Quyết định 85/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định 85/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 85/2003/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ tài chính đối với Đài tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 85/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 85/2003/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C TH C HI N CH TÀI CHÍNH I V I ÀI TI NG NÓI VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 26 tháng 2 năm 1998 và Ngh nh s 38/1998/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; Căn c Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ban hành kèm theo Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; Căn c Ngh nh s 53/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a ài Ti ng nói Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Quy nh ch tài chính i v i ho t ng c a ài Ti ng nói Vi t Nam trong năm 2003. i u 2. Vi c th c hi n ch tài chính i v i ài Ti ng nói Vi t Nam ph i b o m các m c ích, yêu c u sau ây: 1. Hoàn thành nhi m v chính tr c a ài theo quy nh c a Chính ph ; 2. i m i cơ ch ho t ng, cơ ch qu n lý lao ng, qu n lý và s d ng kinh phí ho t ng c a ài Ti ng nói Vi t Nam nh m nâng cao hi u qu , ch t lư ng công tác; th c hành ti t ki m ch ng lãng phí t o i u ki n u tư phát tri n ngành, tăng thu nh p, c i thi n i s ng c a cán b , công ch c, viên ch c và g n trách nhi m v i l i ích c a công ch c, viên ch c c a ài trong ho t ng nghi p v ; 3. Thúc Ny vi c t ch c, s p x p công vi c khoa h c, t ch c b máy tinh g n, nâng cao hi u qu , hi u l c b máy trong vi c th c hi n các nhi m v ư c cơ quan có thNm quy n giao;
  2. 4. Th c hi n úng các quy nh c a Lu t Báo chí và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí, các văn b n hư ng d n Lu t và các quy nh khác v ho t ng báo chí; 5. Th c hi n công khai, dân ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. V s d ng biên ch , lao ng 1. ài Ti ng nói Vi t Nam ư c ch ng s d ng s biên ch ư c c p có thNm quy n giao; s p x p và qu n lý lao ng phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ài theo Pháp l nh Cán b , công ch c và ch trương tinh gi n biên ch c a Nhà nư c; 2. ài ư c th c hi n vi c tuy n d ng, thuê mư n lao ng theo quy nh c a B Lu t Lao ng và phù h p v i kh năng tài chính c a ài, b o m hoàn thành t t nhi m v ư c giao. i u 4. V ch tài chính 1. Ngu n tài chính: a) Ngân sách Nhà nư c c p kinh phí b o m cho ho t ng thư ng xuyên c a ài Ti ng nói Vi t Nam năm 2003 là 168.440 tri u ng; b) Các kho n thu t ho t ng s nghi p c a ài ư c l i chi cho các ho t ng theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho các ơn v s nghi p có thu; c) ài Ti ng nói Vi t Nam ư c ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nư c thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p năm 2003 t ho t ng xu t b n báo và qu ng cáo trên báo c a ài Ti ng nói Vi t Nam chi cho u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t ph c v công tác; h tr ào t o, b i dư ng nghi p v cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh; d) Ngu n kinh phí tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho ài theo quy nh c a pháp Lu t. 2. N i dung chi: a) Chi cho ho t ng thư ng xuyên, trong ó chi nhu n bút t i a không quá 15% t ng s thu theo quy nh t i Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v ch nhu n bút; b) Chi tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t, mua s m trang thi t b ph c v công tác; c) ư c trích l p và s d ng các qũy theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng i v i ơn v s nghi p có thu. Các n i dung chi nêu trên không bao g m các kho n chi: u tư xây d ng cơ b n t p trung c a Nhà nư c; chương trình m c tiêu qu c gia; tài nghiên c u khoa h c c p
  3. nhà nư c; chi ào t o theo chương trình, k ho ch c a Nhà nư c. Các kho n chi này ư c ngân sách nhà nư c c p theo d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. S kinh phí nêu trên, n u không s d ng h t trong năm ư c chuy n sang năm sau ti p t c s d ng. i u 5. ài Ti ng nói Vi t Nam ư c ch ng xây d ng nh m c, Quy ch chi tiêu n i b , trong ó có n i dung ti n lương, ti n công, thù lao, nhu n bút theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính ơn v s nghi p có thu và Ngh nh s 61/2002/N -CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph v ch nhu n bút, phù h p v i c i m ho t ng và b o m n nh thu nh p cho cán b , công nhân viên c a ài. Trên cơ s ó, ài th ng nh t v i các B : Tài chính, N i v , Lao ng - Thương binh và Xã h i và Văn hoá - Thông tin tri n khai th c hi n. i u 6. Trong năm 2003, khi Nhà nư c thay i chính sách, ch , ài Ti ng nói Vi t Nam t trang tr i các kho n chi tăng thêm theo chính sách, ch m i. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Nh ng Quy t nh và các văn b n hư ng d n trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 8. T ng Giám c ài Ti ng nói Vi t Nam, các B trư ng: Tài chính, N i v , K ho ch và u tư, Văn hóa - Thông tin, Lao ng Thương binh và Xã h i và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản