intTypePromotion=1

Quyết định 79/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
89
lượt xem
2
download

Quyết định 79/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 79/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành kèm theo Quyết định số 51/2004/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 79/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 79/2004/Q§­TTg  ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2004 vÒ viÖc®iÒu chØnh mét sè  néi dung cña Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh phñ  t h ù c   h i Ö n   N g h Þ   q u y Õ t   H é i   n g h Þ   l Ç n   t h ø   9   B a n   C h Ê p   h µ n h  Trung ¬ng §¶ng khãa IX ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 51/2004/Q§­TTg ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh   phñ, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  §iÒu chØnh mét sè néi dung cña Ch¬ng tr×nh  hµnh ®éng cña ChÝnh phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn   thø 9 Ban ChÊp hµnh Trung  ¬ng §¶ng khãa IX ban hµnh kÌm  theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   51/2004/Q§­TTg     ngµy   31   th¸ng   3   n¨m   2004 (gäi t¾t lµ Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng) nh sau: 1. §iÒu chØnh ®iÓm d môc 4 PhÇn I cña Ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng nh sau: “d)  §Ò  ¸n vÒ   c¬  chÕ  tµi  chÝnh  khi chuyÓn   c¸c doanh  nghiÖp  nhµ  níc gi÷  100% vèn sang ho¹t   ®éng  theo chÕ   ®é  c«ng   ty   tr¸ch  nhiÖm   h÷u   h¹n   mét   thµnh  viªn;   ®ång   thêi,   ngay trong quý III n¨m 2004, thÝ ®iÓm viÖc cæ phÇn hãa tõ  mét ®Õn hai tæng c«ng ty lín”. 2. §iÒu chØnh ®iÓm 3 môc A PhÇn II cña Ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng nh sau: “3.   Bé   Tµi   chÝnh   khÈn   tr¬ng   hoµn   thµnh   ®Ò   ¸n   thµnh  lËp C«ng ty  ®Çu t  tµi chÝnh cña Nhµ  níc vµ  phèi hîp víi  Bé  Néi vô  nghiªn cøu  ®Ò  ¸n vÒ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  n íc  ®Ó  thùc hiÖn  thèng  nhÊt vµ  cã  hiÖu qu¶ chøc n¨ng   ®¹i  diÖn  chñ  së  h÷u vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh nghiÖp thuéc mäi  ngµnh   trong   nÒn   kinh   tÕ   quèc   d©n.   Tríc   hÕt,   thÝ   ®iÓm  thµnh lËp C«ng ty tµi chÝnh  ë  mét sè   ®Þa ph¬ng cã  nhiÒu  doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn hãa (quý II n¨m 2004)”. 3.  §iÒu  chØnh  tiªu   ®Ò  môc  D PhÇn   II cña  Ch ¬ng  tr×nh  hµnh ®éng nh sau: 
  2. 2 “D. Ph¸t triÓn thÞ  trêng khoa häc c«ng nghÖ  g¾n víi  c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh”. 4. §iÒu chØnh ®iÓm 3 (g¹ch ®Çu dßng thø nhÊt) cña Phô   lôc Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nh sau: STT Néi dung c«ng viÖc H×nh  Thêi gian  thøc hoµn thµnh ­   C¬   chÕ   tµi   chÝnh   khi   chuyÓn   c¸c  Ò ¸n § Quý III doanh   nghiÖp   nhµ   níc   gi÷   100%   vèn  n¨m 2004 sang ho¹t  ®éng theo chÕ   ®é  c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn 5.  §iÒu chØnh   ®iÓm  3 (g¹ch   ®Çu  dßng thø  t) cña Phô  lôc Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nh sau: ST Néi dung c«ng viÖc H×nh  Thêi gian  T thøc hoµn  thµnh ­   Söa   ®æi,   bæ   sung   NghÞ   ®Þnh   sè  NghÞ  Quý II 64/2002/N§­CP vÒ  chuyÓn doanh nghiÖp  ®Þnh n¨m 2004 nhµ  níc thµnh C«ng ty cæ phÇn  ®Ó  g¾n  cæ phÇn hãa doanh nghiÖp nhµ  níc víi  niªm yÕt trªn thÞ trêng chøng kho¸n 6. §iÒu chØnh  ®iÓm 3 (g¹ch  ®Çu dßng thø n¨m) cña Phô  lôc Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nh sau: STT Néi dung c«ng viÖc H×nh  Thêi gian  thøc hoµn  thµnh ­   Hoµn   thµnh   ®Ò   ¸n   thµnh   lËp   C«ng  §Ò ¸n Quý II ty  ®Çu t  tµi chÝnh Nhµ  níc vµ  phèi  n¨m 2004 hîp víi Bé  Néi vô  nghiªn cøu  ®Ò  ¸n  vÒ  c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  ®Ó  thùc  hiÖn thèng nhÊt vµ  cã  hiÖu qu¶ chøc  n¨ng  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u vèn nhµ  n­ íc  ®Çu t vµo doanh nghiÖp thuéc mäi  ngµnh   trong   nÒn   kinh   tÕ   quèc   d©n.  Tríc   hÕt,   thÝ   ®iÓm   thµnh   lËp   C«ng  ty  ®Çu t tµi chÝnh  ë  mét sè  ®Þa ph­ ¬ng cã  nhiÒu doanh nghiÖp thùc hiÖn  cæ phÇn hãa 7. §iÒu chØnh ®iÓm 3 (g¹ch ®Çu dßng thø chÝn) cña Phô   lôc Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng nh sau:
  3. 3 STT Néi dung c«ng viÖc H×nh  Thêi gian  thøc hoµn  thµnh ­   Thùc   hiÖn   thÝ   ®iÓm   viÖc   cæ   phÇn  Quý III hãa   tõ   mét   ®Õn   hai   tæng   c«ng   ty  n¨m 2004 lín. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o;   thay   thÕ   c¸c   néi   dung  trong Ch¬ng tr×nh hµnh  ®éng cña ChÝnh phñ  thùc hiÖn NghÞ  quyÕt   Héi   nghÞ   lÇn   thø   9   Ban   ChÊp   hµnh   Trung  ¬ng   §¶ng  khãa   IX   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   51/2004/Q§­TTg  ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  tr¸i víi  QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2