Quyết định 98/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định 98/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 98/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí qua phà Hậu Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh sè 98/2004/q®-btc ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc quy ®Þnh møc thu phÝ qua phµ HËu Giang Bé trëng bé tµi chÝnh C¨n cø Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ sè 38/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 3/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Theo ®Ò nghÞ cña Bé Giao th«ng vËn t¶i t¹i c«ng v¨n sè 6166/GTVT- TC ngµy 05/11/2004 vµ theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc Trëng Tæng côc ThuÕ. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1: Ban hµnh møc thu phÝ qua phµ HËu Giang nh sau: Sè Ph¬ng tiÖn chÞu phÝ qua phµ MÖnh gi¸ TT (§ång/lît) 1 2 3 1 - Kh¸ch bé hµnh 500 2 - Xe ®¹p 1.000 3 - Xe m« t« hai b¸nh, xe g¾n m¸y hai b¸nh vµ c¸c lo¹i xe t¬ng 2.000 tù 4 - Xe m« t« ba b¸nh, xe l«i, xe ba g¸c vµ c¸c lo¹i xe t¬ng tù 4.000 5 - Xe díi 12 ghÕ ngåi, xe lam, xe b«ng sen, xe c«ng n«ng 11.000 6 - Xe kh¸ch tõ 12 ghÕ ngåi ®Õn díi 15 ghÕ ngåi 15.000 7 - Xe kh¸ch tõ 15 ghÕ ngåi ®Õn 30 ghÕ ngåi 21.000 8 - Xe tõ 31 ghÕ ngåi ®Õn 50 ghÕ ngåi 26.000 9 - Xe kh¸ch trªn 50 ghÕ ngåi 30.000 10 - Xe t¶i cã t¶i träng díi 3 tÊn 18.000 11 - Xe t¶i cã t¶i träng tõ 3 tÊn ®Õn díi 5 tÊn 23.000 12 - Xe t¶i cã t¶i träng tõ 5 tÊn ®Õn díi 10 tÊn 33.000 13 - Xe t¶i cã t¶i träng tõ 10 tÊn ®Õn díi 15 tÊn 40.000 14 - Xe cã t¶i träng tõ 15 tÊn ®Õn díi 18 tÊn, xe chë Container 55.000 20 fit 15 -Xe cã t¶i träng tõ 18 tÊn trë lªn, xe chë Container 40 fit 80.000 16 - Xe thuª c¶ chuyÕn phµ 250.000
  2. 2 §iÒu 2: §èi tîng nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ qua phµ HËu Giang ®- îc ¸p dông theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t Liªn Bé sè 62 TT/LB ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 1993 cña liªn Bé Tµi chÝnh vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ viÖc híng dÉn viÖc tæ chøc thu vµ qu¶n lý, sö dông tiÒn cíc qua phµ, cÇu phao. §iÒu 3: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
Đồng bộ tài khoản