Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
3
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV về việc ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 01/2008/Q -BNV Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CH C DANH VÀ MÃ S NG CH CÁC NG CH VIÊN CH C NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG. B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10/10/2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c và Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23/10/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; Theo ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t i công văn s 2577/BTNMT-TCCB ngày 11/7/2008; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c - Viên ch c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành ch c danh và mã s các ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng, g m: 1. Tr c ab n viên chính - Mã s ng ch 14.233 2. Tr c ab n viên - Mã s ng ch 14.234 3. Tr c ab n viên cao ng - Mã s ng ch 14.235 4. Tr c ab n viên trung c p - Mã s ng ch 14.236 5. a chính viên chính - Mã s ng ch 14.237 6. a chính viên - Mã s ng ch 14.238 7. a chính viên cao ng - Mã s ng ch 14.239 8. a chính viên trung c p - Mã s ng ch 14.240 9. i u tra viên cao c p tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.241 10. i u tra viên chính tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.242
  2. 11. i u tra viên tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.243 12. i u tra viên cao ng tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.244 13. i u tra viên trung c p tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.245 14. D báo viên cao c p khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.246 15. D báo viên chính khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.247 16. D báo viên khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.248 17. D báo viên cao ng khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.249 18. D báo viên trung c p khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.250 19. Ki m soát viên cao c p khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.251 20. Ki m soát viên chính khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.252 21. Ki m soát viên khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.253 22. Ki m soát viên cao ng khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.254 23. Ki m soát viên trung c p khí tư ng thu văn - Mã s ng ch 14.255 24. Quan tr c viên chính tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.256 25. Quan tr c viên tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.257 26. Quan tr c viên cao ng tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.258 27. Quan tr c viên trung c p tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.259 28. Quan tr c viên sơ c p tài nguyên môi trư ng - Mã s ng ch 14.260 i u 2. Ch c danh và mã s ng ch các ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng là căn c B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c ngành tài nguyên và môi trư ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Bãi b ng ch d báo viên cao c p (mã s 14.103), d báo viên chính (mã s 14.104), d báo viên (mã s 14.105), quan tr c viên chính (mã s 14.106), quan tr c viên (mã s 14.107), quan tr c viên sơ c p (mã s 14.108) thu c Danh m c các ng ch viên ch c ban hành kèm theo Quy t nh s 78/2004/Q -BNV ngày 03 tháng 11 năm
  3. 2004 c a B trư ng B N i v v vi c ban hành danh m c các ng ch công ch c và các ng ch viên ch c. i u 5. B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B Tư pháp; - VP Qu c h i; VP Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát NDTC; Toà án NDTC; - Công báo; Tr n Văn Tu n - Lưu VP, V CCVC.
Đồng bộ tài khoản