Quyết định 89/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định 89/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định

 1. QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 89/2004/Q§­BTC  ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2004 Quy ®Þnh vÒ phÝ, lÖ phÝ  qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ ho¹t ®éng  bu chÝnh viÔn th«ng Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Ph¸p lÖnh Bu chÝnh, ViÔn th«ng ngµy 25 th¸ng 5   n¨m 2002; C¨n cø Ph¸p lÖnh ChÊt lîng hµng ho¸ ngµy 24 th¸ng 12   n¨m 1999; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§­CP ngµy 03/6/2002 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ   phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬  cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   37/2002/Q§­TTg   ngµy   14/3/2002   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cña ChÝnh   phñ thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 07­NQ/TW ngµy 27/11/2001 cña   Bé ChÝnh trÞ vÒ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Bu chÝnh,  ViÔn th«ng (t¹i  c«ng v¨n sè 1624/BBCVT­KHTC ngµy 19/8/2004 vµ c«ng v¨n sè   1997/BBCVT­KHTC ngµy 11/10/2004); Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc  thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ ho¹t ®éng bu  chÝnh viÔn th«ng. §iÒu   2.   Tæ chøc, c¸ nh©n ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc vÒ bu chÝnh viÔn th«ng thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ chÊt lîng  vµ cÊp giÊy chøng nhËn chÊt lîng bu ®iÖn ph¶i nép phÝ, lÖ  phÝ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   BiÓu   møc   thu   ban   hµnh   kÌm   theo  QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 §iÒu   3.  Kh«ng thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu  ®iÖn vµ ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng ®èi víi: 1. M¹ng viÔn th«ng dïng riªng cña Bé C«ng an, Bé Quèc  phßng,   Bé   Ngo¹i   giao   phôc   vô   trùc   tiÕp   an   ninh,   quèc  phßng, ®èi ngo¹i; 2. M¹ng th«ng tin liªn l¹c phôc vô ®ét xuÊt khi x¶y  ra b∙o lôt vµ c¸c thiªn tai kh¸c; 3.  M¹ng th«ng  tin  liªn  l¹c thuéc  c¸c  c¬ quan  vµ tæ  chøc quèc tÕ t¹i ViÖt Nam ®îc hëng quy chÕ miÔn trõ ngo¹i  giao (trõ viÖc thu lÖ phÝ cÊp giÊy chøng nhËn hîp chuÈn  c¸c thiÕt bÞ, vËt t bu chÝnh viÔn th«ng). §iÒu   4.   TiÒn thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu  ®iÖn vµ ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng quy ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n  lý, sö dông nh sau: 1. C¬ quan thu phÝ, lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn  vµ   ho¹t   ®éng   bu   chÝnh   viÔn   th«ng   (c¬   quan   thu   phÝ,   lÖ  phÝ) ®îc trÝch 90% (chÝn m¬i phÇn tr¨m) sè tiÒn phÝ, lÖ  phÝ thu ®îc tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó chi phÝ  cho   c«ng   viÖc   qu¶n   lý   chÊt   lîng   bu   ®iÖn,   ho¹t   ®éng   bu  chÝnh viÔn th«ng vµ thu phÝ, lÖ phÝ theo chÕ ®é quy ®Þnh; 2.  C¬ quan  thu phÝ,  lÖ phÝ  cã tr¸ch  nhiÖm  kª khai,  nép vµ quyÕt to¸n 10% sè tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc cßn l¹i  vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc, tiÓu  môc t¬ng øng cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu  5.   1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy,  kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  2. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 150/2000/Q§­ BTC   ngµy   19/9/2000   cña   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   Ban   hµnh  BiÓu møc thu lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn. 3. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc thu, nép, qu¶n  lý, sö dông tiÒn thu vÒ phÝ, lÖ phÝ, chøng tõ thu, c«ng  khai   chÕ   ®é   thu   phÝ,   lÖ   phÝ...   kh«ng   ®Ò   cËp   t¹i   QuyÕt  ®Þnh   nµy   ®îc   thùc   hiÖn   theo   híng   dÉn   t¹i   Th«ng   t  sè  63/2002/TT­BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.
 3. 3 §iÒu   6.   Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ,  lÖ phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ ho¹t ®éng bu chÝnh  viÔn th«ng, ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu phÝ, lÖ  phÝ qu¶n lý chÊt lîng bu ®iÖn vµ ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn  th«ng vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
 4. 4 BIÓU MøC THU PHÝ, LÖ PHÝ QU¶N Lý CHÊT L¦îNG  B¦U §IÖN Vµ HO¹T §éNG B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 89/2004/Q§­BTC  ngµy  22  th¸ng 11 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) A. LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN PHï HîP  TI£U CHUÈN THIÕT BÞ, VËT T¦ B¦U CHÝNH VIÔN TH¤Ng 1. §èi víi thiÕt bÞ, vËt t nhËp khÈu hµng phi mËu dÞch  vµ hµng quµ biÕu:  Gi¸ trÞ l« hµng cho mét lÇn nhËp  Møc thu (1.000  STT khÈu ®ång) 1 Díi 50 triÖu ®ång 50 Tõ   50   triÖu   ®Õn   díi   250   triÖu  2 150 ®ång Tõ   250   triÖu   ®Õn   díi   500   triÖu  3 375 ®ång 4 Tõ 500 triÖu ®Õn díi 01 tû ®ång 750 5 Tõ 01 tû ®Õn díi 02 tû ®ång 1.500 6 Tõ 02 tû ®Õn díi 04 tû ®ång 3.000 7 Tõ 04 tû ®Õn díi 06 tû ®ång 5.000 8 Tõ 06 tû ®Õn díi 08 tû ®ång 7.000 9 Tõ 08 tû ®Õn díi 10 tû ®ång 9.000 10 Tõ 10 tû ®ång trë lªn 10.000 2. §èi víi thiÕt bÞ, vËt t  s¶n xuÊt trong níc, nhËp  khÈu hµng mËu dÞch, hµng mËu dÞch kÌm theo dù ¸n ®Çu t:  thu mét lÇn ®èi víi tõng mÆt hµng theo thêi h¹n t¬ng øng  (kh«ng ph©n biÖt sè lîng hµng cña tõng mÆt hµng vµ sè lÇn  s¶n   xuÊt,  nhËp   khÈu   trong  thêi   h¹n   giÊy   chøng  nhËn   phï  hîp tiªu chuÈn cã hiÖu lùc thi hµnh). Møc thu STT Danh môc thiÕt bÞ, vËt t (1.000  ®ång) Tæng   ®µi   vµ   thiÕt   bÞ   truy   cËp   m¹ng   (3  1 n¨m). ­ Tæng ®µi 8.000 ­ ThiÕt bÞ truy cËp m¹ng 5.000 2 Tæng ®µi PABX (3 n¨m). ­ Tõ 128 sè trë lªn 5.000
 5. 5 Møc thu STT Danh môc thiÕt bÞ, vËt t (1.000  ®ång) ­ Díi 128 sè 2.000 3 ThiÕt bÞ truyÒn dÉn Viba (3 n¨m). 7.000 4 ThiÕt bÞ truyÒn dÉn c¸p quang (3 n¨m). 11.000 C¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ  nguån   c«ng   suÊt  trªn  5 3.000 2,5 KW (2 n¨m). 6 C¸p sîi quang (2 n¨m). 6.000 7 C¸p th«ng tin kim lo¹i (2 n¨m). 5.000 8 ThiÕt bÞ ®iÖn tho¹i kh«ng d©y (2 n¨m). 6.000 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kÕt nèi vµo m¹ng ISDN  9 5.000 (2 n¨m). ThiÕt   bÞ   ph¸t,   thu­ph¸t   sãng   v«   tuyÕn  ®iÖn   (VT§)   cã   b¨ng   tÇn   sè   n»m   trong  10 kho¶ng   tõ   9   KHz   ®Õn   400   GHz,   cã   c«ng  suÊt tõ 60 MW trë lªn (2 n¨m): ­   ThiÕt   bÞ   ph¸t,   thu­ph¸t   sãng   dïng  trong  c¸c  nghiÖp   vô   th«ng  tin  v«   tuyÕn  5.000 ®iÖn cè ®Þnh hoÆc lu ®éng mÆt ®Êt. ­   ThiÕt   bÞ   ph¸t,   thu­ph¸t   sãng   VT§  5.000 chuyªn dïng cho truyÒn h×nh qu¶ng b¸. ­   ThiÕt   bÞ   ph¸t,   thu­ph¸t   sãng   VT§  3.000 chuyªn dïng cho ph¸t thanh qu¶ng b¸. ­ ThiÕt bÞ ph¸t, thu­ph¸t sãng VT§ dïng  5.000 cho ph¸t chuÈn (tÇn sè, thêi gian). ­ ThiÕt bÞ ph¸t, thu­ph¸t sãng VT§ dïng  5.000 cho ®Þnh vÞ vµ ®o ®¹c tõ xa. ­ ThiÕt bÞ ph¸t, thu­ph¸t sãng VT§ dïng  cho th«ng tin vÖ tinh (trõ c¸c thiÕt bÞ  5.000 lu   ®éng   dïng   trong   hµng   h¶i   vµ   hµng  kh«ng). ­   ThiÕt   bÞ   ph¸t,   thu­ph¸t   sãng   VT§  1.000 nghiÖp d. ­ ThiÕt bÞ ph¸t, thu­ph¸t sãng VT§ dïng  cho   nghiÖp   vô   lu   ®éng   hµng   h¶i   (kÓ   c¶  3.000 c¸c   thiÕt   bÞ   trî   gióp,   thiÕt   bÞ   vÖ  tinh). ­ ThiÕt bÞ ph¸t, thu­ph¸t sãng VT§ dïng  cho nghiÖp vô lu ®éng hµng kh«ng (kÓ c¶  3.000 thiÕt bÞ trî gióp, thiÕt bÞ vÖ tinh). ThiÕt   bÞ   ra   ®a,   c¸c   thiÕt   bÞ   trî   gióp  11 b»ng sãng v« tuyÕn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu  khiÓn xa b»ng sãng v« tuyÕn (2 n¨m): ­ ThiÕt bÞ ra ®a. 3.000 ­ ThiÕt bÞ ph¸t, thu­ph¸t sãng VT§ dïng  3.000 cho ®¹o hµng. ­ ThiÕt bÞ c¶nh b¸o, ®iÒu khiÓn xa b»ng  3.000 sãng VT§.
 6. 6 Møc thu STT Danh môc thiÕt bÞ, vËt t (1.000  ®ång) C¸c lo¹i nguån c«ng suÊt ®Õn 2,5 KW (2  12 3.000 n¨m). C¸c   lo¹i   èng   nhùa   dïng   cho   tuyÕn   c¸p  13 5.000 ngÇm (2 n¨m). 14 M¸y Telex (2 n¨m). 3.000 15 M¸y Fax (2 n¨m). 2.000 16 M¸y nh¾n tin (2 n¨m). 1.000 17 M¸y ®iÖn tho¹i di ®éng (2 n¨m). 3.000 M¸y ®iÖn tho¹i thÊy h×nh tèc ®é thÊp (2  18 5.000 n¨m). M¸y ®iÖn tho¹i tù ®éng lo¹i cè ®Þnh (2  19 3.000 n¨m). 20 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi vµ vËt t kh¸c (2 n¨m). 1.000 21 T¬ng thÝnh ®iÖn tõ trêng (2 n¨m). 500
 7. 7 B. LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký  CHÊT L¦îNG DÞCH Vô B¦U CHÝNH VIÔN TH¤Ng Møc thu  STT Danh môc (1.000  ®ång) I DÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n (3 n¨m) 1 DÞch vô ®iÖn tho¹i. 5.000 2 DÞch vô ®iÖn b¸o. 500 3 DÞch vô Telex. 500 4 DÞch vô Fax. 5.000 5 DÞch vô thuª kªnh riªng. 3.000 6 DÞch vô truyÒn sè liÖu. 5.000 7 DÞch vô truyÒn h×nh, truyÒn ¶nh, ©m thanh. 5.000 8 DÞch vô truyÒn b¸o ®iÖn tö. 3.000 9 DÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng. 5.000 10 DÞch vô nh¾n tin. 1.000 II DÞch vô viÔn th«ng gi¸ trÞ gia t¨ng (2 n¨m) 1 DÞch vô th ®iÖn tö. 3.000 2 DÞch vô th tho¹i. 3.000 3 DÞch vô lu tr÷, cung cÊp th«ng tin. 1.000 C¸c   dÞch   vô   Internet:   th  tÝn   ®iÖn   tö,  truyÒn   tÖp  d÷  liÖu,  truy   nhËp   tõ  xa,   truy  4 3.000 nhËp c¸c c¬ së d÷ liÖu theo c¸c ph¬ng thøc  kh¸c nhau. III DÞch vô bu chÝnh c¬ b¶n (3 n¨m) 1 DÞch vô bu phÈm 500 2 DÞch vô bu kiÖn ®Õn 31,5 kg. 500 DÞch vô ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ Ên phÈm ®Þnh  3 150 kú. 4 DÞch vô chuyÓn tiÒn. 300 IV DÞch vô bu chÝnh kh¸c (2 n¨m) 1 DÞch vô kinh doanh tem ch¬i. 3.000 2 DÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh. 5.000 3 DÞch vô bu phÈm kh«ng ®Þa chØ. 3.000 4 DÞch vô bu chÝnh uû th¸c. 2.000 DÞch   vô   bu   kiÖn   nÆng   (cã   khèi   lîng   trªn  5 4.000 31,5 kg). C¸c lo¹i dÞch vô kÕt hîp gi÷a bu chÝnh vµ  viÔn th«ng ®îc  cung cÊp trªn c¬ së cã c«ng  6 ®o¹n ph¶i sö dông ®Õn m¹ng líi bu chÝnh nh:  3.000 dÞch vô ®iÖn hoa, th  tÝn ®iÖn tö, d÷ liÖu  bu chÝnh (datapost). C¸c   lo¹i   dÞch   vô   kh¸c   vÒ   tµi   chÝnh   bu  7 chÝnh: ­ DÞch vô chuyÓn tiÒn (th chuyÓn tiÒn, ®iÖn  2.000 chuyÓn   tiÒn,   chuyÓn   tiÒn   theo   danh   s¸ch, 
 8. 8 chuyÓn tiÒn nhanh). ­ DÞch vô kh¸c (hèi phiÕu bu chÝnh; sÐc bu  chÝnh; sÐc du lÞch bu chÝnh; ph¸t hµng thu  tiÒn;   chuyÓn   kho¶n;   thanh   to¸n   qua   bu  3.000 chÝnh; tiÕt kiÖm bu ®iÖn; thu vµ tr¶ tiÒn:  thu tiÒn cíc dÞch vô viÔn th«ng, tiÒn níc,  tiÒn ®iÖn, tiÒn nhµ, tr¶ l¬ng hu trÝ). C. LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký  CHÊT L¦îNG M¹NG VIÔN TH¤NG Møc thu  STT Danh môc (1.000  ®ång) M¹ng viÔn th«ng v« tuyÕn ®iÖn c«ng céng (trõ  I c¸c m¹ng: ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh, ®iÖn  tho¹i v« tuyÕn di ®éng, nh¾n tin) (3 n¨m) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè. 3.000 2 Ph¹m vi khu vùc. 4.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc. 5.000 4 Ph¹m vi toµn quèc. 6.000 II M¹ng viÔn th«ng c«ng céng (3 n¨m) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: ­ M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 3.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 2.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 4.000 ­ M¹ng nh¾n tin. 1.000 ­ M¹ng truyÒn sè liÖu. 3.000 ­ M¹ng ®a dÞch vô. 5.000 ­ M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 3.000 2 Ph¹m vi khu vùc: ­ M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 4.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 3.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 5.000 ­ M¹ng nh¾n tin. 1.500 ­ M¹ng truyÒn sè liÖu. 4.000 ­ M¹ng ®a dÞch vô. 6.000 ­ M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 4.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc (liªn vïng): ­ M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 5.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 4.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 6.000 ­ M¹ng nh¾n tin. 2.000 ­ M¹ng truyÒn sè liÖu. 5.000 ­ M¹ng ®a dÞch vô. 7.000 ­ M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 5.000 4 §i quèc tÕ. 10.000
 9. 9
 10. 10 D. LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG M¹NG  VIÔN TH¤NG DïNG RI£NG TR¦íC KHI §ÊU NèI VµO  M¹NG VIÔN TH¤NG C¤NG CéNG Møc thu  STT Danh môc (1.000  ®ång) I M¹ng viÔn th«ng v« tuyÕn chuyªn dïng 1 Trong ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng ®Õn 10 m¸y. 1.000 ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 11 ®Õn 20  1.500 m¸y. ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 21 ®Õn 50  2.000 m¸y. ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 51 ®Õn 100  2.500 m¸y. ­   Sè   m¸y   ho¹t   ®éng   trong   m¹ng   lín   h¬n   100  3.000 m¸y. 2 Trong ph¹m vi khu vùc: ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng ®Õn 10 m¸y. 2.000 ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 11 ®Õn 20  3.000 m¸y. ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 21 ®Õn 50  4.000 m¸y. ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 51 ®Õn 100  5.000 m¸y. ­   Sè   m¸y   ho¹t   ®éng   trong   m¹ng   lín   h¬n   100  6.000 m¸y. 3 Trong ph¹m vÞ liªn khu vùc: ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng ®Õn 10 m¸y. 4.000 ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 11 ®Õn 20  5.000 m¸y. ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 21 ®Õn 50  6.000 m¸y. ­ Sè m¸y ho¹t ®éng trong m¹ng tõ 51 ®Õn 100  7.000 m¸y. ­   Sè   m¸y   ho¹t   ®éng   trong   m¹ng   lín   h¬n   100  8.000 m¸y. M¹ng   viÔn   th«ng   h÷u   tuyÕn   chuyªn   dïng   (bao  II gåm  c¶  m¹ng  cung cÊp  dÞch  vô Internet  dïng  riªng) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: ­ Tæng ®µi cã dung lîng ®Õn 16 sè. 2.000 ­ Tæng ®µi cã dung lîng trªn 16 ®Õn 34 sè. 3.000 ­ Tæng ®µi cã dung lîng trªn 34 ®Õn 64 sè. 4.000 ­ Tæng ®µi cã dung lîng trªn 64 ®Õn 128 sè. 4.500 ­ Tæng ®µi cã dung lîng trªn 128 sè. 5.000
 11. 11 2 Ph¹m vi khu vùc: ­ Tæng ®µi cã dung lîng ®Õn 128 sè. 8.000 ­   Tæng   ®µi   cã   dung   lîng   trªn   128   ®Õn   1024  10.000 sè. ­ Tæng ®µi cã dung lîng trªn 1024 sè. 10.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc: ­ Tæng ®µi cã dung lîng ®Õn 128 sè. 9.000 ­   Tæng   ®µi   cã   dung   lîng   trªn   128   ®Õn   1024  10.000 sè. ­ Tæng ®µi cã dung lîng trªn 1024 sè. 10.000 4 §i quèc tÕ. 14.000 E .   L Ö   P H Ý   C Ê P   G I Ê Y   C H ø N G   N H Ë N   C H Ê T   L ¦ î N G   H Ö   T H è N G  T H I Õ T   B Þ   B ¦ U   C H Ý N H   V I Ô N   T H ¤ N G   T H U é C   C ¤ N G   T R × N H  TR¦íC KHI §¦A VµO Sö DôNG Møc thu STT Danh môc (1000  ®ång) 1 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ díi 20 tû ®ång: ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT díi 1 tû 50 ­   Gi¸   trÞ   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   BCVT   tõ   1   tû  1000 ®Õn díi 5 tû ­   Gi¸   trÞ   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   BCVT   tõ   5   tû  1500 ®Õn díi 15 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 15 tû  2000 ®Õn díi 20 tû Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ tõ 20 tû ®Õn díi 400  2 tû ®ång: ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 20 tû  2500 ®Õn díi 25 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 25 tû  3000 ®Õn díi 30 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 30 tû  3500 ®Õn díi 100 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 100 tû  4000 ®Õn díi 200 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 200 tû  5000 ®Õn díi 300 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 300 tû  6000 ®Õn díi 400 tû Dù ¸n ®Çu t  cã gi¸ trÞ tõ 400 tû ®ång trë  3 lªn:
 12. 12 ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 400 tû  7000 ®Õn díi 500 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 500 tû  8000 ®Õn díi 1000 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 1000 tû  9000 ®Õn díi 2000 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 2000 tû  10000 trë lªn G. LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN CHÊT L¦îNG  DÞCH Vô B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG Møc thu  STT Danh môc (1.000  ®ång) I DÞch vô viÔn th«ng c¬ b¶n 1 DÞch vô ®iÖn tho¹i. 3.000 2 DÞch vô ®iÖn b¸o. 500 3 DÞch vô Telex. 300 4 DÞch vô Fax. 2.000 5 DÞch vô thuª kªnh riªng. 3.000 6 DÞch vô truyÒn sè liÖu. 3.000 7 DÞch vô truyÒn h×nh, truyÒn ¶nh, ©m thanh. 3.000 8 DÞch vô truyÒn b¸o ®iÖn tö. 2.000 9 DÞch vô ®iÖn tho¹i di ®éng. 3.000 10 DÞch vô nh¾n tin. 500 II DÞch vô viÔn th«ng gi¸ trÞ gia t¨ng 1 DÞch vô th ®iÖn tö. 500 2 DÞch vô th tho¹i. 500 3 DÞch vô lu tr÷, cung cÊp th«ng tin. 300 C¸c   dÞch   vô   Internet:   th  tÝn   ®iÖn   tö,  truyÒn   tÖp  d÷  liÖu,  truy   nhËp   tõ  xa,   truy  4 500 nhËp c¸c c¬ së d÷ liÖu theo c¸c ph¬ng thøc  kh¸c nhau. III DÞch vô bu chÝnh c¬ b¶n 1 DÞch vô bu phÈm. 300 2 DÞch vô bu kiÖn ®Õn 31,5 kg. 500 DÞch vô ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ Ên phÈm ®Þnh  3 300 kú. 4 DÞch vô chuyÓn tiÒn. 500 IV DÞch vô bu chÝnh kh¸c 1 DÞch vô kinh doanh tem ch¬i. 500 2 DÞch vô chuyÓn ph¸t nhanh. 1.000 3 DÞch vô bu phÈm kh«ng ®Þa chØ. 300 4 DÞch vô bu chÝnh uû th¸c. 300 DÞch   vô   bu   kiÖn   nÆng   (cã   khèi   lîng   trªn  5 500 31,5 kg).
 13. 13 C¸c lo¹i dÞch vô kÕt hîp gi÷a bu chÝnh vµ  viÔn th«ng ®îc cung cÊp trªn c¬ së cã c«ng  6 ®o¹n ph¶i sö dông ®Õn m¹ng líi bu chÝnh nh:  1.000 dÞch vô ®iÖn hoa, th  tÝn ®iÖn tö, d÷ liÖu  bu chÝnh (datapost). C¸c   lo¹i   dÞch   vô   kh¸c   vÒ   tµi   chÝnh   bu  7 chÝnh: ­ DÞch vô chuyÓn tiÒn (th chuyÓn tiÒn, ®iÖn  chuyÓn   tiÒn,   chuyÓn   tiÒn   theo   danh   s¸ch,  500 chuyÓn tiÒn nhanh). ­ DÞch vô kh¸c (hèi phiÕu bu chÝnh; sÐc bu  chÝnh; sÐc du lÞch bu chÝnh; ph¸t hµng thu  tiÒn;   chuyÓn   kho¶n;   thanh   to¸n   qua   bu  300 chÝnh; tiÕt kiÖm bu ®iÖn; thu vµ tr¶ tiÒn:  thu tiÒn cíc dÞch vô viÔn th«ng, tiÒn níc,  tiÒn ®iÖn, tiÒn nhµ, tr¶ l¬ng hu trÝ). H. LÖ PHÝ CÊP GIÊY CHøNG NHËN  CHÊT L¦îNG M¹NG VIÔN TH¤NG Møc thu  STT Danh môc (1.000  ®ång) M¹ng viÔn th«ng v« tuyÕn ®iÖn c«ng céng (trõ  I c¸c m¹ng: ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh, ®iÖn  tho¹i v« tuyÕn di ®éng, nh¾n tin) 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè. 2.000 2 Ph¹m vi khu vùc. 3.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc. 4.000 4 Ph¹m vi toµn quèc. 5.000 II M¹ng viÔn th«ng c«ng céng 1 Ph¹m vi néi tØnh, thµnh phè: ­ M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 2.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 1.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 3.000 ­ M¹ng nh¾n tin. 500 ­ M¹ng truyÒn sè liÖu. 1.000 ­ M¹ng ®a dÞch vô. 3.000 ­ M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 2.000 2 Ph¹m vi khu vùc: ­ M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 3.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 1.500 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 4.000 ­ M¹ng nh¾n tin. 800 ­ M¹ng truyÒn sè liÖu. 1.500 ­ M¹ng ®a dÞch vô. 4.000
 14. 14 ­ M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 3.000 3 Ph¹m vi liªn khu vùc (liªn vïng): ­ M¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh. 4.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn cè ®Þnh. 2.000 ­ M¹ng ®iÖn tho¹i v« tuyÕn di ®éng. 5.000 ­ M¹ng nh¾n tin. 2.000 ­ M¹ng truyÒn sè liÖu. 2.000 ­ M¹ng ®a dÞch vô. 5.000 ­ M¹ng cung cÊp dÞch vô Internet. 4.000 4 §i quèc tÕ. 10.000 I. PHÝ THÈM §ÞNH §IÒU KIÖN HO¹T §éNG B¦U CHÝNH  V I Ô N   T H ¤ N G   § è I   V í I   H Ö   T H è N G   T H I Õ T   B Þ   B ¦ U   C H Ý N H   V I Ô N  TH¤NG THUéC C¤NG TR×NH TR¦íC KHI §¦A VµO Sö DôNG Møc thu STT Danh môc (%) 1 Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ díi 20 tû ®ång: ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT díi 1 tû 0,23080 ­   Gi¸   trÞ   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   BCVT   tõ   1   tû  0,20100 ®Õn díi 5 tû ­   Gi¸   trÞ   hÖ   thèng   thiÕt   bÞ   BCVT   tõ   5   tû  0,20000 ®Õn díi 15 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 15 tû  0,16857 ®Õn díi 20 tû Dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ tõ 20 tû ®Õn díi 400  2 tû ®ång: ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 20 tû  0,13889 ®Õn díi 25 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 25 tû  0,11510 ®Õn díi 30 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 30 tû  0,09542 ®Õn díi 100 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 100 tû  0,08553 ®Õn díi 200 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 200 tû  0,06100 ®Õn díi 300 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 300 tû  0,06060 ®Õn díi 400 tû Dù ¸n ®Çu t  cã gi¸ trÞ tõ 400 tû ®ång trë  3 lªn: ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 400 tû  0,06020 ®Õn díi 500 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 500 tû  0,04400 ®Õn díi 1000 tû ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 1000 tû  0,02180 ®Õn díi 2000 tû
 15. 15 Møc thu STT Danh môc (%) ­ Gi¸ trÞ hÖ thèng thiÕt bÞ BCVT tõ 2000 tû  0,01750 trë lªn Ghi   chó:   PhÝ,   lÖ   phÝ   qu¶n   lý   chÊt   lîng   bu   ®iÖn   vµ  ho¹t ®éng bu chÝnh viÔn th«ng thu mét lÇn t¹i thêi ®iÓm  cÊp   vµ   kh«ng   bao   gåm   chi   phÝ   phôc   vô   c«ng   t¸c   ®o   thö,  kiÓm nghiÖm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản