intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 995-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

86
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 995-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung "Quy chế tài chính mẫu Tổng công ty Nhà nước" ban hành kèm theo quyết định số 838-TC/QĐ-TCDN ngày 28/8/1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 995-TC/QĐ/TCDN của Bộ Tài chính

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  995/TC/Q§/TC D N  n g µ y 01  ë th¸ng 11 n¨ m   1996 v Ò  vi Ö c s ö a ® æ i  b æ  su n g  " Q u y   h Õ  t µi c  ch Ý n h  m É u   æ n g  c« n g  T ty  h µ  n íc" ba n   µ n h N h kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h   è  838 T C/ Q §­T C D N   g µ y  28/8/1996 s n B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­C¨n  LuËt doanh    cø    nghiÖp  µ   ícngµy  Nh n   30/4/1995; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 39/CP  µy  ng 27/6/1995 cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc    Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  É u   Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  h §i l m v tæ  v ho   c Tæng  c«ng    µ   íc; tyNh n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 59/CP  µy  ng 3/10/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh Quy  Õ   ch qu¶n  ý Tµi  Ýnh  µ  ¹ch  l  ch vh to¸n kinh    doanh  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ  íc; nh n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1.­S ®   sung  ét  è  iÒu  m s® trong "Quy  Õ   µichÝnh    ch t   m Éu  Tæng  c«ng    µ   íc" ®∙  ty Nh n   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   è    ®Þ s 838 TC/Q§/TCDN   µy  ng 28/9/1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  c B tr BT  theo    v¨n b¶n "Quy  ®Þnh  öa  æi    s® bæ sung Quy  Õ   µi chÝnh  É u   ch T   m Tæng  c«ng    µ   íc" ty Nh n   ®Ýnh  Ìm. k §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  ý;c¸c quy  nh  íc 2.­Quy ®Þ n c hi l     k    ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    3.­Ch¸nh    v¨n phßng  é   µi chÝnh, Tæng  ôc  ëng  BT    c tr Tæng  ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    µ   ícchÞu  tyNh n   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n B é  T µi  Ý nh  ch                        C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m                éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc              § l    do   ph Q uy   Þ nh ® s ö a ® æ i  b æ  su n g  Q u y   h Õ  T µi ch Ý n h  m É u c T æ n g  c«n g  ty N h µ  n íc (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 995  TC/Q§/TCDN   µy  ng 01/11/1996 cña  é  ëng  é  µichÝnh) B tr BT 
  2. 2 §i Ò u 4.­ Bæ     sung: "Khithay ® æi  èn  iÒu  Ö,Tæng         v® l  c«ng    ty ph¶i   c«ng  è  b c«ng  khaisè  èn  iÒu  Ö  íitheo   v® lm  quy  nh  ña  é   µi chÝnh. §èi ®Þ c BT     víitr ng  îp vèn  iÒu  Ö  Êp  ¬n   ê h   ® l th h møc  èn  v ph¸p  nh  ña    µnh  Ò   ®Þ c c¸c ng ngh mµ  Tæng   c«ng      ty ®ã kinh doanh  ×  ¬    th c quan  ã  Èm   Òn  Õt  nh   c th quy quy ®Þ thµnh  Ëp  l Tæng   c«ng      ty ®ã ph¶icÊp      bæ sung  èn  iÒu  Ö  v® l cho  Tæng  c«ng  tyhoÆc     gi¶m  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh    cho  ïhîp víi ph       møc  èn  iÒu  Ö  Ön  v® l hi cã". §i Ò u 5 kho¶n  Bá   ©u  .   1:  c ".. c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iChØ   Þ  è  th s 138/CT  ngµy 23/4/1991  ña  ñ   Þch  éi  ng  é   ëng  c Ch t H ®å B tr (nay  µ Thñ   íng  Ýnh  l  t Ch phñ)". §i Ò u      8: Bæ sung thªm kho¶n  "tr ng  îp mua     Õu  7  ê h   cæ phi ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña     ®Þ hi h c ph¸p luËt"   . §i Ò u    á  9: B kho¶n  cò  µ    Õ  2  v thay th b»ng  kho¶n  míinh  2    sau: "Nh÷ng  µis¶n  t  sau  y: ®© a) Toµn  é    b hoÆc   é  Ën  ñ  Õu  ña  ©y  b ph ch y c d chuyÒn  c«ng  Ö   Ýnh. ngh ch   b) Nh÷ng  µis¶n  ã    Þlíntheo quy  nh  ña  é  µichÝnh;   t  c gi¸tr       ®Þ c BT  Khicho    thuª,cÇ m   è,thÕ  Êp    c  ch ph¶i® îcthñ tr ng  ¬        ë c quan  Õt  nh   quy ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ sau    ã  ù  Èm    ña  ¬  khic s th trac c quan qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh nghiÖp.Khi nhîng b¸n       cho    tæ chøc,c¸nh©n  êinícngoµiph¶i® îcThñ íng ChÝnh  ñ     ng          t  ph cho  Ðp". ph ­ Bá     kho¶n  cò  µ  4  v thay b»ng    kho¶n  míi nh  4    sau: "kho¶n    chªnh  Öch  l gi÷a sè  Òn    îc do  îng    ti thu ®   nh b¸n  µis¶n  íigi¸trÞ cßn  ¹ cña  µis¶n  µ    t  v      li  t  v chi phÝ   îng  nh b¸n  µis¶n  Õu  ã) ® îc h¹ch  t  (n c    to¸n vµo  Õt    k qu¶  kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp". §i Ò u 13:  á   ©u:  êng  îp  Bc "Tr h tæn  Êt v×  ý do  Êt  th   l   b kh¶  kh¸ng,Héi    ®ång  qu¶n  Þ quyÕt  nh  ö  ýsau    tr   ®Þ x l  khitham  kh¶o    Õn  ¬  ý ki c quan  qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan  Õt  nh  µnh  Ëp" quy ®Þ th l  thay  Õ  th b»ng  Çu  êng  îp  c "Tr h tæn  Êt v×  ý do  Êt  th   l   b kh¶  kh¸ng, Héi  ng    ®å qu¶n  ÞlËp ph¬ng    ö  ýb¸o    ¬  tr     ¸n x l   c¸o c quan  qu¶n  ýlývèn  µ  µis¶n  µ   íc l    v t  Nh n   t¹  idoanh  nghiÖp.Sau      æi  íic¬    khitrao ® v   quan  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l Tæng   c«ng    ¬  ty,c quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   idoanh  nghiÖp  quyÕt  ®Þnh  ¬ng    ö  ýhoÆc   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  ¬ng    ph ¸n x l   tr   t  ph quy ®Þ ph ¸n xö  ý". l §i Ò u 14: Thay  Õ  th kho¶n  cò  3  b»ng  kho¶n  míi nh sau: "kho¶n  3      chªnh  Öch  ÷a gi¸trÞ thu ® îc(kÓ  gi¸trÞ phô  ïng,phÕ   Öu ®Ó   ïng    l gi           c¶      t  li   d cho s¶n  Êt kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp) khithanh  ýtµis¶n  íigi¸trÞ cßn  ¹    l    v      li  cña  µis¶n  µ    Ý   t  v chi ph thanh  ý (nÕu  ã)  îc h¹ch  l  c®  to¸n vµo  Õt    k qu¶  kinh  doanh  ña  c doanh  nghiÖp". Bæ   sung  thªm  ét  iÒu  m® sau  Òu  gäilµ"§iÒu  §i 15      15B"    nh sau: "NÕu  Tæng  c«ng    ã  ùctiÕp  ty c tr   qu¶n  ývèn, tµis¶n  µ  Õn  µnh  ¹t l     v ti h ho   ®éng  kinhdoanh  × cã    th   tr¸chnhiÖ m    b¶o  ån vèn  µ   ícgiao theo quy  nh   t  Nh n       ®Þ díi y:  ®© 1.  ùc  Ön  ng  Õ   ,  Th hi ®ó ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  èn, tµis¶n  l  d v    theo    quy ®Þnh  ña  µ   íc. c Nh n 2.Mua    b¶o  Ó m   µis¶n. hi t 
  3. 3 3.§îch¹ch to¸nvµo    Ý        chiph kinhdoanh      c¸ckho¶n  ù  d phßng  sau  y: ®© a)  ù   D phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho: lµ kho¶n  ù  Õn     d ki gi¶m    Ët  , gi¸v t  hµng    ån kho  Ïx¶y    ho¸ t   s   ra trong kú    kinhdoanh  Õp theo.   ti   b)  ù   D phßng    c¸c kho¶n ph¶ithu  ã  ßi:lµ dù  Õn      kh ®     ki c¸c kho¶n  c«ng  î n  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    åi® îctrong tæng  è  thu h       s ph¶ithu cña     Tæng c«ng  ty. c) Dù     phßng  gi¶m      gi¸c¸c kho¶n  u    ®Ç t chøng kho¸n trong ho¹t®éng  µi      t  chÝnh. ViÖc  Ých lËp vµ  ö  ông    tr     s d c¸ckho¶n  ù  d phßng  µy  n theo quy  nh  ña  é    ®Þ cB TµichÝnh.  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2