Quyết định 86/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
63
lượt xem
5
download

Quyết định 86/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về hoạt động kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 86/2009/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V HO T NG KI M TRA CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng Ninh Thu n t i văn b n s 185/SXD-QLXD ngày 19 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ho t ng ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n. Quy nh g m có 6 Chương 18 i u. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành. Quy t nh này thay th Quy t nh s 247/Q -UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c quy nh ho t ng ki m tra ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s , ban, ngành; th trư ng các ơn v có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH H u Ngh QUY NNH V HO T NG KI M TRA, CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này hư ng d n các ho t ng v ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh t i Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng. 2. i tư ng áp d ng: là các t ch c, cá nhân có liên quan trong ho t ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng không phân bi t ngu n v n u tư trên a bàn t nh Ninh Thu n. i u 2. Gi i thích t ng 1. Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c là vi c ki m tra, xác nh n công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình ho c h ng m c công trình trư c khi ưa vào s d ng. 2. Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng là vi c ánh giá, xác nh n công trình ho c h ng m c, b ph n công trình xây d ng ư c thi t k , thi công xây d ng phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. Chương II
 3. KI M TRA, CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C i u 3. Công trình b t bu c ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng Các công trình b t bu c ph i có ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng là công trình khi x y ra s c do m t kh năng ch u l c có th gây th m ho i v i ngư i, tài s n và môi trư ng, bao g m các công trình có quy mô và c p như sau: 1. Công trình công c ng t p trung ông ngư i t c p III tr lên như: nhà hát, r p chi u bóng, r p xi c, vũ trư ng, h i trư ng, nhà ga, sân v n ng, nhà thi u, siêu th , trung tâm thương m i, thư vi n, nhà b o tàng và các công trình công c ng khác có quy mô và ch c năng tương t . Riêng i v i b nh vi n, nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng h c có quy mô t 2 t ng và có t ng di n tích sàn t 300m2 tr lên. 2. Các nhà chung cư, khách s n, nhà làm vi c và tháp thu phát sóng vi n thông, truy n thanh, truy n hình t c p II tr lên. 3. Các kho xăng, kho d u, kho ch a khí hoá l ng, kho hoá ch t t c p II tr lên. 4. p, c u h m giao thông t c p II tr lên; ư ng s t trên cao, h th ng cáp treo v n chuy n ngư i, không phân bi t c p công trình. i u 4. L a ch n t ch c th c hi n ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c 1. L a ch n t ch c th c hi n ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c: i v i công trình b t bu c ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c theo quy nh t i i u 3 Quy nh này, ch u tư có trách nhi m l a ch n t ch c th c hi n vi c ki m tra, xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c (sau ây vi t t t là t ch c ki m tra) phù h p lo i, c p công trình ư c ch ng nh n. 2. i u ki n năng l c c a t ch c ki m tra: t ch c ki m tra ư c l a ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng ho c ki m nh ch t lư ng xây d ng theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i lo i công trình ư c ch ng nh n và áp ng các yêu c u sau: a) Có k sư, cán b k thu t theo quy nh thu c các chuyên ngành phù h p v i n i dung ki m tra nêu t i kho n 1 và 2 i u 7 Quy nh này, tương ng v i quy mô công trình ư c ch ng nh n; c th i v i t ch c thi t k xây d ng, giám sát thi công ph i ư c S Xây d ng công nh n x p h ng t i thi u t h ng 2 tr lên i v i m t trong các lĩnh v c tư v n l p d án, thi t k , qu n lý d án, kh o sát xây d ng, ho c giám sát thi công xây d ng; b) Có h th ng qu n lý m b o ch t lư ng, có kh năng v tài chính, có cơ s v t ch t phù h p v i n i dung công tác ki m tra ch ng nh n; c) Không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong 3 (ba) năm g n nh t;
 4. d) m b o nguyên t c ho t ng c l p, khách quan trong vi c ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c, c th : - Không tham gia kh o sát, thi t k , thi công, cung ng v t tư - thi t b , qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng cho chính công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n. - Không có quan h ph thu c v i ch u tư, v i nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n qu n lý d án và tư v n giám sát thi công xây d ng, c a chính i tư ng công trình ư c ch ng nh n ch t lư ng. - Không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau i v i ch u tư và không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau i v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án. 3. i u ki n năng l c cá nhân c a t ch c tham gia ki m tra: a) Cá nhân ch trì vi c ki m tra xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ph i có năng l c là ch trì thi t k k t c u công trình phù h p v i lo i và c p công trình ư c ch ng nh n; b) Không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong 3 (ba) năm g n nh t và ch ư c ký h p ng lao ng dài h n v i m t t ch c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p không l a ch n ư c t ch c ki m tra áp ng các i u ki n nêu trên thì Ch u tư ph i báo cho S Xây d ng ư c gi i thi u t ch c tư v n th c hi n công vi c này. i u 5. Yêu c u nhân l c i v i t ch c khi th c hi n ch ng nh n Sau khi ư c ch u tư l a ch n ch ng nh n, ngư i i di n tư cách pháp nhân c a t ch c th c hi n ch ng nh n ph i thành l p b ph n ki m tra và H i ng thNm nh th c hi n công tác ch ng nh n. - B ph n ki m tra: bao g m T trư ng và các thành viên tham gia có chuyên môn phù h p v i yêu c u công vi c ki m tra. Các thành viên tr c ti p tham gia th c hi n ph i áp ng y các quy nh v năng l c, kinh nghi m theo yêu c u c a pháp lu t i v i lo i công trình ch ng nh n; - H i ng thNm nh: bao g m Ch t ch H i ng thNm nh là chuyên gia ng u c a t ch c ch ng nh n. Quy t nh c a Ch t ch H i ng là cơ s ngư i có tư cách pháp nhân c a t ch c ch ng nh n ký gi y ch ng nh n. Các thành viên trong H i ng là các cá nhân có năng l c chuyên môn, kinh nghi m ngh nghi p c a t ch c ch ng nh n và có th m i thêm các chuyên gia khác t các t ch c xã h i có uy tín. i u 6. Trình t th c hi n, cương ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c 1. Trình t th c hi n:
 5. a) Ngay sau khi ký h p ng v i ch u tư, t ch c ki m tra có trách nhi m l p cương ki m tra, trình Ch u tư tho thu n. i tư ng ki m tra t p trung vào b ph n công trình, k t c u ch u l c khi phá ho i có th gây th m ho . Vi c ki m tra ch ư c ti n hành sau khi có ý ki n c a S Xây d ng v n i dung cương ki m tra và ư c ti n hành ngay t khi b t u thi công xây d ng công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; b) Công tác ki m tra, ch ng nh n s ư c th c hi n úng theo “ cương ki m tra” ã l p và tho thu n. Trong quá trình ki m tra n u k t qu không t yêu c u t ch c ki m tra s yêu c u ch u tư làm rõ ho c kh c ph c. T ch c ki m tra s ki m tra sau khi kh c ph c có k t lu n cu i cùng v ch t lư ng công tác ki m tra; c) Tương ng v i m i giai o n ki m tra, khi k t thúc t ch c ki m tra ph i có báo cáo k p th i v k t qu ki m tra g i ch u tư. Trong báo cáo ph i có phân tích và ưa ra k t lu n liên quan n công tác ki m tra; d) K t thúc toàn b công tác ki m tra, t ch c ki m tra ph i l p “H sơ ki m tra” cho các công tác ã th c hi n. H sơ này ph i ư c H i ng thNm nh c a t ch c ch ng nh n xem xét c p gi y ch ng nh n n u k t qu ki m tra áp ng các yêu c u theo quy nh. 2. cương ki m tra: tùy theo i tư ng, n i dung và ph m vi ki m tra t ch c th c hi n ki m tra l p cương ki m tra c th nhưng ph i m b o y các n i dung sau: a) Căn c ki m tra; b) i tư ng ki m tra; c) Phương pháp ki m tra; d) Trình t n i dung ki m tra; e) Thí nghi m ki m nh i ch ng; g) T ch c th c hi n ki m tra; h) H sơ d toán chi ti t. i u 7. N i dung ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c 1. Ki m tra công tác kh o sát, thi t k : a) Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân th c hi n vi c kh o sát, thi t k , thNm tra thi t k và vi c áp d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t; b) Ki m tra trình t , th t c giám sát, nghi m thu, báo cáo k t qu kh o sát xây d ng; trình t thNm nh, phê duy t và nghi m thu h sơ thi t k xây d ng công trình;
 6. c) Ki m tra, ánh giá s phù h p c a báo cáo k t qu kh o sát xây d ng so v i tiêu chuNn kh o sát và nhi m v kh o sát; d) Ki m tra s phù h p gi a h sơ thi t k b n v thi công v i thi t k cơ s ; các quy nh v ki n trúc, quy ho ch xây d ng trong gi y phép xây d ng; ki m tra báo cáo k t qu thNm tra thi t k , tính h p lý kh thi các k t c u ch u l c, m c áp ng c a các tài li u này v i các yêu c u c a quy chuNn, tiêu chuNn k thu t ư c s d ng nh m m b o an toàn ch u l c c a công trình. Trư ng h p các tài li u không y hay không m b o tính pháp lý, t ch c ki m tra s yêu c u b sung hay t ch c ánh giá l i kh ng nh ch t lư ng. Trư ng h p c n thi t có th yêu c u ki m tra l i k t qu kh o sát xây d ng, ki m tra l i kh năng ch u l c c a k t c u công trình. 2. Ki m tra công tác thi công xây d ng công trình: a) Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c và h th ng qu n lý ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng, nhà th u tư v n qu n lý d án, giám sát thi công xây d ng công trình; nhà th u ki m nh và năng l c phòng thí nghi m, c th các n i dung như sau: - H th ng qu n lý ch t lư ng. - H sơ năng l c t ch c. - i u ki n năng l c các nhân tr c ti p tham gia ph c v công trình; b) Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t trong giám sát thi công xây d ng và nghi m thu ch t lư ng xây d ng; c) Ki m tra công tác thi công xây d ng t i các m c thi công chính: th c hi n theo ch ki m tra không thư ng xuyên, ki m tra b ng tr c quan ho c thông qua tài li u qu n lý ch t lư ng c a công trình, ánh giá m c áp ng c a các tài li u này v i yêu c u thi t k ; d) Tham gia ch ng ki n ki m tra nghi m thu ch t lư ng các công tác xây l p chính, ch ng ki n các thí nghi m ki m nh ch t lư ng thi công; e) Ki m tra các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u có liên quan t i kh năng ch u l c c a công trình và tính n nh các b ph n k t c u chính như: móng, c t, d m sàn, khung ch u l c, lún, ...; g) Ki m tra h sơ nghi m thu, hoàn công công trình theo quy nh t i Ph l c 3 c a Thông tư s 12/2005/TT-BXD; h) Ki m tra h sơ nghi m thu ch t lư ng trong quá trình thi công như: các biên b n nghi m thu ch t lư ng, các ch ng ch , k t qu thí nghi m v t tư ưa vào công trình, nh t ký thi công, ...
 7. giai o n này, trong quá trình ki m tra n u th y nghi ng v k t qu chưa cơ s kh ng nh v kh năng ch u l c c u ki n, h ng m c thì t ch c ki m tra yêu c u ch u tư và các nhà th u gi i trình làm rõ. Trư ng h p c n thi t, t ch c ki m tra có th ngh ch u tư t ch c phúc tra, ki m tra l i kh năng ch u l c c a c u ki n ho c ki m nh ch t lư ng, thí nghi m quan tr c i ch ng. i u 8. C p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và gi i quy t khi u n i v k t qu ch ng nh n 1. C p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c: a) Trong vòng 15 (mư i lăm) ngày k t khi ch u tư t p h p h sơ, tài li u hoàn thành công trình ư c ch ng nh n. T ch c ki m tra có trách nhi m c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u k t qu ki m tra áp ng các yêu c u sau: - Công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình. - Các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u ph n ánh s làm vi c bình thư ng c a k t c u. - Các k t qu phúc tra, ki m tra l i (n u có) mb ok tc u kh năng ch u l c; N i dung và m u gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c theo Ph l c c a Quy nh này. b) Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì t ch c ki m tra có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ch u tư v quy t nh c a mình, trong ó nêu rõ lý do không c p gi y ch ng nh n. Ch u tư có trách nhi m báo cáo vi c này cho S Xây d ng bi t ki m tra và x lý. 2. Gi i quy t khi u n i v k t qu ch ng nh n: k t qu ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c c n ư c xem xét l i khi có khi u n i c a m t trong các bên có liên quan. Ch u tư có th thuê các t ch c tư v n khác có năng l c phù h p thNm tra ho c phúc tra các v n ư c khi u n i. Trư ng h p các bên không t gi i quy t ư c tranh ch p thì khi u n i ư c g i t i S Xây d ng gi i quy t. i u 9. Chi phí ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c 1. Chi phí ki m tra và ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c do ch u tư tr cho t ch c ki m tra ư c l y t chi phí tư v n u tư xây d ng trong t ng m c u tư. Chi phí này ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. T ch c ki m tra có trách nhi m l p d toán cho công vi c ki m tra, ch ng nh n tương ng v i n i dung ki m tra ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c theo các ơn giá, ch , chính sách hi n hành. Trư ng h p n i dung các công vi c
 8. không có trong ơn giá, nh m c xây d ng thì d toán ư c l p trên cơ s v n d ng các ơn giá phù h p, h p lý khác như quy nh trong công tác nghiên c u khoa h c, ... ho c kê khai công vi c th c hi n theo ch ti n lương, cùng v i các ch chính sách tương ng hi n hành trình ch u tư phê duy t. Chương III KI M TRA CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH i u 10. Yêu c u ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng 1. Công trình ph i có ch ng nh n s phù h p ch t lư ng là các công trình không phân bi t lo i và c p công trình, khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n ho c theo ngh c a ch u tư ho c ch s h u ( i v i các công trình ã ưa vào s d ng), theo yêu c u c a t ch c b o hi m công trình, c a t ch c, cá nhân mua s d ng ho c qu n lý công trình (g i t t là bên có yêu c u) xu t phát t l i ích c a mình. Bên có yêu c u ph i ưa ra ph m vi và n i dung ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng, c th : - i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i cơ quan qu n lý Nhà nư c thì ph m vi và n i dung ch ng nh n là b t bu c ph i th c hi n; - i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ph m vi và n i dung ch ng nh n do ch u tư ho c ch s h u và bên có yêu c u ch ng nh n tho thu n. 2. Ph m vi ch ng nh n có th là s phù h p v ch t lư ng kh o sát thi t k , s phù h p v ch t lư ng thi công xây d ng ho c s phù h p v ch t lư ng c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng so v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. 3. N i dung ch ng nh n có th là m t, m t s ho c toàn b các tiêu chí v an toàn ch u l c, an toàn v n hành; ch t lư ng ph n hoàn thi n, cơ i n, ... i u 11. L a ch n t ch c, trình t n i dung ki m tra, c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình Vi c l a ch n t ch c ch ng nh n, trình t n i dung th c hi n ch ng nh n, c p gi y ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình th c hi n theo hư ng d n t i các i m 2, 3, 4, 5 ph n III Thông tư s 16/2008/TT-BXD. i u 12. Chi phí ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng 1. Trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương thì chi phí ch ng nh n do ch u tư tr và ư c l y t kho n chi phí tư v n u tư xây d ng trong t ng m c u tư xây d ng công trình. Chi phí này ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan.
 9. 2. T ch c ch ng nh n có trách nhi m l p d toán cho công vi c ki m tra, ch ng nh n tương ng v i ph m vi, n i dung ch ng nh n theo các ơn giá, ch , chính sách hi n hành. Trư ng h p n i dung các công vi c không có trong ơn giá, nh m c xây d ng, thì d toán ư c l p trên cơ s v n d ng các ơn giá phù h p, h p lý khác như quy nh trong công tác nghiên c u khoa h c, ... ho c kê khai công vi c th c hi n theo ch ti n lương, cùng v i các ch chính sách tương ng hi n hành trình ch u tư phê duy t. 3. Trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ngu n kinh phí tr cho công vi c này do bên có yêu c u ch ng nh n và ch u tư ho c ch s h u tho thu n. Chi phí này có th ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Chương IV QUY N H N TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C CÁ NHÂN TRONG HO T NG CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH i u 13. i v i ch u tư, ch s h u 1. Quy n c a ch u tư, ch s h u: a) L a ch n t ch c ki m tra, và t ch c ch ng nh n phù h p v i lo i và c p công trình; b) Khi u n i v k t qu ki m tra, k t qu ch ng nh n; c) Thuê các t ch c tư v n khác có năng l c phù h p thNm tra, phúc tra các v n khi u n i; d) Th c hi n các quy n khác theo h p ng ã cam k t v i t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n ch t lư ng và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nghĩa v c a ch u tư, ch s h u: a) Th c hi n vi c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u công trình thu c i tư ng quy nh t i i u 3 c a Quy nh này; b) Th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v xây d ng a phương ho c bên có nhu c u yêu c u; c) Ch u trách nhi m trong vi c l a ch n và ký k t h p ng v i t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n ch t lư ng có i u ki n năng l c ho t ng xây d ng công trình phù h p th c hi n; d) Yêu c u t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n l p cương n i dung ki m tra m b o an toàn ch u l c ho c cương n i dung ch ng nh n s phù h p ch t lư ng, g i
 10. cho cơ quan qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng a phương, xem xét và có ý ki n trư c khi ti n hành th c hi n; e) Cung c p h sơ tài li u các ch ng ch có liên quan cho t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n; g) Thanh toán chi phí ch ng nh n ch t lư ng cho t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n ch t lư ng theo h p ng ã ký k t, k c khi không ư c c p gi y ch ng nh n do ch t lư ng công trình không áp ng các yêu c u t ra theo quy nh; h) B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và theo tho thu n trong h p ng v i các bên có liên quan; i) Ch ư c phép ưa công trình vào s d ng khi có i u ki n ch ng nh n mb o an toàn ch u l c ho c ch ng nh n ch t lư ng theo quy nh; j) G i báo cáo k t qu ch ng nh n, gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình, biên b n nghi m thu hoàn thành ưa vào s d ng n S Xây d ng theo dõi, qu n lý; k) Th c hi n các nghĩa v khác theo h p ng cam k t v i các bên có liên quan. i u 14. i v i t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n ch t lư ng 1. Quy n c a t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n ch t lư ng: a) Yêu c u ch u tư và nhà th u cung c p các tài li u c n thi t cho công tác ki m tra, ch ng nh n; b) T ch i c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u k t qu ki m tra không áp ng các i u ki n quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; t ch i c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng n u ch t lư ng công trình không phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t; c) Th c hi n các quy n khác theo h p ng cam k t v i ch u tư và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nghĩa v c a t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n ch t lư ng: a) Ph i m b o tính trung th c, khách quan trong quá trình ki m tra, ch ng nh n; b) Ch u trách nhi m trư c ch u tư ho c ch s h u, các bên có liên quan và pháp lu t, v k t qu ki m tra và ch ng nh n c a mình; c) B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và theo tho thu n trong h p ng v i các bên có liên quan trong trư ng h p ch ng nh n sai v i th c tr ng ch t lư ng công trình. Chương V
 11. QU N LÝ NHÀ NƯ C V I HO T NG CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 15. Qu n lý Nhà nư c và x lý vi ph m v i ho t ng ki m tra ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng S Xây d ng là cơ quan u m i, giúp Ch t ch y ban nhân dân t nh th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh có trách nhi m sau: a) Qu n lý các ho t ng ki m tra ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình trên a bàn t nh; b) T ch c hư ng d n, ki m tra, thanh tra, gi i quy t các khi u n i, x lý vi ph m theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo pháp lu t i v i các ho t ng ki m tra ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình c a các t ch c, cá nhân trên a bàn t nh theo hư ng d n t i Quy nh này; c) Ti p nh n và có ý ki n v cương ki m tra m b o an toàn ch u l c ho c cương n i dung ch ng nh n s phù h p ch t lư ng ch ng nh n do ch u tư g i n trong th i h n 7 (b y) ngày k t ngày ti p nh n cương ki m tra ch ng nh n, n u quá th i h n trên coi như ã ng ý, ch u tư có quy n ký k t h p ng v i t ch c tư v n ki m tra, ch ng nh n t ch c th c hi n; d) T ng h p, qu n lý gi y ch ng nh n ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c, gi y ch ng nh n phù h p ch t lư ng do ch u tư g i n, cung c p thông tin v i u ki n năng l c c a các t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n B Xây d ng t ng h p, ăng t i; e) nh kỳ h ng năm t ng h p tình hình ho t ng ki m tra ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh báo cáo B Xây d ng và y ban nhân dân t nh. i u 16. X lý vi ph m v i ho t ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình Ch công trình b t bu c ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng có hành vi vi ph m quy nh này và văn b n pháp lu t khác liên quan thì s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI T CH C TH C HI N i u 17. Trách nhi m c a ch u tư, các t ch c tư v n và cá nhân có liên quan
 12. 1. Các ch u tư, các t ch c tư v n và cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n ch u trách nhi m th c hi n theo Quy t nh này. 2. i v i các công trình ã và ang th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo Quy t nh s 247/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n quy nh v ho t ng ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình (vi t t t là Quy t nh 247/2007/Q - UBND) trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thì v n ti p t c th c hi n theo quy nh c a Quy t nh 247/2007/Q -UBND. i u 18. Trách nhi m c a S Xây d ng Giao S Xây d ng ph bi n hư ng d n Quy nh này cho các huy n, thành ph ; các ch u tư, các t ch c cá nhân có liên quan n công tác ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh Ninh Thu n th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các t ch c có liên quan ph n nh thông qua S Xây d ng t ng h p báo cáo v i y ban nhân dân xem xét, quy t nh./.
 13. PH L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2009/Q -UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) (1) …………………… S : ………../ATCL GI Y CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C - Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xâ d ng; - Căn c h p ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c s …… - Căn c k t qu ki m tra công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình, (1) …………………………………………….. CH NG NH N (2) ………………………………………………………………………………………………………………… thu c d án u tư xây d ng công trình: ………………………………………………………… xây d ng t i …………………………………………………………………..……………………………… có i u ki n m b o an toàn ch u l c theo quy nh hi n hành ……….., ngày……. tháng……… năm………
 14. (3)………………………………………… (ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ghi chú: (1) Tên t ch c ki m tra (2) Tên công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n (3) Ch c danh ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c ki m tra
Đồng bộ tài khoản