008

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
4
download

Quyết định 774/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến 31/12/2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 774/qđ-bxd của bộ xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng đại học quốc gia hà nội tại hòa lạc kể từ khởi công đến 31/12/2008', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 774/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến 31/12/2008

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 774/QĐ-BXD ----------------------- Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến ngày 31/12/2008 ---------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 68/TB-BXD ngày 18/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-BXD ngày 27/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt dự toán chi phí Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc năm 2009; Xét đề nghị của Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tại các văn bản: số 70/BQLDA-KHTC ngày 26/5/2009, số 77/BQLDA-KHTC ngày 12/6/2009 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán độc lập chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến ngày 31/12/2008; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện kiểm toán chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến ngày 31/12/2008 với các nội dung sau: - Tên gói thầu: Kiểm toán độc lập chi phí vốn đầu tư xây dựng Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc kể từ khởi công đến ngày 31/12/2008 - Giá gói thầu (tạm tính): 493.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi ba triệu đồng). - Nguồn vốn: lấy từ khoản mục dự phòng trong dự toán chi phí hoạt động Ban quản lý dự án năm 2009 được phê duyệt tại Quyết định số 171/QĐ-BXD ngày 27/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu - Thời gian lựa chọn nhà thầu: 10 ngày - Hình thức hợp đồng: hợp đồng tư vấn, giá hợp đồng theo giá trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày Điều 2. Đồng ý với đề xuất của Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc tại văn bản số 77/BQLDA-KHTC ngày 12/6/2009 về nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam. Bộ Xây dựng uỷ quyền cho Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc lập, phê duyệt và phát hành Hồ sơ yêu cầu đến nhà thầu được dự kiến chỉ định thầu; tổ chức đánh
  2. giá Hồ sơ đề xuất của nhà thầu, phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành. Giá trị thanh toán hợp đồng kiểm toán được xác định căn cứ vào giá trị quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch –Tài chính, Quản lý hoạt động xây dựng, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như điều 3; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để báo cáo); Đã ký - Lưu: VP, KHTC. A(6). Bùi Phạm Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản