intTypePromotion=1

Quyết định 830/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Quyết định 830/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 830/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại di động trả trước GSM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 830/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  u   Ö n  S è  830/2001/Q§­T C B §  n g µ y 2  ë B ®i th¸ng  10 n¨ m  2001 v Ò  viÖc b a n  h µ n h  cíc  d Þ c h  vô  ®i Ö n  tho¹i di  é n g  tr¶ tr   ® íc G S M T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  u ®i Ön tr B ­C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy 11/3/1996 cña    ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  m¸y  tæ  bé  cña Tæng  côc Bu  ®iÖn; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/5/1998  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh ViÔn th«ng; ­C¨n  Th«ng   03/1999/TT­   cø  tsè  TCB§  ngµy 11/5/1999 cña    Tæng  côc B­ u ®iÖn  íng  H dÉn thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh  109/1997/N§­   CP ngµy  12/11/1997  cña ChÝnh  phñ  Bu  vÒ  chÝnh  ViÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  26/5/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh  ViÔn th«ng: ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña Tæng  C«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn th«ng ViÖt Nam   i   t¹  C«ng    v¨n 88/GCTT  ngµy 12/6/2001 vÒ    viÖc  ®iÒu  chØnh gi¶m    cíc®iÖn tho¹i  di®éng;   ­Theo      ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  Kinh  ­KÕ   Vô  tÕ   ho¹ch. Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Nay  ban  hµnh    cícdÞch  ®iÖn  vô  tho¹i     ®éng    ícnh  di tr¶tr   sau: 1.1.C ícgäi®i            tõthuªbao    di®éng    íc: tr¶tr +  íccuéc      C   gäinéivïng:   3.500  ®ång/1 phót;   +  íccuéc    C   gäicËn  vïng: 5.000  ®ång/1 phót;   +  íccuéc    C   gäic¸ch vïng:   6.500  ®ång/1 phót;   Møc    cícquy  ®Þnh    trªn®©y  bao  ®∙  gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞgiat¨ng. 1.2.C íc viÔn      th«ng quèc  ®èi    tÕ  víidÞch  di ®éng    íc ® îc tÝnh  vô    tr¶ tr     b»ng    cícth«ng      tindi®éng    néivïng céng        víi ®iÖn  cíc tho¹i   quèc  theo    ®i  gäi tÕ  b¶ng    cícviÔn  th«ng quèc  hiÖn  tÕ  hµnh.C¸ch    tÝnh  sau: nh  C ícdi®éng        tr¶ = C ícnéivïng       tr     quèc  ícgäi®i  (3.500 ®ång/phót)   +  {CícIDD  1,1 (VAT)}   x    tÕ 1.3.Kh«ng        thu cíchoµ  m¹ng,cícthuªbao        th¸ng cña      thuªbao ®iÖn  tho¹i   di®éng    íc.   tr¶tr
  2. 2 1.4.Gi¶m            cíc®èi víi cuéc    tõthuªbao  c¸c gäi®i      ®iÖn  tho¹i     ®éng    ­ di tr¶tr íc: + Gi¶m  30%  cho    c¸c cuéc    gäi trong níc tõ 23          giê ®ªm  h«m   íc ®Õn   tr   7  giês¸ng h«m       sau. C¸c cuéc    gäi quèc  ® îc gi¶m    tÕ    cíc nh quy ®Þnh  cña b¶ng    cíc viÔn  th«ng quèc  hiÖn  tÕ  hµnh. 1.5.§iÖn    tho¹i     ®éng    íckhisö  di tr¶tr     dông  trong c¸c tr     êng    hîp quy  ®Þnh  t¹ môc      îclµm      i 1.2,1.4,®   trßntheo nguyªn t¾c:     +  PhÇn      lÎ h¬n  lín hoÆc   b»ng  ®ång, ® îclµm    50      trßnthµnh  100  ®ång +  PhÇn    lÎnhá  h¬n  ®ång  îclµm    50  ®   trßnxuèng  (bá) §iÒu 2: ViÖc    ph¸thµnh    i c¸c lo¹ mÖnh       l thÎph¸thµnh, gi¸thÎ,sè îng        thêih¹n  dông    sö  cña    Tæng  thÎdo  C«ng    tyquy  ®Þnh  sau    khitr×nh Tæng    côc  cho phÐp. §iÒu   3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùctõ ngµy  th¸ng 11  01    n¨m  2001  vµ thay thÕ    QuyÕt  ®Þnh  754/Q§­ sè  KTKH  ngµy  8/12/1998 cña    Tæng  côc Tr­ ëng Tæng  côc  ®iÖn  viÖc  Bu  vÒ  ban hµnh    cícdÞch  ®iÖn  vô  tho¹i     ®éng    di tr¶ tr íc. §iÒu   4: Ch¸nh    v¨n phßng,Vô  ëng  Kinh  ­KÕ     tr Vô  tÕ   ho¹ch,Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n   thuéc  vÞ  Tæng   côc  ®iÖn,  Bu  Tæng  gi¸m ®èc Tæng  C«ng    ty Bu  chÝnh ViÔn th«ng  ViÖt Nam   c¸c®¬n  cã  ªnquan    vµ    vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thi hµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2