Quyết định 90/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 90/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90/2005/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 90/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2005/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHO VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI THUỘC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1933/ĐH&SĐH ngày 16 tháng 3 năm 2005, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Điều 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quy định các chuyên ngành đào tạo cụ thể cho Viện Nghiên cứu con người. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP, - Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
  2. - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Học viện Hành chính quốc gia, - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, - Viện Nghiên cứu con người, - Công báo - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu: KG (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản