Quyết định 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
112
lượt xem
25
download

Quyết định 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu giám sát tài chính đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 92/2004/Q§­BTC  ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ viÖc ban hµnh HÖ thèng  chØ tiªu gi¸m s¸t tµi chÝnh ®èi víi c«ng ty  chøng kho¸n vµ c«ng ty qu¶n lý quü Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH  C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 1/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   144/2003/N§­CP   ngµy   28/11/2003   cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n; Theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc, QUY Õ T § Þ NH §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy HÖ  thèng   chØ tiªu gi¸m s¸t tµi chÝnh  ®èi víi c«ng ty chøng kho¸n  vµ c«ng ty qu¶n lý quü. §i Ò u   2.   C¸c c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü cã tr¸ch nhiÖm tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu gi¸m s¸t vµ göi  kÕt qu¶ cho Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc vµ  thêi  ®iÓm nép  b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m theo qui ®Þnh. Trêng hîp cã  nh÷ng biÕn  ®éng bÊt thêng, c¸c c«ng ty  chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü ph¶i b¸o c¸o, gi¶i tr×nh   vµ ph©n tÝch râ nguyªn nh©n víi Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­ íc vµ cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, kh¾c phôc kÞp thêi. §i Ò u   3.   Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c«ng   ty  chøng kho¸n vµ c«ng ty qu¶n lý quü th«ng qua HÖ thèng chØ  tiªu gi¸m  s¸t  tµi  chÝnh   ®èi víi c«ng ty chøng  kho¸n  vµ  c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra,  gi¸m s¸t theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.  
  2. 2 § i Ò u   4.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ   ®îc ¸p dông cho n¨m tµi chÝnh  2004. §i Ò u   5.  Chñ tÞch Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc, Ch¸nh  V¨n phßng Bé Tµi chÝnh, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c c«ng   ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n  vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. H Ö   T H è N G   C H Ø   T I £ U   G I ¸ M   S ¸ T   T µ I   C H Ý N H   § è I   V í I   C ¤ N G  TY CHøNG KHO¸N Vµ C¤NG TY QU¶N Lý QUü  (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 92/2004/Q§­BTC ngµy 30 th¸ng   11 n¨m 2004  cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) I. QUI §ÞNH CHUNG 1. Môc ®Ých  HÖ   thèng   chØ   tiªu   gi¸m   s¸t   tµi   chÝnh   c«ng   ty   chøng  kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü  lµ  c«ng cô  hç  trî  cho Uû  ban  Chøng   kho¸n   Nhµ   níc   theo   dâi,   kiÓm   tra   t×nh   h×nh   ho¹t  ®éng   kinh   doanh   vµ   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   chÝnh   s¸ch   ph¸p  luËt nhµ níc cña c¸c c«ng ty, nh»m: ­   Gi¸m   s¸t   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   c«ng   ty   chøng   kho¸n,  c«ng ty qu¶n lý  quü   ®Ó  n¾m b¾t kÞp thêi thùc tr¹ng, hiÖu  qu¶ ho¹t  ®éng, ph¸t hiÖn sím nh÷ng trêng hîp cã  nguy c¬  g©y ¶nh hëng  ®Õn t×nh h×nh giao dÞch chøng kho¸n vµ  rñi  ro cña nhµ   ®Çu t  trªn thÞ  trêng  chøng  kho¸n;  gióp kh¾c  phôc tån t¹i, hoµn thµnh môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh,   n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. ­ §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c c«ng ty chøng  kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü nh»m ph©n lo¹i vµ cã biÖn ph¸p  xö lý kÞp thêi ®èi víi c«ng ty ho¹t ®éng yÕu kÐm. ­ Gióp c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü  tù theo dâi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, nhËn   biÕt  ®îc nh÷ng  trêng  hîp  bÊt  thêng  ®Ó  sím cã  gi¶i  ph¸p  kh¾c phôc vµ ph¸t triÓn. ­ Ph©n tÝch, dù  b¸o  ®îc t×nh h×nh ho¹t  ®éng cña c¸c  tæ chøc tham gia thÞ trêng ®Ó gióp cho Uû ban Chøng kho¸n 
  3. 3 Nhµ  níc trong c«ng t¸c qu¶n lý  vµ  ho¹ch  ®Þnh chÝnh s¸ch  ph¸t triÓn thÞ trêng chøng kho¸n.   2. §èi tîng ¸p dông  HÖ  thèng chØ tiªu gi¸m s¸t c«ng ty chøng kho¸n, c«ng  ty   qu¶n   lý   quü   ®îc   ¸p  dông   ®èi   víi   tÊt   c¶  c¸c  c«ng   ty  chøng kho¸n vµ  c«ng ty qu¶n lý  quü   ®Çu t chøng kho¸n  ®îc  Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cÊp phÐp ho¹t  ®éng kinh doanh  chøng kho¸n, ho¹t ®éng qu¶n lý quü. II. HÖ THèNG CHØ TI£U GI¸M S¸T C¤NG TY CHøNG KHO¸N  1. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng chung 1.1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ thay ®æi vÒ nguån vèn Møc ®é thay ®æi vÒ nguån vèn gi÷a n¨m hiÖn t¹i vµ n¨m  tríc lµ  mét chØ tiªu quan träng  ®Ó  x¸c  ®Þnh møc  ®é  c¶i  thiÖn   hoÆc   gi¶m   sót   vÒ   kh¶   n¨ng   tµi   chÝnh   cña   c«ng   ty  chøng kho¸n trong n¨m.  ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:   Chªnh lÖch nguån vèn gi÷a n¨m hiÖn t¹i  vµ n¨m tríc         Tû   lÖ   %   thay   ®æi     =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­   x 100               vÒ   nguån   vèn  Nguån vèn n¨m tríc 1.2.   ChØ   tiªu   vÒ   sè   trÝch   dù   phßng   gi¶m   gi¸   chøng   kho¸n Nguån vèn cña mét c«ng ty chøng kho¸n cã  vai trß t¹o  ra nguån dù  tr÷   ®Ó  bï   ®¾p cho c¸c kho¶n tæn thÊt lín h¬n   møc   trung   b×nh   vµ   vît   qu¸   kh¶   n¨ng   chi   tr¶   cña   møc   dù  phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n. ChØ tiªu vÒ sè trÝch dù phßng   gi¶m gi¸ chøng kho¸n trªn nguån vèn  ®¸nh gi¸ møc  ®é   ®Çy  ®ñ c¸c nguån dù tr÷ nµy.  ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:       Tû  lÖ  % sè  trÝch                                  Sè  trÝch dù   phßng gi¶m gi¸ CK   dù   phßng   gi¶m   gi¸                 =  
  4. 4 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100   CK trªn nguån vèn                                Nguån   vèn 1.3. ChØ tiªu thay ®æi doanh thu ChØ tiªu thay  ®æi doanh thu cña c«ng ty chøng kho¸n   ®¸nh gi¸ møc  ®é  t¨ng trëng vÒ  doanh thu cña n¨m nay so  víi n¨m tríc. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:    Tû lÖ % thay ®æi             Chªnh lÖch doanh thu n¨m   tríc vµ n¨m nay   doanh   thu   n¨m   nay         =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­  x 100    so víi n¨m tríc                             Doanh thu   n¨m tríc ChØ tiªu nµy cã thÓ ®îc tÝnh cho tõng lo¹i ho¹t ®éng:  m«i giíi,  tù  doanh,  b¶o l∙nh ph¸t  hµnh,  t  vÊn,  qu¶n  lý  danh môc  ®Çu t  vµ  c¸c ho¹t  ®éng kh¸c cña c«ng ty chøng  kho¸n. 1.4.   ChØ   tiªu   tû   lÖ   chi   phÝ   trong   ho¹t   ®éng   kinh   doanh chøng kho¸n Tû   lÖ  chi phÝ  lµ  mét  trong  nh÷ng  chØ tiªu  thÓ  hiÖn  kh¶   n¨ng   c¹nh  tranh   cña   c«ng   ty   chøng  kho¸n,   th«ng   qua   viÖc khèng chÕ  c¸c chi phÝ   ë  møc hîp lý  mµ  vÉn  ®¶m b¶o  hiÖu qu¶ kinh doanh. Tû  lÖ  chi phÝ  cã  ¶nh hëng tíi kÕt  qu¶ kinh doanh vµ  ¶nh hëng bÊt lîi  ®Õn lîi nhuËn thu  ®îc  tõ   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   chøng   kho¸n   cña   c«ng   ty   chøng  kho¸n. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:     Tû  lÖ  % chi phÝ  ho¹t  ®éng                  Chi phÝ   cho ho¹t ®éng kinh doanh CK                 kinh   doanh   CK   trªn                               =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  x 100 doanh thu thuÇn kinh doanh CK                 Doanh thu   thuÇn kinh doanh CK 2. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ lîi nhuËn
  5. 5 C¸c  chØ tiªu  lîi  nhuËn  lµ  c¬  së  quan  träng   ®Ó   ®¸nh  gi¸ kÕt qu¶ ho¹t  ®éng cña c«ng ty chøng kho¸n trong mét  thêi   kú   nhÊt   ®Þnh;   lµ   c¨n   cø   ®Ó   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   tµi  chÝnh trong t¬ng lai. Nhãm chØ tiªu nµy bao gåm: 2.1. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu  ChØ   tiªu   tû   suÊt   lîi   nhuËn   trªn   doanh   thu   ph¶n   ¸nh  mét ®ång doanh thu mµ c«ng ty chøng kho¸n thùc hiÖn trong  kú   ®¹t  ®îc bao nhiªu  ®ång  lîi  nhuËn  sau thuÕ.  ChØ  tiªu  nµy thÓ hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty chøng kho¸n.  ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:     Lîi nhuËn sau thuÕ Tû   suÊt   lîi   nhuËn   t¨ng   trëng   trªn   doanh   thu     =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100      Doanh thu thuÇn  2.2. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh  ChØ tiªu tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh lµ chØ  tiªu ®o lêng møc ®é sinh lêi cña ®ång vèn.  ChØ tiªu nµy ®îc týnh nh sau:     Lîi nhuËn sau thuÕ Tû   suÊt   lîi   nhuËn   trªn   vèn   kinh   doanh     =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100     Vèn kinh doanh  2.3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng ®Çu t tù doanh ChØ tiªu  chÊt lîng  ®Çu t  tù  doanh  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶  ho¹t ®éng  ®Çu t tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n, mét yÕu  tè  quan träng  ®ãng gãp vµo lîi nhuËn chung cña c«ng ty.  ChØ tiªu nµy còng cho biÕt chÊt lîng chung trong danh môc  ®Çu t tù doanh cña c«ng ty chøng kho¸n.  ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:       Tû  lÖ  % thu nhËp                             Thu  nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t tù doanh
  6. 6 tõ   ®Çu   t    tù   doanh   trªn   tµi   s¶n       =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     x  100 ®Çu t tù doanh n¨m hiÖn t¹i                  Tµi s¶n ®Çu  t tù doanh n¨m hiÖn t¹i 2.4. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u ChØ tiªu tû  suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ  së  h÷u  ®¸nh  gi¸   møc   ®é   thùc   hiÖn   lîi   nhuËn   rßng   cña   c«ng   ty   chøng  kho¸n trong ho¹t  ®éng kinh doanh. ChØ tiªu nµy cho biÕt  mét  ®ång vèn chñ  së  h÷u  ®em vµo sö  dông sinh ra  ®îc bao  nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ.  ChØ tiªu nµy ®îc týnh nh sau:     Lîi nhuËn sau thuÕ Tû   suÊt   %   lîi   nhuËn   trªn   vèn   chñ   së   h÷u       =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100      Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n    Trong ®ã:                                                  (Vèn   chñ së h÷u ®Çu kú+Vèn chñ së h÷u cuèi kú)     Vèn   chñ   së   h÷u   b×nh   qu©n   =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­      2 3. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ tÝnh thanh kho¶n §©y lµ nhãm chØ tiªu thÓ hiÖn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña   c«ng ty chøng kho¸n t¹i c¸c thêi kú nhÊt ®Þnh. 3.1.   ChØ   tiªu   c«ng   nî   trªn   tµi   s¶n   cã   tÝnh   thanh   kho¶n ChØ tiªu c«ng nî  trªn tµi s¶n cã  tÝnh thanh kho¶n lµ  thíc   ®o   kh¶   n¨ng   ®¸p   øng   c¸c   nhu   cÇu   vÒ   tµi   chÝnh   cña  c«ng ty chøng kho¸n. ChØ tiªu nµy còng x¸c  ®Þnh kh¶ n¨ng  chi tr¶ cho ngêi  ®Çu t  chøng kho¸n  trong trêng hîp cÇn  thiÕt. Trong c¸c lo¹i tµi s¶n cña c«ng ty chøng kho¸n khi   ®îc   ph©n   lo¹i,   ®¸nh   gi¸   l¹i   gi¸   trÞ   theo   kú   h¹n   ph¶i  thanh  to¸n,  lo¹i trõ  c¸c lo¹i  cæ phiÕu  vµ  tµi  s¶n  kh¸c 
  7. 7 kh«ng  cã  kh¶ n¨ng  chuyÓn  ho¸ thµnh  tiÒn mÆt th×  cã  thÓ  dÉn ®Õn t×nh tr¹ng c«ng ty chøng kho¸n mÊt kh¶ n¨ng thanh   to¸n t¹m thêi t¹i c¸c thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.  ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:  Tû lÖ % tæng c«ng         Tæng c«ng nî (ph©n theo kú h¹n  nî ph¶i thanh to¸n) nî   trªn   tµi   s¶n   cã           =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­  x 100 tÝnh thanh kho¶n             Tµi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n  (ph©n theo kú h¹n TS                                                     cã kh¶   n¨ng chuyÓn ho¸ thµnh tiÒn mÆt)                        3.2.   ChØ   tiªu   nî   trong   thanh   to¸n   giao   dÞch   chøng   kho¸n trªn nguån vèn  ChØ   tiªu   nî   trong   thanh   to¸n   giao   dÞch   chøng   kho¸n   trªn   nguån   vèn   cho   biÕt   møc   ®é   phô   thuéc   cña   kh¶   n¨ng  thanh to¸n cña c«ng ty chøng kho¸n vµo mét lo¹i tµi s¶n  thêng kh«ng thÓ  chuyÓn  ®æi thµnh tiÒn (ph¶i thu cña ngêi  ®Çu t chøng kho¸n) trong trêng hîp c«ng ty chøng kho¸n bÞ  gi¶i thÓ.  ChØ  tiªu  nµy còng  ®Ó  ph©n biÖt c«ng  ty chøng  kho¸n ho¹t  ®éng lµnh m¹nh víi c«ng ty chøng kho¸n cã  khã  kh¨n vÒ tµi chÝnh. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:          Tû lÖ % nî                      Ph¶i thu tõ   nhµ ®Çu t CK   ph¶i   thu   tõ   nhµ   ®Çu   t      =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  x 100               trªn   nguån   vèn  Nguån vèn  III. HÖ THèNG CHØ TI£U GI¸M S¸T C¤NG TY QU¶N Lý QUü 1. Nhãm chØ tiªu ho¹t ®éng chung 1.1. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é  thay ®æi vÒ nguån vèn 
  8. 8 Møc   ®é  thay   ®æi vÒ   nguån  vèn qu¶n  lý  gi÷a  n¨m hiÖn  t¹i vµ  n¨m tríc lµ  mét chØ tiªu quan träng x¸c  ®Þnh møc  ®é c¶i thiÖn hoÆc gi¶m sót vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng  ty qu¶n lý quü. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:                                              Chªnh lÖch   gi÷a nguån vèn qu¶n lý c¸c quü                   Tû lÖ% thay ®æi                            n¨m hiÖn   t¹i vµ n¨m tríc             vÒ   nguån   vèn                     =   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­ x100      qu¶n lý c¸c quü                               Nguån   vèn n¨m tríc 1.2. ChØ tiªu tæng doanh thu trªn nguån vèn qu¶n lý  c¸c quü ChØ tiªu tæng doanh thu trªn nguån vèn   qu¶n lý  c¸c  quü ®¸nh gi¸ møc ®é ®Çy ®ñ cña nguån dù tr÷ tµi chÝnh cña   c«ng ty qu¶n lý quü. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:                      Tû   lÖ   %   tæng   Tæng doanh thu   doanh   thu   trªn   nguån   vèn         =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ x 100          qu¶n lý c¸c quü                      Nguån  vèn  qu¶n lý c¸c quü  1.3. ChØ tiªu thay ®æi doanh thu ChØ tiªu thay  ®æi doanh thu cña c«ng ty qu¶n lý  quü  ®¸nh gi¸ møc ®é t¨ng hay gi¶m vÒ doanh thu cña n¨m nay so   víi n¨m tríc. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:              Tû lÖ %                           Chªnh lÖch   doanh thu n¨m tríc & n¨m nay   thay   ®æi   doanh   thu   n¨m   nay   =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
  9. 9 x 100                 so   víi   n¨m   tríc  Doanh thu n¨m tríc 2. ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn 2.1. ChØ tiªu lîi nhuËn trªn doanh thu ChØ tiªu lîi  nhuËn trªn doanh thu ph¶n ¸nh mét  ®ång  doanh thu mµ  c«ng ty qu¶n lý  quü  thùc hiÖn trong kú   ®¹t  ®îc bao nhiªu  ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. ChØ tiªu nµy thÓ  hiÖn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty qu¶n lý quü. ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:                 Tû lÖ                       Lîi nhuËn tr íc  thuÕ n¨m nay t¨ng   trëng   lîi   nhuËn     =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100          trªn doanh thu                         Doanh thu   thuÇn 2.2. ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn ChØ  tiªu  tû  suÊt  lîi nhuËn  trªn  vèn  ®o  lêng  møc  ®é  sinh lêi cña ®ång vèn.  ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:     Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ  Tû   suÊt   %   lîi   nhuËn   trªn   vèn           =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100      Tæng nguån vèn tù cã cuèi kú 3. ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n ChØ tiªu c«ng nî trªn tµi s¶n cã tÝnh thanh kho¶n: ChØ tiªu c«ng nî  trªn tµi s¶n cã  tÝnh thanh kho¶n lµ  thíc   ®o   kh¶   n¨ng   ®¸p   øng   c¸c   nhu   cÇu   vÒ   tµi   chÝnh   cña  c«ng ty qu¶n lý quü, chØ tiªu nµy ®îc tÝnh nh sau:   Tû  lÖ  % tæng                             Tæng   c«ng nî
  10. 10 c«ng   nî   trªn   tµi   s¶n       =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   x 100 cã tÝnh thanh kho¶n         Tµi s¶n cã tÝnh thanh   kho¶n IV. Tæ CHøC THùC HIÖN Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc vµ  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn HÖ thèng chØ tiªu gi¸m s¸t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c,  c¸c  ®¬n vÞ  cÇn kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Bé  Tµi chÝnh (qua Uû   ban Chøng kho¸n Nhµ níc) ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản