Quyết định 80/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 80/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2004/QĐ-BTC về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2004 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 80/2004/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2004 V VI C B SUNG DANH M C D ÁN VAY V N TÍN D NG U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 106/2004/N -CP ngày 1 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1091/CP-KTTH ngày 9 tháng 8 năm 2004 và văn b n s 1435/CP-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2004; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH i u 1. B sung Danh m c các d án vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 54/2004/Q -BTC ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính như sau: 1. Các d án óng tàu m u (s n phNm u tiên) c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam: a) 01 t u ch d u thô tr ng t i 100.000 t n tr lên; b) 01 t u ch d u thành phNm (xăng, diezel, ) tr ng t i 13.500 t n tr lên; c) 01 t u ch container s c ch 564 TEU tr lên; d) 01 h th ng t u Lash tr ng t i 10.900 t n (g m 01 t u m , 02 t u công tác và 120 xà lan t i tr ng 200 t n). 2. D án s n xu t ng cơ diesel t 100 - 400 mã l c c a Công ty diesel Sông Công thu c T ng công ty Máy ng l c và Máy nông nghi p. i u 2. Các d án u tư óng t u m u và s n xu t ng cơ diesel nêu trên áp ng các i u ki n theo quy nh ư c vay v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c.
  2. Th i h n ký h p ng tín d ng gi a ch u tư có d án nêu trên v i Qu H tr phát tri n n h t ngày 31/12/2005. i u 3. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch H i ng qu n lý, T ng Giám c Qu H tr phát tri n; V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính; Ch u tư các d án u tư óng t u m u và s n xu t ng cơ diesel nêu trên có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản