Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

  1. Quyết định của Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh v/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục VI-3 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH.... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Số:.......................... ......, ngày........tháng........năm........ QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ............................................................... - Căn cứ Luật Doanh nghiệp, - Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, - Căn cứ Thông báo số:............................................ Điều 1: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp sau: Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).................................................... .............................................................................................................................................. Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................................... Do: ........................................................................................................................................... Cấp ngày......../........./.................. Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................................... Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... Tên người đại diện theo pháp luật (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)............................................. ..................................................................................................................................... Nam/Nữ: Chức danh: ................................................................................................................................... Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:............................................. Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................ Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ...................................................................................... Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu có):.................................................................................. Số giấy chứng thực cá nhân:......................................................................................................... Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:....................................................................................... Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................................
  2. ............................................................................................................................................. Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................ Email: .................................................. Website: ......................................................................... Tên, địa chỉ chi nhánh: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. Điều 2: Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày...........................Các Ông/bà................................. .............................................................................................................................................. và.................................................................................có trách nhiệm thi hành Quyết định này. TRƯỞNG PHÒNG (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Nơi nhận - Tên, địa chỉ doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Cục thuế tỉnh/thành phố - Chi cục quản lý thị trường - Các phòng đăng ký kinh doanh....... (có địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện....) - Lưu:........

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản