Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
170
lượt xem
11
download

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng vùng kinh tế mới Yên sơn tỉnh Nghệ Tĩnh

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  H é I ® å N G   é   R ë N G  S è  239­C T  N G µ Y   BT 3­8­1991 P Hª D U Y Ö T  D ù  ¸N  Ç U  T  X © Y  D ù N G  V ï N G  KI N H  T Õ  M íI  ® Yª N  S ¬ N, T Ø N H   G H Ö  T Ü N H   N CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG T H ®å B TR X Ðt  ù  ®Ç u    d ¸n  t ph¸ttr Ón kinh tÕ  íi Yªn  ¬n,   i     m  S tØnh Ngh Ö   Ünh  ê T (t   tr×nh sè    149­ TT/UB  µy  th¸ng 11  ng 2    n¨m  1990  ña  û   c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ngh Ö   Ünh); T Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi (tê v X∙      tr×nh sè  L§TBXH   µy  th¸ng7    28­ ng 23    n¨m  1991,   QUY Õ T   NH:  ®Þ §i Ò u 1. ­ Phª  Öt  ù  ®Ç u    ©y  ùng  ïng    Õ  íi Yªn  ¬n     duy d ¸n  tx d v kinh t m   S theo c¸cnéidung  µ  ôc    ñ  Õu      vm tiªuch y sau: 1. Tªn  ù    ïng    d ¸n:V kinh tÕ  íi Yªn  ¬n    m  S (huyÖn  ¬ng  H Khª),tØnh    Ngh Ö   T Ünh. 2.Chñ    qu¶n  u  :Bé  ®Ç t  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h Chñ  u  :Do  é  ëng  é  ®Ç t  B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héichØ  nh,    X∙    ®Þ theo ®Ò   Þ  ña  û     ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ngh Ö   Ünh. T 3.Ph¹m    ïng dù    viv   ¸n: Vïng kinh tÕ  íi H ¬ng    m  Khª  å m   tiÓu  ïng  g 5  v (Yªn S¬n, B ¾c   Þa  îi  ò      § L, V Quang, Long B×nh vµ  Phóc Tr¹ch) íi  v  tæng diÖn tÝch tù nhiªn  111.898  hÐcta.Trong  êikú    th   1991­ 1995  ùc hiÖn  ù  x©y  ùng  Óu  ïng  th   d ¸n  d ti v kinh tÕ    míiYªn  ¬n. TiÓu  ïng kinhtÕ  íiYªn  ¬n  å m   a    ña  x∙:H ¬ng    S  v    m  Sg ®Þ d c 4    Giang,  Gia  è,Léc  Ph   Yªn  µ  ¬ng  (kÌm  vH §«  theo b¶n    ûlÖ    ®å t   1/25.000). Tæng  Ön  Ých  ùnhiªncña  ïng:21.489  Ðcta. di t t    v   h 4.M ôc    Öm  ô:   tiªu, nhi v a) Toµn  ïng (111.898 hÐcta)thùc hiÖn  n     v        ®Õ n¨m  2005. ­ Khaihoang  a  µo      ® v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp:3.750  Ðcta ®Ó   ång míi:   h   tr     2.430  Ðcta  Ì,445  Ðcta c©y    h ch   h   ¨n qu¶,160  Ðcta lóa 2  ô,715  Ðcta  Ç u     h    v  h m vµ  ©y  c c«ng  nghiÖp  ¾n   µy  µ  ã  Ó  ång  ©u...tuú  ñ  u    lùa ng ng v c th tr d   ch ®Ç t   chän. ­Ch¨n    nu«i®¹igiasóc:Tr©u,bß, dª,h¬u...           ­ B¶o  Ö,    v khoanh  nu«i,t¸   isinh rõng  u   ån:15.000  Ðcta vµ  ång   ®Ç ngu   h   tr   th«ng  ùa:1.200  Ðcta ®Ó   nh   h   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh th¸   ¹n chÕ   òlôtvµ      ih   , l     kh« h¹n.
  2. 2 ­ Ph ©n    ¹ lao ®éng, d©n  :3.950  é, 7.900    ng, 19.750  ©n     bæ l     i   c  h  lao ®é   nh khÈu,trong ®ã   n  ©n      Ön      ®ã d ë c¸chuy ven  Ón  ña  bi c tØnh:1.900  é,3.800      h  lao ®éng, 9.500  ©n  Èu.   nh kh ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm:9.000    ng.      l  lao®é b) TiÓu  ïng Yªn  ¬n    v  S (21.489 hÐcta)thùc hiÖn  êikú        th   1991­1995: ­ Khai hoang  a  µo      ® v s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp    1. 050  Ðcta    ång míi h ®Ó tr     700  Ðc    Ì,300  Ðc    ëi ® Æc   h ta ch   h ta b   s¶n  óc  ¹chvµ  ©y  qu¶  ph tr   c ¨n  kh¸c,50    hÐcta lóa 2  ô,m µu,  ©y     v   c c«ng  nghiÖp  ¾n  µy  ng ng hoÆc   ¹  ©y  lo ic kh¸c cã      gi¸ trÞkinhtÕ      kh¸c. ­Ch¨n    nu«i®¹igiasóc:tr©u,bß,dª,h¬u.           ­ B¶o  Ö,    v khoanh nu«i,t¸   i sinh rõng  u   ån: 5.000  Ðcta  µ  ång   ®Ç ngu   h v tr   th«ng  ùa:500  Ðcta. nh   h ­ Ph ©n   è  ¹ lao ®éng, d©n  : 1.020  é, 2.040    ng, 4.120  Èu,   b li       c  h  lao ®é   kh   trong ®ã   n  ©n  µi huyÖn:    ®ã d ngo   210  é, 420    ng, 1. 000  ©n  Èu, h  lao ®é    nh kh   chñ  Õu  Êy d©n      y l  c¸c x∙ ven  Ón  êng  Þ   bi th b thiªntaib∙o  ôtthuéc    Ön      l  c¸c huy Nghi Xu ©n,  ¹ch  µ     Th H nh»m   khaith¸ctiÒm     n¨ng  t  ïng  i  ¹onhiÒu    ®Ê v ®å t   s¶n phÈ m   µng    h ho¸,gi¶m  Ët    ©n  è    ïng  m ®é d s ëv ven  Ón, tr¸nhbítthiÖth¹ido  bi         thiªntai   ôt    b∙o,l . ­Gi¶iquyÕt viÖc  µm:2.500    ng.      l  lao®é 5.§Çu   ¬    tc b¶n: Ngoµi c¸c nguån  èn  ªndoanh  ªnkÕt,vèn  Ýn  ông  u   ,vèn  Ön     v li   li     td ®Ç t   vi trîquèc  Õ; vèn  ña  ©n... tæng  è  èn  u    ç  îtõ ng©n    t  cd ,   s v ®Ç t h tr    s¸ch  µ   íc Nh n   thêikú    1991  ­1995:2.000  iÖu®ång, bao  å m:   tr     g ­  Çu   hç  îban  u   ñ  Õu  § t tr  ®Ç ch y cho khai hoang  Ön  Ých  ång  ©y    di t tr c c«ng  nghiÖp  µ  ç  î ©y  ùng  ng  éng:400  iÖu®ång. v h tr xd ®å ru   tr   ­ §Çu   ç  î µm  Çu  µ  µm  íi,n©ng  Êp  ét  è  o¹n  êng  ôcnéi   th tr lc vl m  c m s® ® tr     vïng cÊp  Õttheo tiªuchuÈn  êng  ªnx∙:600  iÖu®ång.   thi      ® li     tr   ­X ©y  ùng  å    d h chøa  ícvµ  ©ng  Êp  hå  p  ∙  ã:350  iÖu®ång. n  n c 3  ®Ë ® c   tr   ­X ©y  ùng  ét  è    d m s c«ng  ×nh phóc  îc«ng  éng:tr¹m x¸,tr ng  äc:100  tr   l  i c      ê h   tr Öu®ång. i  ­ X ©y  ùng  Ö   èng  iÖn  ôc  ô    d h th ® ph v s¶n  Êt vµ  xu   sinh ho¹tgå m:  km   ­    7  ® êng d©y  10KV  tõ trung t©m  huyÖn  vµo vïng vµ  m ét tr¹m biÕn thÕ  10  KVA/0,4:150  iÖu®ång.   tr   ­ B¶o  Ö     v khoanh nu«i,t¸   i sinh rõng  u   ån: 5.000  Ðcta  µ  ång   ®Ç ngu   h v tr   míith«ng  ùa    nh 500  Ðcta:300  iÖu®ång. h   tr   ­Kinh  Ý  ù    ph s nghiÖp  chuyÓn  ©n: 60  iÖu®ång. d   tr   ­KiÕn  Õtc¬    thi   b¶n  kh¸c:40  iÖu®ång.   tr   6. TiÕn    u  : dù  ® îc ®Ç u    ©y  ùng    ®é ®Ç t  ¸n    tx d trong 5    n¨m,  ¾t  u   õ b ®Ç t   quý IV/1991. Riªng    n¨m 1991, Bé     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi quyÕt v X∙      ®Þnh  è  èn  u    ç  îdù  nµy  Êy trong tæng  è  èn  s v ®Ç t h tr  ¸n  l    s v kinh tÕ  íi n¨m     m  1991  îcduyÖt. ®   
  3. 3 §i Ò u  ­Bé  2.    Lao  ng   ¬ng    µ    éicã  ®é ­Th binh v X∙ h   tr¸chnhiÖm    chØ  o  ®¹ chñ  u    ùc hiÖn: ®Ç tth   1. Tæ     chøc  ÕtkÕ,    thi   thic«ng    c¸c c«ng  ×nh theo  ù  ® îc duyÖt  ï tr   d ¸n    ph   hîp víi   Çu  ü  Ëtvµ  thiÖu      c k thu   ®¹   yªu qu¶  kinhtÕ    cao. 2. Tæ     chøc  ö  ông  ã  Öu  sd c hi qu¶  èn  u    ç  î õ ng©n  v ®Ç th tr    t s¸ch Nhµ   íc   n  theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m,  ng  êicïng  û   ®å th   U ban  ©n   ©n   nh d TØnh  Ngh Ö   T Ünh,    µnh  ã  ªnquan  chøc  ö  ông  ã  c¸c ng c li   tæ  sd c hiªu qu¶    ån  èn    c¸c ngu v kh¸c ®Ç u      t cho  ù  nµy  èn  ªndoanh  ªnkÕt,vèn  Ön  î èc  Õ, vèn  d ¸n  (v li   li     vi tr  qu t   tÝn  ông  u  ,vèn  ña  ©n... . d ®Ç t  cd ) 3. C¨n  vµo  ù  ® îc duyÖt, lùa  än  cø  d ¸n      ch c«ng  ×nh,h¹ng  ôc   tr   m c«ng  tr×nh ®Ó   tiªn®Ç u  , thùc hiÖn  ã  äng ®iÓ m,  ï hîp  íikh¶    u    t    c tr   ph   v   n¨ng  u    ®Ç t cña  µ   íc;phèihîp víi   µnh  ã  ªnquan:thuû lî  Nh n         ngc¸c c li       igiao th«ng  Ën    µ  ,  v t¶i v bu  iÖn,  ® n¨ng îng,y  Õ, gi¸o dôc  µ  o   ¹o ®Ó   ùc  Ön    ¹ng  ôc   l  t    v ®µ t   th hi c¸c h m c«ng  ×nh chuyªn ngµnh  éc vïng kinh tÕ  íiYªn  ¬n  ¶m   tr     thu       m  S ® b¶o  Êt l ng, ch  î   ®óng  êih¹n. th   ­ Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquan  Ö   íic¸c tæ    X∙    h v     chøc  èc  Õ  qu t ®Ó   tranhthñ vèn  Ön  îc¸cnguån  èn     vi tr     , v kh¸cbæ     sung  èn  u    ù    µy. v ®Ç td ¸n n ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   Ünh  ã  T c tr¸chnhiÖ m   ïng Bé    c   Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh  µ  héi vµ    µnh  ã  ªnquan  ùc hiÖn  ètviÖc  a    v X∙    c¸c ng c li   th   t  ® lao ®éng  n   ®Õ khaith¸cphï hîp  Õn    u  . T¹o  ¬  ë      ti ®é ®Ç t  c s ban  u   ®Ç sau    íi ®ã m   chuyÓn  ¼n     nh  n   h gia ®× ®Õ nh»m   ph¸ttr Ón s¶n  Êt  µng   i   xu h ho¸ theo  ×nh  h thøc kinh tÕ  é    nh, c¸ thÓ, tnh©n; thùc hiÖn  ètviÖc    h gia ®×           t  chuyÓn  giao kü    thuËtvµ  chøc  Þch  ô    tæ  d v s¶n  Êt,thu mua,  Õ   Õn,tiªuthô s¶n  È m.  xu     ch bi       ph §i Ò u 3. ­  é   ëng    é:  B tr c¸c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi,N«ng  v X∙    nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m,  © m   th   L nghiÖp, Thuû    s¶n, Thuû  î    l iGiao  , th«ng  Ën    µ  u  iÖn, N¨ng îng,Tµi chÝnh, Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Y   Õ, v t¶iv b ®   l       v§ t t  Chñ   Ö m   û   nhi U ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt k ho Nh n   ®è Ng h Nh n     Nam,  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh Ngh Ö   Ünh  µ  ñ  ëng    µnh, T v Th tr c¸c ng   ®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  Þu  ph c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản