intTypePromotion=1

Quyết định 94/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định 94/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  94/2001/Q§/BT C   ë tµi n g µy  01 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn  V ® vµ thu Õ  su Êt c ña m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m   2710 trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy  02/03/1993 cña  ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn  h¹n  tr¸ch nhiÖm   vµ    qu¶n    lý Nhµ     níc cña Bé,    C¬ quan  ngang Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      ñy  th vô  héikhãa X; C¨n  ®iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Sau    khitham kh¶o  kiÕn  ý  tham    gia cña    c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan vµ  theo ®Ò     nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;   Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1: Söa  ®æi, bæ     sung    møc   tªnvµ  thuÕ suÊt cña    mét  nhãm   sè  m Æt  hµng quy    ®Þnh  it¹ BiÓu    thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§/BTC  sè  ngµy  11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh  Danh  vµ  môc  söa  ®æi, bæ     sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt cña    mét sè  nhãm   Æt   m hµng  trong BiÓu    thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo  c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 67/1999/Q§/BTC  ngµy 24/06/1999;  QuyÕt ®Þnh  sè  91/2000/Q§/BTC  ngµy  02/06/2000;QuyÕt    ®Þnh  193/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  05/12/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh    møc   tªnvµ  thuÕ  suÊt míi quy      ®Þnh  it¹  Danh  môc  söa  æi, bæ   ®   sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cña  mét  m Æt   sè  hµng  trong  BiÓu thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙ikÌm  u    theo QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸cTê  khai hµng    nhËp khÈu ®∙ nép cho  quan  c¬  H¶i quan  b¾t ®Çu    ngµy  tõ  1/11/2001.Nh÷ng    quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy  ®Òu     b∙ibá.      
  2. 2 D a n h  m ô c  s öa ® æ i,  æ   u n g  tªn vµ  b s thu Õ  su Êt c ña  m ét sè  Æ t   µ n g  trong bi Ó u  thu Õ  thu Õ   h Ë p  kh È u  u  ®∙i m h n Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  94/2001/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng10  01    n¨m  2001 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh Bé    M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 0511 C¸c  s¶n  phÈm  ®éng  vËt kh¸c cha  îc chi ®     tiÕt hoÆc     n¬i kh¸c; ®éng    ghi ë      vËt thuéc  ch¬ng  hoÆc   1  ch¬ng  ®∙  3  chÕt,kh«ng    dïng  lµm  thùc phÈm     cho  ngêi 0511 10 00 ­Tinh dÞch      tr©u,bß   0 ­Lo¹ikh¸c:     0511 91 ­  ­ S¶n phÈm       tõ c¸,®éng        vËt gi¸px¸c,®éng  vËt th©n  m,     mÒ ®éng    vËt kh«ng  x¬ng  sèng  sèng      díiníc kh¸c;®éng    vËt thuéc ch¬ng  3  ®∙ chÕt: 0511 91 10 ­­ ­ §éng    vËtthuéc ch¬ng  ®∙    3  chÕt 5 0511 91 90 ­­   ­ Lo¹ikh¸c 5 0511 99 ­­   ­ Lo¹ikh¸c: 0511 99 10 ­ ­Trøng  ­  t»m 0 0511 99 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    5 1005 Ng« 1005 10 00 ­Ng«    gièng 0 1005 90 00 ­Lo¹ikh¸c     7 1006 Lóa g¹o 1006 10 ­Thãc: 1006 10 10 ­    ­§Ó lµm  gièng 0 1006 10 90 ­ Lo¹ikh¸c ­   40 1006 20 00 ­G¹o      løt(g¹ovµng) 40 1006 30 00 ­G¹o ®∙ x¸t  toµn bé hoÆc  s¬ bé, ®∙ cha  40 chuéih¹thoÆc       ®¸nh bãng    h¹thoÆc   hå 1006 40 00 ­TÊm 40 1201 00 §Ëu ¬ng    t h¹thoÆc   m¶nh 1201 00 10 ­       Phï hîp ®Ó lµm gièng 0 1201 00 90 ­Lo¹ikh¸c     15 2401 Thuèc      l¸l¸cha  chÕ  biÕn; phÕ     liÖu thuèc      l¸ l¸ 2401 10 00 ­Thuèc    , l¸   l¸ cha íccäng t   30 2401 20 00 ­ Thuèc    ,®∙  íc cäng  l¸l¸  t   mét  phÇn  hoÆc   30 toµn  bé 2401 30 ­PhÕ     liÖu thuèc l¸ :   l¸ 2401 30 10 ­  ­Cäng  thuèc l¸   15
  3. 3 2401 30 90 ­ Lo¹ikh¸c ­   30 3808 Thuèc    trõ s©u, thuèc  diÖt loµigËm       nhÊm,  thuèc diÖt nÊm,    thuèc  diÖt cá, chÊt chèng        nÈy  m   thuèc  mÇ vµ  ®iÒu chØnh  sinh tr   ëng  cña c©y  trång,thuèc    khö trïngvµ    i ­   c¸c lo¹  t ¬ng    tù, ®ãng      gãi ®Ó b¸n  ,hoÆc   lΠ nh c¸c   chÕ  phÈm   hoÆc  s¶n phÈm  ¬ng    t tù (VÝ    dô: b¨ng,bÊc  nÕn  xö   u    vµ  ®∙  lýl huúnh  giÊy vµ    bÉy ruåi) . 3808 10 ­Thuèc      trõs©u: ­ ChÕ   ­ phÈm   trung gian    lµ nguyªn  liÖu    ®Ó s¶n xuÊtthuèc trõs©u:       3808 10 11 ­­ ­ BPMC   (FENOBUCARB) 7 3808 10 19 ­    ­Lo¹ikh¸c 0 ­    ­Lo¹ikh¸c: 3808 10 91 ­ ­Thuèc  ­  diÖtc«n    trïngd¹ng    b×nh  xÞt 10 3808 10 99 ­    ­Lo¹ikh¸c 3 3808 20 ­Thuèc  diÖtnÊm:   3808 20 10 ­ Validamycincã  ­   hµm  îng ®Õn   l   3% 3 3808 20 90 ­ Lo¹ikh¸c ­   1 3808 30 ­Thuèc  diÖt cá, thuèc      chèng n¶y  m   mÇ vµ  thuèc ®iÒu    chØnh  ph¸ttr   sù    iÓncña  c©y: 3808 30 10 ­ Thuèc  ­ diÖtcá   1 3808 30 20 ­ Thuèc  ­ chèng  n¶y  m mÇ 0 3808 30 30 ­ Thuèc  ­ ®iÒu  chØnh  ph¸ttr sù    iÓn 0 3808 40 00 ­ Thuèc  ­ khö  trïng 0 3808 90 ­   Lo¹ikh¸c: 3808 90 10 ­ Thuèc  ­ b¶o  qu¶n  gç 1 3808 90 20 ­  ­Thuèc  diÖtchuét   1 3808 90 90 ­    ­Lo¹ikh¸c 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2