intTypePromotion=1

Quyết định 831/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 831/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 831/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành bổ sung cước kết nối tạm thời giữa các mạng điện thoại IP quốc tế với các mạng viễn thông công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 831/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  c ôc Trën g  T æ n g   ôc B u  ®i Ö n  S è  831/2001/Q§­T C B §  n g µy  2  T c th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc ba n  h µ n h  b æ  s u n g   v cíc  k Õt n èi t¹m thêi  gi÷a c¸c m ¹ n g  ®i Ö n  tho¹i IP q u èc tÕ  víi  c¸c m ¹ n g  viÔn  th«ng c«n g  cén g T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  u ®i Ön tr B C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  12/CP  sè  ngµy 11/03/1996 cña    ChÝnh  phñ  chøc  vÒ  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn  vµ  chøc  m¸y  h¹n  tæ  bé  cña Tæng  côc  ®iÖn; Bu  C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   109/1997/N§­   sè  CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh  phñ  bu  vÒ  chÝnh  viÔn  vµ  th«ng; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 26/5/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; C¨n  Th«ng   03/1999/TT­ cø  tsè  TCB§  ngµy 11/05/1999 cña    Tæng  côc  B­ u ®iÖn híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh  109/1997/N§­   sè  CP ngµy  12/11/1997  cña ChÝnh  phñ  bu  vÒ  chÝnh  viÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/05/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh   phñ    vÒ qu¶n      cíc bu  lý gi¸ vµ    chÝnh,viÔn    th«ng;  Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  Kinh  ­KÕ   Vô  tÕ   ho¹ch, Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1.   Bæ sung    c¸c quy ®Þnh  cña QuyÕt ®Þnh  504/2001/Q§­ sè  TCB§  ngµy 22/6/2001 cña Tæng  côc  ®iÖn  viÖc  Bu  vÒ  ban hµnh  thêicíc t¹m      kÕt    nèi gi÷a    c¸c m¹ng ®iÖn tho¹iIP    quèc  víic¸c m¹ng  tÕ      viÔn th«ng c«ng  céng  sau: nh  1. Trêng        hîp c¸c doanh nghiÖp  cung cÊp  dÞch  ®iÖn  vô  tho¹i quèc    IP  tÕ  cha  POP   Æt  i   cã  ® t¹ c¸ctØnh,thµnh      phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,doanh    nghiÖp  cung cÊp  dÞch  ®iÖn  vô  tho¹iIP    quèc  tr¶cíc kÕt    tÕ      nèi ®èi      víic¸c cuéc    gäi chiÒu  quèc  nh  ®i  tÕ  sau:   ­ Tr¶    m¹ng  PSTN     néitØnh:0,65    USD/phót(Bao    gåm   chiphÝ  ho¸ c¶    lËp    ®¬n, thu cíc,phÇn        ®iÒu    tiÕtc«ng Ých  phæ   vµ  cËp dÞch vô); ­ Tr¶    m¹ng PSTN     néitØnh:0,10    USD/phót(®Ó    thùc hiÖn    viÖc chuyÓn  tiÕp ® êng      dµicuéc      gäitõ m¹ng PSTN     néitØnh   tí tæng    Gateway  i ®µi IP  quèc  tÕ cña  doanh nghiÖp cung cÊp  dÞch  ®iÖn  vô  tho¹i quèc     IP  tÕ).Møc    cíckÕt  nèi nµy    kh«ng phô thuéc vµo viÖc tæng  ®µi cöa  quèc  (IP Gateway) kÕt  tÕ      nèivíi     tæng    êng    ®µi ® dµiquèc    Æt    gia® t¹ khu  i vùc  nµo. 2. Trêng  cuéc    chiÒu    hîp  gäi IP  quèc  ®Õn   îc chuyÓn  tÕ  ®   tiÕp    tõ tæng  ®µi cöa  Gateway  IP  quèc  vµo  tÕ  m¹ng    di®éng  qua tæng  ®µi  êng    ® dµiquèc  gia,c¸c doanh      nghiÖp cung  cÊp ®iÖn tho¹i quèc  tr¶cíckÕt     IP  tÕ      nèi®èi    víi c¸ccuéc    chiÒu quèc  ®Õn   tÕ  nµy  sau: nh 
  2. 2 ­ Tr¶    m¹ng PSTN   ªntØnh: 0,10  li     USD/phót,møc       cíc kÕt    nèinµy kh«ng  phô thuéc vµo    viÖc tæng ®µi cöa quèc  (IP Gateway) kÕt      tÕ      nèivíitæng ®µi  ® êng    dµiquèc    Æt    gia® t¹ khu  i vùc nµo. ­ Tr¶    m¹ng    di®éng: 0,15    USD/phót,kh«ng    ph©n biÖtcuéc      gäikÕt cuèi   di ®éng      néi vïng, c¸ch    vïng hay liÒn vïng  víitæng  so    ®µi cöa quèc  IP  tÕ  Gateway  cña  doanh nghiÖp  cung cÊp dÞch  ®iÖn  vô  tho¹i quèc   IP  tÕ. §iÒu    2. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  tõ ngµy  th¸ng 7  01    n¨m 2001.C¸c    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i QuyÕt  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iÒu 3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô  ëng  Kinh  ­ KÕ     tr Vô  tÕ    ho¹ch,Thñ  ­   tr ëng    c¸c®¬n  trùcthuéc Tæng  vÞ      côc  ®iÖn, Tæng  Bu    gi¸m ®èc, Gi¸m    ®èc    c¸c doanh nghiÖp  cung cÊp dÞch  ®iÖn  vô  tho¹i quèc  vµ     IP  tÕ  c¸c ®¬n  cã  ªn vÞ  li   quan  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2