Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành quy chế hoạt động thanh tra nhà nước về lao động theo phương thức thanh tra viên phụ trách vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2006/QĐ-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 01/2006/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2006 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH HO T NG THANH TRA NHÀ NƯ C V LAO NG THEO PHƯƠNG TH C THANH TRA VIÊN PH TRÁCH VÙNG B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a B Lu t Lao ng ngày 12 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 29/2003/N -CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch ho t ng thanh tra nhà nư c v lao ng theo phương th c thanh tra viên ph trách vùng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( bc); - Văn phòng Qu c h i; - Vi n KSNDTC, Tòa án NDTC; - Cơ quan Trung ương các oàn th ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n Th H ng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - S L TBXH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Lưu VT, TTr QUY CH
  2. HO T NG THANH TRA NHÀ NƯ C V LAO NGTHEO PHƯƠNG TH C THANH TRA VIÊN PH TRÁCH VÙNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 01/Q -BL TBXH ngày 16 tháng 02 năm 2006 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nhi m v , quy n h n c a thanh tra viên lao ng ph trách vùng; t ch c và cơ ch ho t ng thanh tra viên lao ng ph trách vùng; m i quan h công tác c a thanh tra viên lao ng ph trách vùng, các cơ quan thanh tra lao ng thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan, t ch c khác có liên quan n ho t ng thanh tra lao ng. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này ư c áp d ng i v i các t ch c, cá nhân sau: 1. Thanh tra B Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t c là Thanh tra B ), Chánh Thanh tra B Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là Chánh Thanh tra Bô; 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là Giám c S ), Thanh tra S Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là thanh tra S ), Chánh Thanh tra S Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là Chánh thanh tra S ); 3. Thanh tra viên ư c phân công ph trách vùng: 4. Các i tư ng quy nh t i i u 2, i u 3 c a B Lu t Lao ng. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Vùng bao g m m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Ho t ng thanh tra nhà nư c v lao ng theo phương th c thanh tra viên ph trách vùng là ho t ng c a thanh tra viên thu c Thanh tra B ư c phân công theo dõi, th c hi n thanh tra lao ng và thanh tra khác có liên quan n thanh tra lao ng trên a bàn vùng ư c giao ph trách. Chương 2: NHI M V , QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A THANH TRA VIÊN PH TRÁCH VÙNG
  3. i u 4. Nhi m v , quy n h n Thanh tra viên ph trách vùng, ngoài các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i i u 186 và i u 187 c a B lu t Lao ng; i u 49 và i u 50 c a Lu t Thanh tra còn có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Theo dõi tình hình th c hi n pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c ho c cá nhân (g i chung là doanh nghi p) s d ng lao ng theo h p ng lao ng thu c vùng ư c giao ph trách, c bi t là các doanh nghi p có nguy cơ x y ra tai n n lao ng, ngành ngh n ng nh c, c h i, nguy hi m và c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m xu t k ho ch thanh tra, phương pháp thanh tra thích h p trình Chánh thanh tra B quy t nh. 2. Theo dõi, n m tình hình v tai n n lao ng t i vùng ư c giao ph trách và báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 3. Hư ng d n các doanh nghi p t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng; t p h p, phân tích, ánh giá phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng và yêu c u các doanh nghi p có bi n pháp kh c ph nh ng thi u sót, t n t i ho c x lý, ki n ngh x lý các hành vi vi ph m pháp lu t. 4. Tư v n, giúp các doanh nghi p các bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t lao ng, gi m thi u tai n n lao ng và b nh ngh nghi p. i u 5. Trách nhi m Thanh tra viên lao ng ph trách vùng ch u trách nhi m trư c Chánh thanh tra B v vi c thanh tra th c hi n pháp lu t lao ng t i doanh nghi p thu c vùng ư c giao ph trách. Chương 3: T CH C VÀ CƠ CH HO T NG THANH TRA VIÊN PH TRÁCH VÙNG i u 6. T ch c thanh tra viên ph trách vùng Thanh tra viên thu c Thanh tra B ph trách vùng do Chánh Thanh tra B c ; m i vùng g m có trư ng vùng và m t s thanh tra viên. Chánh thanh tra B căn c nhu c u thanh tra b trí trư ng vùng và thanh tra viên tham gia ph trách vùng. S lư ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong m t vùng do B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy t nh. Thanh tra viên ph trách vùng ư c luân chuy n sau 3 năm. Trư ng h p c bi t do chánh Thanh tra B quy t nh. i u 7. Trách nhi m c a Trư ng vùng
  4. 1. Xây d ng k ho ch thanh tra vùng trình Chánh thanh tra B . T ch c th c hi n k ho ch ã ư c Chánh thanh tra B phê duy t. 2. Ph i h p v i Thanh tra S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương thu c vùng v thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo v lao ng. 3. Thanh tra t xu t ho c tham gia oàn thanh tra c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i trên a bàn vùng ư c giao ph trách theo phân công c a Chánh thanh tra B . X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh ngư i, cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m pháp lu t v lao ng. 4. T ng h p, báo cáo t xu t, nh kỳ tình hình th c hi n pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p thu c vùng. 5. Gi i quy t khi u n i, t cáo v lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ki n ngh v i Giám c S thu c vùng v các bi n pháp phòng ng a và ch p hành pháp lu t lao ng. 7. Th c hi n các nhi m v khác do Chánh thanh tra B giao. i u 8. Trách nhi m c a Thanh tra viên ph trách vùng 1. Th c hi n nhi m v quy n h n theo quy nh t i các kho n 2, 3, 5, 6, 7 i u 7 Quy ch này. 2. Hư ng d n, tư v n các doanh nghi p th c hi n pháp lu t lao ng, xây d ng các biên pháp an toàn nh m gi m thi u tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. 3. Ch u s qu n lý và phân công nhi m v c a Trư ng vùng. 4. Ki n ngh Trư ng vùng áp d ng các bi n pháp theo quy nh t i i u 7 Quy ch này. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 9. Chánh thanh tra B Ph i h p v i Giám c S th ng nh t n i dung, k ho ch thanh tra; t ch c và giám sát vi c th c hi n k ho ch thanh tra theo vùng; th ng nh t ánh giá tình hình th c hi n pháp lu t lao ng, các bi n pháp phòng ng a vi ph m pháp lu t lao ng và nguy cơ tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. i u 10. Giám cS Ph i h p v i Chánh Thanh tra B th ng nh t n i dung, k ho ch thanh tra; t ch c và giám sát vi c th c hi n k ho ch hàng năm c a Thanh tra S .
  5. Báo cáo B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v ho t ng thanh tra t i a phương. Ch o Chánh Thanh tra S th c hi n chương trình, k ho ch thanh tra ã ư c phê duy t. i u 11. Chánh Thanh tra S Ph i h p v i Trư ng vùng v xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra, t ch c th c hi n và giám sát vi c th c hi n k ho ch thanh tra hàng năm trên a bàn t nh. Ch o và t ch c th c hi n thanh tra t i a phương theo k ho ch ã ư c phê duy t. Ch u trách nhi m và báo cáo Giám c S , Chánh Thanh tra B (qua trư ng vùng) v tình hình th c hi n công tác thanh tra t i a phương thu c thNm quy n. i u 12. Các cơ quan liên quan Các cơ quan liên quan có trách nhi m ph i h p ho c c ngư i tham gia thanh tra lao ng khi có yêu c u c a thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. Giám c S , Chánh thanh tra S và Thanh tra viên ph trách vùng ph i h p v i Liên oàn lao ng a phương trong vi c t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng t i doanh nghi p. Khi ti n hành thanh tra t i doanh nghi p, Trư ng vùng, Thanh tra viên ph trách vùng ph i c ng tác ch t ch v i ban hành công oàn theo quy nh t i i u 189 B Lu t Lao ng ã ư c s a i, b sung năm 2002. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 13. Ph bi n, hư ng d n và t ch c th c hi n Chánh Thanh tra B , Giám c S , Trư ng vùng có trách nhi m ph bi n, hư ng d n, tri n khai và t ch c th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ho c v n m i phát sinh, b sung Quy ch này cho phù h p v i th c t và quy nh c a pháp lu t hi n hành./. B TRƯ NG Nguy n Th H ng
Đồng bộ tài khoản