Quyết định 93/2008/QĐ-BTC do Bộ ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 93/2008/QĐ-BTC do Bộ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 93/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 93/2008/QĐ-BTC do Bộ ban hành

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 93/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ, V T PH M XU T KH U, NH P KH U, QUÁ C NH G I QUA DNCH V CHUY N PHÁT NHANH Ư NG B B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Căn c Lu t H i quan s 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan s 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; - Căn c Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ki m tra, giám sát h i quan; Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c h i quan i v i hàng hoá, v t phNm xu t khNu, nh p khNu, quá c nh g i qua d ch v chuy n phát nhanh ư ng b i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 2652/Q -TCHQ ngày 21/12/2006 c a T ng c c H i quan ban hành Quy nh t m th i v th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh g i qua d ch v chuy n phát nhanh TNT ư ng b . i u 3. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng ơn v thu c B Tài chính và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Trung ương ng; - VP Qu c h i, VP Ch t ch nư c; VP Chính ph - Các B , cơ quan ngang B ; Cơ quan thu c Chính ph ; - VKSNDTC, TANDTC; Ki m toán Nhà nư c; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TƯ; - Công báo; C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); Hoàng Anh Tu n - Website Chính ph , Website B Tài chính - C c H i quan các t nh, TP ( th c hi n);
 2. - Lưu: VT, TCHQ. QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ, V T PH M XU T KH U, NH P KH U, QUÁ C NH G I QUA DNCH V CHUY N PHÁT NHANH Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 93 / 2008/Q -BTC ngày 29/ 10 /2008 c a B Tài chính) Ph n A – QUY NNH CHUNG: 1. Ph m vi i u ch nh: Quy nh này hư ng d n th t c h i quan i v i hàng hóa, v t phNm (dư i ây g i t t là hàng hóa) xu t khNu, nh p khNu, quá c nh g i qua d ch v chuy n phát nhanh ư ng b . 2. i tư ng i u ch nh: Doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh ư ng b i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Tuy n ư ng, c a khNu: Tuy n ư ng và c a khNu i v i phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh g i qua d ch v chuy n phát nhanh ư ng b như sau: 3.1. T Vi t Nam n Trung Qu c và ngư c l i qua c a khNu H u Ngh - t nh L ng Sơn. 3.2. T Vi t nam n Lào / Thái Lan / Singapore / Malaysia và ngư c l i qua c a khNu Lao B o - t nh Qu ng Tr . 3.3 T Vi t Nam n Campuchia và ngư c l i qua c a khNu M c Bài - t nh Tây Ninh. 4. a i m làm th t c h i quan : 4.1. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh ư c làm th t c h i quan t i các a i m sau : Chi c c H i quan B c Hà n i, Chi c c H i quan sân bay qu c t à N ng, Chi c c H i quan sân bay qu c t Tân Sơn Nh t. 4.2. Phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa ư c làm th t c h i quan t i các a i m sau: Chi c c H i quan c a khNu H u ngh , Chi c c H i quan c a khNu Lao B o, Chi c c H i quan c a khNu M c Bài.
 3. 5. Khai h i quan: 5.1. Doanh nghi p kinh doanh d ch v chuy n phát nhanh ư ng b (dư i ây g i t t là doanh nghi p) là ngư i khai h i quan và làm th t c h i quan i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh; Doanh nghi p ch u trách nhi m th c hi n v qu n lý hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh và v thu , l phí i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh theo các quy nh c a pháp lu t. 5.2. Trư ng h p ch hàng ngh là ngư i khai h i quan thì ch hàng là ngư i khai h i quan. 6. Quy nh v phân lo i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu và ki m tra h i quan như sau: 6.1. Lo i 1: bao g m hàng hóa xu t khNu, nh p khNu là tài li u, ch ng t thương m i, hàng ngo i giao, hàng không có thu , hàng có thu nhưng ư c mi n thu theo quy nh c a pháp lu t. Lo i hàng này ư c mi n ki m tra th c t hàng hóa.Trư ng h p xét th y c n thi t thì lãnh o Chi c c H i quan quy t nh ki m tra xác su t theo t l t 1% n 5% c a c lu ng hàng lo i 1. Th c hi n ki m tra qua thi t b máy soi hàng hóa. 6.2 Lo i 2: bao g m hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph i n p thu , có tr giá tính thu dư i 5 (năm) tri u ng Vi t Nam. Lo i hàng này ư c mi n ki m tra th c t hàng hóa.Trư ng h p xét th y c n thi t thì lãnh o Chi c c H i quan quy t nh ki m tra xác su t theo t l t 1% n 5% c a c lu ng hàng lo i 2. Th c hi n ki m tra qua thi t b máy soi hàng hóa ho c ki m tra th công. 6.3 Lo i 3: bao g m hàng hóa xu t khNu, nh p khNu ph i n p thu , có tr giá tính thu trên 5 (năm) tri u ng Vi t Nam, m t hàng có thu su t t 10% tr xu ng. Lo i hàng này ki m tra th c t 100% qua thi t b máy soi hàng. Trong trư ng h p xét th y c n thi t thì lãnh o Chi c c H i quan quy t nh ki m tra xác su t theo t l t 1% n 10% c a c lu ng hàng lo i 3. Th c hi n ki m tra hàng hóa th công. 6.4 Lo i 4: bao g m hàng hóa xu t khNu, nh p khNu thu c danh m c qu n lý chuyên ngành, hàng hóa xu t nh p khNu có i u ki n, m t hàng có thu su t trên 10%, m t hàng thu c di n ki m tra tr ng i m. Lo i hàng này ki m tra th c t 100% b ng th công. 7. Phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa là phương ti n chuyên dùng c a doanh nghi p áp ng các yêu c u niêm phong h i quan, giám sát h i quan. Khi phương ti n xu t c nh, nh p c nh ph i làm th t c h i quan theo quy nh hi n hành. Phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa theo tuy n ư ng, c a khNu c nh, thư ng xuyên nh p c nh, xu t c nh qua c a khNu, ngư i i u khi n phương ti n ch ph i khai h i quan v phương ti n v n t i 06 tháng 01 l n. Các l n nh p c nh, xu t c nh ti p theo ư c H i quan c p nh t theo dõi b ng s ho c b ng máy tính.
 4. 8. Hàng hóa xu t khNu, nh p khNu (tr thư, túi ngo i giao, túi lãnh s , hàng c m xu t khNu, c m nh p khNu) thu c lo i hình nào thì th c hi n th t c h i quan theo úng quy nh i v i lo i hình ó. Ph n B – TH T C H I QUAN C TH : I) TH T C H I QUAN I V I HÀNG HÓA NH P KH U T I CHI C C H I QUAN B C HÀ N I, CHI C C H I QUAN SÂN BAY QU C T À N NG, CHI C C H I QUAN SÂN BAY QU C T TÂN SƠN NH T: 1. Trư c khi chuy n hàng n: 1.1. Trách nhi m c a doanh nghi p: 1.1.1. Ti p nh n b n lư c khai hàng hóa t i tác nư c ngoài; chuy n b n lư c khai hàng hóa cho Chi c c H i quan liên quan ch m nh t 2 gi trư c khi chuy n hàng ư c v n chuy n t i a i m làm th t c h i quan. 1.1.2 Ti n hành các bi n pháp nghi p v , ph i h p cùng H i quan xác nh và phân lo i hàng hóa nhanh chóng, chính xác theo quy nh t i i m 6 ph n A nêu trên. 1.2 Khai h i quan: 1.2.1 Khai h i quan ư c th c hi n cho t ng chuy n hàng. Vi c khai h i quan bao g m c vi c phân lo i hàng hóa nh p khNu thành các lo i hàng theo quy nh t i i m 6 ph n A nêu trên. 1.2.2 Doanh nghi p căn c n i dung lư c khai hàng hóa và các ch ng t kèm theo lô hàng khai h i quan (riêng lu ng hàng lo i 1 thì khai theo b n kê chi ti t hàng hóa xu t khNu / nh p khNu - m u ban hành kèm theo Quy t nh này) và có trách nhi m m b o tính th ng nh t, ng b v n i dung khai h i quan. 1.2.3 Doanh nghi p ư c khai h i quan riêng cho t ng ch hàng khi ư c yêu c u. 1.2.4. Doanh nghi p g i n i dung khai h i quan cho H i quan. 1.2.5. Ti p nh n thông báo v i u ch nh n i dung khai t H i quan. 1.3 Trách nhi m c a H i quan: 1.3.1. Ti p nh n lư c khai hàng hóa và n i dung khai h i quan c a doanh nghi p; trên cơ s phân tích thông tin trên h th ng qu n lý r i ro và các bi n pháp nghi p v ki m tra vi c khai h i quan c a doanh nghi p. 1.3.2. Th c hi n i u ch nh n i dung khai và thông báo l i cho doanh nghi p n i dung ph i i u ch nh (n u có) doanh nghi p th c hi n.
 5. 1.3.3. N u không có n i dung khai h i quan ph i i u ch nh thì H i quan thông báo l i cho doanh nghi p v quy t nh ch p nh n c a H i quan v n i dung khai c a doanh nghi p. 2. Khi chuy n hàng n: 2.1. Trách nhi m c a doanh nghi p: 2.1.1. Căn c thông báo c a H i quan i v i t ng lo i hàng th c hi n phân lo i th c t hàng hóa. 2.1.2. Gi y t ph i n p: - N p b n kê chi ti t hàng hóa xu t khNu / nh p khNu i v i lu ng hàng lo i 1. B n kê này có gía tr pháp lý như T khai h i quan thông thư ng. - N p t khai h i quan và các lo i gi y t liên quan n t ng lo i hình hàng hóa nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t i v i hàng hóa thu c lu ng hàng lo i 2,3,4. 2.1.3. Xu t trình hàng hóa theo t ng lu ng hàng ã ư c H i quan quy t nh ti n hành ki m tra h i quan theo quy nh t i i m 6, ph n A nêu trên. 2.2. Trách nhi m c a H i quan: 2.2.1.Giám sát vi c doanh nghi p phân lo i th c t hàng hóa. 2.2.2. Ti p nh n h sơ gi y t doanh nghi p. 2.2.3. i v i hàng lo i 1: - Th c hi n theo quy nh t i i m 6.1, m c 6, ph n I nêu trên. - Xác nh n trên B n kê chi ti t "Hàng mi n ki m tra th c t , thông quan theo n i dung khai h i quan c a doanh nghi p", ký tên, óng d u công ch c h i quan. - Giao cho doanh nghi p 01 b n kê, lưu 01 b n kê theo quy nh. 2.2.4. i v i hàng lo i 2: - Ki m tra h sơ và th c hi n theo quy nh t i i m 6.2, m c 6, ph n I nêu trên. - Ki m tra vi c tính thu và thu thu theo quy nh. - Ghi k t qu ki m tra th c t hàng hóa trên t khai h i quan “Hàng hóa ư c thông quan theo n i dung khai báo c a doanh nghi p”, ký tên, óng d u công ch c h i quan. - Lưu h sơ theo quy nh. 2.2.5. i v i hàng lo i 3:
 6. - Ti p nh n h sơ và hàng hóa theo quy nh. - Th c hi n ki m tra h sơ và th c hi n theo quy nh t i i m 6.3, m c 6, ph n I nêu trên. - Ki m tra vi c tính thu và thu thu theo quy nh. - Ghi k t qu ki m tra th c t hàng hóa trên t khai và quy t nh thông quan hàng hóa theo quy nh hi n hành. - Lưu h sơ theo quy nh. 2.2.6. i v i hàng l ai 4: - Ti p nh n h sơ và hàng hóa theo quy nh. - Hàng hóa nh p khNu thu c lo i hình nào thì th c hi n th t c h i quan theo úng quy nh hi n hành c a lo i hình ó. Ki m tra th công 100% hàng hóa trư c khi thông quan. II) TH T C H I QUAN I V I HÀNG HÓA XU T KH U T I CHI C C H I QUAN B C HÀ N I, CHI C C H I QUAN SÂN BAY QU C T À N NG, CHI C C H I QUAN SÂN BAY QU C T TÂN SƠN NH T: - Hàng hóa xu t khNu (bao g m c hàng hóa ã làm th t c h i quan t i các Chi c c H i quan khác) ư c thu gom và làm th t c thông quan t i: + Chi c c H i quan B c Hà N i chuy n qua c a khNu H u ngh xu t i Trung qu c; + Chi c c H i quan sân bay qu c t à N ng chuy n qua c a khNu Lao B o xu t i Lào/Thái Lan/Singapore/Malaysia; + Chi c c H i quan sân bay qu c t Tân Sơn Nh t chuy n qua c a khNu M c Bài xu t i Campuchia. - Hàng hóa xu t khNu ư c thông quan theo quy nh t i i m 6 ph n A nêu trên. - Trư ng h p hàng hóa không i u ki n xu t khNu thì H i quan thông báo doanh nghi p làm th t c hoàn tr cho ch hàng (tr hàng hóa là m t hàng c m xu t khNu ph i x lý theo quy nh c a pháp lu t). 1. Trách nhi m c a doanh nghi p : - Làm th t c i v i hàng hóa xu t khNu theo quy nh hi n hành i v i t ng lo i hình hàng hóa xu t khNu. - L p b n lư c khai hàng hóa. - X p hàng ã làm th t c h i quan vào phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa.
 7. - Ti p nh n và b o qu n h sơ h i quan chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu Lao b o, c a khNu H u Ngh , c a khNu M c Bài. 2. Trách nhi m c a Chi c c H i quan B c Hà N i, Chi c c H i quan sân bay qu c t à N ng, Chi c c H i quan sân bay qu c t Tân Sơn Nh t: - Làm th t c h i quan theo quy nh hi n hành và theo quy nh t i i m 6 ph n A nêu trên i v i hàng hóa xu t khNu chưa làm th t c. - Ti p nh n hàng hóa ã hoàn thành th t c h i quan t các Chi c c H i quan khác chuy n n. - Giám sát vi c gom, x p hàng và niêm phong h i quan phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa ã làm th t c h i quan. - L p 2 phi u chuy n c a khNu (theo m u ban hành kèm theo Quy t nh này). - Giao h sơ có niêm phong h i quan (g m b n lư c khai hàng hóa xu t khNu, 2 phi u chuy n c a khNu) cho doanh nghi p chuy n n Chi c c H i quan c a khNu Lao b o, c a khNu H u Ngh , c a khNu M c Bài. III) TH T C CHUY N C A KH U, QUÁ C NH I V I HÀNG HÓA NH P KH U T I CÁC CHI C C H I QUAN LIÊN QUAN: 1. T i Chi c c H i quan c a kh u Lao B o, c a kh u H u Ngh , c a kh u M c Bài: a) Trách nhi m c a doanh nghi p: - Doanh nghi p n p b n lư c khai hàng hóa nh p khNu cho Chi c c H i quan c a khNu Lao B o, c a khNu H u Ngh , c a khNu M c Bài. - Xu t trình phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa nh p khNu. - T ch c th c hi n vi c x p hàng hóa t phương ti n v n t i c a nư c ngoài sang phương ti n v n t i c a Vi t Nam. b) Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a kh u Lao B o, c a kh u H u Ngh , c a kh u M c Bài: - Ti p nh n B n lư c khai hàng hóa nh p khNu. - Ki m tra seal c a hãng v n t i. - Giám sát vi c x p hàng hóa t phương ti n v n t i c a nư c ngoài sang phương ti n v n t i c a Vi t Nam. - Nh m gi m thi u t i a th i gian x p d hàng hóa t i các c a khNu biên gi i, doanh nghi p ư c trao i các phương ti n ch a hàng hóa như k s t, túi chuyên dùng, container thay vì ph i b c d t ng ki n hàng nh p khNu ra kh i phương ti n nêu trên.
 8. - Niêm phong h i quan phương ti n v n t i ch a hàng hóa nh p khNu. - L p 02 Phi u chuy n c a khNu. - Giao h sơ có niêm phong h i quan (g m b n lư c khai hàng hóa nh p khNu, 02 Phi u chuy n c a khNu) cho doanh nghi p chuy n cho Chi c c H i quan B c Hà N i, Chi c c H i quan sân bay qu c t à N ng, Chi c c H i quan sân bay qu c t Tân Sơn Nh t. 2. T i Chi c c H i quan B c Hà N i, Chi c c H i quan sân bay qu c t à N ng, Chi c c H i quan sân bay qu c t Tân Sơn Nh t: a) Trách nhi m c a doanh nghi p: - N p h sơ do Chi c c H i quan c a khNu Lao B o, c a khNu H u Ngh , c a khNu M c Bài chuy n cho Chi c c H i quan B c Hà n i, Chi c c H i quan sân bay qu c t à N ng, Chi c c H i quan sân bay Tân Sơn Nh t. - Xu t trình phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa nh p khNu. - Ch ng ki n H i quan ki m tra tình tr ng seal, niêm phong h i quan. - D hàng hóa t phương ti n v n t i ưa vào kho ch a hàng. - L p b n kê hàng chuy n c a khNu (ký tên, óng d u doanh nghi p). N i dung b n kê g m: H tên, a ch ngư i nh n, tên hàng hóa, ơn v tính, lư ng hàng, tr gía. - ngh H i quan làm th t c chuy n c a khNu i v i hàng hóa nh p chuy n c a khNu sau khi phân lo i. - L p b n kê hàng quá c nh (ký tên, óng d u doanh nghi p). N i dung b n kê g m: H tên, a ch ngư i nh n, tên hàng hóa, ơn v tính, lư ng hàng, tr gía. - ngh H i quan làm th t c i v i hàng hóa nh p khNu quá c nh ngay sau khi k t thúc vi c phân lo i. - i v i hàng quá c nh c a nhi u ch hàng, Công ty ư c phép khai h i quan chung 01 t khai hàng quá c nh (HQ/2002-QC), kèm b n kê hàng quá c nh và làm th t c h i quan theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan. b) Trách nhi m c a Chi c c H i quan: - Ti p nh n h sơ do doanh nghi p n p, ki m tra niêm phong h i quan h sơ. - Ti p nh n phương ti n v n t i v n chuy n hàng hóa, ki m tra tình tr ng seal, niêm phong h i quan, i chi u v i n i dung xác nh n c a Chi c c H i quan c a khNu Lao B o, c a khNu H u Ngh , c a khNu M c Bài trên Phi u chuy n c a khNu.
 9. - Xác nh n y n i dung quy nh trên phi u; lưu 01 phi u; chuy n tr 01 phi u cho Chi c c H i quan c a khNu Lao B o/ H u Ngh / M c Bài. - Giám sát doanh nghi p d hàng hóa t phương ti n v n t i vào kho ch a hàng và phân lo i th c t hàng hóa. - Làm th t c thông quan i v i hàng hóa nh p khNu theo ngh c a doanh nghi p. - Làm th t c chuy n c a khNu i v i hàng hóa nh p chuy n c a khNu theo ngh c a doanh nghi p: + L p 02 Phi u chuy n c a khNu g i cho Chi c c H i quan nơi hàng n. + Giao h sơ có niêm phong h i quan (g m B n kê hàng hóa nh p khNu, 02 Phi u chuy n c a khNu) cho doanh nghi p chuy n n Chi c c H i quan nơi hàng n. - Làm th t c t c i v i hàng hoá nh p khNu quá c nh theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 154/2005/N -CP ngày 15/12/2005 c a Chính ph . - Niêm phong h i quan phương ti n v n t i v n chuy n hàng chuy n c a khNu ho c niêm phong h i quan c túi, k s t chuyên dùng ch a hàng chuy n c a khNu khi hàng hóa ư c v n chuy n b ng các phương ti n v n t i khác. IV) TH T C CHUY N C A KH U, QUÁ C NH I V I HÀNG HÓA XU T KH U T I CÁC CHI C C H I QUAN LIÊN QUAN: Trình t th t c chuy n c a khNu, quá c nh i v i hàng xu t khNu ư c th c hi n ngư c l i so v i quy nh v th t c h i quan chuy n c a khNu, quá c nh i v i hàng hóa nh p khNu nêu t i m c III, ph n B nêu trên. Ph n C – X LÝ VI PH M: M i hành vi vi ph m các quy nh t i Quy t nh này s b x lý theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Ph n D – T CH C TH C HI N: 1. T ng c c trư ng T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph và doanh nghi p liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n các n i dung quy nh t i Quy t nh này. 2. Sau 12 tháng, T ng c c trư ng T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c sơ k t rút kinh nghi m v i các ơn v liên quan và báo cáo B Tài chính k t qu th c hi n./.
 10. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C H I QUAN c l p – T do – H nh phúc --------- C c HQ t nh, TP:............. Chi c c HQ:..................... S : ..........ngày ................ PHI U CHUY N C A KH U HÀNG HÓA XU T KH U / NH P KH U, QUÁ C NH G I QUA DNCH V CHUY N PHÁT NHANH Ư NG B I. PH N DÀNH CHO H I QUAN NƠI L P PHI U: Kính chuy n Chi c c H i quan:.......................................................................................... Lô hàng xu t khNu / nh p khNu ư c chuy n làm th t c h i quan. Th i gian chuy n: H i.........gi ............ngày .........tháng .........năm 200 Phương ti n v n chuy n: ..........................Bi n ki m soát s :........................................... S lư ng túi, gói:.................; S hi u cont:......................; S seal hãng v n t i:................ Niêm phong h i quan:.......................................................................................................... Gi y t kèm theo:................................................................................................................. .......................................................................................................................................... .... Công ch c H i quan l p phi u ký, ghi rõ h tên, óng d u công ch c................................ Nhân viên công ty ti p nh n phi u ký tên, ghi rõ h tên:...................................................... II. PH N DÀNH CHO H I QUAN NƠI TI P NH N PHI U CHUY N: Th i gian ti p nh n: H i..............gi ..........ngày.........tháng.........năm 200 Xác nh n tình tr ng th c t v niêm phong h i quan, seal hãng v n t i, h sơ ti p nh n (n u có biên b n thì ghi c s biên b n):
 11. .......................................................................................................................................... ...... .......................................................................................................................................... ....... Công ch c H i quan ti p nh n phi u ký, ghi rõ h tên, óng d u công ch c:........................ Nhân viên công ty ti p nh n hàng hóa ký tên, ghi rõ h tên :.................................................. H i quan nơi l p phi u H i quan nơi ti p nh n phi u Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 (Ký tên, óng d u nghi p v ) (Ký tên, óng d u nghi p v ) Ghi chú: - Trư ng h p lô hàng ư c chuy n nguyên cont. không ph i ghi s lư ng túi, gói. - N u là hàng hóa nh p khNu thì g ch b ch xu t khNu và ngư c l i. B TÀI CHÍNH T NG C C H I QUAN C c HQ t nh, TP Chi c c HQ:………………… B NG KÊ CHI TI T HÀNG HOÁ XU T KH U / NH P KH U Hàng lo i 1 STT S H tên, a ch Tên Mã S Tr ng Tr Mã T gía Tr giá L Ghi v n hàng s ki n lư ng giá nguyên (VND) (VND) phí chú Ngư i Ngư i ơn hàng t g i nh n
 12. Xác nh n k t qu ki m tra: …..........ngày........tháng........năm …… ……., ngày……..tháng ……năm ........ Công ch c h i quan Công ty CPN (ký, ghi rõ h tên, óng d u công ch c) (ký, ghi rõ h tên, óng d u) Ghi chú: - B n kê ư c photocopy theo kh gi y A3. - N u hàng hóa xu t khNu thì g ch b ch nh p khNu và ngư c l i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản