Quyết định 94/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
87
lượt xem
1
download

Quyết định 94/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 94/2004/Q§-BTC ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001, NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Sau khi cã ý kiÕn cña Bé T ph¸p (C«ng v¨n sè 2068/TP-LLTP ngµy 4/8/2004) vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: C«ng d©n ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi khi nép ®¬n vµ ®îc c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp PhiÕu lý lÞch t ph¸p theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngµy 08 th¸ng 02 n¨m 1999 cña Bé T ph¸p vµ Bé C«ng an ph¶i nép lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p theo møc thu lµ 100.000 ®ång/lÇn cÊp /ngêi. Riªng c«ng d©n ViÖt Nam c tró t¹i c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa thuéc Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1998/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ (gäi chung lµ ch¬ng tr×nh 135) ¸p dông møc thu lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p 50.000®ång/lÇn cÊp/ngêi, bao gåm: - QuyÕt ®Þnh sè 1232/Q§-TTg ngµy 24/12/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt danh s¸ch c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n vµ x· biªn giíi thuéc ph¹m vi Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa; - QuyÕt ®Þnh sè 647/Q§-TTg ngµy 12/7/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung danh s¸ch c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n vµ x· biªn giíi thuéc ph¹m vi Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n miÒn nói vµ vïng s©u, vïng xa; - QuyÕt ®Þnh sè 42/2001/Q§-TTg ngµy 26/3/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n cña Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc miÒn nói, biªn giíi vµ vïng s©u, vïng xa; - QuyÕt ®Þnh sè 231/2003/Q§-TTg ngµy 12/11/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ bæ sung vµ thay tªn x· thuéc Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
  2. 2 c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc miÒn nói, biªn giíi vµ vïng s©u, vïng xa; Vµ c¸c QuyÕt ®Þnh kh¸c cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc bæ sung c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n cña ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc miÒn nói, biªn giíi vµ vïng s©u, vïng xa. Møc thu quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy ®· bao gåm c¶ chi phÝ hå s¬ yªu cÇu cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p. §iÒu 2: LÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý vµ sö dông nh sau: 1. C¬ quan thu lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p lµ c¬ quan cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký, kª khai, thu, nép, quyÕt to¸n lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ. 2. C¬ quan thu lÖ phÝ ®îc trÝch 20 % tæng sè tiÒn lÖ phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi phôc vô cho c«ng t¸c thu lÖ phÝ theo c¸c néi dung sau: - Chi mua (hoÆc in) c¸c lo¹i biÓu mÉu, sæ s¸ch cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c cÊp PhiÕu lý lÞch t ph¸p; sao chôp hå s¬ vµ c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp kh¸c phôc vô c«ng t¸c cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p; - Chi b¶o dìng, söa ch÷a m¸y mãc, ph¬ng tiÖn phôc vô cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p; - Chi båi dìng c«ng t¸c x¸c minh lý lÞch t ph¸p trong c¸c trêng hîp phøc t¹p; - TrÝch quü khen thëng, quü phóc lîi cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp thu lÖ phÝ. Møc trÝch lËp 2 (hai) quü khen thëng vµ phóc lîi, b×nh qu©n mét n¨m, mét ngêi tèi ®a kh«ng qu¸ 3 (ba) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay cao h¬n n¨m tríc vµ b»ng 2 (hai) th¸ng l¬ng thùc hiÖn nÕu sè thu n¨m nay thÊp h¬n hoÆc b»ng n¨m tríc. Toµn bé sè tiÒn lÖ phÝ ®îc trÝch ®Ó l¹i theo quy ®Þnh trªn ®©y c¬ quan thu lÖ phÝ ph¶i sö dông ®óng môc ®Ých, cã chøng tõ hîp ph¸p vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n n¨m theo quy ®Þnh; nÕu sö dông kh«ng hÕt trong n¨m th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. 3. Tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ®îc sau khi trõ sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó l¹i theo tû lÖ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 ®iÒu nµy, sè cßn l¹i ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i kho¶n t¬ng øng, môc 045, tiÓu môc 11 cña môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 146/2000/Q§/BTC ngµy 18/9/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh møc thu lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p.
  3. 3 §iÒu 4: Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng ph¶i nép lÖ phÝ, c¸c ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu lÖ phÝ cÊp phiÕu lý lÞch t ph¸p vµ c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản