Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
7
download

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đô thị - dịch vụ và sân golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều qui định tại Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh về ban hành qui định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp, đô thị - dịch...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- ------- Số: 01/2008/QĐ- Bắc Giang, ngày 03 tháng 01 năm 2008 UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 71/2007/QĐ-UBND NGÀY 24/8/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ BAN HÀNH QUI ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG KHU CN, ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ VÀ SÂN GOLF VÂN TRUNG, TỈNH BẮC GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ, Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 03/STC-VG ngày 02/01/2008; Công văn thẩm định của Sở Tài chính tại Tờ trình số 03/STC-VG ngày 02/01/2008; Công văn thẩm định của Sở Tư pháp số 03/STP-XD&KTVB ngày 03/01/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Khu CN, đô thị - dịch vụ và sân Golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: “1- Sửa đổi Điều 2 như sau: Giá bồi thường cây trồng hàng năm trên đất nông nghiệp là 5000đ/m2” “2- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
  2. “Hỗ trợ ổn định sản xuất, đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (không hỗ trợ cho diện tích đất công ích bị thu hồi): 17.000đ/m2”. “3- Sửa đổi khoản 5, Điều 6 như sau: Hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp được giao ổn định lâu dài khi bị Nhà nước thu hồi là 8.000đ/m2” Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 1. Quy định kèm theo Quyết định này chỉ áp dụng cho Dự án xây dựng và các dự án phụ trợ Khu công nghiệp, đô thị - dịchvụ và sân Golf Vân Trung, tỉnh Bắc Giang; 2.Các quy định khác không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 của UBND tỉnh và các quy định tại Quyết định của UBND tỉnh khác có liên quan; Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Chủ dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, đô thị- dịch vụ và sân Golf Vân Trung tỉnh Bắc Giang các các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. TM.UBND TỈNH Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp(để kiểm tra), - Bộ Tài chính(b/c); - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh(b/c); - MTTQ tỉnh, các đoàn thể nhân dân tỉnh; - Các ban của Đảng; - Như Điều 3; Thân Văn Mưu - VP ĐĐBQH tỉnh BG, VP.HĐND tỉnh BG; - Viện KSND, TAND tỉnh, Đài, Báo BG; - LĐVP,CV.UBND tỉnh, CB; - Lưu: VT, KT.
Đồng bộ tài khoản